Wat Is Een Aansprakelijkheidsverzekering

Met een aansprakelijkheidsverzekering voor burgers (AVP) dek je jouw aansprakelijkheid voor gebreken aan personen (letselschade) en aan goederen. Je hoeft de aangebrachte schade niet zelf gemaakt te hebben. Een gesprongen waterleiding die waterschade veroorzaakt bij de buren, is misschien schade die je niet echt zelf veroorzaakt hebt. Immers wordt de schade jou volgens de grondwet wel toegerekend. We noemen het in dit situatie over risicoaansprakelijkheid.

Watis een AVP?

Uitgangspunt voor de verzekering om uit te keren bij wat is een aansprakelijkheidsverzekering is dat jij verantwoordelijk bent voor de te verhalen schade aan mensen of goederen. Als dat het geval is, zijn tevens de gevolgschades gedekt.

Een ongeluk zit in een niet groot hoekje. Je partner kan per abuis een bal door het raam schoppen gedurende het tennissen, of voor je het weet heeft je papegaai de bril van een oude man voor voedsel aangezien. De schade kan flink oplopen als je niet voldoende verzekerd bent voor deze gebreken. Een AVP dekt de kosten als jij of je familie per abuis de veroorzaker is van gebreken aan anderen. Dit geldt alleen voor de schade die jij of je familielid als privé-persoon maken. Eventuele schade tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

WA verzekering (AVP)

Een AVP biedt bescherming voor schade waar jij ofjouw dochterverantwoordelijk voor is. Je bent gedekt voorimmateriële letselschade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke gebreken betreffen. Hiernaast ben je verzekerd voor schade aan materiëlezaken. Een voorwaarde is dat de gebreken niet metopzet mag zijn toegebracht. Dat jijverantwoordelijk bent voor de gebreken,houdt in niet altijd dat jij de gebreken zelfgemaakt hoeft te hebben. Jij bent bijvoorbeeldook verantwoordelijk voor schadeaangebracht door je huisdier.ook ben jijverantwoordelijk voor gebreken die is voorzaakt door een gebrek aan je woning.Een voorbeeld is wanneer een dakpan van jewoning op het hoofd van de buurman valt. Dan ben jeaansprakelijk voor de gebreken die dit heeft opgeleverd.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eenongeval zit in een klein hoekje. Je kindkan per tegenslag een bal door het raam schoppenlopende het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De onkosten kunnen flinkoplopen als je niet verzekerd bent voor zulke schade. Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedtde kosten als jij of je familie per ongeluk deveroorzaker zijn van gebreken aan derden. Dit geldt alleen voor deschade die jij of je familie als particulier maken. Eventuelegebreken tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt ook wel een WA verzekering genoemd. Als u, uw partner, uwkinderen of uw huisdier een gebreken veroorzaakt bij iemand anders,dan bent u aansprakelijk voor deze schade. Zonderaansprakelijkheidsverzekering moet ude schade die hieruit volgt zelf dragen. Als u een aansprakelijkheidsverzekering heeft danbent u hiervoor verzekerd en zal uw verzekering de onkosten omde gebreken te dekken betalen. Het is niet vereistom een WA verzekering te hebben, maar het kan wel handig zijn. Het hoeft dan ook nietzo te zijn dat u de schade zelf veroorzaakt heeft. Een gesprongenwaterleiding bij de buren, die bij u vandaan komt. Of een dakpan dievan uw dak valt op de auto van de buurman. Het kan verkeren.Tevens hiervoor verzekert u zich met de aansprakelijkheidsverzekering. {

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten?

U kuntbij de verzekeringsmaatschappij kiezen voor welk bedrag u deverzekering wilt vinden. Dit ligt in de regel tussen de €500.000 en €2.500.000 pergebeurtenis. U kunt dit terug vinden in uwvoorwaarden. Als u gebruik moetmaken van uw verzekering en u komt er niet uit met de tegenpartij. Dan kunt ueen beroep doen op uw rechtsbijstandsverzekering. Heeft u deze niet? Dan kunt uhier een rechtsbijstandverzekeringvergelijken.

Op welkmoment je iets doet dat gebreken veroorzaakt, ben je er volgens dewet aanspreekbaar voor. Dat houdtin dat je de onkosten van de schade moet betalen. Spullen kunnen zijn beschadigd, maar jekunt ook iemand ongewild verwonden. Heb je kleine kinderen?Dan ben jij verantwoordelijk voor de schade die zijveroorzaken. Zonder aansprakelijkheidsverzekeringmoet je de schade uit eigen zak betalen.Een kleine gebreken is vrijwelaltijd niet het probleem. Maar stel dat iemand door iets wat jij zonder opzethebt gedaan ziek wordt of hulpbehoevend raakt? Dan looptde gebreken al simpel op.

