Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Vergelijken

Ook al is een particuliere aansprakelijkheidsverzekering niet wettelijk verplicht, het kan tenslotte interessant zijn om deze naast de WA verzekering af te sluiten. Wil je verzekerd zijn voor de schade die je veroorzaakt bij derden, maar weet je niet exact voor welke verzekeringsmaatschappij je het slimste kunt kiezen? Of twijfel je welke verzekering voor jou het voordeligste is? In dit artikel vindt je alle informatie die je benodigd voordat je begint met wettelijke aansprakelijkheidsverzekering vergelijken, en voorafgaand je er 1 gaat afsluiten.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Reden voor de verzekeringsmaatschappij om uit te keren bij wettelijke aansprakelijkheidsverzekering vergelijken is dat jij aansprakelijk bent voor de te vergoeden schade aan personen of goederen. Als dat het geval is, zijn ook de de daaruit voortvloeiende schades gedekt.

Een tegenslag zit in een klein hoekje. Je partner kan per abuis een bal door het raam schoppen tijdens het voetballen, of voor je het weet heeft je kat de bril van een oude man voor voedsel aangezien. De schade kan flink oplopen als je niet voldoende gedekt bent voor deze schade. Een AVP dekt de kosten van de gebreken als jij of je kind per ongeluk de veroorzaker is van schade aan derden. Dit geldt alleen voor de schade die jij of je gezinslid als privé-persoon maken. Eventuele schade tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een WA verzekering wordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP)

Een aansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor gebreken waar jij ofje zoonaansprakelijk voor is. Je bent verzekerd voorimmateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke schade betreffen. Hiernaast ben je gedekt voor gebreken aan materiëleschade. Een voorwaarde is dat de gebreken niet metopzet mag zijn toegebracht. Dat jijverantwoordelijk bent voor de gebreken,houdt in niet dat jij de schade zelfgemaakt hoeft te hebben. Jij bent somstevens verantwoordelijk voor schadeaangericht door je huisdier.Ook ben jijverantwoordelijk voor schade die ontstaat door een gebrek aan jouw huis.Een voorbeeld is op welk moment een dakpan van jewoning op het hoofd van de postbode valt. Dan ben jeverantwoordelijk voor de gebreken die dit met zichmeebrengt.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eentegenslag zit in een nihil hoekje. Je kindkan per tegenslag een bal door het raam schoppenlopende het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De onkosten kunnen flinkoplopen als je niet gedekt bent voor zulke schade. Een aansprakelijkheidsverzekering dektde kosten als jij of je familie per tegenslag deveroorzaker zijn van gebreken aan derden. Dit geldt alleen voor deschade die jij of je familie als particulier maken. Eventuelegebreken lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt tevens wel een WA verzekering genoemd. Als u, uw partner, uwkinderen of uw huisdier een gebreken veroorzaakt bij iemand anders,dan bent u aansprakelijk voor deze schade. Zonderaansprakelijkheidsverzekering moet ude kosten die hieruit volgt zelf dragen. Als u een aansprakelijkheidsverzekering heeft danbent u hiervoor verzekerd en zal uw verzekering de onkosten omde schade te dekken betalen. Het is niet gebodenom een WA verzekering te hebben, maar het kan wel handig zijn. Het hoeft trouwens nietzo te zijn dat u de gebreken zelf veroorzaakt heeft. Een gesprongenwaterleiding bij de buren, die bij u vandaan komt. Of een dakpan dievan uw dak valt op de auto van de buren. Het kan verkeren.Ook hiervoor verzekert u zich met de aansprakelijkheidsverzekering. {

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten?

U wilt niette veel verzekerd zijn en tevens nietvoor elk klein dingetje. Maar een aansprakelijkheidsverzekering ismeestal geenoverbodige luxe. U acht de kans in het algemeen klein, maar u zitover het algemeenper slot van rekening watontspannender op de bank als het hard stormt en u weet dat eendakpan die gebreken aanricht bij de buurman voor u financieelgeen effecten heeft. Een ongeluk zit helaas ineen nihil hoekje en komt altijd opeen moment dat het u niet goed uitkomt, ook financieel niet.

De kostenkunnen nogal efficiënt oplopen alshet wel mis gaat. Met een lage kosten maandelijks kunt u ditbedreiging al afdekken. Voor zo’n €34 perjaar bent u al goed verzekerd.

