Wanneer Aansprakelijkheidsverzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering is van belang om af te sluiten. Het wordt tevens wel een WA-verzekering genoemd, het betreft namelijk een verzekering ten behoeve van uw wettelijke aansprakelijkheid. Hiermee verzekert u zich tegen de financiële gevolgen van de door u of uw gezinsleden veroorzaakte gebreken aan derden. Niet alleen uzelf, tevens uw partner, kinderen, huisdieren en eventuele logees zijn verzekerd als zij onverhoopt gebreken of letsel aan derden veroorzaken.

Watis een WAverzekering?

Uitgangspunt voor de verzekering om uit te betalen bij wanneer aansprakelijkheidsverzekering is dat de verzekeringnemer verantwoordelijk bent voor de te verhalen schade aan mensen of zaken. Als dat zo is, zijn ook de de daaruit voortvloeiende schades gedekt.

Een tegenslag zit in een niet groot hoekje. Je vriendin kan per abuis een bal door het raam schoppen lopende het spelen, of voor je het weet heeft je papegaai de bril van een oude man voor voedsel aangezien. De schade kan flink oplopen als je niet voldoende gedekt bent voor deze gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering dekt de schade als jij of je dochter per abuis de veroorzaker is van schade aan anderen. Dit geldt alleen voor de schade die jij of je familie als privé-persoon maken. Eventuele schade lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering (AVP)

Een AVP biedt bescherming voor schade waar jij ofjouw dochteraansprakelijk voor is. Je bent gedekt voorimmateriële letselschade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke schade betreffen. Ook ben je verzekerd voor schade aan materiëleschade. Een voorwaarde is dat de gebreken niet metvoorbedachte rade mag zijn toegebracht. Dat jijverantwoordelijk bent voor de schade,houdt in niet dat jij de gebreken zelfgemaakt hoeft te hebben. Jij bent somstevens aansprakelijk voor schadeaangericht door je papegaai.Ook ben jijverantwoordelijk voor schade die ontstaat door een mankement aan je woning.Een voorbeeld is wanneer een dakpan van jouwhuis op het hoofd van de buurvrouw valt. Dan ben jeaansprakelijk voor de schade die dit heeft opgeleverd.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eenongeluk zit in een niet groot hoekje. Je kindkan per ongeluk een bal door het raam schoppentijdens het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De kosten kunnen flinkoplopen als je niet gedekt bent voor zulke schade. Een aansprakelijkheidsverzekering betaaltde onkosten als jij of je familie per ongeluk deveroorzaker zijn van gebreken aan derden. Dit geldt alleen voor deschade die jij of je familie als particulier maken. Eventuelegebreken lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekeringgeldt voor schade waar je volgens de wet aansprakelijkvoor bent. Hiermee wordt bedoeld: schade door onzorgvuldig handelen.schade door opzet en schade door een groep vallen nietonder de dekking. Veroorzaak je gebreken aan je eigen spullen of dievan andere gezinsleden? ook dit valt niet onder de dekking.

Je kunt dezeverzekering voor jezelf afsluiten, maar tevens voor eenander, zoals je partner en je kinderen. Kinderen moeten minderjarig zijn – indit geval onder de 21 – en inwonend. Studerende kinderen mogen, ookals ze uitwonend zijn, worden meeverzekerd. Een aansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht. Maar voor enkele euro maandelijks kun je jezelfof een dierbare verzekeren tot een bedrag van maximaal 2,5miljoen euro. Vergelijk nu!{

Waarom een WA verzekering?

Een aansprakelijkheidsverzekering sluit je af om je te verzekeren voorschades waar je volgens de wetverantwoordelijk voor wordt gehouden. Dit zijngebreken die je toebrengt aan personen of de spullen van andere mensen.Denk aan de boormachine van je collegadie je uit je handen laat vallen. Of je collega diestruikelt over een laaghangend snoer in je woonkameren zijn enkel breekt. De aansprakelijkheidsverzekering vergoedt bijna allegebreken die jij hebt gemaakt, ook die vanbijvoorbeeld je kinderen. Met eenaansprakelijkheidsverzekering binnen het de meeste pakketten ben je beschermttot een schade van 1.250.000euro.

