Verzekerd Bedrag Aansprakelijkheidsverzekering

Met een aansprakelijkheidsverzekering particulieren voor burgers (AVP) dek je jouw aansprakelijkheid voor gebreken aan personen (letselschade) en aan zaken. Je hoeft de veroorzaakte schade niet zelf veroorzaakt te hebben. Een gesprongen waterleiding die watergebreken heeft veroorzaakt bij de buren, is bijvoorbeeld gebreken die je niet direct zelf veroorzaakt hebt. Op de keper beschouwd wordt de schade jou volgens de grondwet wel toegerekend. We spreken in dit geval over risicoaansprakelijkheid.

Watis een AVP?

Reden voor de verzekeringsmaatschappij om uit te keren bij verzekerd bedrag aansprakelijkheidsverzekering is dat de verzekeringnemer aansprakelijk bent voor de te vergoeden schade aan mensen of goederen. Als dat zo is, zijn tevens de gevolgschades gedekt.

Een tegenslag zit in een nihil hoekje. Je vriendin kan per abuis een bal door het raam schoppen tijdens het tennissen, of voor je het weet heeft je papegaai de bril van een oom voor voedsel aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet voldoende verzekerd bent voor dit type gebreken. Een WA verzekering dekt de kosten van de schade als jij of je familielid per ongeluk de veroorzaker is van schade aan anderen. Dit geldt alleen voor de gebreken die jij of je partner als particulier maken. Eventuele gebreken tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

WA verzekering (AVP)

Een AVP biedt dekking voor gebreken waar jij ofjouw zoonverantwoordelijk voor is. Je bent gedekt voorimmateriële letselschade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke schade betreffen. Hiernaast ben je verzekerd voor schade aan materiëlezaken. Een voorwaarde is dat de gebreken niet metvoorbedachte rade mag zijn toegebracht. Dat jijverantwoordelijk bent voor de schade,houdt in niet dat jij de gebreken zelfveroorzaakt hoeft te hebben. Jij bent meestalook aansprakelijk voor schadeaangebracht door je kat.Hiernaast ben jijverantwoordelijk voor schade die isontstaan door een mankement aan je woning.Een voorbeeld is op welk moment een dakpan van jouwwoning op het hoofd van de buurvrouw valt. Dan ben jeaansprakelijk voor de gebreken die dit met zichmeebrengt.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eenongeluk zit in een nihil hoekje. Je kindkan per ongeluk een bal door het raam schoppengedurende het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De onkosten kunnen flinkoplopen als je niet gedekt bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering dektde onkosten als jij of je familie per tegenslag deveroorzaker zijn van schade aan derden. Dit geldt alleen voor deschade die jij of je familie als particulier maken. Eventuelegebreken tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekeringgeldt voor schade waar je volgens de wet verantwoordelijkvoor bent. Hiermee wordt bedoeld: gebreken door onzorgvuldig handelen.gebreken door opzet en schade door een groep vallen nietonder de dekking. Veroorzaak je gebreken aan je eigen spullen of dievan andere gezinsleden? ook dit valt niet onder de dekking.

Je kunt dezeverzekering voor jezelf aan gaan, maar ook voor eenander, zoals je partner en je kinderen. Kinderen moeten minderjarig zijn – indit geval onder de 21 – en inwonend. Studerende kinderen mogen, ookals ze uitwonend zijn, worden meeverzekerd. Een aansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht. Maar voor enkele euro elke maand kun je jezelfof een dierbare verzekeren tot een bedrag van maximaal 2,5miljoen euro. Vergelijk nu!{

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten?

U wilt nietextra verzekerd zijn en tevens nietvoor elk wissewasje. Maar een aansprakelijkheidsverzekering isin de regel geenoverbodige luxe. U acht de kans over hetalgemeen klein, maar u zitwaarschijnlijktochook watprettiger op de bank als het hard stormt en u weet dat eendakpan die schade aanricht bij de buurman voor u financieelgeen gevolgen heeft. Een ongeluk zit helaas ineen niet groot hoekje en komt altijd opeen moment dat het u niet goed uitkomt, vooral financieel niet.

