Zakelijke Aansprakelijkheidsverzekering

Ook al is een particuliere aansprakelijkheidsverzekering niet wettelijk verplicht, het kan toch ook interessant zijn om deze naast de WA verzekering af te sluiten. Wil je verzekerd zijn voor de schade die je veroorzaakt bij derden, maar weet je niet exact voor welke verzekeringsmaatschappij je het voordeligste kunt kiezen? Of twijfel je welke verzekering voor jou het meest voordelige is? In dit artikel vindt je alle kennis die je nodig hebt voordat je begint met zakelijke aansprakelijkheidsverzekering, en voordat je er een gaat afsluiten.

Watis een AVP?

Reden voor de verzekeringsmaatschappij om uit te betalen bij zakelijke aansprakelijkheidsverzekering is dat jij verantwoordelijk bent voor de te vergoeden schade aan personen of goederen. Als dat zo is, zijn ook de gevolgschades gedekt.

Een ongeval zit in een klein hoekje. Je vriendin kan per abuis een bal door het raam schoppen tijdens het volleyballen, of voor je het weet heeft je kat de bril van een opa voor voedsel aangezien. De schade kan flink oplopen als je niet voldoende gedekt bent voor deze gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren vergoedt de kosten van de schade als jij of je vrouw per abuis de veroorzaker is van gebreken aan anderen. Dit geldt alleen voor de gebreken die jij of je dochter als privé-persoon maken. Eventuele schade tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een WA verzekering wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP)

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren biedt dekking voor gebreken waar jij ofjouw zoonaansprakelijk voor is. Je bent verzekerd voorimmateriële letselschade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke schade betreffen. Ook ben je verzekerd voor schade aan materiëlezaken. Een voorwaarde is dat de schade niet metopzet mag zijn aangebracht. Dat jijverantwoordelijk bent voor de gebreken,betekent niet altijd dat jij de schade zelfveroorzaakt hoeft te hebben. Jij bent somsook aansprakelijk voor schadeaangebracht door je papegaai.daarnaast ben jijaansprakelijk voor gebreken die ontstaat door een gebrek aan jouw huis.Een voorbeeld is wanneer een dakpan van jouwwoning op het hoofd van de buurman valt. Dan ben jeaansprakelijk voor de gebreken die dit heeft opgeleverd.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eenongeval zit in een niet groot hoekje. Je kindkan per ongeval een bal door het raam schoppentijdens het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De onkosten kunnen flinkoplopen als je niet verzekerd bent voor zulke schade. Een aansprakelijkheidsverzekering betaaltde onkosten als jij of je familie per ongeval deveroorzaker zijn van gebreken aan derden. Dit geldt alleen voor degebreken die jij of je familie als particulier maken. Eventuelegebreken lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekeringgeldt voor gebreken waar je volgens de wet verantwoordelijkvoor bent. Hiermee wordt bedoeld: gebreken door onzorgvuldig handelen.gebreken door opzet en gebreken door een groep vallen nietonder de dekking. Veroorzaak je schade aan je eigen spullen of dievan andere gezinsleden? tevens dit valt niet onder de dekking.

Je kunt dezeverzekering voor jezelf vinden, maar ook voor eenander, zoals je partner en je kinderen. Kinderen moeten minderjarig zijn – indit situatie onder de 21 – en inwonend. Studerende kinderen mogen, tevensals ze uitwonend zijn, worden meeverzekerd. Een aansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht. Maar voor enkele euro elke maand kun je jezelfof een dierbare verzekeren tot een bedrag van ten hoogste 2,5miljoen euro. Vergelijk nu!{

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering aan gaan?

U wilt nietdubbel verzekerd zijn en tevens nietvoor elk klein dingetje. Maar een aansprakelijkheidsverzekering isover het algemeen geenonnodige luxe. U acht de kans waarschijnlijk klein, maar u zitwaarschijnlijkwelbeschouwd watprettiger op de bank als het hard stormt en u weet dat eendakpan die gebreken aanricht bij de buurman voor u financieelgeen effecten heeft. Een tegenslag zit helaas ineen klein hoekje en komt altijd opeen moment dat het u niet goed uitkomt, vooral financieel niet.

