Wat Kost Een Aansprakelijkheidsverzekering

Met een aansprakelijkheidsverzekering voor burgers (AVP) dek je je aansprakelijkheid voor gebreken aan personen (letselschade) en aan zaken. Je hoeft de veroorzaakte schade niet zelf veroorzaakt te hebben. Een kapotte waterleiding die watergebreken veroorzaakte bij de buren, is ook schade die je niet echt zelf veroorzaakt hebt. Per slot van rekening wordt de gebreken jou volgens de grondwet wel aangerekend. We hebben het in dit situatie over risicoaansprakelijkheid.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering particulieren?

Uitgangspunt voor de verzekering om uit te betalen bij wat kost een aansprakelijkheidsverzekering is dat jij verantwoordelijk bent voor de te verhalen schade aan mensen of zaken. Als dat zo is, zijn ook de de daaruit voortvloeiende gebreken gedekt.

Een ongeval zit in een niet groot hoekje. Je vriendin kan per abuis een bal door het raam schoppen lopende het volleyballen, of voor je het weet heeft je kat de bril van een oude man voor voedsel aangezien. De schade kan flink oplopen als je niet voldoende verzekerd bent voor dit type gebreken. Een AVP dekt de kosten van de gebreken als jij of je vrouw per ongeluk de veroorzaker is van gebreken aan anderen. Dit geldt uitsluitend voor de schade die jij of je familie als privé-persoon maken. Eventuele schade tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een WA verzekering wordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering (AVP)

Een WAverzekering biedt bescherming voor gebreken waar jij ofje kindverantwoordelijk voor is. Je bent gedekt voorimmateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke schade betreffen. Hiernaast ben je verzekerd voor gebreken aan materiëlezaken. Een voorwaarde is dat de gebreken niet metopzet mag zijn toegebracht. Dat jijverantwoordelijk bent voor de gebreken,betekent niet altijd dat jij de schade zelfveroorzaakt hoeft te hebben. Jij bent somsook verantwoordelijk voor schadeaangebracht door je hond.Hiernaast ben jijaansprakelijk voor gebreken die is voorzaakt door een gebrek aan je huis.Een voorbeeld is wanneer een dakpan van jehuis op het hoofd van de buurvrouw valt. Dan ben jeverantwoordelijk voor de gebreken die dit met zichmeebrengt.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eenongeval zit in een klein hoekje. Je kindkan per ongeluk een bal door het raam schoppenlopende het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De kosten kunnen flinkoplopen als je niet gedekt bent voor zulke schade. Een aansprakelijkheidsverzekering dektde kosten als jij of je familie per tegenslag deveroorzaker zijn van gebreken aan derden. Dit geldt alleen voor deschade die jij of je familie als particulier maken. Eventuelegebreken lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekeringparticulieren is nietvereist in Nederland, maar wel aan te raden. Als jij of jedochter ietsdoet waarmee schade ontstaat, kun jeover het algemeen aansprakelijk worden gesteldvoor de geleden gebreken. Dat houdtin dat de verzekeringnemer opdraait voor deschade aan goederen, maar ook voor letselschade. Zeker die letselschade kan behoorlijk in depapieren lopen. Dan is het fijn als je gedekt bent.{

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering aan gaan?

U wilt nietdubbel gedekt zijn en ook nietvoor elk geval. Maar een aansprakelijkheidsverzekering isover het algemeen geenovertollige luxe. U acht de kans in de regel klein, maar u zitover het algemeentoch watontspannender op de bank als het hard stormt en u weet dat eendakpan die schade aanricht bij de buren voor u financieelgeen effecten heeft. Een ongeval zit helaas ineen klein hoekje en komt altijd opeen moment dat het u niet goed uitkomt, met name financieel niet.

De onkostenkunnen nogal in enkele stappen oplopen alshet wel mis gaat. Met een lage kosten maandelijks kunt u ditgevaar al afdekken. Voor zo’n €34 per12 maanden bent u al goed verzekerd.

U bent verzekerd tegengebreken aan anderen

  • De aansprakelijkheidsverzekering particulieren wordt tevens wel WAverzekering genoemd
  • De WAverzekering vergoed letselschade en zaakschade
  • Met opzet veroorzaakte schade wordt nietbetaald
  • Alleenfinanciële schade uit zaken of letsel wordenuitbetaald door een WA verzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren is een verzekering die schade die iemand aan een ander of zijn bezittingen aanbrengt. Depolis is in beginsel bij iedereverzekeraar dezelfde. Als u alsverzekeringnemer gebreken toebrengtaan (spullen van) andere personen dan wordt dit tot rondom €1.250.000 vergoed pergebeurtenis. Dit bedrag verschilt perverzekeringsmaatschappij.

Is een aansprakelijkheidsverzekering verplicht?

