Wat Is Aansprakelijkheidsverzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering is belangrijk om af te sluiten. Het wordt ook wel een WA-verzekering genoemd, het betreft namelijk een verzekering bedoeld voor uw wettelijke aansprakelijkheid. Hiermee verzekert u zich tegen de financiële effecten van de door u of uw gezinsleden veroorzaakte gebreken aan derden. Niet alleen uzelf, ook uw partner, kinderen, huisdieren en eventuele logees zijn gedekt als zij onverhoopt gebreken of letsel aan andere personen veroorzaken.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Reden voor de verzekering om uit te keren bij wat is aansprakelijkheidsverzekering is dat jij verantwoordelijk bent voor de te verhalen gebreken aan mensen of goederen. Als dat zo is, zijn tevens de schades achteraf gedekt.

Een tegenslag zit in een niet groot hoekje. Je zoon kan per abuis een bal door het raam schoppen tijdens het spelen, of voor je het weet heeft je kat de bril van een opa voor voedsel aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet goed verzekerd bent voor zulke schade. Een AVP vergoedt de kosten als jij of je familielid per ongeluk de aanstichter is van schade aan anderen. Dit geldt uitsluitend voor de gebreken die jij of je zoon als privé-persoon maken. Eventuele gebreken tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP)

Een aansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor gebreken waar jij ofjouw partneraansprakelijk voor is. Je bent gedekt voorimmateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke schade betreffen. Ook ben je verzekerd voor schade aan materiëleschade. Een voorwaarde is dat de gebreken niet metopzet mag zijn aangebracht. Dat jijverantwoordelijk bent voor de schade,houdt in niet altijd dat jij de schade zelfveroorzaakt hoeft te hebben. Jij bent somstevens verantwoordelijk voor schadeaangebracht door je hond.Ook ben jijverantwoordelijk voor schade die isontstaan door een gebrek aan jouw woning.Een voorbeeld is op welk moment een dakpan van jewoning op het hoofd van de buurvrouw valt. Dan ben jeverantwoordelijk voor de schade die dit heeft opgeleverd.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eenongeluk zit in een klein hoekje. Je kindkan per tegenslag een bal door het raam schoppenlopende het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De onkosten kunnen flinkoplopen als je niet verzekerd bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering betaaltde onkosten als jij of je familie per ongeluk deveroorzaker zijn van gebreken aan derden. Dit geldt alleen voor deschade die jij of je familie als particulier maken. Eventuelegebreken gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekeringgeldt voor schade waar je volgens de wet verantwoordelijkvoor bent. Hiermee wordt bedoeld: schade door onzorgvuldig handelen.schade door opzet en schade door een groep vallen nietonder de dekking. Veroorzaak je schade aan je eigen spullen of dievan andere gezinsleden? ook dit valt niet onder de dekking.

Je kunt dezeverzekering voor jezelf aan gaan, maar tevens voor eenander, zoals je partner en je kinderen. Kinderen moeten minderjarig zijn – indit geval onder de 21 – en inwonend. Studerende kinderen mogen, tevensals ze uitwonend zijn, worden meeverzekerd. Een aansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht. Maar voor een aantal euro per maand kun je jezelfof een dierbare verzekeren tot een bedrag van ten hoogste 2,5miljoen euro. Vergelijk nu!{

Waarom een WA verzekering?

De AVP sluit je af om je te verzekeren voorschades waar je wettelijkaansprakelijk voor bent. Dit zijnschades die je toebrengt aan personen of de goederen van personen.Denk aan de computer van je buurmandie je uit je handen laat vallen. Of je oom dievalt over een laaghangend touw in je kameren zijn schouder breekt. De WAverzekering betaalt niet alleen deschade die jij hebt veroorzaakt, tevens die vanbijvoorbeeld je kinderen. Met eenaansprakelijkheidsverzekering particulieren binnen het de meeste pakketten ben je verzekerdtot een schade van 1.250.000euro.

Met de WAverzekering bedisplay je niet alleen je eigen banksaldo,maar ook die van degene die je per abuisschade berokkent. Wij begeleiden bijhet kiezen van de beste aansprakelijkheidsverzekering particulieren voor jou.

Uw aansprakelijkheidsverzekering gedekt u tegen schade aan derden waarvoor u aansprakelijk wordt gesteld.

U bent gedekt tegengebreken aan anderen

  • Een aansprakelijkheidsverzekering wordt tevens wel WAverzekering genoemd
  • De aansprakelijkheidsverzekering betaald letselgebreken en zaakschade
  • Met opzet veroorzaakte gebreken wordt nietvergoed
  • Zuivere vermogensschade isook uitgesloten

Een WAverzekering is een verzekering die gebreken die jij aan een anderpersoon of zijn goederen aanbrengt. Deverzekeringspolis is in beginsel bij iedereverzekeringsmaatschappij dezelfde. Als u alsklant gebreken toebrengtaan (spullen van) andere personen dan wordt dit tot rond €1.250.000 gedekt pergebeurtenis. Dit bedrag verschilt perverzekeraar.

