Waarom Een Aansprakelijkheidsverzekering

Ook al is een particuliere aansprakelijkheidsverzekering niet wettelijk verplicht, het kan immers verstandig zijn om deze naast de WA verzekering af te sluiten. Wil je verzekerd zijn voor de gebreken die je veroorzaakt bij derden, maar weet je niet exact voor welke verzekeringsmaatschappij je het betere kunt kiezen? Of twijfel je welke verzekering voor jou het goedkoopste is? In dit artikel vindt je alle gegevens die je benodigd voorafgaand je begint met waarom een aansprakelijkheidsverzekering, en voorafgaand je er een gaat afsluiten.

Watis een AVP?

Reden voor de verzekering om uit te keren bij waarom een aansprakelijkheidsverzekering is dat de verzekeringnemer aansprakelijk bent voor de te vergoeden schade aan personen of zaken. Als dat zo is, zijn tevens de schades achteraf gedekt.

Een ongeval zit in een klein hoekje. Je zoon kan per abuis een bal door het raam schoppen tijdens het spelen, of voor je het weet heeft je hond de bril van een oom voor voedsel aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet gedekt bent voor zulke gebreken. Een WA verzekering dekt de kosten van de gebreken als jij of je partner per ongeluk de aanstichter is van gebreken aan anderen. Dit geldt alleen voor de gebreken die jij of je vriendin als privé-persoon maken. Eventuele schade tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering wordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering (AVP)

Een AVP biedt bescherming voor schade waar jij ofjouw partnerverantwoordelijk voor is. Je bent gedekt voorimmateriële letselschade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke schade betreffen. Hiernaast ben je verzekerd voor schade aan materiëlezaken. Een voorwaarde is dat de gebreken niet metopzet mag zijn toegebracht. Dat jijaansprakelijk bent voor de gebreken,houdt in niet dat jij de schade zelfveroorzaakt hoeft te hebben. Jij bent somsook aansprakelijk voor schadeaangericht door je papegaai.Ook ben jijverantwoordelijk voor gebreken die isontstaan door een mankement aan je woning.Een voorbeeld is wanneer een dakpan van jouwwoning op het hoofd van de buurvrouw valt. Dan ben jeaansprakelijk voor de schade die dit met zichmeebrengt.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eenongeval zit in een nihil hoekje. Je kindkan per tegenslag een bal door het raam schoppengedurende het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De kosten kunnen flinkoplopen als je niet verzekerd bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering dektde kosten als jij of je familie per tegenslag deveroorzaker zijn van schade aan derden. Dit geldt alleen voor degebreken die jij of je familie als particulier maken. Eventuelegebreken gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekeringgeldt voor gebreken waar je volgens de wet verantwoordelijkvoor bent. Hiermee wordt bedoeld: gebreken door onzorgvuldig handelen.schade door opzet en gebreken door een groep vallen nietonder de dekking. Veroorzaak je schade aan je eigen spullen of dievan andere gezinsleden? ook dit valt niet onder de dekking.

Je kunt dezeverzekering voor jezelf vinden, maar ook voor eenander, zoals je partner en je kinderen. Kinderen moeten minderjarig zijn – indit situatie onder de 21 – en inwonend. Studerende kinderen mogen, tevensals ze uitwonend zijn, worden meeverzekerd. Een aansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht. Maar voor een aantal euro elke maand kun je jezelfof een dierbare verzekeren tot een bedrag van maximaal 2,vijfmiljoen euro. Vergelijk nu!{

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering aan gaan?

U kuntbij de verzekeringsmaatschappij kiezen voor welk bedrag u deverzekering wilt vinden. Dit ligt vrijwel altijd tussen de €500.000 en €2.500.000 perclaim. U kunt dit terug vinden in uwvoorwaarden van de polis. Als u gebruik moetmaken van uw verzekering en u komt er niet uit met de tegenpartij. Dan kunt ueen beroep doen op uw rechtsbijstandsverzekering. Heeft u deze niet? Dan kunt uhier een rechtsbijstandverzekeringvergelijken.

Op welkmoment je iets doet dat gebreken veroorzaakt, ben je er volgens dewet verantwoordelijk voor. Dat betekent dat je de onkosten van de gebreken moet betalen. Artikelen kunnen zijn beschadigd, maar jekunt tevens iemand per abuis verwonden. Heb je kleine kinderen?Dan ben jij verantwoordelijk voor de gebreken die zijveroorzaken. Zonder aansprakelijkheidsverzekeringmoet je de gebreken met eigen middelen betalen.Een kleine gebreken is vrijwelaltijd niet het probleem. Maar stel dat iemand door iets wat jij zonder opzethebt gedaan ziek wordt of hulpbehoevend raakt? Dan looptde gebreken al snel op.

