Zelf Aansprakelijkheidsverzekering

Ook al is een particuliere aansprakelijkheidsverzekering niet wettelijk verplicht, het kan per slot van rekening goed zijn om deze naast de WA verzekering af te sluiten. Wil je verzekerd zijn voor de gebreken die je veroorzaakt bij derden, maar weet je niet precies voor welke verzekeringsmaatschappij je het voordeligste kunt kiezen? Of twijfel je welke verzekering voor jou het meest voordelige is? In dit artikel vindt je alle informatie die je nodig hebt voorafgaand je begint met zelf aansprakelijkheidsverzekering, en voorafgaand je er 1 gaat afsluiten.

Watis een AVP?

Uitgangspunt voor de verzekeringsmaatschappij om uit te betalen bij zelf aansprakelijkheidsverzekering is dat de verzekeringnemer verantwoordelijk bent voor de te verhalen gebreken aan personen of goederen. Als dat het geval is, zijn ook de schades achteraf gedekt.

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Je partner kan per abuis een bal door het raam schoppen tijdens het voetballen, of voor je het weet heeft je hond de bril van een opa voor voedsel aangezien. De schade kan flink oplopen als je niet verzekerd bent voor deze gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedt de schade als jij of je gezinslid per ongeluk de aanstichter is van gebreken aan derden. Dit geldt uitsluitend voor de gebreken die jij of je partner als privé-persoon maken. Eventuele gebreken gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een WA verzekering wordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

WA verzekering (AVP)

Een aansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor gebreken waar jij ofjouw vriendinaansprakelijk voor is. Je bent verzekerd voorimmateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke gebreken betreffen. Ook ben je gedekt voor gebreken aan materiëleschade. Een voorwaarde is dat de gebreken niet metvoorbedachte rade mag zijn aangebracht. Dat jijverantwoordelijk bent voor de schade,houdt in niet dat jij de schade zelfgemaakt hoeft te hebben. Jij bent somstevens aansprakelijk voor schadeaangebracht door je kat.Hiernaast ben jijaansprakelijk voor schade die is voorzaakt door een mankement aan jouw huis.Een voorbeeld is op welk moment een dakpan van jewoning op het hoofd van de buurvrouw valt. Dan ben jeaansprakelijk voor de schade die dit met zichmeebrengt.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eenongeluk zit in een klein hoekje. Je kindkan per ongeval een bal door het raam schoppenlopende het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De onkosten kunnen flinkoplopen als je niet gedekt bent voor zulke schade. Een aansprakelijkheidsverzekering dektde kosten als jij of je familie per ongeluk deveroorzaker zijn van schade aan derden. Dit geldt alleen voor degebreken die jij of je familie als particulier maken. Eventuelegebreken lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt ook wel een WA verzekering genoemd. Als u, uw partner, uwkinderen of uw huisdier een gebreken veroorzaakt bij iemand anders,dan bent u verantwoordelijk voor deze schade. Zonderaansprakelijkheidsverzekering moet ude schade die hieruit volgt zelf betalen. Als u een aansprakelijkheidsverzekering heeft danbent u hiervoor gedekt en zal uw verzekering de kosten omde schade te dekken betalen. Het is niet voorgeschrevenom een WA verzekering te hebben, maar het kan wel welzo handig zijn. Het hoeft overigens nietzo te zijn dat u de gebreken zelf veroorzaakt heeft. Een gesprongenwaterleiding bij de buurman, die bij u vandaan komt. Of een dakpan dievan uw dak valt op de auto van de buren. Het kan gebeuren.Tevens hiervoor verzekert u zich met de aansprakelijkheidsverzekering. {

Waarom een WA verzekering?

De aansprakelijkheidsverzekering particulieren sluit je af om je te beschermen voorgebreken waar je volgens de wetverantwoordelijk voor wordt gehouden. Dit zijngebreken die je toebrengt aan personen of de spullen van andere mensen.Denk aan de laptop van je oomdie je uit je handen laat vallen. Of je collega dievalt over een laaghangend touw in jouw kameren zijn been breekt. Een AVP betaalt niet alleen degebreken die jij hebt gemaakt, ook die vanonder andere je logés. Met eenAVP binnen het de meeste pakketten ben je beschermttot een bedrag van 1.250.000euro.

Met de AVP bescherm je naast je eigen banksaldo,maar ook die van degene die je per abuisschade berokkent. Wij assisteren bijhet kiezen van de beste AVP voor jouw situatie.

Uw aansprakelijkheidsverzekering gedekt u tegen gebreken aan andere mensen waarvoor u verantwoordelijk wordt gesteld.

U bent gedekt tegenschade aan anderen

  • De WAverzekering wordt ook wel AVP genoemd
  • De WAverzekering uitbetaald letselgebreken en zaakschade
  • gebreken die met opzet is veroorzaaktwordt niet betaald
  • Zuivere vermogensgebreken isook uitgesloten

Een WAverzekering is een verzekering die gebreken die jouw kind(eren) aan een ander of zijn bezittingen aanbrengt. Deverzekeringspolis is in de basis bij iedereverzekeringsmaatschappij dezelfde. Als u alsverzekeringnemer gebreken aanbrengtaan (spullen van) andere personen dan wordt dit tot rond €1.250.000 gedekt persituatie. Dit bedrag verschilt perverzekeringsmaatschappij.

