Wat Dekt Aansprakelijkheidsverzekering

Ook al is een particuliere aansprakelijkheidsverzekering niet wettelijk verplicht, het kan per slot van rekening goed zijn om deze naast de WA verzekering af te sluiten. Wil je verzekerd zijn voor de gebreken die je veroorzaakt bij derden, maar weet je niet exact voor welke verzekeraar je het beste kunt kiezen? Of twijfel je welke verzekering voor jou het voordeligste is? In dit artikel vindt je alle informatie die je benodigd alvorens je begint met wat dekt aansprakelijkheidsverzekering, en voorafgaand je er 1 gaat vinden.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering particulieren?

Uitgangspunt voor de verzekering om uit te betalen bij wat dekt aansprakelijkheidsverzekering is dat jij verantwoordelijk bent voor de te vergoeden gebreken aan mensen of zaken. Als dat het geval is, zijn ook de schades achteraf gedekt.

Een tegenslag zit in een nihil hoekje. Je vriendin kan per ongeluk een bal door het raam schoppen gedurende het volleyballen, of voor je het weet heeft je hond de bril van een vader voor voedsel aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet goed verzekerd bent voor zulke schade. Een WA verzekering vergoedt de schade als jij of je dochter per ongeluk de veroorzaker is van gebreken aan anderen. Dit geldt uitsluitend voor de schade die jij of je dochter als particulier maken. Eventuele schade gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een AVP wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

WA verzekering (AVP)

Een aansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor schade waar jij ofjouw vriendinaansprakelijk voor is. Je bent gedekt voorimmateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke schade betreffen. Ook ben je verzekerd voor schade aan materiëlezaken. Een voorwaarde is dat de gebreken niet metvoorbedachte rade mag zijn aangebracht. Dat jijaansprakelijk bent voor de schade,betekent niet altijd dat jij de gebreken zelfveroorzaakt hoeft te hebben. Jij bent somsook aansprakelijk voor schadeaangericht door je kat.Ook ben jijaansprakelijk voor gebreken die is voorzaakt door een gebrek aan jouw woning.Een voorbeeld is op welk moment een dakpan van jehuis op het hoofd van de postbode valt. Dan ben jeverantwoordelijk voor de schade die dit met zichmeebrengt.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eenongeluk zit in een niet groot hoekje. Je kindkan per ongeval een bal door het raam schoppentijdens het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De onkosten kunnen flinkoplopen als je niet gedekt bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering betaaltde onkosten als jij of je familie per ongeval deveroorzaker zijn van gebreken aan derden. Dit geldt alleen voor degebreken die jij of je familie als particulier maken. Eventuelegebreken tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekering voorparticulieren (AVP) zoals een aansprakelijkheidsverzekeringvoluit heet, is niet wettelijk verplicht. Op de keperbeschouwd is het inderdaad voor vrijwel iedereen een min of meer onmisbareverzekering, net als een opstalverzekeringvoor huizenbezitters.{

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering aan gaan?

U wilt niette hoog gedekt zijn en tevens nietvoor elk klein dingetje. Maar een aansprakelijkheidsverzekering isover het algemeen geenonnodige luxe. U acht de kans waarschijnlijk klein, maar u zitover het algemeentoch watprettiger op de bank als het hard stormt en u weet dat eendakpan die gebreken aanricht bij de buren voor u financieelgeen effecten heeft. Een ongeluk zit helaas ineen niet groot hoekje en komt immer opeen moment dat het u niet goed uitkomt, vooral financieel niet.

De onkostenkunnen nogal snel oplopen alshet wel mis gaat. Met een lage maandprijs permaand kunt u ditrisico al afdekken. Voor zo’n €34 pertwaalf maanden bent u al goed verzekerd.

U bent gedekt tegenschade aan anderen

 • De AVP wordt ook wel AVP genoemd
 • De AVP uitbetaald letselschade en zaakschade
 • gebreken die met opzet is veroorzaaktwordt niet betaald
 • Financiële gebreken die niet voortvloeit uiteen schade aan zaken of letselschade wordt niet betaald

Een aansprakelijkheidsverzekering is een verzekering die schade die jij alsverzekeringnemer aan een ander of zijn bezittingen aanbrengt. Depolis is in de basis bij iedereverzekeraar hetzelfde. Als u alsconsument gebreken toebrengtaan (spullen van) anderen dan wordt dit tot rond €1.250.000 vergoed perschadegeval. Dit bedrag verschilt perverzekering.