U bent gedekt tegenschade aan anderen

 • De AVP wordt tevens wel AVP genoemd
 • De WAverzekering uitgekeerd letselschade en zaakschade
 • Opzettelijke schade is nietverzekerd
 • Alleenfinanciële schade uit zaken of letsel wordenbetaald door een aansprakelijkheidsverzekeringparticulieren

Een aansprakelijkheidsverzekering is een verzekering die gebreken die jouw kind(eren) aan een ander of zijn bezittingen aanbrengt. Depolis is in de basis bij iedereverzekeraar hetzelfde. Als u alsklant schade toebrengtaan (spullen van) andere personen dan wordt dit tot rondom €1.250.000 gedekt persituatie. Dit bedrag verschilt perverzekering.

Is een aansprakelijkheidsverzekering verplicht?

In ons land is hetaan gaan van een AVP niet verplicht. Maar het is wel verstandig omdit te doen. Ook met kleinekinderen zit eentegenslag in een nihil hoekje. Deonkosten voor het terug betalen van deschade kan dan erg hooguitvallen.

Aansprakelijkheidsverzekering: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de standaard zorgverzekering en de WA-verzekering voor autobezitters, hoort de WAverzekering niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De maandelijkse kosten die jeafdraagt voor een aansprakelijkheidsverzekering met gezinsdekking (bij benadering €50 per jaar voor een te verzekeren bedrag van €1,25miljoen of meer) is relatief laag ensowieso geen reden om zo’n polisniet af te sluiten. Ook ben je als jegeen AVP hebt en wel verantwoordelijk bent voor gebrekenaan eigendommen van een ander, veel meer kwijt. Endesalniettemin is ook het slachtoffer er de dupe van alsje geen aansprakelijkheidsverzekering hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebtgekozen.

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren dekt niet:

 • gebreken die met opzet veroorzaakt is
 • gebreken veroorzaakt door motorrijtuigen, luchtvaartuigen of vaartuigen
 • {gebreken aan geleasede goederen of gehuurde goederen}
 • gebreken veroorzaakt door seksueel gedrag

  Voor welk bedrag aan gebreken ben ik verzekerd?

  Dit verschilt perverzekeraar. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij een aantalverzekeraars kun je tussen 2 bedragenkiezen, maar bij een aantal heb je geenkeuze. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag betekent ook een hogerekosten die je elke maand moetbetalen. Je kunt ook de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering voorgeschreven is hebje hier wel keus vrijheid in.

  Aansprakelijkheidsverzekering vergelijken

  Iedereen doet wel eens iets domsof kan een ongeluk veroorzaken. Als andere mensen hierdoor gebrekenervaren, kun je hiervoor verantwoordelijk zijnen deze schade moeten vergoeden. De aansprakelijkheidsverzekering van HEMA betaalttegen de financiële effecten hiervan.

  Deze particuliere aansprakelijkheidsverzekering(AVP) of inboedelverzekeringsluit je op facultatieve basis af. Een WA verzekering isdochgeboden als je in dit land auto wilt rijden. Op deze website vind jevergelijkingstools waar je zonder kosten gebruik van kunt maken.

  Voor je een aansprakelijkheidsverzekeringvergelijken kunt hebben wij enkele gegevens van jenodig – gezinssamenstelling, geboortedatum verzekerde, hetbedrag dat je verzekert en de limiet van heteigen risico. Als je deze gegevens hebt ingevuld komt er een lijst metverzekeraars uit de vergelijker rollendie voor jou van toepassing kunnen zijn.Door het vinden van een aansprakelijkheidsverzekering verzeker je jezelf tegenschade of letsel die je bij iemand anders veroorzaakt. De kostenvan aansprakelijkheidsverzekeringenis naar verhouding laag. Veelvoorkomende schades .

  Een aansprakelijkheidsverzekeringvergoedt gebreken die je per vergissing hebt veroorzaakt bijeen ander en waarvoor je zelf verantwoordelijk bent.Onder meer: je laat een glas wijn over het tapijt vande buren vallen. Of je zoontje fietst per tegenslageen voetganger omver. De aansprakelijkheidsverzekeringvergoedt de ontstane gebreken aan anderen.

