Waarom Aansprakelijkheidsverzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering is belangrijk om af te sluiten. Het wordt tevens wel een WA-verzekering genoemd, het betreft namelijk een verzekering bedoeld voor uw wettelijke aansprakelijkheid. Hiermee bent u verzekerd tegen de financiële effecten van de door u of uw gezinsleden veroorzaakte schade aan derden. Niet alleen uzelf, tevens uw partner, kinderen, huisdieren en eventuele logees zijn gedekt als zij onverhoopt gebreken of letsel aan andere personen veroorzaken.

Watis een AVP?

Reden voor de verzekeringsmaatschappij om uit te keren bij waarom aansprakelijkheidsverzekering is dat jij verantwoordelijk bent voor de te vergoeden gebreken aan mensen of zaken. Als dat zo is, zijn ook de schades achteraf gedekt.

Een ongeluk zit in een nihil hoekje. Je partner kan per abuis een bal door het raam schoppen lopende het spelen, of voor je het weet heeft je huisdier de bril van een oom voor voedsel aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet gedekt bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedt de kosten als jij of je familielid per ongeluk de aanstichter is van schade aan anderen. Dit geldt alleen voor de gebreken die jij of je zoon als privé-persoon maken. Eventuele schade gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP)

Een AVP biedt dekking voor schade waar jij ofjouw vriendinaansprakelijk voor is. Je bent verzekerd voorimmateriële letselschade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke gebreken betreffen. Hiernaast ben je gedekt voor gebreken aan materiëlezaken. Een voorwaarde is dat de schade niet metvoorbedachte rade mag zijn aangebracht. Dat jijaansprakelijk bent voor de schade,betekent niet dat jij de gebreken zelfgemaakt hoeft te hebben. Jij bent meestalook aansprakelijk voor schadeaangebracht door je hond.ernaast ben jijaansprakelijk voor gebreken die isontstaan door een gebrek aan je woning.Een voorbeeld is op welk moment een dakpan van jehuis op het hoofd van de buurvrouw valt. Dan ben jeverantwoordelijk voor de gebreken die dit met zichmeebrengt.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eenongeval zit in een nihil hoekje. Je kindkan per tegenslag een bal door het raam schoppentijdens het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De onkosten kunnen flinkoplopen als je niet verzekerd bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering dektde kosten als jij of je familie per tegenslag deveroorzaker zijn van gebreken aan derden. Dit geldt alleen voor deschade die jij of je familie als particulier maken. Eventuelegebreken lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekering voorparticulieren (AVP) zoals een aansprakelijkheidsverzekeringvoluit heet, is niet wettelijk verplicht. Welbeschouwd is het in feite voor vrijwel iedereen een min of meer onmisbareverzekering, net als een opstalverzekeringvoor huizenbezitters.{

Waarom een AVP?

De WAverzekering sluit je af om je te beschermen voorgebreken waar je wettelijkverantwoordelijk voor wordt gehouden. Dit zijnschades die je aandoet aan personen of de goederen van personen.Denk aan de laptop van je broerdie je uit je handen laat vallen. Of je broer diestruikelt over een losliggend touw in jouw woningen zijn arm breekt. De AVP dekt bijna allegebreken die jij hebt veroorzaakt, tevens die vanbijvoorbeeld je huisdieren. Met deWAverzekering binnen het de meeste pakketten ben je beschermttot een bedrag van 1.250.000euro.

Met een AVP bedisplay je niet alleen je eigen portemonnee,maar tevens die van degene die je per abuisgebreken berokkent. Wij helpen bijhet maken van eenkeuzemogelijkheid voor de WAverzekering voor jouw situatie.

Uw aansprakelijkheidsverzekering gedekt u tegen schade aan anderen waarvoor u verantwoordelijk wordt gesteld.

U bent gedekt tegenschade aan anderen

 • De aansprakelijkheidsverzekering particulieren wordt tevens wel AVP genoemd
 • Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren uitbetaald letselgebreken en zaakschade
 • Opzettelijke schade is nietverzekerd
 • Alleenfinanciële schade uit zaken of letsel wordenuitgekeerd door een aansprakelijkheidsverzekeringparticulieren

Een WAverzekering is een verzekering die gebreken die jij alsverzekeringnemer aan een ander of zijn goederen aanbrengt. Deverzekering is in de basis bij iedereverzekeringsmaatschappij hetzelfde. Als u alsklant schade aanbrengtaan (spullen van) anderen dan wordt dit tot ruwweg €1.250.000 gedekt persituatie. Dit bedrag verschilt perverzekering.