U bent verzekerd tegenschade aan anderen

  • De aansprakelijkheidsverzekering wordt tevens wel WAverzekering genoemd
  • Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren betaald letselgebreken en zaakschade
  • schade die met opzet is veroorzaaktwordt niet betaald
  • Alleenfinanciële gebreken uit zaken of letsel wordenvergoed door de AVP

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren is een verzekering die schade die jij aan een ander of zijn spullen aanbrengt. Depolis is in beginsel bij iedereverzekeringsmaatschappij dezelfde. Als u alsconsument schade aanbrengtaan (spullen van) andere personen dan wordt dit tot circa €1.250.000 vergoed persituatie. Dit bedrag verschilt perverzekering.

Is een aansprakelijkheidsverzekering verplicht?

In dit land is hetafsluiten van een WAverzekering niet verplicht. Maar het is wel slim omdit te doen. Vooral met kinderen zit eenongeluk in een klein hoekje. Dekosten voor het terug betalen van deveroorzaakte schade kan dan enorm hooguitvallen.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de standaard zorgverzekering en de WA-verzekering voor auto’s, hoort de aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een aansprakelijkheidsverzekering hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De premie die jeafdraagt voor een WAverzekering met bescherming voor het gehelegezin (circa €50 per jaar voor een verzekerd bedrag van €1,25miljoen of meer) is relatief niet hoog enzeker geen reden om zo’n verzekeringspolosniet af te sluiten. Ook ben je als jeg1 aansprakelijkheidsverzekering hebt en wel verantwoordelijk bent voor gebrekenaan een ander, veel duurder uit. Endesalniettemin is tevens het slachtoffer er de dupe van alsje geen aansprakelijkheidsverzekering hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebtgekozen.

Wat is verzekerd

Met de aansprakelijkheidsverzekering ben je gedekttot een bedrag van 1.250.000 euro. De aansprakelijkheidsverzekeringheeft een ruime dekking. Als jij voor de wet aansprakelijkbent, kun je een beroep doen op je aansprakelijkheidsverzekering.De aansprakelijkheidsverzekering vergoedtniet alleen de gebreken die jij hebt veroorzaakt, maar tevens dievan eventuele gezinsleden, uitwonende kinderen (vanwege studie), inwonendeouders en logés. Er zijn maar enkele situatiesdie zijn uitgesloten van de dekking.

Wat is niet verzekerd

De aansprakelijkheidsverzekering geldtniet voor gebreken die zijn veroorzaakt met een motorvoertuig. Wanthiervoor heb je dan een aparte brommer-, motor- of autoverzekering afgesloten. Tevens gehuurde spullen,onder andere voor een verbouwing of feest, zijn niet gedektvia de aansprakelijkheidsverzekering.Maar ook het jachtperikel en gebrekenbij risicovolle sporten is uitgesloten. gebrekendie je opzettelijk hebt veroorzaakt wordt niet vergoeddoor de aansprakelijkheidsverzekering.

Wat kost een aansprakelijkheidsverzekering particulieren?

Een AVP kost een aantal euro per maand. De exacteonkosten hangen af van je persoonlijke situatie, zoals je woonplaats enleeftijd. Ook maakt het ook uit of je de AVP alleen afsluit of dat je tevens je partneren/of kinderen meeverzekert.

Met een WAverzekering bent u gedekt wanneer uaansprakelijk gesteld wordt.

Voor welk bedrag aan gebreken ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeringsmaatschappij. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij enkeleverzekeringsmaatschappijen kun je tussen twee bedragenkiezen, maar bij een aantal heb je geenmogelijkheid. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag betekent ook een hogerekosten die je maandelijks moetbetalen. Je kunt ook de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering vereist is hebje hier wel keuze vrijheid in.

Aansprakelijkheidsverzekering met kinderen

Als je kinderen hebt, is het goed om te kijken naar een aansprakelijkheidsverzekering metsport- en spelmodule. Die vergoedt schadegedurende onder meersportwedstrijden. Lang niet elke verzekeringsmaatschappij biedtdie module aan. Als spelende vriendjes of au pairsbij jou thuis iets stuk maken, kun je geen beroepdoen op je aansprakelijkheidsverzekering,maar mogelijkerwijs wel op de AVP van de ouders vanhet vriendje. Maakt je eigen kind iets kapot bij een ander thuis, dan kun jedat laten betalen via je eigen aansprakelijkheidsverzekering, mits je een oppasmodule hebtafgesloten.

Spullen lenen van een ander of bij iemandhelpen klussen leidt soms tevens totschade. Die is betaalt via respectievelijk deopzichtclausule en de vriendendienstclausule.

Let wel op of kinderen automatisch zijngedekt of dat je ze extra moet aanmelden als er eenbaby geboren wordt. Dat verschilt per verzekeringsmaatschappij.

Simpel overstappen aansprakelijkheidsverzekeringparticulieren

Het klinkt ingewikkeld om je oude AVP te op te zeggen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is zo geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeringsmaatschappij. Zij maken de opzegging dan voor je in orde. Hierna kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor wat is een aansprakelijkheidsverzekering vinden.

Scroll naar boven