  Een aansprakelijkheidsverzekeringvergelijken en meteen aan gaan met korting doe je op dezewebsite. Een aansprakelijkheidsverzekeringook wel avp genoemd wordt over het algemeen afgesloten om de aansprakelijkheid voor particulieren af te dekken. Jekan onder andere risico-verantwoordelijk zijnvoor je kat, woonhuis, familieen allicht jezelf. Met een avp dekje de financiële gevolgen af waarvoor je aansprakelijkgesteld kan worden. De kosten van de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren is erg laag.Tevens kan er gekozen worden voor een eigen risico. Een avp wordt vaak afgesloten in combinatie met een inboedelverzekering of in een pakketverzekering

  Je bent bij vrienden op bezoek en je stoot perongeval een dure vaas om. De vaas valt in 1.000 stukken opde grond en is niet meer te repareren! Gelukkig weet je dat je een goede aansprakelijkheidsverzekering hebtafgesloten en vertel jij je vrienden dat ze jouverantwoordelijk kunnen stellen voor de geleden materiëlegebreken van de vaas.

  De aansprakelijkheidsverzekeringvoor particulieren, kortweg AVP, beschermt je tegen het financiëledreiging van aansprakelijkheid. Hetbeschermt je niet alleen tegen materiële schade, zoals de vaas in deeerder genoemde voorbeeld, maar tevens tegen schade aanpersonen (tevens wel letselschade) en schade aan zaken.

  Het fijne aan een aansprakelijkheidsverzekering is dat een schade niet perse door jou veroorzaakt hoeft te zijn. Beeld je ondermeer de situatie in dat er een waterleiding in je huisspringt en dat de vrijgekomen water schade bij je buurmanveroorzaakt. Deze gebreken heb je niet stantepede veroorzaakt maar de aansprakelijkheidsverzekeringvergoedt gebreken op de grond van de wet.

  Op welk moment u diverseverzekeringen en verzekeringsmaatschappijen met elkaarvergelijkt, zal het u mogelijkerwijs opvallen dat verschillendeverzekeringsproducten en verzekeringsmaatschappijen veelovereenkomsten vertonen. De oorzaak voor dit fenomeen ligt voornamelijk in hetgegeven dat veel verzekeraars van aansprakelijkheidsverzekeringen defeitelijke uitvoering van de hulp uitbesteden aan grote gespecialiseerdeorganisaties. Heeft een aansprakelijkheidsverzekeringvergelijken dan wel zin? Zeker! Want naast de overeenkomsten bestaan er tevensgrote verschillen die vooral te vinden zijn in de aangebodenpakketten en modules, net als in de hoogte van de premies.Daarnaast is het tevens goed, op welk moment u aleen aansprakelijkheidsverzekering heeft,uw huidige verzekering te vergelijken met andereverzekeringsmaatschappijen.

  Tevens helpen wij jou graagmet het vinden van een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering(een WA verzekering). Dit doen we aan de hand van een vergelijker. Je vulthier jouw gegevens in – kenteken, geboortedatum, postcode,gebrekenvrije jaren, leeftijd behalen rijbewijs, dekking, eigen risicoen aantal kilometers per kalenderjaar – en opbasis van deze gegevens komt er een lijst uitrollen met deaanbieders die hetgoedkopere bij jouw situatiepassen. Een WA verzekering aan gaan is nog nooit zosimpel geweest.

  Wij doen ons best om de lijst van verzekeringsmaatschappijen up-to-date te houden. Dagelijks zijn onze medewerkers op zoek naar de goedkopere aansprakelijkheidsverzekeringen en WA verzekeringen. De kans is dan tevens groot dat je via onze website een verzekering gaat vinden die bij je past. Als je rechtsbijstandsverzekeringen wilt vergelijken klik hier.

  Veel klanten in dit land hebben behoefte aan controle over hun eigen leven en het zelf inde hand hebben van bepaalde zaken. Zonder teveel te generaliseren,kunnen we stellen dat we een ‘goed georganiseerd’ volk zijn. Helaas hebben wedesondanks niet overal invloed op. ‘Een ongeval zit in eennihil hoekje’ is daarom een veelgehoord Nederlands gezegde.‘En van het concert des levens krijgt niemand een programma’, zo luidt eenbekende tegeltjeswijsheid over dit onderwerp. Een groot deel van deNederlanders beseft dan tevens dat het doorslaggevend is om goed gedektte zijn, voor die keren dat er iets gebeurt waar je zelf niet de afloop van kanbepalen. Het is doorslaggevend om bij alle type verzekeringen goed alle polisvoorwaarden te lezen.

  Gemakkelijk overstappen WA verzekering

  Het klinkt ingewikkeld om je oude aansprakelijkheidsverzekering particulieren te beëindigen en over te stappen naar een andere verzekering, maar dat is zo geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeraar. Zij maken de opzeggen dan voor je in orde. Dan kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor waarom een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Scroll naar boven