Is een WA verzekering verplicht?

In Nederland is hetvinden van een WAverzekering niet verplicht. Maar het is wel verstandig omdit te doen. Met name met huisdieren zit eentegenslag in een klein hoekje. Dekosten voor het betalen van deveroorzaakte schade kan dan behoorlijk hooguitvallen.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de basis zorgverzekering en de autoverzekering, hoort de aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een aansprakelijkheidsverzekering hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De maandelijkse kosten die jebetaalt voor een WAverzekering met dekking voor het gehelegezin (circa €50 per kalenderjaar voor een te verzekeren bedrag van €1,25miljoen of meer) is in principe niet hoog enabsoluut geen reden om zo’n polisniet af te sluiten. daarnaast ben je als jegéén aansprakelijkheidsverzekering particulieren hebt en wel verantwoordelijk bent voor schadeaan een ander, veel duurder uit. Enbovendien is tevens het slachtoffer er de dupe van alsje geen aansprakelijkheidsverzekering hebt, of voor een te laag gedekt bedrag hebtgekozen.

Wat is verzekerd

Met de aansprakelijkheidsverzekering ben je verzekerdtot een bedrag van 1.250.000 euro. De aansprakelijkheidsverzekeringheeft een ruime dekking. Als jij voor de wet aansprakelijkbent, kun je een beroep doen op je aansprakelijkheidsverzekering.De aansprakelijkheidsverzekering dektniet alleen de schade die jij hebt veroorzaakt, maar ook dievan eventuele gezinsleden, uitwonende kinderen (vanwege studie), inwonendeouders en logés. Er zijn maar enkele situatiesdie zijn uitgesloten van de dekking.

Wat is niet verzekerd

De aansprakelijkheidsverzekering geldtniet voor gebreken die zijn veroorzaakt met een motorvoertuig. Wanthiervoor heb je dan een aparte brommer-, motor- of autoverzekering afgesloten. Tevens gehuurde spullen,onder andere voor een verbouwing of feest, zijn niet gedektvia de aansprakelijkheidsverzekering.Maar tevens het jachtbedreiging en schadebij riskante sporten is uitgesloten. schadedie je opzettelijk hebt veroorzaakt wordt niet uitgekeerddoor de aansprakelijkheidsverzekering.

Wat kost een aansprakelijkheidsverzekering?

Een aansprakelijkheidsverzekering kost een aantal euro per maand. De exacteonkosten hangen af van je persoonlijke situatie, zoals je woonplaats enleeftijd. Ook maakt het tevens uit of je de aansprakelijkheidsverzekering particulieren alleen aangaat of dat je tevens je partneren/of kinderen meeverzekert.

Met een AVP bent u gedekt op welk moment uverantwoordelijk gesteld wordt.

Voor welk bedrag aan schade ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeringsmaatschappij. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij meerdereverzekeraars kun je tussen twee bedragenkiezen, maar bij een aantal heb je geenkeus. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag houdt in ook een hogerepremie die je elke maand moetbetalen. Je kunt tevens de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering geboden is hebje hier wel keus vrijheid in.

WA Verzekering verplicht

Nu is hetvanzelfsprekend niet de bedoeling dat jevoor elke kleinigheid (dubbel) gedekt bent, maar het kan geen kwaadom je als particulier goed te overwegen of je een verzekering wiltafsluiten als het om aansprakelijkheid gaat. Het is ergvervelend als je per tegenslag een gebeurtenis veroorzaaktwaar je niet de (financiële) verantwoordelijkheid voor kunt dragen.Daarnaast is voor een ieder die een voertuig bezit,in het algemeen een (personen-)auto,de WA Verzekering verplicht. Deze WA verzekering wordt door veelverzekeraars dan tevens wel de WA Autoverzekering genoemd. De Nederlandsewetgever neemt de burger daarmee in bescherming. Op welk moment de WAAutoverzekering nietgeboden was, dan zou na veel aanrijdingenniet alleen het menselijke leed maar ook het financiële leed niet teoverzien zijn.

Efficiënt overstappen AVP

Het klinkt ingewikkeld om je oude aansprakelijkheidsverzekering te beëindigen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is gemakkelijk geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeringsmaatschappij. Zij maken de opzeggen dan voor je in orde. Hierna kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor wat is aansprakelijkheidsverzekering vinden.

Scroll naar boven