Rechtsbijstandverzekering Bedrijf

Een juridisch probleem kaneen ieder krijgen. Dan is het fijn als u een rechtsbijstandverzekering hebt. Maar u wiltnatuurlijk niet te veel maandprijsbetalen voor die enkele keer dat u een probleem hebt. Kies om diereden voor een complete rechtsbijstandverzekeringmet eigen bijdrage en bespaar op uw maandelijksekosten.

Wat valt er onder een rechtsbijstandverzekering?

Met een rechtsbijstandverzekeringverzeker je je van juridisch advies bij eenconflict. In de regel kun je ook advies inwinnen als er nog geenprobleem is. Je wordt geholpen door advocaten die in dienst zijn van je rechtsbijstandverzekeraar. Met een rechtsbijstandverzekering krijg jeadvies en bemiddeling bij een probleem. Is er een rechterbij betrokken of is er specialistische kennis nodig? Dan wordt de zaakover het algemeen uitbesteed. Je hebt dan 2opties: zelf een advocaat kiezen of een advocaat regelen via deverzekeraar. Kies je voor een advocaat via de rechtsbijstandverzekering? Dan wordende onkosten volledig betaald. Dezeonkosten vallen onder externe kosten.

Wat heb ik aan een rechtsbijstandverzekering?

Een rechtsbijstandverzekeringis een verzekering die er onder bepaalde polisvoorwaarden voor zorgt dat u juridische bijstand krijgt als ubetrokken raakt bij een juridisch conflict. In de praktijkwordt de juridische bijstand verzorgd door advocaten die in dienst zijn bij de verzekeringsmaatschappij zelf, soms wordende onkosten van een externe advocaat uitbetaald.

Bescherming rechtsbijstandverzekering

Er zijn op hoofdlijnen 2 soorten rechtsbijstandverzekeringen: de motorrijtuigrechtsbijstandverzekering en de gezinsrechtsbijstandverzekering. De1ste vorm biedt alleen recht op juridische bijstandals u een juridisch conflict heeft in verband met uwMeedoen aan het verkeer. Als u niet alleen dekkingheeft bij geschillen circa uw auto (of motor), maar tevens als u alsfietser of voetganger deelneemt aan het verkeer, wordt tevens wel gesprokenvan een verkeersrechtsbijstandverzekering.

De gezinsrechtsbijstandverzekeringkent een dekking die is opgebouwd uitverschillende door u te kiezen modules. U kunt hiermeedus zelf bepalen hoe beperkt of uitgebreid de bescherming van uw rechtsbijstandverzekering moet zijn. Demeest voorkomende modules zijn:

Verkeer

Samen met uw gezinsleden bent u verzekering van rechtshulpbij geschillen die voorkomen aan uw verkeersdeelname. Tevens als uw rijbewijs wordt ingevorderd kunt u een beroepop deze module doen, behalve als u gereden heeft onder invloed van drank ofalchohol.

Fiscaal & vermogen

Bij deze module moet u denken aan geschillen over de aan- ofverkoop van effecten, problemen rondomuw belastingaangifte en eventuele geschillen over een vakantiewoning.

Wachttermijn

De meesterechtsbijstandverzekeringsmaatschappijen hanteren eenwachttermijn van 3 maanden vanaf het aan gaan van depolis. Dit houdt in dat de rechtsbijstandverzekeringgeen dekking biedt voor reedslopende problemen.

Dekking van een rechtsbijstandverzekering 

De dekking van een rechtsbijstandverzekeringverschilt per verzekering en per verzekeringsmaatschappij. U kunthierbij kiezen uit 5 verschillende typen dekkingen, namelijk: wonen, verkeer en fiscaal recht & vermogen. De consumentdekkingis voldoende voor het oplossen van geschillen bij hetkopen of huren van consumentengoederen, een conflictmet een internet- of televisieprovider, enzovoorts. Dit zijn opzich makkelijk op te lossenproblemen.

Bij een inkomensdekking krijgt u hulp bij een ontslag of eenander conflict met uw werkgever, een pensioenfonds of eenuitkeringsinstantie. Kortom, alle zaken op het gebied van uw salaris. De dekking voor conflicten met eenpensioenfonds of uitkeringsinstantie zijn niet altijd binnen deze dekkingopgenomen. Let hier goed op bij het afsluiten van de rechtsbijstandverzekering.

Een derde mogelijkheid die u heeft is de ‘wonendekking’,die gericht is op geschillen met een verhuurdervan een woning. Ook problemen die u met uw burenof andere bewoners uit de straat heeft vallen vaak onder deze dekking. Let wel,het gaat in dit geval alleen om conflicten diebetrekking hebben op uw woning.

De verkeerdekking beschermt u tegen de hogeonkosten voor juridisch advies bijgeschillen die ontstaan in het verkeer. Het gaat hierbijniet alleen om geschillen die ontstaan zijn bij hetvervoer per auto, maar ook om conflictenwaar u als fietser of voetganger bij betrokken bent geraakt.

Tot slot kunt u kiezen voor de fiscaal recht &vermogen-dekking, die gericht is op conflicten op hetgebied van de handel in aandelen, obligaties en opties. Ook wanneer u in een geschilverwikkeld raakt waarbij een belastingrechter betrokken is, worden deonkosten voor juridische hulp verzekerd met dezedekking. Vaak wordt dit type dekking niet standaard door verzekeraarsaangeboden, omdat er weinig consumenten zijn voor wie dit type dekkinginteressant is.

Scroll to top