Wat Dekt Een Aansprakelijkheidsverzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering is belangrijk om af te sluiten. Het wordt tevens wel een WA-verzekering genoemd, het betreft namelijk een verzekering ten behoeve van uw wettelijke aansprakelijkheid. Hiermee bent u verzekerd tegen de financiële gevolgen van de door u of uw gezinsleden veroorzaakte schade aan derden. Niet alleen uzelf, tevens uw partner, kinderen, huisdieren en eventuele logees zijn verzekerd als zij onverhoopt gebreken of letsel aan andere mensen veroorzaken.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering particulieren?

Uitgangspunt voor de verzekeringsmaatschappij om uit te betalen bij wat dekt een aansprakelijkheidsverzekering is dat de verzekeringnemer verantwoordelijk bent voor de te verhalen gebreken aan mensen of goederen. Als dat zo is, zijn tevens de de daaruit voortvloeiende gebreken gedekt.

Een tegenslag zit in een niet groot hoekje. Je zoon kan per ongeluk een bal door het raam schoppen gedurende het spelen, of voor je het weet heeft je hond de bril van een opa voor voedsel aangezien. De schade kan flink oplopen als je niet goed verzekerd bent voor zulke gebreken. Een AVP vergoedt de kosten van de gebreken als jij of je familie per ongeluk de aanstichter is van gebreken aan anderen. Dit geldt uitsluitend voor de gebreken die jij of je dochter als privé-persoon maken. Eventuele schade gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een WA verzekering wordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

WA verzekering (AVP)

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren biedt bescherming voor gebreken waar jij ofjouw partneraansprakelijk voor is. Je bent verzekerd voorimmateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke schade betreffen. ernaast ben je gedekt voor gebreken aan materiëlezaken. Een voorwaarde is dat de schade niet metvoorbedachte rade mag zijn toegebracht. Dat jijaansprakelijk bent voor de schade,betekent niet dat jij de schade zelfveroorzaakt hoeft te hebben. Jij bent bijvoorbeeldtevens verantwoordelijk voor schadeaangericht door je kat.daarnaast ben jijaansprakelijk voor gebreken die is voorzaakt door een gebrek aan jouw huis.Een voorbeeld is op welk moment een dakpan van jehuis op het hoofd van de buurvrouw valt. Dan ben jeaansprakelijk voor de gebreken die dit met zichmeebrengt.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eentegenslag zit in een nihil hoekje. Je kindkan per ongeluk een bal door het raam schoppengedurende het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De kosten kunnen flinkoplopen als je niet gedekt bent voor zulke schade. Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedtde onkosten als jij of je familie per ongeval deveroorzaker zijn van schade aan derden. Dit geldt alleen voor deschade die jij of je familie als particulier maken. Eventuelegebreken tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt ook wel een WA verzekering genoemd. Als u, uw partner, uwkinderen of uw huisdier een schade veroorzaakt bij iemand anders,dan bent u aansprakelijk voor deze schade. Zonderaansprakelijkheidsverzekering moet ude kosten die hieruit volgt zelf dragen. Als u een aansprakelijkheidsverzekering heeft danbent u hiervoor gedekt en zal uw verzekering de kosten omde schade te dekken betalen. Het is niet vereistom een WA verzekering te hebben, maar het kan wel slim zijn. Het hoeft overigens nietzo te zijn dat u de schade zelf veroorzaakt heeft. Een gesprongenwaterleiding bij de buurman, die bij u vandaan komt. Of een dakpan dievan uw dak valt op de auto van de buren. Het kan verkeren.Ook hiervoor verzekert u zich met de aansprakelijkheidsverzekering. {

Waarom een WA verzekering?

De AVP ga je aan om je te beschermen tegenschades waar je wettelijkaansprakelijk voor bent. Dit zijnschades die je toebrengt aan anderemensen of de spullen van anderen.Denk aan de boormachine van je buurmandie je uit je handen laat vallen. Of je oom dievalt over een laaghangend touw in je woningen zijn been breekt. De WAverzekering dekt bijna alleschade die jij hebt gemaakt, tevens die vanonder meer je kinderen. Met deWAverzekering binnen het de meeste pakketten ben je beschermttot een schade van 1.250.000euro.

Met een AVP bedisplay je niet alleen je eigen banksaldo,maar ook die van de persoon die je onverhooptgebreken berokkent. Wij begeleiden bijhet maken van eenkeuze voor de WAverzekering voor jouw gezin.

Uw aansprakelijkheidsverzekering verzekerd u tegen gebreken aan anderen waarvoor u verantwoordelijk wordt gesteld.

U bent verzekerd tegengebreken aan anderen

  • Een AVP wordt ook wel aansprakelijkheidsverzekering genoemd
  • Een WAverzekering uitbetaald letselgebreken en zaakschade
  • Met opzet veroorzaakte gebreken wordt nietvergoed
  • Financiële schade die niet voortvloeit uiteen schade aan zaken of letselschade wordt niet betaald

Een aansprakelijkheidsverzekering is een verzekering die gebreken die jouw kind(eren) aan een anderpersoon of zijn spullen aanbrengt. Deverzekering is in beginsel bij iedereverzekeringsmaatschappij hetzelfde. Als u alsklant gebreken aanbrengtaan (spullen van) anderen dan wordt dit tot circa €1.250.000 vergoed pergebeurtenis. Dit bedrag verschilt perverzekering.

