Schade Melden Aansprakelijkheidsverzekering

Met een aansprakelijkheidsverzekering particulieren voor particulieren (AVP) dek je jouw aansprakelijkheid voor gebreken aan personen (letselschade) en aan zaken. Je hoeft de aangebrachte schade niet zelf veroorzaakt te hebben. Een kapotte waterleiding die watergebreken heeft veroorzaakt bij de buren, is misschien schade die je niet direct zelf veroorzaakt hebt. Op de keper beschouwd wordt de gebreken jou op grond van de wet wel toegerekend. We noemen het in dit geval over risicoaansprakelijkheid.

Watis een AVP?

Uitgangspunt voor de verzekering om uit te keren bij schade melden aansprakelijkheidsverzekering is dat de verzekeringnemer verantwoordelijk bent voor de te vergoeden schade aan mensen of zaken. Als dat het geval is, zijn ook de de daaruit voortvloeiende gebreken gedekt.

Een tegenslag zit in een niet groot hoekje. Je dochter kan per ongeluk een bal door het raam schoppen tijdens het spelen, of voor je het weet heeft je kat de bril van een oom voor voedsel aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet voldoende gedekt bent voor zulke gebreken. Een AVP vergoedt de kosten als jij of je familielid per ongeluk de aanstichter is van schade aan derden. Dit geldt uitsluitend voor de schade die jij of je dochter als particulier maken. Eventuele gebreken gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een AVP wordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

WA verzekering (AVP)

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren biedt bescherming voor gebreken waar jij ofje dochteraansprakelijk voor is. Je bent gedekt voorimmateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke gebreken betreffen. ook ben je verzekerd voor schade aan materiëlezaken. Een voorwaarde is dat de schade niet metopzet mag zijn toegebracht. Dat jijverantwoordelijk bent voor de schade,betekent niet altijd dat jij de gebreken zelfgemaakt hoeft te hebben. Jij bent meestaltevens verantwoordelijk voor schadeaangebracht door je huisdier.Ook ben jijverantwoordelijk voor schade die isontstaan door een gebrek aan jouw huis.Een voorbeeld is op welk moment een dakpan van jehuis op het hoofd van de postbode valt. Dan ben jeaansprakelijk voor de gebreken die dit met zichmeebrengt.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eenongeluk zit in een klein hoekje. Je kindkan per ongeluk een bal door het raam schoppengedurende het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De onkosten kunnen flinkoplopen als je niet gedekt bent voor zulke schade. Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedtde kosten als jij of je familie per tegenslag deveroorzaker zijn van gebreken aan derden. Dit geldt alleen voor deschade die jij of je familie als particulier maken. Eventuelegebreken tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekeringgeldt voor gebreken waar je volgens de wet aansprakelijkvoor bent. Hiermee wordt bedoeld: gebreken door onzorgvuldig handelen.schade door opzet en gebreken door een groep vallen nietonder de dekking. Veroorzaak je gebreken aan je eigen spullen of dievan andere gezinsleden? ook dit valt niet onder de dekking.

Je kunt dezeverzekering voor jezelf afsluiten, maar tevens voor eenander, zoals je partner en je kinderen. Kinderen moeten minderjarig zijn – indit geval onder de 21 – en inwonend. Studerende kinderen mogen, ookals ze uitwonend zijn, worden meeverzekerd. Een aansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht. Maar voor een aantal euro elke maand kun je jezelfof een dierbare verzekeren tot een bedrag van ten hoogste 2,5miljoen euro. Vergelijk nu!{

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering?

De WAverzekering sluit je af om je te beschermen voorschades waar je wettelijkaansprakelijk voor wordt gehouden. Dit zijngebreken die je toebrengt aan anderen of de goederen van andere mensen.Denk aan de laptop van je oomdie je uit je handen laat vallen. Of je collega dievalt over een laaghangend snoer in jouw huisen zijn sleutelbeen breekt. De aansprakelijkheidsverzekering betaalt bijna alleschade die jij hebt gemaakt, ook die vanonder meer je huisdieren. Met deAVP binnen het de meeste pakketten ben je beschermttot een schadebedrag van ruim een miljoen euro.

Met de aansprakelijkheidsverzekering bedisplay je niet alleen je eigen banksaldo,maar tevens die van degene die je per abuisgebreken toebrengt. Wij begeleiden bijhet kiezen van de beste aansprakelijkheidsverzekering voor jouw gezin.

Uw aansprakelijkheidsverzekering gedekt u tegen schade aan anderen waarvoor u verantwoordelijk wordt gesteld.

U bent verzekerd tegenschade aan anderen

  • De AVP wordt ook wel aansprakelijkheidsverzekering genoemd
  • De WAverzekering uitbetaald letselgebreken en zaakschade
  • Met opzet veroorzaakte gebreken wordt nietuitbetaald
  • Zuivere vermogensschade isook uitgesloten

Een AVP is een verzekering die schade die jouw kind(eren) aan een anderpersoon of zijn spullen aanbrengt. Deverzekeringspolis is in beginsel bij iedereverzekeraar dezelfde. Als u alsverzekerde schade toebrengtaan (spullen van) anderen dan wordt dit tot circa €1.250.000 gedekt pergebeurtenis. Dit bedrag verschilt perverzekeringsmaatschappij.

