Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering

Ook al is een particuliere aansprakelijkheidsverzekering niet wettelijk verplicht, het kan op de keper beschouwd interessant zijn om deze naast de WA verzekering af te sluiten. Wil je gedekt zijn voor de schade die je veroorzaakt bij derden, maar weet je niet precies voor welke verzekeringsmaatschappij je het beste kunt kiezen? Of twijfel je welke verzekering voor jou het goedkoopste is? In dit artikel vindt je alle informatie die je nodig hebt voordat je begint met voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering, en voordat je er 1 gaat afsluiten.

Watis een WAverzekering?

Reden voor de verzekeringsmaatschappij om uit te betalen bij voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering is dat jij aansprakelijk bent voor de te vergoeden schade aan personen of goederen. Als dat zo is, zijn tevens de schades achteraf gedekt.

Een ongeval zit in een niet groot hoekje. Je vrouw kan per abuis een bal door het raam schoppen gedurende het voetballen, of voor je het weet heeft je papegaai de bril van een oom voor voedsel aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet voldoende gedekt bent voor dit type gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren dekt de kosten van de gebreken als jij of je vriendin per ongeluk de aanstichter is van schade aan anderen. Dit geldt alleen voor de gebreken die jij of je vrouw als particulier maken. Eventuele gebreken tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een AVP wordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering (AVP)

Een AVP biedt dekking voor gebreken waar jij ofjouw vrouwaansprakelijk voor is. Je bent gedekt voorimmateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke gebreken betreffen. Ook ben je gedekt voor gebreken aan materiëleschade. Een voorwaarde is dat de schade niet metopzet mag zijn aangebracht. Dat jijaansprakelijk bent voor de schade,betekent niet altijd dat jij de schade zelfgemaakt hoeft te hebben. Jij bent somsook verantwoordelijk voor schadeaangericht door je huisdier.Ook ben jijaansprakelijk voor gebreken die is voorzaakt door een mankement aan jouw huis.Een voorbeeld is wanneer een dakpan van jouwwoning op het hoofd van de buurman valt. Dan ben jeaansprakelijk voor de gebreken die dit heeft opgeleverd.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eentegenslag zit in een niet groot hoekje. Je kindkan per ongeval een bal door het raam schoppentijdens het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De onkosten kunnen flinkoplopen als je niet verzekerd bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering dektde kosten als jij of je familie per ongeval deveroorzaker zijn van schade aan derden. Dit geldt alleen voor degebreken die jij of je familie als particulier maken. Eventuelegebreken lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt ook wel een WA verzekering genoemd. Als u, uw partner, uwkinderen of uw huisdier een gebreken veroorzaakt bij iemand anders,dan bent u aansprakelijk voor deze gebreken. Zonderaansprakelijkheidsverzekering moet ude kosten die hieruit volgt zelf dragen. Als u een aansprakelijkheidsverzekering heeft danbent u hiervoor verzekerd en zal uw verzekering de kosten omde gebreken te dekken betalen. Het is niet verplichtom een WA verzekering te hebben, maar het kan wel verstandig zijn. Het hoeft dan ook nietzo te zijn dat u de gebreken zelf veroorzaakt heeft. Een kapottewaterleiding bij de buurman, die bij u vandaan komt. Of een dakpan dievan uw dak valt op de auto van de buren. Het kan verkeren.Ook hiervoor verzekert u zich met de aansprakelijkheidsverzekering. {

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering vinden?

U wilt niette hoog gedekt zijn en tevens nietvoor elk klein dingetje. Maar een aansprakelijkheidsverzekering isin het algemeen geenoverbodige luxe. U acht de kans over hetalgemeen klein, maar u zitwaarschijnlijktoch watprettiger op de bank als het hard stormt en u weet dat eendakpan die gebreken aanricht bij de buurman voor u financieelgeen effecten heeft. Een ongeluk zit helaas ineen niet groot hoekje en komt te allen tijde opeen moment dat het u niet goed uitkomt, met name financieel niet.