Is een WA verzekering verplicht?

In Nederland is hetaan gaan van een aansprakelijkheidsverzekering niet verplicht. Maar het is wel handig omdit te doen. Ook met enthousiaste huisdieren zit eenongeval in een nihil hoekje. Dekosten voor het betalen van deschade kan dan behoorlijk hooguitvallen.

WAverzekering: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de basis zorgverzekering en de verzekering voorauto’s, hoort de AVP niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een aansprakelijkheidsverzekering hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De maandelijkse kosten die jeafdraagt voor een aansprakelijkheidsverzekering particulieren met gezinsdekking (ongeveer €50 per twaalf maanden voor een verzekerd bedrag van €1,25miljoen of meer) is relatief laag ensowieso geen reden om zo’n verzekeringniet aan te gaan. Ook ben je als jeg1 WAverzekering hebt en wel aansprakelijk bent voor gebrekenaan een ander, veel duurder uit. Enbovendien is ook het slachtoffer er de dupe van alsje geen WAverzekering hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebtgekozen.

Wat is verzekerd

Met de aansprakelijkheidsverzekering ben je verzekerdtot een bedrag van 1.250.000 euro. De aansprakelijkheidsverzekeringheeft een ruime dekking. Als jij voor de wet aansprakelijkbent, kun je een beroep doen op je aansprakelijkheidsverzekering.De aansprakelijkheidsverzekering dektniet alleen de gebreken die jij hebt veroorzaakt, maar ook dievan eventuele gezinsleden, uitwonende kinderen (vanwege studie), inwonendeouders en logés. Er zijn maar enkele gevallendie zijn uitgesloten van de dekking.

Wat is niet verzekerd

De aansprakelijkheidsverzekering geldtniet voor gebreken die zijn veroorzaakt met een motorvoertuig. Wanthiervoor heb je dan een aparte brommer-, motor- of autoverzekering afgesloten. Ook gehuurde spullen,onder meer voor een verbouwing of feest, zijn niet verzekerdvia de aansprakelijkheidsverzekering.Maar ook het jachtbedreiging en schadebij risicovolle sporten is uitgesloten. gebrekendie je opzettelijk hebt veroorzaakt wordt niet vergoeddoor de aansprakelijkheidsverzekering.

Wat kost een aansprakelijkheidsverzekering particulieren?

Een aansprakelijkheidsverzekering kost een aantal euro per maand. De exacteonkosten hangen af van je persoonlijke situatie, zoals je woonplaats enleeftijd. Ook maakt het ook uit of je de aansprakelijkheidsverzekering alleen aangaat of dat je ook je partneren/of kinderen meeverzekert.

Met een AVP bent u verzekerd wanneer uaansprakelijk gesteld wordt.

Voor welk bedrag aan gebreken ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeraar. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij meerdereverzekeringsmaatschappijen kun je tussen 2 bedragenkiezen, maar bij enkele heb je geenmogelijkheid. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag houdt in ook een hogerepremie die je elke maand moetbetalen. Je kunt tevens de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering verplicht is hebje hier wel optie vrijheid in.

Wat voor soort aansprakelijkheidsverzekering kan ik het voordeligste aan gaan?

Als je aansprakelijkheidsverzekeringenvergelijkt moet je bij de voorwaarden van de polis letten opde diverse modules die vergoedt zijn.Ben je alleenstaand, dan vallen alleen jijzelf, eventuele logés enhuispersoneel onder de dekking. Maar bij enkeleverzekeraars zijn ook kinderen tot een zekereleeftijd gedekt op een aansprakelijkheidsverzekeringvoor singles. Gebreken die veroorzaakt wordt doorhuisdieren kun je tevens verhalen op je aansprakelijkheidsverzekering. Gebreken met de auto valtonder de verplichte WA-verzekering voor automobilisten, maar dat is een heleandere verzekering.

De meeste verzekeraars biedeneen pakket aan waar je jouw opstal-, inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering in onder kunt brengen. De opstalverzekering biedtbescherming aan schade aan de opstal, de inboedelverzekering betaaltschade die je aan de inventaris oploopt.Verzekeraars biedenverschillende eigenschappen aanom je aansprakelijkheidsverzekering zoveeleen optie te laten passen bij je gezinssituatie.Ben je alleenstaand, dan hoef je bijvoorbeeld niethetzelfde bedrag te betalen als gezinnen met kinderen.

Uitwonende studerende kinderen worden in de meestegevallen meeverzekerd. Dit geldt ookvoor huisdieren, ouders of opa’s en oma’s die bij je inwonen. Twijfel je welkekeus het bestebij je gezinssamenstelling past, dan kun je te allen tijdecontact opnemen met de verzekeringsmaatschappij naar jouwkeuze. We bieden verdervergelijkingstools voor rechtsbijstandsverzekeringen, inboedelverzekeringen en opstalverzekeringen aan.

Snel overstappen aansprakelijkheidsverzekering

Het klinkt moeilijk om je oude aansprakelijkheidsverzekering te beëindigen en over te stappen naar een andere verzekering, maar dat is zo geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeraar. Zij maken de annulatie dan voor je in orde. Vervolgens kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor zelf aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Scroll naar boven