De kostenkunnen nogal efficiënt oplopen alshet wel mis gaat. Met een lage premie permaand kunt u ditgevaar al afdekken. Voor zo’n €34 pertwaalf maanden bent u al goed verzekerd.

U bent verzekerd tegengebreken aan anderen

 • Een WAverzekering wordt ook wel aansprakelijkheidsverzekering genoemd
 • Een AVP uitbetaald letselgebreken en zaakschade
 • Opzettelijke gebreken is nietverzekerd
 • Financiële schade die niet voortvloeit uiteen gebreken aan zaken of letselschade wordt niet uitbetaald

Een AVP is een verzekering die schade die jij aan iemand anders of zijn spullen aanbrengt. Deverzekeringspolis is in beginsel bij iedereverzekeringsmaatschappij dezelfde. Als u alsklant schade toebrengtaan (spullen van) anderen dan wordt dit tot circa €1.250.000 gedekt perschadegeval. Dit bedrag verschilt perverzekeringsmaatschappij.

Is een WA verzekering verplicht?

In dit land is hetvinden van een AVP niet verplicht. Maar het is wel handig omdit te doen. Met name met enthousiaste huisdieren zit eenongeluk in een niet groot hoekje. Dekosten voor het terug betalen van deschade kan dan erg hooguitvallen.

WAverzekering: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de basis zorgverzekering en de verzekering voorauto’s, hoort de aansprakelijkheidsverzekering niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De maandelijkse kosten die jebetaalt voor een WAverzekering met dekking voor het gehelegezin (circa €50 per twaalf maanden voor een te verzekeren bedrag van €1,25miljoen of meer) is in principe niet hoog enzeker geen reden om zo’n verzekeringniet af te sluiten. Ook ben je als jegeen aansprakelijkheidsverzekering hebt en wel verantwoordelijk bent voor schadeaan een ander, veel meer kwijt. Endesalniettemin is tevens het slachtoffer er de dupe van alsje geen aansprakelijkheidsverzekering particulieren hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebtgekozen.

Bescherming AVP

Een AVP vergoedt over het algemeen:

 • schade waar jijverantwoordelijk voor bent zoals letselschade bij andere personen en gebreken aan goederen
 • schade die niet metopzet toegebracht is
 • schade aangericht door jezoon
 • gebreken als gevolg van eenmankement aan je huis

  Voor welk bedrag aan gebreken ben ik verzekerd?

  Dit verschilt perverzekeringsmaatschappij. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij meerdereverzekeraars kun je tussen twee bedragenkiezen, maar bij sommige heb je geenkeuze. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag houdt in tevens een hogeremaandprijs die je per maand moetbetalen. Je kunt tevens de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering vereist is hebje hier wel keuze vrijheid in.

  WA Verzekering verplicht

  Nu is hetuiteraard niet de bedoeling dat jevoor elke kleinigheid (dubbel) verzekerd bent, maar het kan geen kwaadom je als particulier goed te overwegen of je een verzekering wiltaan gaan als het om aansprakelijkheid gaat. Het is ergvervelend als je per ongeval een gebeurtenis veroorzaaktwaar je niet de (financiële) verantwoordelijkheid voor kunt dragen.Ook is voor iedereen die een voertuig bezit,over het algemeen een (personen-)auto,de WA Verzekering verplicht. Deze WA verzekering wordt door veelverzekeringsmaatschappijen dan ook wel de WA Autoverzekering genoemd. De Nederlandsewetgever neemt de burger daarmee in bescherming. Wanneer de WAAutoverzekering nietvereist was, dan zou na veel aanrijdingenniet alleen het menselijke leed maar tevens het financiële leed niet teoverzien zijn.

  Eenvoudig overstappen WA verzekering

  Het klinkt ingewikkeld om je oude aansprakelijkheidsverzekering te op te zeggen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is snel geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeraar. Zij maken de opzegging dan voor je in orde. Vervolgens kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor zakelijke aansprakelijkheidsverzekering vinden.

Scroll naar boven