Vergelijk Aansprakelijkheidsverzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering is van invloed om af te sluiten. Het wordt tevens wel een WA-verzekering genoemd, het betreft namelijk een verzekering geldig voor uw wettelijke aansprakelijkheid. Hiermee bent u verzekerd tegen de financiële gevolgen van de door u of uw gezinsleden veroorzaakte gebreken aan derden. Niet alleen uzelf, ook uw partner, kinderen, huisdieren en eventuele logees zijn gedekt als zij onverhoopt gebreken of letsel aan andere mensen veroorzaken.

Watis een WAverzekering?

Uitgangspunt voor de verzekering om uit te keren bij vergelijk aansprakelijkheidsverzekering is dat jij verantwoordelijk bent voor de te verhalen schade aan mensen of zaken. Als dat zo is, zijn ook de schades achteraf gedekt.

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Je zoon kan per abuis een bal door het raam schoppen gedurende het voetballen, of voor je het weet heeft je hond de bril van een opa voor voedsel aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet goed gedekt bent voor deze gebreken. Een AVP dekt de kosten als jij of je kind per abuis de veroorzaker is van gebreken aan anderen. Dit geldt uitsluitend voor de gebreken die jij of je dochter als privé-persoon maken. Eventuele schade gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een WA verzekering wordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering (AVP)

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren biedt bescherming voor schade waar jij ofje kindverantwoordelijk voor is. Je bent verzekerd voorimmateriële letselschade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke schade betreffen. Hiernaast ben je gedekt voor gebreken aan materiëlezaken. Een voorwaarde is dat de schade niet metvoorbedachte rade mag zijn toegebracht. Dat jijverantwoordelijk bent voor de gebreken,betekent niet altijd dat jij de schade zelfveroorzaakt hoeft te hebben. Jij bent bijvoorbeeldtevens aansprakelijk voor schadeaangericht door je kat.Ook ben jijverantwoordelijk voor gebreken die is voorzaakt door een mankement aan je woning.Een voorbeeld is wanneer een dakpan van jouwwoning op het hoofd van de postbode valt. Dan ben jeverantwoordelijk voor de schade die dit met zichmeebrengt.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eenongeval zit in een klein hoekje. Je kindkan per ongeval een bal door het raam schoppentijdens het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De kosten kunnen flinkoplopen als je niet verzekerd bent voor zulke schade. Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedtde kosten als jij of je familie per ongeval deveroorzaker zijn van gebreken aan derden. Dit geldt alleen voor deschade die jij of je familie als particulier maken. Eventuelegebreken lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt ook wel een WA verzekering genoemd. Als u, uw partner, uwkinderen of uw huisdier een schade veroorzaakt bij iemand anders,dan bent u aansprakelijk voor deze schade. Zonderaansprakelijkheidsverzekering moet ude schade die hieruit volgt zelf betalen. Als u een aansprakelijkheidsverzekering heeft danbent u hiervoor gedekt en zal uw verzekering de onkosten omde gebreken te dekken betalen. Het is niet voorgeschrevenom een WA verzekering te hebben, maar het kan wel handig zijn. Het hoeft trouwens nietzo te zijn dat u de gebreken zelf veroorzaakt heeft. Een gesprongenwaterleiding bij de buren, die bij u vandaan komt. Of een dakpan dievan uw dak valt op de auto van de buren. Het kan verkeren.Tevens hiervoor verzekert u zich met de aansprakelijkheidsverzekering. {

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten?

U wilt nietextra gedekt zijn en tevens nietvoor elk geval. Maar een aansprakelijkheidsverzekering isover het algemeen geenonnodige luxe. U acht de kans meestal klein, maar u zitmeestalimmers watprettiger op de bank als het hard stormt en u weet dat eendakpan die gebreken aanricht bij de buren voor u financieelgeen effecten heeft. Een ongeluk zit helaas ineen nihil hoekje en komt te allen tijde opeen moment dat het u niet goed uitkomt, vooral financieel niet.

De kostenkunnen nogal simpel oplopen alshet wel mis gaat. Met een lage maandprijs maandelijks kunt u ditgevaar al afdekken. Voor zo’n €34 perjaar bent u al goed verzekerd.

U bent verzekerd tegengebreken aan anderen

 • De AVP wordt ook wel aansprakelijkheidsverzekering genoemd
 • De AVP vergoed letselgebreken en zaakschade
 • Opzettelijke gebreken is nietverzekerd
 • Alleenfinanciële gebreken uit zaken of letsel wordenbetaald door de aansprakelijkheidsverzekeringparticulieren

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren is een verzekering die gebreken die jij alsverzekeringnemer aan een ander of zijn spullen aanbrengt. Deverzekeringspolis is in beginsel bij iedereverzekeringsmaatschappij dezelfde. Als u alsverzekeringnemer schade toebrengtaan (spullen van) anderen dan wordt dit tot ongeveer €1.250.000 gedekt persituatie. Dit bedrag verschilt perverzekering.

Is een aansprakelijkheidsverzekering particulieren verplicht?

In ons land is hetafsluiten van een AVP niet verplicht. Maar het is wel handig omdit te doen. Ook met kleinekinderen zit eentegenslag in een niet groot hoekje. Deonkosten voor het vergoeden van deveroorzaakte gebreken kan dan erg hooguitvallen.

AVP: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de basis zorgverzekering en de WA-verzekering voor auto’s, hoort de aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een AVP hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De maandpremie die jebetaalt voor een aansprakelijkheidsverzekering met dekking voor het gehelegezin (bij benadering €50 per 12maanden voor een te verzekeren bedrag van €1,25miljoen of meer) is in principe laag enabsoluut geen reden om een verzekeringniet aan te gaan. Ook ben je als jegéén aansprakelijkheidsverzekering particulieren hebt en wel aansprakelijk bent voor schadeaan een ander, veel meer kwijt. Enbovendien is ook het slachtoffer er de dupe van alsje geen aansprakelijkheidsverzekering particulieren hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebtgekozen.

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren betaalt niet:

 • schade die met opzet veroorzaakt is
 • gebreken veroorzaakt door motorrijtuigen, luchtvaartuigen of vaartuigen
 • gebreken aan gehuurde of geleasede zaken

  Voor welk bedrag aan schade ben ik verzekerd?

  Dit verschilt perverzekeraar. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij meerdereverzekeraars kun je tussen twee bedragenkiezen, maar bij sommige heb je geenoptie. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag betekent ook een hogeremaandprijs die je maandelijks moetbetalen. Je kunt tevens de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering voorgeschreven is hebje hier wel keuzemogelijkheid vrijheid in.

 • Waarom sluit je een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven af?

  De meeste Hollanders hebben al een aansprakelijkheidsverzekering voorprivésituaties. Alleen vergoedt een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) geenschades die je als bedrijf veroorzaakt. Zo’n gebreken kanflink in de papieren lopen, dus is het goed eenAVB te hebben. Heb je dit niet? Dan loop je hetrisico dat je zo’n hoge claimniet zelf kunt betalen. Zeker als kleine zelfstandige kan dit een probleemzijn, waar je liever niet mee te maken krijgt.

  Easy overstappen AVP

  Het klinkt moeilijk om je oude WA verzekering te laten stoppen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is gemakkelijk geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeraar. Zij maken de annuleren dan voor je in orde. Dan kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor vergelijk aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Scroll naar boven