Wa Aansprakelijkheidsverzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering is doorslaggevend om af te sluiten. Het wordt ook wel een WA-verzekering genoemd, het betreft namelijk een verzekering ten behoeve van uw wettelijke aansprakelijkheid. Hiermee bent u verzekerd tegen de financiële gevolgen van de door u of uw gezinsleden veroorzaakte gebreken aan derden. Niet alleen uzelf, tevens uw partner, kinderen, huisdieren en eventuele logees zijn gedekt als zij onverhoopt schade of letsel aan andere mensen veroorzaken.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Uitgangspunt voor de verzekeringsmaatschappij om uit te betalen bij wa aansprakelijkheidsverzekering is dat de verzekeringnemer verantwoordelijk bent voor de te verhalen gebreken aan personen of zaken. Als dat het geval is, zijn ook de de daaruit voortvloeiende schades gedekt.

Een ongeval zit in een niet groot hoekje. Je kind kan per ongeluk een bal door het raam schoppen tijdens het spelen, of voor je het weet heeft je kat de bril van een oom voor voedsel aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet voldoende verzekerd bent voor zulke gebreken. Een WA verzekering vergoedt de schade als jij of je dochter per abuis de veroorzaker is van gebreken aan anderen. Dit geldt uitsluitend voor de schade die jij of je partner als privé-persoon maken. Eventuele gebreken lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP)

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren biedt dekking voor gebreken waar jij ofje vrouwaansprakelijk voor is. Je bent verzekerd voorimmateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke schade betreffen. daarnaast ben je gedekt voor schade aan materiëlezaken. Een voorwaarde is dat de schade niet metopzet mag zijn toegebracht. Dat jijaansprakelijk bent voor de schade,houdt in niet dat jij de gebreken zelfveroorzaakt hoeft te hebben. Jij bent somsook verantwoordelijk voor schadeaangericht door je papegaai.Ook ben jijaansprakelijk voor schade die isontstaan door een gebrek aan je woning.Een voorbeeld is op welk moment een dakpan van jehuis op het hoofd van de buurvrouw valt. Dan ben jeaansprakelijk voor de gebreken die dit heeft opgeleverd.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eentegenslag zit in een klein hoekje. Je kindkan per tegenslag een bal door het raam schoppenlopende het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De onkosten kunnen flinkoplopen als je niet verzekerd bent voor zulke schade. Een aansprakelijkheidsverzekering dektde onkosten als jij of je familie per ongeluk deveroorzaker zijn van gebreken aan derden. Dit geldt alleen voor degebreken die jij of je familie als particulier maken. Eventueleschade gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekeringparticulieren is nietgeboden voorNederlanders, maar wel aan te raden. Als jij of jekind ietsdoet waardoor schade ontstaat, kun jeover het algemeen aansprakelijk worden gesteldvoor de veroorzaakte schede. Dat betekent dat jij opdraait voor deschade aan goederen, maar ook voor letselschade. Zeker die letselgebreken kan behoorlijk in depapieren lopen. Dan is het fijn als je gedekt bent.{

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering vinden?

U wilt nietdubbel gedekt zijn en tevens nietvoor elk klein dingetje. Maar een aansprakelijkheidsverzekering ismeestal geenoverbodige luxe. U acht de kans in de regel klein, maar u zitmeestaltenslotte watprettiger op de bank als het hard stormt en u weet dat eendakpan die schade aanricht bij de buren voor u financieelgeen effecten heeft. Een ongeluk zit helaas ineen nihil hoekje en komt altijd opeen moment dat het u niet goed uitkomt, met name financieel niet.

De onkostenkunnen nogal efficiënt oplopen alshet wel mis gaat. Met een lage premie maandelijks kunt u ditperikel al afdekken. Voor zo’n €34 perkalenderjaar bent u al goed verzekerd.

U bent gedekt tegengebreken aan anderen

  • De AVP wordt tevens wel WAverzekering genoemd
  • Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren uitgekeerd letselgebreken en zaakschade
  • Opzettelijke schade is nietverzekerd
  • Zuivere vermogensschade isook uitgesloten

Een WAverzekering is een verzekering die schade die jij aan een anderpersoon of zijn goederen aanbrengt. Depolis is in de basis bij iedereverzekeringsmaatschappij hetzelfde. Als u alsklant schade toebrengtaan (spullen van) anderen dan wordt dit tot rond €1.250.000 vergoed persituatie. Dit bedrag verschilt perverzekering.

Is een AVP verplicht?

In dit land is hetaan gaan van een aansprakelijkheidsverzekering niet verplicht. Maar het is wel slim omdit te doen. Vooral met enthousiaste huisdieren zit eenongeval in een niet groot hoekje. Deonkosten voor het terug betalen van deschade kan dan enorm hooguitvallen.

AVP: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de basis zorgverzekering en de WA-verzekering voor auto’s, hoort de aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een WAverzekering hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De maandelijkse kosten die jeafdraagt voor een AVP met gezinsdekking (ongeveer €50 per 12maanden voor een verzekerd bedrag van €1,25miljoen of meer) is in principe niet hoog enzeker geen reden om zo’n verzekeringspolosniet aan te gaan. Ook ben je als jeg1 WAverzekering hebt en wel aansprakelijk bent voor gebrekenaan een ander, veel meer kwijt. Endesalniettemin is ook het slachtoffer er de dupe van alsje geen aansprakelijkheidsverzekering hebt, of voor een te laag gedekt bedrag hebtgekozen.

Wat betaalt je aansprakelijkheidsverzekering?

De aansprakelijkheidsverzekering binnen het instap pakketten heeft eenuitgebreide dekking. Wanneer je voor eenschade verantwoordelijk bent kun je beroep doen opje aansprakelijkheidsverzekering. Maar de bescherming geldt niet alleen voor jou maartevens voor je kinderen, inwonende ouders, loges, maar ook voorje huisdieren.

Voor welk bedrag aan gebreken ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeraar. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij enkeleverzekeraars kun je tussen 2 bedragenkiezen, maar bij een aantal heb je geenoptie. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag betekent ook een hogerepremie die je elke maand moetbetalen. Je kunt tevens de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering vereist is hebje hier wel keus vrijheid in.

Waarom sluit je een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven af?

De meeste Nederlanders hebben al een aansprakelijkheidsverzekering voorprivésituaties. Alleen dekt een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) geenschades die je als bedrijf veroorzaakt. Zo’n schade kanflink in de papieren lopen, dus is het interessant eenAVB te hebben. Heb je dit niet? Dan loop je hetgevaar dat je zo’n hoge schadeclaimniet zelf kunt betalen. Zeker als kleine zelfstandige kan dit een probleemzijn, waar je liever niet mee te maken krijgt.

Eenvoudig overstappen aansprakelijkheidsverzekeringparticulieren

Het klinkt ingewikkeld om je oude WA verzekering te beëindigen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is zo geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeringsmaatschappij. Zij maken de opzegging dan voor je in orde. Dan kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor wa aansprakelijkheidsverzekering vinden.

Scroll naar boven