Is een aansprakelijkheidsverzekering particulieren verplicht?

In ons land is hetaan gaan van een aansprakelijkheidsverzekering niet verplicht. Maar het is wel handig omdit te doen. Vooral met kleinekinderen zit eentegenslag in een niet groot hoekje. Deonkosten voor het betalen van deschade kan dan erg hooguitvallen.

WAverzekering: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de standaard zorgverzekering en de verzekering voorauto’s, hoort de WAverzekering niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een AVP hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De maandpremie die jebetaalt voor een WAverzekering met gezinsdekking (circa €50 per twaalf maanden voor een te verzekeren bedrag van €1,25miljoen of meer) is relatief niet hoog enabsoluut geen reden om zo’n polisniet aan te gaan. ernaast ben je als jeg1 aansprakelijkheidsverzekering particulieren hebt en wel aansprakelijk bent voor gebrekenaan eigendommen van een ander, veel duurder uit. Enbovendien is tevens het slachtoffer er de dupe van alsje geen WAverzekering hebt, of voor een te laag gedekt bedrag hebtgekozen.

Wat is verzekerd

Met de aansprakelijkheidsverzekering ben je verzekerdtot een bedrag van 1.250.000 euro. De aansprakelijkheidsverzekeringheeft een ruime dekking. Als jij voor de wet verantwoordelijkbent, kun je een beroep doen op je aansprakelijkheidsverzekering.De aansprakelijkheidsverzekering dektniet alleen de schade die jij hebt veroorzaakt, maar tevens dievan eventuele gezinsleden, uitwonende kinderen (vanwege studie), inwonendeouders en logés. Er zijn maar een aantal situatiesdie zijn uitgesloten van de dekking.

Wat is niet verzekerd

De aansprakelijkheidsverzekering geldtniet voor gebreken die zijn veroorzaakt met een motorvoertuig. Wanthiervoor heb je dan een aparte brommer-, motor- of autoverzekering afgesloten. Tevens gehuurde spullen,onder andere voor een verbouwing of feest, zijn niet verzekerdvia de aansprakelijkheidsverzekering.Maar tevens het jachtperikel en schadebij risicovolle sporten is uitgesloten. gebrekendie je opzettelijk hebt veroorzaakt wordt niet uitgekeerddoor de aansprakelijkheidsverzekering.

Wat kost een aansprakelijkheidsverzekering?

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren kost een aantal euro per maand. De exactekosten hangen af van je persoonlijke situatie, zoals je woonplaats enleeftijd. Ook maakt het tevens uit of je de WAverzekering alleen aangaat of dat je ook je partneren/of kinderen meeverzekert.

Met een WAverzekering bent u gedekt op welk moment uaansprakelijk gesteld wordt.

Voor welk bedrag aan schade ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeringsmaatschappij. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij een aantalverzekeringsmaatschappijen kun je tussen twee bedragenkiezen, maar bij enkele heb je geenmogelijkheid. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag houdt in ook een hogerekosten die je elke maand moetbetalen. Je kunt tevens de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering geboden is hebje hier wel optie vrijheid in.

Wat voor soort aansprakelijkheidsverzekering kan ik het goedkopere afsluiten?

Als je aansprakelijkheidsverzekeringenvergelijkt moet je bij de polisvoorwaarden letten opde verscheidene modules die betaalt zijn.Ben je alleenstaand, dan vallen alleen jijzelf, eventuele gasten enhuispersoneel onder de dekking. Maar bij sommigeverzekeraars zijn ook kinderen tot een zekereleeftijd verzekerd op een aansprakelijkheidsverzekeringvoor singles. Gebreken die veroorzaakt wordt doorhuisdieren kun je ook verhalen op je aansprakelijkheidsverzekering. Schade met de auto valtonder de verplichte WA-verzekering voor automobilisten, maar dat is een heleandere verzekering.

De meeste verzekeringsmaatschappijen biedeneen pakket aan waar je jouw opstal-, inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering in onder kunt brengen. De opstalverzekering biedtbescherming aan schade aan de opstal, de inboedelverzekering vergoedtschade die je aan de inboedel oploopt.Verzekeraars biedenverschillende eigenschappen aanom je aansprakelijkheidsverzekering zoveeleen mogelijkheid te laten passen bij je gezinssituatie.Ben je alleenstaand, dan hoef je bijvoorbeeld niethetzelfde bedrag te betalen als families met kinderen.

Uitwonende studerende kinderen worden meestal meeverzekerd. Dit geldt tevensvoor huisdieren, ouders of opa’s en oma’s die bij je inwonen. Twijfel je welkeoptie het goedkoperebij je gezinssamenstelling past, dan kun je te allen tijdecontact opnemen met de verzekeraar naar jekeus. We bieden verdervergelijkingstools voor rechtsbijstandsverzekeringen, inboedelverzekeringen en opstalverzekeringen aan.

Eenvoudig overstappen WA verzekering

Het klinkt ingewikkeld om je oude aansprakelijkheidsverzekering particulieren te beëindigen en over te stappen naar een andere verzekering, maar dat is gemakkelijk geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeraar. Zij maken de opzeggen dan voor je in orde. Vervolgens kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor schade melden aansprakelijkheidsverzekering vinden.

Scroll naar boven