Wa En Inboedelverzekering

Met een inboedelverzekering verzekert u uw eigendommen. Deze verzekering vergoedt de schade als gevolg van bijvoorbeeld vuur, diefstal en het weer. De beste inboedelverzekering selecteert u door middel van onze overzichtelijke vergelijkingstool voor inboedelverzekeringen. Start onmiddellijk met het vergelijken van de verscheidene inboedelverzekeringen en de daarbij horende voorwaarden en sluit de betaalbare verzekering via onze site af.

Inboedelverzekering vergelijken en aan gaan

Een inboedelverzekeringis een verzekering die eventuele schade aan de zogenaamdeinventaris van uw huis verzekerd. De term ‘inboedel’houdt in alles wat verhuisbaar is en dus niet nagelvast aan uwwoning zit. Voorwerpen die wel nagelvast aan de woning zittenvallen weer onder de opstalverzekering.De inboedelverzekering vergelijkendoet u snel ensnelen simpel via onze website.

Een inboedelverzekeringafsluiten is niet verplicht, maar wel eengewenstekeuzemogelijkheid. Op welk moment jehuis afbrandt is het fijn als je jouw meubels weer kuntkopen. Tevens wanneer bij jewordt ingebroken kun je weer een nieuwe televisie,toestel en camera aanschaffen. Brand-,of inbraakschade is niet het enige wat een inboedelverzekering uitbetaald. Bekijk op onzedekkingen pagina wanneer je bij je inboedelverzekering terecht kunt.overigens dekt de inboedelverzekering geen gebreken aan je huis, daarvoorheb je een opstalverzekering nodig.

Diverse soorten inboedelverzekeringen

Er bestaan diversetypen inboedelverzekeringen.U heeft de basis inboedelverzekeringdie gevolgen van brand, blikseminslag, waterschade, diefstal ofvandalisme dekt. Ook bestaan er verscheidenebrede inboedelverzekeringen met verschillendeaanvullingen op de basisdekking. Deze soort kan bijvoorbeeld effecten van schroei- en smeltgebreken ofschade aan de inhoud van uw vriezer of koelkast dekken.Daarnaast heeft u nog de allrisk inboedelverzekering. Dit type verzekert ook elk plotselingen onverwacht van buitenkomend onheil. Welke gevallen daar exactonder vallen kunt u vinden bij uw verzekeringsmaatschappij.

Zowel bij de inboedel- als bij de opstalverzekering zijn er 2 typenbescherming van schade:

 1. Extra uitgebreid (eug), dektalleen voorvallen die in de voorwaarden van de polis staan
 2. Allrisk, dekt alleschadegevallen, tenzij ze nadrukkelijk zijn uitgesloten. De laatstejaren zien we een trend dat de verschillen tussen extra uitgebreid en allrisk,zowel qua premie als qua dekking, telkensgroter worden.

Het loont om goed te kijken naar de polisvoorwaarden en de uitsluitingen, zeker als je huis bijzondereelementen heeft (gebogen glas, of glas-in-lood bijvoorbeeld). Zie ook onze aanwijzingenvoor het afsluiten van een inboedel- en opstalverzekering.

Wat is het verschil tussen een opstalverzekering en een inboedelverzekering?

De Consumentenbond adviseert huiseigenaren de opstal- en inboedelverzekering onder te brengenbij dezelfde verzekeraar. Als er schadeontstaat aan je huis en inboedel, bijvoorbeeld doorbrand, dan krijg je geen gedoe wie welke schadebetaaldt.

Wat betaalt een opstalverzekering?

Een opstalverzekering(ook wel woonhuisverzekering genoemd) vergoedtgebreken aan spullen die vastzitten in en aan het huis. Daarondervallen tevens leidingen, centrale verwarming, de badkamer en het toilet.schade aan je huis door bijvoorbeeldaardbevingen, atoomkernreacties en vulkaanuitbarstingen zijn uitgesloten.

Als je een koophuis hebt, stellen hypotheekverstrekkers gebodendat je een opstalverzekeringafsluit. Logisch, want je huis is het onderpand van de lening, en als datafbrandt, is het onderpand tevens weg. Een opstalverzekering keert uit als jouw huis getroffen wordt door:

 • brand- en of blusschade
 • rook- en roetschade
 • gebreken door ontploffing
 • wateroverlast (geen dijkdoorbraak)
 • blikseminslag
 • storm
 • neerslag en vorst
 • inbraak en diefstal

De schade wordt alleen uitbetaaldals het om een ‘onzeker voorval’ gaat. Stort het dak in door jarenlangachterstallig onderhoud, dan keert de verzekering niet uit. Let op: normaal gesproken vallen ook de fundamentenvan het huis onder de dekking, maar dat is niet te allen tijdehet geval.

Een inboedelverzekeringdekt schade aan spullen in huis die niet ‘aard-en nagelvast’ zitten. Dus je gordijnen, maartevens kostbare bezittingen als sieraden.

Een inboedelverzekeringis niet verplicht, maar erg aan te raden. Als je brand of wateroverlast krijgt,of er wordt thuis ingebroken, heb je tenminste iets om op terug te vallen.

Onder de dekking van een inboedelverzekering valt:

 • brandschade
 • waterschade
 • schade veroorzaakt door eenblikseminslag
 • ontploffing
 • inbraak
 • gewelddadige beroving
 • storm (minimaal windkracht 7)
 • schroeien en smelten

Schade als gevolg van opzet, grove eigen schuldof achterstallig onderhoud is niet gedekt.

Scroll to top