U bent gedekt tegengebreken aan anderen

 • De aansprakelijkheidsverzekering particulieren wordt tevens wel AVP genoemd
 • Een AVP uitbetaald letselgebreken en zaakschade
 • Met opzet veroorzaakte schade wordt nietuitbetaald
 • Financiële gebreken die niet voortvloeit uiteen schade aan zaken of letselgebreken wordt niet betaald

Een aansprakelijkheidsverzekering is een verzekering die gebreken die jouw kind(eren) aan iemand anders of zijn bezittingen aanbrengt. Deverzekeringspolis is in beginsel bij iedereverzekeringsmaatschappij dezelfde. Als u alsverzekeringnemer gebreken toebrengtaan (spullen van) andere personen dan wordt dit tot circa €1.250.000 gedekt persituatie. Dit bedrag verschilt perverzekering.

Is een WA verzekering verplicht?

In dit land is hetvinden van een aansprakelijkheidsverzekering niet verplicht. Maar het is wel verstandig omdit te doen. Ook met kleinekinderen zit eenongeval in een niet groot hoekje. Deonkosten voor het betalen van deveroorzaakte schade kan dan enorm hooguitvallen.

AVP: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de basis zorgverzekering en de WA-verzekering voor auto’s, hoort de aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een aansprakelijkheidsverzekering hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De kosten die jebetaalt voor een WAverzekering met gezinsdekking (ongeveer €50 per kalenderjaar voor een te verzekeren bedrag van €1,25miljoen of meer) is in principe laag ensowieso geen reden om zo’n polisniet af te sluiten. Ook ben je als jeg1 WAverzekering hebt en wel aansprakelijk bent voor gebrekenaan eigendommen van een ander, veel duurder uit. Endesalniettemin is tevens het slachtoffer er de dupe van alsje geen AVP hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebtgekozen.

Bescherming WA verzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering dekt over het algemeen:

 • gebreken waar jijaansprakelijk voor bent zoals letselschade bij anderen en gebreken aan materiële zaken
 • gebreken die per ongeluk toegebracht is
 • gebreken aangericht door jezoon
 • gebreken als gevolg van eenmankement aan je huis

  Voor welk bedrag aan schade ben ik verzekerd?

  Dit verschilt perverzekeringsmaatschappij. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij meerdereverzekeringsmaatschappijen kun je tussen twee bedragenkiezen, maar bij een aantal heb je geenmogelijkheid. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag houdt in ook een hogeremaandprijs die je maandelijks moetbetalen. Je kunt tevens de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering vereist is hebje hier wel keuze vrijheid in.

  Vergelijk immer de maandprijs bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

  Er zijn dus wel eengroot aantal factoren die doorslaggevend zullen zijn op de hoogte van demaandprijs en kan de premie daaromook anders uitvallen bij verschillendeverzekeraars. Een vergelijking loont behalve ophet gebied van de premies ook nog op het gebied van de dekking. Eenlage kosten met een dekkingsbedrag per geval dataan de lage kant ligt, zal wel vervelende consequentiesmet zich meebrengen op welk moment er schadeclaims worden ingediend.Ook het eigen risico van dit type verzekering is geen factor die je niet overhet hoofd moet zien bij het vergelijken. Per situatie kan dat aardigoplopen en bekijk je dus te allen tijde de mogelijkheidom het eigen risico af te aankopen. Dat betekentgewoonlijk een hoger premiebedrag, maar ben je er ookgedekt van dat er in geen geval bijkomende onkostenzullen zijn in situatie van eencalamiteit.

  Bekijk bij dezelfdeverzekeraar ook debeslissing om een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten.Dat komt zeker van te pas in gevallen waarbij er claims ingediendzullen worden en is een combinatie van beide verzekeringen (rechts- enbedrijfsaansprakelijkheid) de meestalledaagsemethode om in alle gevallen op steun te mogen rekenen.

  Snel overstappen aansprakelijkheidsverzekeringparticulieren

  Het klinkt ingewikkeld om je oude aansprakelijkheidsverzekering particulieren te laten stoppen en over te stappen naar een andere verzekering, maar dat is met enkele klikken geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeraar. Zij maken de annulatie dan voor je in orde. Vervolgens kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor wettelijke aansprakelijkheidsverzekering vergelijken aan gaan.

Scroll naar boven