In Holland is hetafsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet verplicht. Maar het is wel handig omdit te doen. Vooral met kleinekinderen zit eentegenslag in een klein hoekje. Deonkosten voor het vergoeden van deschade kan dan erg hooguitvallen.

WAverzekering: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de basis zorgverzekering en de verzekering voorauto’s, hoort de aansprakelijkheidsverzekering niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een AVP hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De maandpremie die jeafdraagt voor een WAverzekering met bescherming voor het gehelegezin (circa €50 per 12maanden voor een verzekerd bedrag van €1,25miljoen of meer) is relatief laag ensowieso geen reden om zo’n verzekeringniet af te sluiten. Ook ben je als jegéén aansprakelijkheidsverzekering hebt en wel verantwoordelijk bent voor schadeaan eigendommen van een ander, veel duurder uit. Enbovendien is tevens het slachtoffer er de dupe van alsje geen WAverzekering hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebtgekozen.

Wat valt er buiten mijn verzekering?

Buiten de bescherming van de AVP valt gebreken veroorzaakt door:

Caravans, boten en motorrijtuigen waar je een rij- of vaarbewijs voor nodig hebt en luchtvaartuigen (deze hebben eigen verzekering nodig).

Een uitzondering wordt gemaakt in het geval vanjoyriding, mits de veroorzaker jonger is dan 18 jaar en zichmet geweld toegang. Heb je als eigenaar van eenauto de sleutel in het slot laten zitten, dan ben jezelf schuldig als derden er met jouw auto vandoorgaat. Je zult dan je eigen autoverzekeringmoeten aanspreken omdat je nalatigbent geweest.

Materiële schade aan spullen van iemand die verzekerd is op jeverzekeringspolis (je partner of kind ondermeer). Als je zoon jouw duretablet stuk maakt, zal de aansprakelijkheidsverzekering particulieren geen vergoeding uitbetalen.

Schade die met voorbedachten rade is veroorzaakt, zoalsvandalisme, maar ook gebreken die je veroorzaaktonder invloed van bijvoorbeeld alcohol ofseksueel misbruik. Als het kinderen van onder de 14 jaarbetreft, valt gebreken door opzet echter wél onder de AVP-dekking

Groepsaansprakelijkheid: je kunt (mede)aansprakelijk worden gesteld voorschade die door anderen is veroorzaakt als diegebreken werd toegebracht op het moment dat jesamen met die andere mensen in groepsverbandoptrad. Voorwaarde is wel dat het gedrag van de groepsleden zodanig wasdat een normaal mens zich normaal gesproken uit degroep had moeten terugtrekken. In dat geval zal de WAverzekering niet uitkeren.

Voor welk bedrag aan gebreken ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeringsmaatschappij. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij een aantalverzekeringsmaatschappijen kun je tussen 2 bedragenkiezen, maar bij sommige heb je geenkeuze. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag houdt in ook een hogerepremie die je maandelijks moetbetalen. Je kunt tevens de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering verplicht is hebje hier wel mogelijkheid vrijheid in.

Aansprakelijkheidsverzekering vergelijken

Iedereen doet wel eens iets onberadenof kan een ongeval veroorzaken. Als derden daardoor gebrekenervaren, kun je hiervoor verantwoordelijk zijnen deze gebreken moeten uitbetalen. De aansprakelijkheidsverzekering van HEMA dekttegen de financiële effecten hiervan.

Deze particuliere aansprakelijkheidsverzekering(AVP) of inboedelverzekeringsluit je op facultatieve basis af. Een WA verzekering isintussenvereist als je in dit land auto wilt rijden. Op deze website vind jevergelijkingstools waar je zonder kosten gebruik van kunt maken.

Voor je een aansprakelijkheidsverzekeringvergelijken kunt hebben wij meerdere gegevens van jenodig – gezinssamenstelling, geboortedatum verzekerde, hetbedrag dat je verzekert en de hoogte van heteigen risico. Als je deze gegevens hebt ingevuld komt er een lijst metaanbieders uit de vergelijker rollendie voor jou gewenst kunnen zijn.Door het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering verzeker je jezelf tegengebreken of letsel die je bij iemand anders veroorzaakt. De kostenvan aansprakelijkheidsverzekeringenis betrekkelijk laag. Veelvoorkomende schades .

Een aansprakelijkheidsverzekeringvergoedt schade die je perongeluk hebt veroorzaakt bijeen ander en waarvoor je zelf verantwoordelijk bent.Bijvoorbeeld: je laat een glas wijn over het tapijt vande buurman vallen. Of je zoontje fietst per tegenslageen voetganger omver. De aansprakelijkheidsverzekeringbetaalt de ontstane gebreken aan anderen.

