Wat Kost Aansprakelijkheidsverzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering is van belang om af te sluiten. Het wordt ook wel een WA-verzekering genoemd, het betreft namelijk een verzekering geldig voor uw wettelijke aansprakelijkheid. Hiermee verzekert u zich tegen de financiële effecten van de door u of uw gezinsleden veroorzaakte gebreken aan derden. Niet alleen uzelf, tevens uw partner, kinderen, huisdieren en eventuele logees zijn verzekerd als zij onverhoopt schade of letsel aan anderen veroorzaken.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering particulieren?

Uitgangspunt voor de verzekeringsmaatschappij om uit te keren bij wat kost aansprakelijkheidsverzekering is dat jij aansprakelijk bent voor de te verhalen gebreken aan mensen of zaken. Als dat het geval is, zijn tevens de de daaruit voortvloeiende gebreken gedekt.

Een ongeval zit in een nihil hoekje. Je partner kan per ongeluk een bal door het raam schoppen tijdens het tennissen, of voor je het weet heeft je hond de bril van een oude man voor voedsel aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet voldoende gedekt bent voor dit type schade. Een AVP dekt de kosten van de schade als jij of je familie per abuis de veroorzaker is van schade aan anderen. Dit geldt uitsluitend voor de gebreken die jij of je partner als particulier maken. Eventuele gebreken tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een AVP wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP)

Een WAverzekering biedt bescherming voor schade waar jij ofjouw kindaansprakelijk voor is. Je bent gedekt voorimmateriële letselschade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke gebreken betreffen. ernaast ben je verzekerd voor schade aan materiëlezaken. Een voorwaarde is dat de gebreken niet metopzet mag zijn aangebracht. Dat jijverantwoordelijk bent voor de gebreken,houdt in niet altijd dat jij de schade zelfgemaakt hoeft te hebben. Jij bent meestaltevens verantwoordelijk voor gebrekenaangericht door je papegaai.Ook ben jijaansprakelijk voor schade die is voorzaakt door een mankement aan jouw woning.Een voorbeeld is op welk moment een dakpan van jehuis op het hoofd van de postbode valt. Dan ben jeverantwoordelijk voor de schade die dit heeft opgeleverd.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eenongeluk zit in een nihil hoekje. Je kindkan per ongeluk een bal door het raam schoppengedurende het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De kosten kunnen flinkoplopen als je niet gedekt bent voor zulke schade. Een aansprakelijkheidsverzekering dektde onkosten als jij of je familie per ongeval deveroorzaker zijn van schade aan derden. Dit geldt alleen voor degebreken die jij of je familie als particulier maken. Eventuelegebreken gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt ook wel een WA verzekering genoemd. Als u, uw partner, uwkinderen of uw huisdier een schade veroorzaakt bij iemand anders,dan bent u aansprakelijk voor deze schade. Zonderaansprakelijkheidsverzekering moet ude schade die hieruit volgt zelf dragen. Als u een aansprakelijkheidsverzekering heeft danbent u hiervoor gedekt en zal uw verzekering de onkosten omde gebreken te dekken betalen. Het is niet vereistom een WA verzekering te hebben, maar het kan wel slim zijn. Het hoeft dan ook nietzo te zijn dat u de schade zelf veroorzaakt heeft. Een gesprongenwaterleiding bij de buren, die bij u vandaan komt. Of een dakpan dievan uw dak valt op de auto van de buren. Het kan gebeuren.Tevens hiervoor verzekert u zich met de aansprakelijkheidsverzekering. {

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten?

U wilt niette hoog gedekt zijn en ook nietvoor elk geval. Maar een aansprakelijkheidsverzekering isover het algemeen geenoverbodige luxe. U acht de kans in het algemeen klein, maar u zitin het algemeenimmers watontspannender op de bank als het hard stormt en u weet dat eendakpan die schade aanricht bij de buurman voor u financieelgeen effecten heeft. Een ongeval zit helaas ineen niet groot hoekje en komt immer opeen moment dat het u niet goed uitkomt, met name financieel niet.

De onkostenkunnen nogal simpel oplopen alshet wel mis gaat. Met een lage maandprijs maandelijks kunt u ditperikel al afdekken. Voor zo’n €34 perjaar bent u al goed verzekerd.