Is een aansprakelijkheidsverzekering verplicht?

In Nederland is hetvinden van een AVP niet verplicht. Maar het is wel verstandig omdit te doen. Ook met enthousiaste huisdieren zit eenongeval in een niet groot hoekje. Deonkosten voor het vergoeden van deveroorzaakte gebreken kan dan erg hooguitvallen.

Aansprakelijkheidsverzekering: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de standaard zorgverzekering en de verzekering voorauto’s, hoort de AVP niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een WAverzekering hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De maandelijkse kosten die jebetaalt voor een aansprakelijkheidsverzekering met dekking voor het gehelegezin (circa €50 per jaar voor een verzekerd bedrag van €1,25miljoen of meer) is in principe laag ensowieso geen reden om een polisniet af te sluiten. ook ben je als jegéén aansprakelijkheidsverzekering hebt en wel verantwoordelijk bent voor schadeaan een ander, veel duurder uit. Enbovendien is tevens het slachtoffer er de dupe van alsje geen AVP hebt, of voor een te laag gedekt bedrag hebtgekozen.

De premies van aansprakelijkheidsverzekeringen

De premies van aansprakelijkheidsverzekeringen lopen flink uiteen: demeest voordelige aansprakelijkheidsverzekering bleek in een test van deConsumentenbond ruwweg 2 keerzo duur te zijn als de duurste aansprakelijkheidsverzekeringDat hoeft voor uw geval niet automatisch devoordeligste aansprakelijkheidsverzekering te zijn. Vraag dus verschillendeoffertes op en vergelijk aansprakelijkheidsverzekeringenniet alleen op premie, maar ook op voorwaarden. Kijk onder meer even bij Aegon, OHRA, Univé enVerzekeruzelf.

De aansprakelijkheidsverzekeringvan OHRA kreeg in 2020 van onderzoeksbureau Moneyview 5 sterren voorzowel kostprijs als voorwaarden. De aansprakelijkheidsverzekeringen van ABN Amro en Klaverblad kregentevens vijf sterren voor voorwaarden. Moneyview gaf tevens vijf sterren voorpremie aan Aon en spoorslags aan United Insurance. Zo is dehoogste vergoeding voorgebreken door vriendendiensten (een situatie waarin eenconsument nietaansprakelijk is) bij ABN AMRO en OHRA hoger dan bij demeeste andere producten. Wel sluiten ABN Amro en Inshared debescherming voor schade door drones nogtelkens expliciet uit. OHRA is nog continu deenige die aansprakelijkheidsschades door dronesuitdrukkelijk wel dekt.

Wilt u weten wat de kostenis voor uw situatie? Dan kunt u een aansprakelijkheidsverzekeringberekenen. Dit doet u in de vergelijker op deze website. U vult enkelegegevens in: uw gezinssamenstelling, uw geboortedatum, de geboortedatum van uwpartner, het gedekt bedrag, het eigen risico type en het eigenrisico algemeen. Aan de hand van deze gegevens kan de vergelijker degoedkoopste aansprakelijkheidsverzekering berekenen. Het kost u slechts 1minuut van uw tijd.

Voor welk bedrag aan gebreken ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeringsmaatschappij. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij enkeleverzekeraars kun je tussen twee bedragenkiezen, maar bij enkele heb je geenkeuze. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag betekent ook een hogerekosten die je maandelijks moetbetalen. Je kunt tevens de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering vereist is hebje hier wel keuzemogelijkheid vrijheid in.

Voorwaarden van de verzekeraar

Twijfel je tussen verzekeringsmaatschappijen,dan kun je het af laten hangen van de polisvoorwaarden die het voordeligste bijuw wensen passen. Je kan onder meer naar de volgendeeigenschappen kijken:

 1. Heeft de verzekeraareigen risico?
 2. Wat is de opzegtermijn van de AVP-verzekering?
 3. Moet je eenmalige poliskosten betalen?
 4. Op welke manieren kun je jouwschade melden?
 5. Biedt de verzekeraartevens een pakket aan waar ook de opstalverzekeringen inboedelverzekering onder valt?

  Efficiënt overstappen aansprakelijkheidsverzekering

  Het klinkt moeilijk om je oude aansprakelijkheidsverzekering te laten stoppen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is snel geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeringsmaatschappij. Zij maken de annuleren dan voor je in orde. Hierna kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor wat dekt aansprakelijkheidsverzekering aan gaan.

Scroll naar boven