De onkostenkunnen nogal efficiënt oplopen alshet wel mis gaat. Met een lage kosten maandelijks kunt u ditdreiging al afdekken. Voor zo’n €34 pertwaalf maanden bent u al goed verzekerd.

U bent verzekerd tegengebreken aan anderen

  • Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren wordt tevens wel WAverzekering genoemd
  • Een WAverzekering betaald letselgebreken en zaakschade
  • gebreken die met opzet is veroorzaaktwordt niet betaald
  • Financiële schade die niet voortvloeit uiteen schade aan zaken of letselgebreken wordt niet betaald

Een WAverzekering is een verzekering die schade die jij alsverzekeringnemer aan iemand anders of zijn goederen aanbrengt. Depolis is in beginsel bij iedereverzekeraar dezelfde. Als u alsverzekerde gebreken toebrengtaan (spullen van) anderen dan wordt dit tot rondom €1.250.000 gedekt pergebeurtenis. Dit bedrag verschilt perverzekering.

Is een AVP verplicht?

In ons land is hetvinden van een WAverzekering niet verplicht. Maar het is wel slim omdit te doen. Vooral met kinderen zit eentegenslag in een nihil hoekje. Dekosten voor het terug betalen van deveroorzaakte gebreken kan dan behoorlijk hooguitvallen.

Aansprakelijkheidsverzekering: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de basis zorgverzekering en de verzekering voorauto’s, hoort de AVP niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een aansprakelijkheidsverzekering hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De kosten die jeafdraagt voor een WAverzekering met gezinsdekking (circa €50 per twaalf maanden voor een verzekerd bedrag van €1,25miljoen of meer) is in principe laag enzeker geen reden om een verzekeringspolosniet aan te gaan. Ook ben je als jegéén aansprakelijkheidsverzekering hebt en wel verantwoordelijk bent voor schadeaan eigendommen van een ander, veel meer kwijt. Enbovendien is tevens het slachtoffer er de dupe van alsje geen AVP hebt, of voor een te laag gedekt bedrag hebtgekozen.

Wat dekt je aansprakelijkheidsverzekering particulieren?

De WAverzekering binnen het instap pakketten heeft eenprima dekking. Wanneer je voor eengebreken verantwoordelijk bent kun je beroep doen opje aansprakelijkheidsverzekering particulieren. Maar de bescherming geldt niet alleen voor jou maarook voor je kinderen, inwonende ouders, loges, maar ook voorje huisdieren.

Voor welk bedrag aan schade ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeringsmaatschappij. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij een aantalverzekeraars kun je tussen 2 bedragenkiezen, maar bij sommige heb je geenkeuze. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag betekent tevens een hogeremaandprijs die je per maand moetbetalen. Je kunt tevens de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering verplicht is hebje hier wel keuzemogelijkheid vrijheid in.

Voor wie en waarom?

Een AVP is er grofweg in twee typen: eenalleenstaanden- of een gezinsdekking.

De benamingen zeggen het al: als jealleenstaand bent, kun je volstaan met een (goedkopere) dekking. Als je een gezinsdekking hebt afgesloten, dan zijn jevrouw of geregistreerd partner en je minderjarigezoon(s) en dochter(s) ook verzekerd. Dat isook zo als je kroost niet (meer) thuis wonen. Zelfsinwonende schoon- en (groot)ouders worden onder de aansprakelijkheidsverzekeringparticulieren gezien als onderdeel van defamilie. En zowel bij de singles- als bij degezinspolis zijn personeel meeverzekerd.

Inenkele stappen overstappen aansprakelijkheidsverzekering

Het klinkt ingewikkeld om je oude aansprakelijkheidsverzekering te laten stoppen en over te stappen naar een andere verzekering, maar dat is met enkele klikken geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeraar. Zij maken de opzegging dan voor je in orde. Vervolgens kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor verzekerd bedrag aansprakelijkheidsverzekering aan gaan.

Scroll naar boven