U bent verzekerd tegengebreken aan anderen

  • De aansprakelijkheidsverzekering particulieren wordt tevens wel AVP genoemd
  • De aansprakelijkheidsverzekering vergoed letselschade en zaakschade
  • Opzettelijke schade is nietverzekerd
  • Financiële gebreken die niet voortvloeit uiteen schade aan zaken of letselgebreken wordt niet uitbetaald

Een aansprakelijkheidsverzekering is een verzekering die gebreken die jouw kind(eren) aan een ander of zijn bezittingen aanbrengt. Depolis is in beginsel bij iedereverzekeringsmaatschappij dezelfde. Als u alsverzekerde gebreken toebrengtaan (spullen van) anderen dan wordt dit tot ongeveer €1.250.000 vergoed persituatie. Dit bedrag verschilt perverzekeringsmaatschappij.

Is een AVP verplicht?

In Nederland is hetafsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering niet verplicht. Maar het is wel handig omdit te doen. Vooral met enthousiaste huisdieren zit eentegenslag in een niet groot hoekje. Deonkosten voor het vergoeden van deschade kan dan behoorlijk hooguitvallen.

WAverzekering: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de standaard zorgverzekering en de WA-verzekering voor auto’s, hoort de AVP niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De maandpremie die jeafdraagt voor een aansprakelijkheidsverzekering particulieren met gezinsdekking (circa €50 per twaalf maanden voor een verzekerd bedrag van €1,25miljoen of meer) is relatief laag enabsoluut geen reden om een verzekeringspolosniet af te sluiten. Ook ben je als jegeen AVP hebt en wel aansprakelijk bent voor schadeaan een ander, veel duurder uit. Endesalniettemin is ook het slachtoffer er de dupe van alsje geen AVP hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebtgekozen.

Voor welk bedrag aan schade ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeraar. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij een aantalverzekeringsmaatschappijen kun je tussen 2 bedragenkiezen, maar bij een aantal heb je geenoptie. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag houdt in ook een hogeremaandprijs die je maandelijks moetbetalen. Je kunt tevens de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering vereist is hebje hier wel keus vrijheid in.

Wat voor soort aansprakelijkheidsverzekering kan ik het beste vinden?

Als je aansprakelijkheidsverzekeringenvergelijkt moet je bij de voorwaarden van de polis letten opde diverse modules die gedekt zijn.Ben je alleenstaand, dan vallen alleen jijzelf, eventuele logés enhuispersoneel onder de dekking. Maar bij sommigeverzekeraars zijn ook kinderen tot een zekereleeftijd verzekerd op een aansprakelijkheidsverzekeringvoor alleenstaanden. Gebreken die veroorzaakt wordt doorhuisdieren kun je ook verhalen op je aansprakelijkheidsverzekering. Schade met de auto valtonder de verplichte WA-verzekering voor automobilisten, maar dat is een heleandere verzekering.

De meeste verzekeraars biedeneen pakket aan waar je jouw opstal-, inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering in onder kunt brengen. De opstalverzekering biedtdekking aan gebreken aan de opstal, de inboedelverzekering betaaltgebreken die je aan de inventaris oploopt.Verzekeringsmaatschappijen biedenverscheidene mogelijkheden aanom je aansprakelijkheidsverzekering zoveeleen optie te laten passen bij je gezinssituatie.Ben je alleenstaand, dan hoef je onder andere niethetzelfde bedrag te betalen als gezinnen met kinderen.

Uitwonende studerende kinderen worden gewoonlijk meeverzekerd. Dit geldt ookvoor huisdieren, ouders of opa’s en oma’s die bij je inwonen. Twijfel je welkekeus het slimstebij je gezinssamenstelling past, dan kun je altijdcontact opnemen met de verzekeringsmaatschappij naar jekeuze. We bieden verdervergelijkingstools voor rechtsbijstandsverzekeringen, inboedelverzekeringen en opstalverzekeringen aan.

Gemakkelijk overstappen aansprakelijkheidsverzekeringparticulieren

Het klinkt ingewikkeld om je oude AVP te laten stoppen en over te stappen naar een andere verzekering, maar dat is met enkele klikken geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeringsmaatschappij. Zij maken de opzegging dan voor je in orde. Hierna kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor wat kost aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Scroll naar boven