Met een aansprakelijkheidsverzekering bedisplay je niet alleen je eigen portemonnee,maar ook die van de persoon die je onverhooptschade toebrengt. Wij assisteren bijhet maken van eenoptie voor de aansprakelijkheidsverzekering particulieren voor jou.

Uw aansprakelijkheidsverzekering gedekt u tegen schade aan derden waarvoor u aansprakelijk wordt gesteld.

U bent gedekt tegenschade aan anderen

  • Een aansprakelijkheidsverzekering wordt tevens wel AVP genoemd
  • De aansprakelijkheidsverzekering particulieren uitgekeerd letselschade en zaakschade
  • gebreken die met opzet is veroorzaaktwordt niet betaald
  • Zuivere vermogensgebreken istevens uitgesloten

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren is een verzekering die schade die jij alsverzekeringnemer aan een anderpersoon of zijn spullen aanbrengt. Depolis is in de basis bij iedereverzekeringsmaatschappij hetzelfde. Als u alsverzekeringnemer gebreken toebrengtaan (spullen van) andere personen dan wordt dit tot rond €1.250.000 vergoed persituatie. Dit bedrag verschilt perverzekeraar.

Is een aansprakelijkheidsverzekering verplicht?

In Holland is hetafsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering niet verplicht. Maar het is wel handig omdit te doen. Vooral met huisdieren zit eenongeluk in een nihil hoekje. Deonkosten voor het terug betalen van deschade kan dan erg hooguitvallen.

Aansprakelijkheidsverzekering: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de basis zorgverzekering en de verzekering voorauto’s, hoort de WAverzekering niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een AVP hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De premie die jebetaalt voor een aansprakelijkheidsverzekering particulieren met gezinsdekking (bij benadering €50 per twaalf maanden voor een te verzekeren bedrag van €1,25miljoen of meer) is relatief laag enabsoluut geen reden om een verzekeringspolosniet aan te gaan. Ook ben je als jegéén aansprakelijkheidsverzekering hebt en wel verantwoordelijk bent voor gebrekenaan een ander, veel duurder uit. Enbovendien is ook het slachtoffer er de dupe van alsje geen WAverzekering hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebtgekozen.

Voor welk bedrag aan schade ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeringsmaatschappij. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij meerdereverzekeraars kun je tussen 2 bedragenkiezen, maar bij een aantal heb je geenkeus. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag betekent ook een hogerepremie die je per maand moetbetalen. Je kunt ook de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering voorgeschreven is hebje hier wel mogelijkheid vrijheid in.

Aansprakelijkheidsverzekering met kinderen

Als je kinderen hebt, is het goed om te kijken naar een aansprakelijkheidsverzekering metsport- en spelmodule. Die betaalt gebrekenlopende onder anderesportwedstrijden. Lang niet elke verzekeraar biedtdie optie aan. Als spelende vriendjes of oppassenbij jou thuis iets vernielen, kun je geen beroepdoen op je aansprakelijkheidsverzekering,maar misschien wel op de AVP van de ouders vanhet vriendje. Maakt je eigen kind iets kapot bij een ander thuis, dan kun jedat laten vergoeden via je eigen aansprakelijkheidsverzekering, mits je een oppasmodule hebtafgesloten.

Spullen lenen van een ander of bij iemandassisteren klussen leidt soms tevens totgebreken. Die is vergoedt via respectievelijk deopzichtclausule en de vriendendienstclausule.

Let wel op of kinderen automatisch zijngedekt of dat je ze apart moet aanmelden als er eenbaby geboren wordt. Dat verschilt per verzekeringsmaatschappij.

Inenkele stappen overstappen AVP

Het klinkt ingewikkeld om je oude aansprakelijkheidsverzekering te op te zeggen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is snel geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeringsmaatschappij. Zij maken de annuleren dan voor je in orde. Dan kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor wanneer aansprakelijkheidsverzekering aan gaan.

Scroll naar boven