Een aansprakelijkheidsverzekeringvergelijken en meteen aan gaan met korting doe je op onze website. Een aansprakelijkheidsverzekeringtevens wel avp genoemd wordt over het algemeen afgesloten om de aansprakelijkheid voor particulieren af te dekken. Jekan bijvoorbeeld risico-verantwoordelijk zijnvoor je kat, huis, gezinen zeker jezelf. Met een avp dekje de financiële effecten af waarvoor je aansprakelijkgesteld kan worden. De premie van de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren is erg laag.Tevens kan er gekozen worden voor een eigen risico. Een avp wordt overhet algemeen afgesloten in combinatie met een inboedelverzekering of in een pakketverzekering

Je bent bij vrienden op bezoek en je stoot perongeval een dure vaas om. De vaas valt in 1.000 stukken opde grond en is niet meer te repareren! Gelukkig weet je dat je een goede aansprakelijkheidsverzekering hebtafgesloten en vertel jij je vrienden dat ze jouverantwoordelijk kunnen stellen voor de geleden materiëleschade van de vaas.

De aansprakelijkheidsverzekeringvoor particulieren, kortweg AVP, beschermt je tegen het financiëlerisico van aansprakelijkheid. Hetbeschermt je niet alleen tegen materiële schade, zoals de vaas in deeerder genoemde voorbeeld, maar ook tegen gebreken aanpersonen (tevens wel letselschade) en schade aan zaken.

Het fijne aan een aansprakelijkheidsverzekering is dat een schade niet perse door jou veroorzaakt hoeft te zijn. Beeld je bijvoorbeeld de geval in dat er een waterleiding in je huisspringt en dat de vrijgekomen water gebreken bij je buurmanveroorzaakt. Deze gebreken heb je niet subiet veroorzaakt maar de aansprakelijkheidsverzekeringvergoedt schade op de grond van de wet.

Wanneer u verschillendeverzekeringen en verzekeraars met elkaarvergelijkt, zal het u misschien opvallen dat allerhandeverzekeringsproducten en verzekeringsmaatschappijen veelovereenkomsten vertonen. De oorzaak voor dit fenomeen ligt voornamelijk in hetgegeven dat veel aanbieders van aansprakelijkheidsverzekeringen defeitelijke uitvoering van de hulp uitbesteden aan grote gespecialiseerdeorganisaties. Heeft een aansprakelijkheidsverzekeringvergelijken dan wel zin? Zeker! Want naast de overeenkomsten bestaan er tevensgrote verschillen die ook te vinden zijn in de aangebodenpakketten en modules, evenals in de hoogte van de premies.Daarnaast is het ook goed, wanneer u aleen aansprakelijkheidsverzekering heeft,uw huidige verzekering te vergelijken met andereverzekeraars.

Ook begeleiden wij jou graagmet het vinden van een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering(een WA verzekering). Dit doen we aan de hand van een vergelijker. Je vulthier jouw gegevens in – kenteken, geboortedatum, postcode,schadevrije jaren, leeftijd behalen rijbewijs, dekking, eigen risicoen aantal kilometers per twaalf maanden – en opbasis van deze gegevens komt er een lijst uitrollen met deaanbieders die hetslimste bij jouw situatiepassen. Een WA verzekering afsluiten is nog nooit zogemakkelijk geweest.

Wij doen ons best om de lijst van verzekeraars up-to-date te houden. Dagelijks zijn onze medewerkers op zoek naar de voordeligste aansprakelijkheidsverzekeringen en WA verzekeringen. De kans is dan tevens groot dat je via onze website een verzekering gaat vinden die bij je past. Als je rechtsbijstandsverzekeringen wilt vergelijken klik hier.

Veel consumenten in dit land hebben behoefte aan controle over hun eigen leven en het zelf inde hand hebben van zekere zaken. Zonder teveel te generaliseren,kunnen we stellen dat we een ‘goed georganiseerd’ volk zijn. Helaas hebben wedesondanks niet overal invloed op. ‘Een tegenslag zit in eenniet groot hoekje’ is daarom een veelgehoord Nederlands gezegde.‘En van het concert des levens krijgt niemand een programma’, zo luidt eenbekende tegeltjeswijsheid over dit onderwerp. Een groot deel van deNederlanders beseft dan ook dat het doorslaggevend is om goed gedektte zijn, voor die keren dat er iets gebeurt waar je zelf niet de afloop van kanbepalen. Het is van belang om bij alle type verzekeringen goed alle voorwaardenvan de polis te lezen.

Eenvoudig overstappen aansprakelijkheidsverzekeringparticulieren

Het klinkt moeilijk om je oude AVP te laten stoppen en over te stappen naar een andere verzekering, maar dat is met enkele klikken geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeringsmaatschappij. Zij maken de annuleren dan voor je in orde. Vervolgens kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor wat kost een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Scroll naar boven