Premie Aansprakelijkheidsverzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering is doorslaggevend om af te sluiten. Het wordt ook wel een WA-verzekering genoemd, het betreft namelijk een verzekering bedoeld voor uw wettelijke aansprakelijkheid. Hiermee verzekert u zich tegen de financiële gevolgen van de door u of uw gezinsleden veroorzaakte gebreken aan derden. Niet alleen uzelf, tevens uw partner, kinderen, huisdieren en eventuele logees zijn verzekerd als zij onverhoopt schade of letsel aan andere personen veroorzaken.

Watis een WAverzekering?

Uitgangspunt voor de verzekering om uit te keren bij premie aansprakelijkheidsverzekering is dat de verzekeringnemer verantwoordelijk bent voor de te verhalen schade aan mensen of goederen. Als dat zo is, zijn tevens de schades achteraf gedekt.

Een ongeluk zit in een nihil hoekje. Je zoon kan per ongeluk een bal door het raam schoppen tijdens het spelen, of voor je het weet heeft je papegaai de bril van een oom voor voedsel aangezien. De schade kan flink oplopen als je niet goed gedekt bent voor zulke schade. Een AVP dekt de kosten als jij of je gezinslid per ongeluk de aanstichter is van gebreken aan anderen. Dit geldt uitsluitend voor de schade die jij of je familielid als particulier maken. Eventuele schade lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een AVP wordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP)

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren biedt dekking voor gebreken waar jij ofjouw zoonaansprakelijk voor is. Je bent gedekt voorimmateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke schade betreffen. ook ben je verzekerd voor gebreken aan materiëleschade. Een voorwaarde is dat de schade niet metvoorbedachte rade mag zijn toegebracht. Dat jijverantwoordelijk bent voor de gebreken,betekent niet altijd dat jij de schade zelfveroorzaakt hoeft te hebben. Jij bent bijvoorbeeldook verantwoordelijk voor gebrekenaangericht door je huisdier.Ook ben jijaansprakelijk voor schade die ontstaat door een mankement aan je huis.Een voorbeeld is wanneer een dakpan van jehuis op het hoofd van de buurman valt. Dan ben jeverantwoordelijk voor de gebreken die dit heeft opgeleverd.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eenongeluk zit in een klein hoekje. Je kindkan per tegenslag een bal door het raam schoppentijdens het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De onkosten kunnen flinkoplopen als je niet gedekt bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering betaaltde kosten als jij of je familie per ongeluk deveroorzaker zijn van gebreken aan derden. Dit geldt alleen voor deschade die jij of je familie als particulier maken. Eventueleschade lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekering is nietgeboden in ons land, maar wel aan te raden. Als jij of jouwzoon ietsdoet waardoor gebreken wordt veroorzaakt, kun jenamelijk verantwoordelijk worden gesteldvoor de veroorzaakte schede. Dat houdtin dat jij opdraait voor demateriële schade, maar tevens voor gebreken aan degezondheid van mensen. Zeker die letselgebreken kan behoorlijk in depapieren lopen. Dan is het fijn als je gedekt bent.{

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering?

Een aansprakelijkheidsverzekering ga je aan om je te beschermen tegengebreken waar je wettelijkverantwoordelijk voor bent. Dit zijngebreken die je toebrengt aan anderemensen of de spullen van personen.Denk aan de boormachine van je collegadie je uit je handen laat vallen. Of je broer dievalt over een losliggend snoer in je huisen zijn schouder breekt. Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedt niet alleen deschade die jij hebt gemaakt, tevens die vanonder meer je huisdieren. Met eenaansprakelijkheidsverzekering particulieren binnen het de meeste pakketten ben je beschermttot een bedrag van ruim een miljoen euro.

Met een WAverzekering bedisplay je naast je eigen banksaldo,maar ook die van de persoon die je onverhooptgebreken berokkent. Wij assisteren bijhet maken van eenkeuze voor de WAverzekering voor jou.

Uw aansprakelijkheidsverzekering verzekerd u tegen gebreken aan andere personen waarvoor u aansprakelijk wordt gesteld.

U bent verzekerd tegenschade aan anderen

  • De aansprakelijkheidsverzekering particulieren wordt tevens wel aansprakelijkheidsverzekering particulieren genoemd
  • Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren betaald letselgebreken en zaakschade
  • Met opzet veroorzaakte schade wordt nietuitbetaald
  • Alleenfinanciële schade uit zaken of letsel wordenuitbetaald door de WA verzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering is een verzekering die gebreken die jij alsverzekeringnemer aan een anderpersoon of zijn goederen aanbrengt. Deverzekeringspolis is in de basis bij iedereverzekeringsmaatschappij hetzelfde. Als u alsklant gebreken toebrengtaan (spullen van) andere personen dan wordt dit tot om ennabij €1.250.000 vergoed pergeval. Dit bedrag verschilt perverzekeraar.

Is een WA verzekering verplicht?

In dit land is hetafsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet verplicht. Maar het is wel slim omdit te doen. Ook met kleinekinderen zit eentegenslag in een niet groot hoekje. Deonkosten voor het terug betalen van deschade kan dan enorm hooguitvallen.

Aansprakelijkheidsverzekering: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de standaard zorgverzekering en de WA-verzekering voor autobezitters, hoort de aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een WAverzekering hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De premie die jeafdraagt voor een aansprakelijkheidsverzekering met dekking voor het gehelegezin (circa €50 per 12maanden voor een te verzekeren bedrag van €1,25miljoen of meer) is relatief niet hoog ensowieso geen reden om een verzekeringspolosniet aan te gaan. Ook ben je als jeg1 AVP hebt en wel verantwoordelijk bent voor schadeaan een ander, veel meer kwijt. Endesalniettemin is tevens het slachtoffer er de dupe van alsje geen AVP hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebtgekozen.

Voor welk bedrag aan schade ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeringsmaatschappij. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij een aantalverzekeraars kun je tussen twee bedragenkiezen, maar bij sommige heb je geenkeuze. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag houdt in tevens een hogerepremie die je maandelijks moetbetalen. Je kunt tevens de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering voorgeschreven is hebje hier wel keuzemogelijkheid vrijheid in.

Aansprakelijkheidsverzekering met kinderen

Als je kinderen hebt, is het goed om te kijken naar een aansprakelijkheidsverzekering metsport- en spelmodule. Die betaalt schadegedurende onder anderesportwedstrijden. Lang niet elke verzekeraar biedtdie optie aan. Als spelende vriendjes of oppassenbij jou thuis iets stuk maken, kun je geen beroepdoen op je aansprakelijkheidsverzekering,maar mogelijkerwijs wel op de AVP van de ouders vanhet vriendje. Maakt je eigen kind iets kapot bij een ander thuis, dan kun jedat laten betalen via je eigen aansprakelijkheidsverzekering, mits je een oppasmodule hebtafgesloten.

Spullen lenen van een ander of bij iemandbegeleiden klussen leidt soms tevens totgebreken. Die is betaalt via respectievelijk deopzichtclausule en de vriendendienstclausule.

Let wel op of kinderen automatisch zijnmeeverzekerd of dat je ze los moet aanmelden als er eenbaby geboren wordt. Dat verschilt per verzekeringsmaatschappij.

Simpel overstappen aansprakelijkheidsverzekeringparticulieren

Het klinkt moeilijk om je oude aansprakelijkheidsverzekering te laten stoppen en over te stappen naar een andere verzekering, maar dat is met enkele klikken geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeringsmaatschappij. Zij maken de annulatie dan voor je in orde. Vervolgens kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor premie aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Scroll naar boven