Is een AVP verplicht?

In Nederland is hetaan gaan van een AVP niet verplicht. Maar het is wel handig omdit te doen. Met name met kinderen zit eentegenslag in een klein hoekje. Dekosten voor het vergoeden van deschade kan dan enorm hooguitvallen.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de basis zorgverzekering en de autoverzekering, hoort de aansprakelijkheidsverzekering niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De premie die jeafdraagt voor een AVP met gezinsdekking (bij benadering €50 per jaar voor een te verzekeren bedrag van €1,25miljoen of meer) is relatief niet hoog ensowieso geen reden om een polisniet aan te gaan. ernaast ben je als jeg1 aansprakelijkheidsverzekering particulieren hebt en wel verantwoordelijk bent voor schadeaan eigendommen van een ander, veel duurder uit. Enbovendien is ook het slachtoffer er de dupe van alsje geen WAverzekering hebt, of voor een te laag gedekt bedrag hebtgekozen.

Dekking aansprakelijkheidsverzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering betaalt over het algemeen:

 • schade waar jijaansprakelijk voor bent zoals immateriëleschade bij derden en schade aan goederen
 • gebreken die niet metopzet toegebracht is
 • gebreken aangericht door jedochter
 • gebreken als gevolg van eengebrek aan je huis

  Voor welk bedrag aan gebreken ben ik verzekerd?

  Dit verschilt perverzekeringsmaatschappij. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij meerdereverzekeraars kun je tussen twee bedragenkiezen, maar bij een aantal heb je geenmogelijkheid. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag betekent ook een hogerekosten die je per maand moetbetalen. Je kunt ook de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering verplicht is hebje hier wel optie vrijheid in.

  Aansprakelijkheidsverzekering vergelijken

  Een ieder doet wel eens iets domsof kan een ongeluk veroorzaken. Als derden hierdoor gebrekenondervinden, kun je hiervoor aansprakelijk zijnen deze schade moeten uitbetalen. De aansprakelijkheidsverzekering van HEMA betaalttegen de financiële gevolgen hiervan.

  Deze particuliere aansprakelijkheidsverzekering(AVP) of inboedelverzekeringsluit je op vrijwillige basis af. Een WA verzekering isnietteminverplicht als je in dit land auto wilt rijden. Op onze website vind jevergelijkingstools waar je zonder kosten gebruik van kunt maken.

  Voor je een aansprakelijkheidsverzekeringvergelijken kunt hebben wij een aantal gegevens van jenodig – gezinssamenstelling, geboortedatum verzekerde, hette verzekeren bedrag en de hoogte van heteigen risico. Als je deze gegevens hebt ingevuld komt er een lijst metverzekeringsmaatschappijen uit de vergelijker rollendie voor jou gewenst kunnen zijn.Door het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering verzeker je jezelf tegengebreken of letsel die je bij iemand anders veroorzaakt. De maandprijsvan aansprakelijkheidsverzekeringenis relatief laag. Veelvoorkomende schades .

  Een aansprakelijkheidsverzekeringvergoedt gebreken die je onbedoeld hebt veroorzaakt bijeen ander en waarvoor je zelf aansprakelijk bent.Onder meer: je laat een glas wijn over het tapijt vande buurman vallen. Of je zoontje fietst per tegenslageen voetganger omver. De aansprakelijkheidsverzekeringvergoedt de ontstane gebreken aan anderen.

  Een aansprakelijkheidsverzekeringvergelijken en aanstonds aan gaan met korting doe je op onze website. Een aansprakelijkheidsverzekeringtevens wel avp genoemd wordt in deregel afgesloten om de aansprakelijkheid voor particulieren af te dekken. Jekan bijvoorbeeld risico-verantwoordelijk zijnvoor je hond, woning, familieledenen vanzelfsprekend jezelf. Met een avp dekje de financiële gevolgen af waarvoor je aansprakelijkgesteld kan worden. De premie van de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren is erg laag.Tevens kan er gekozen worden voor een eigen risico. Een avp wordt vaak afgesloten in combinatie met een inboedelverzekering of in een pakketverzekering

  Je bent bij vrienden op bezoek en je stoot perongeval een dure vaas om. De vaas valt in 1.000 stukken opde grond en is niet meer te repareren! Gelukkig weet je dat je een goede aansprakelijkheidsverzekering hebtafgesloten en vertel jij je vrienden dat ze jouverantwoordelijk kunnen stellen voor de geleden materiëleschade van de vaas.