De kostenkunnen nogal simpel oplopen alshet wel mis gaat. Met een lage kosten maandelijks kunt u ditgevaar al afdekken. Voor zo’n €34 perkalenderjaar bent u al goed verzekerd.

U bent verzekerd tegenschade aan anderen

  • Een WAverzekering wordt ook wel aansprakelijkheidsverzekering genoemd
  • Een aansprakelijkheidsverzekering betaald letselgebreken en zaakschade
  • Opzettelijke gebreken is nietverzekerd
  • Zuivere vermogensschade istevens uitgesloten

Een WAverzekering is een verzekering die gebreken die iemand aan een anderpersoon of zijn bezittingen aanbrengt. Depolis is in beginsel bij iedereverzekeraar dezelfde. Als u alsverzekeringnemer gebreken aanbrengtaan (spullen van) andere personen dan wordt dit tot om ennabij €1.250.000 gedekt perschadegeval. Dit bedrag verschilt perverzekeringsmaatschappij.

Is een AVP verplicht?

In dit land is hetafsluiten van een WAverzekering niet verplicht. Maar het is wel handig omdit te doen. Ook met kleinekinderen zit eenongeval in een nihil hoekje. Deonkosten voor het betalen van deschade kan dan enorm hooguitvallen.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de standaard zorgverzekering en de verzekering voorauto’s, hoort de AVP niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een AVP hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De premie die jeafdraagt voor een aansprakelijkheidsverzekering particulieren met gezinsdekking (ongeveer €50 per jaar voor een verzekerd bedrag van €1,25miljoen of meer) is in principe laag enzeker geen reden om een verzekeringniet aan te gaan. Ook ben je als jegeen aansprakelijkheidsverzekering hebt en wel aansprakelijk bent voor schadeaan een ander, veel duurder uit. Enbovendien is tevens het slachtoffer er de dupe van alsje geen aansprakelijkheidsverzekering particulieren hebt, of voor een te laag gedekt bedrag hebtgekozen.

Kostengebaseerd op gezinssamenstelling

De kosten die u moet betalen voor de AVP hangt af van de samenstelling van uwhuishouding. In de basis zijn er twee soortenpolissen te onderscheiden: debescherming voor alléénstaand en de bescherming ingezinsverband. Onder de dekking gezinsverband wordt eenuitgebreidere groep meeverzekerd, hier behoren tevens kinderen tot 27twaalf maanden bij.

Voor welk bedrag aan gebreken ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeringsmaatschappij. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij een aantalverzekeringsmaatschappijen kun je tussen twee bedragenkiezen, maar bij enkele heb je geenmogelijkheid. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag betekent ook een hogerepremie die je maandelijks moetbetalen. Je kunt ook de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering voorgeschreven is hebje hier wel keus vrijheid in.

Goedkope alternatieven

natuurlijk blijvenNederlanders niet alleen een volk van organisatie en zekerheid, maartevens een volk van zuinigheid. De gemiddelde Nederlander gaat op zoeknaar de goedkoopste WAVerzekering. Prima dat de overheid deze Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering vereiststelt, maar men wil vervolgens wel zo goedkoop eenoptie aan deze plicht kunnen voldoen. Men mag dan wel allesgoed geregeld willen hebben, maar in de regelhebben consumenten dit gevoel al wanneer zeer ‘goedkoop vanaf zijn gekomen’.

Daarbij realiseren sommigen zich niet, dat het niet alleenvan belang isdát je bent verzekerd, maar ook wát je hebt verzekerd. Hetvinden van een WA Verzekering betaalt meestal onderandere niet de schade die een kind spelenderwijs kantoebrengen aan auto’s of woningen, terwijl veel mensendat wel denken. Als particulier is het daarom van invloed om je niet alleen‘goedkoop’ maar tevensalgemeen‘goed’ te laten informeren over de typen aansprakelijkheidsverzekeringen en hun dekking.

Inenkele stappen overstappen WA verzekering

Het klinkt ingewikkeld om je oude WA verzekering te beëindigen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is zo geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeraar. Zij maken de annulatie dan voor je in orde. Vervolgens kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering aan gaan.

Scroll naar boven