Is een WA verzekering verplicht?

In Holland is hetaan gaan van een aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet verplicht. Maar het is wel verstandig omdit te doen. Met name met huisdieren zit eenongeval in een nihil hoekje. Dekosten voor het vergoeden van deschade kan dan behoorlijk hooguitvallen.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de standaard zorgverzekering en de WA-verzekering voor auto’s, hoort de WAverzekering niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een WAverzekering hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De maandelijkse kosten die jeafdraagt voor een aansprakelijkheidsverzekering particulieren met dekking voor het gehelegezin (circa €50 per 12maanden voor een te verzekeren bedrag van €1,25miljoen of meer) is in principe laag enabsoluut geen reden om zo’n verzekeringniet aan te gaan. Ook ben je als jegeen AVP hebt en wel verantwoordelijk bent voor schadeaan eigendommen van een ander, veel duurder uit. Endesalniettemin is tevens het slachtoffer er de dupe van alsje geen WAverzekering hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebtgekozen.

Wat is verzekerd

Met de aansprakelijkheidsverzekering ben je gedekttot een bedrag van 1.250.000 euro. De aansprakelijkheidsverzekeringheeft een ruime dekking. Als jij voor de wet verantwoordelijkbent, kun je een beroep doen op je aansprakelijkheidsverzekering.De aansprakelijkheidsverzekering betaaltniet alleen de schade die jij hebt veroorzaakt, maar tevens dievan eventuele gezinsleden, uitwonende kinderen (vanwege studie), inwonendeouders en logés. Er zijn maar een paar situatiesdie zijn uitgesloten van de dekking.

Wat is niet verzekerd

De aansprakelijkheidsverzekering geldtniet voor schades die zijn veroorzaakt met een motorvoertuig. Wanthiervoor heb je dan een aparte brommer-, motor- of autoverzekering afgesloten. Tevens gehuurde spullen,onder meer voor een verbouwing of feest, zijn niet gedektvia de aansprakelijkheidsverzekering.Maar ook het jachtrisico en schadebij risicovolle sporten is uitgesloten. schadedie je opzettelijk hebt veroorzaakt wordt niet uitgekeerddoor de aansprakelijkheidsverzekering.

Wat kost een AVP?

Een AVP kost een paar euro per maand. De exacteonkosten hangen af van je persoonlijke situatie, zoals je woonplaats enleeftijd. Ook maakt het tevens uit of je de AVP alleen afsluit of dat je tevens je partneren/of kinderen meeverzekert.

Met een WAverzekering bent u gedekt op welk moment uverantwoordelijk gesteld wordt.

Voor welk bedrag aan schade ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeringsmaatschappij. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij meerdereverzekeringsmaatschappijen kun je tussen 2 bedragenkiezen, maar bij niet alle heb je geenmogelijkheid. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag houdt in tevens een hogeremaandprijs die je elke maand moetbetalen. Je kunt tevens de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering vereist is hebje hier wel optie vrijheid in.

Vergelijk altijd de premie bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Er zijn dus wel eengroot aantal factoren die van betekenis zullen zijn op de hoogte van demaandprijs en kan de maandprijs daaromtevens anders uitvallen bij diverseverzekeringsmaatschappijen. Een vergelijking loont behalve ophet gebied van de premies ook nog op het gebied van de dekking. Eenlage maandprijs met een dekkingsbedrag per geval dataan de lage kant ligt, zal wel dure consequentiesmet zich meebrengen op welk moment er schadeclaims worden ingediend.Ook het eigen risico van dit type verzekering is geen factor die je niet overhet hoofd moet zien bij het vergelijken. Per situatie kan dat aardigoplopen en bekijk je dus immer de mogelijkheidom het eigen risico af te kopen. Dat houdt ingewoonlijk een hoger premiebedrag, maar ben je er ookgedekt van dat er in geen geval bijkomende kostenzullen zijn in situatie van eenschade.

Bekijk bij dezelfdeverzekeringsmaatschappij tevens dekeus om een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten.Dat komt zeker van te pas in gevallen waarbij er schadeclaims ingediendzullen worden en is een combinatie van beide verzekeringen (rechts- enbedrijfsaansprakelijkheid) de meesteenvoudigemethode om in alle gevallen op steun te mogen rekenen.

Simpel overstappen WA verzekering

Het klinkt ingewikkeld om je oude AVP te laten stoppen en over te stappen naar een andere verzekering, maar dat is zo geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeringsmaatschappij. Zij maken de annulatie dan voor je in orde. Dan kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor wat dekt een aansprakelijkheidsverzekering aan gaan.

Scroll naar boven