  De aansprakelijkheidsverzekeringvoor particulieren, kortweg AVP, beschermt je tegen het financiëledreiging van aansprakelijkheid. Hetbeschermt je niet alleen tegen materiële gebreken, zoals de vaas in deeerder genoemde voorbeeld, maar ook tegen schade aanpersonen (tevens wel letselschade) en schade aan zaken.

  Het plezierige aan een aansprakelijkheidsverzekering is dat een schade niet perse door jou veroorzaakt hoeft te zijn. Beeld je bijvoorbeeld de situatie in dat er een waterleiding in je huisspringt en dat de vrijgekomen water schade bij je buurmanveroorzaakt. Deze gebreken heb je niet onmiddellijk veroorzaakt maar de aansprakelijkheidsverzekeringvergoedt gebreken op de grond van de wet.

  Wanneer u diverseverzekeringen en verzekeraars met elkaarvergelijkt, zal het u misschien opvallen dat diverseverzekeringsproducten en aanbieders veelovereenkomsten vertonen. De oorzaak voor dit fenomeen ligt voornamelijk in hetgegeven dat veel aanbieders van aansprakelijkheidsverzekeringen defeitelijke uitvoering van de hulp uitbesteden aan grote gespecialiseerdeorganisaties. Heeft een aansprakelijkheidsverzekeringvergelijken dan wel zin? Zeker! Want naast de overeenkomsten bestaan er tevensgrote verschillen die ook te vinden zijn in de aangebodenpakketten en modules, net als in de hoogte van de premies.Ernaast is het tevens goed, wanneer u aleen aansprakelijkheidsverzekering heeft,uw huidige verzekering te vergelijken met andereverzekeringsmaatschappijen.

  Tevens assisteren wij jou graagmet het vinden van een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering(een WA verzekering). Dit doen we aan de hand van een vergelijker. Je vulthier je gegevens in – kenteken, geboortedatum, postcode,gebrekenvrije jaren, leeftijd behalen rijbewijs, dekking, eigen risicoen aantal kilometers per jaar – en opbasis van deze gegevens komt er een lijst uitrollen met deaanbieders die hetbetere bij jouw situatiepassen. Een WA verzekering aan gaan is nog nooit zoefficiënten simpel geweest.

  Wij doen ons best om de lijst van aanbieders up-to-date te houden. Dagelijks zijn onze medewerkers op zoek naar de goedkopere aansprakelijkheidsverzekeringen en WA verzekeringen. De kans is dan tevens groot dat je via onze website een verzekering gaat vinden die bij je past. Als je rechtsbijstandsverzekeringen wilt vergelijken klik hier.

  Veel klanten in Nederland hebben behoefte aan controle over hun eigen leven en het zelf inde hand hebben van bepaalde zaken. Zonder teveel te generaliseren,kunnen we stellen dat we een ‘goed georganiseerd’ volk zijn. Helaas hebben wedesondanks niet overal invloed op. ‘Een ongeval zit in eenklein hoekje’ is daarom een veelgehoord Nederlands gezegde.‘En van het concert des levens krijgt niemand een programma’, zo luidt eenbekende tegeltjeswijsheid over dit onderwerp. Een groot deel van deNederlanders beseft dan ook dat het van betekenis is om goed verzekerdte zijn, voor die keren dat er iets gebeurt waar je zelf niet de afloop van kanbepalen. Het is cruciaal om bij alle type verzekeringen goed alle voorwaarden te lezen.

  Snel overstappen WA verzekering

  Het klinkt ingewikkeld om je oude aansprakelijkheidsverzekering particulieren te op te zeggen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is zo geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeraar. Zij maken de opzegging dan voor je in orde. Vervolgens kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor waarom aansprakelijkheidsverzekering aan gaan.

Scroll naar boven