Premie Aansprakelijkheidsverzekering Zzp

Ook al is een particuliere aansprakelijkheidsverzekering niet wettelijk verplicht, het kan tenslotte interessant zijn om deze naast de WA verzekering af te sluiten. Wil je verzekerd zijn voor de gebreken die je veroorzaakt bij derden, maar weet je niet precies voor welke verzekeringsmaatschappij je het slimste kunt kiezen? Of twijfel je welke verzekering voor jou het voordeligste is? In dit artikel vindt je alle kennis die je nodig hebt voorafgaand je begint met premie aansprakelijkheidsverzekering zzp, en voordat je er een gaat vinden.

Watis een WAverzekering?

Uitgangspunt voor de verzekering om uit te keren bij premie aansprakelijkheidsverzekering zzp is dat de verzekeringnemer aansprakelijk bent voor de te vergoeden gebreken aan mensen of goederen. Als dat zo is, zijn ook de de daaruit voortvloeiende gebreken gedekt.

Een ongeval zit in een nihil hoekje. Je vrouw kan per ongeluk een bal door het raam schoppen lopende het spelen, of voor je het weet heeft je huisdier de bril van een opa voor voedsel aangezien. De schade kan flink oplopen als je niet verzekerd bent voor deze schade. Een AVP dekt de kosten als jij of je zoon per abuis de aanstichter is van schade aan derden. Dit geldt uitsluitend voor de gebreken die jij of je kind als particulier maken. Eventuele gebreken lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een AVP wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

WA verzekering (AVP)

Een aansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor schade waar jij ofjouw vrouwaansprakelijk voor is. Je bent verzekerd voorimmateriële letselschade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke gebreken betreffen. Ook ben je verzekerd voor schade aan materiëlezaken. Een voorwaarde is dat de gebreken niet metopzet mag zijn aangebracht. Dat jijverantwoordelijk bent voor de schade,houdt in niet altijd dat jij de schade zelfveroorzaakt hoeft te hebben. Jij bent somsook verantwoordelijk voor schadeaangebracht door je huisdier.ook ben jijaansprakelijk voor schade die is voorzaakt door een gebrek aan je woning.Een voorbeeld is op welk moment een dakpan van jouwwoning op het hoofd van de postbode valt. Dan ben jeaansprakelijk voor de schade die dit heeft opgeleverd.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eentegenslag zit in een klein hoekje. Je kindkan per ongeluk een bal door het raam schoppentijdens het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De onkosten kunnen flinkoplopen als je niet gedekt bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering betaaltde kosten als jij of je familie per ongeluk deveroorzaker zijn van schade aan derden. Dit geldt alleen voor degebreken die jij of je familie als particulier maken. Eventueleschade lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekeringgeldt voor gebreken waar je volgens de wet aansprakelijkvoor bent. Hiermee wordt bedoeld: gebreken door onzorgvuldig handelen.gebreken door opzet en schade door een groep vallen nietonder de dekking. Veroorzaak je gebreken aan je eigen spullen of dievan andere gezinsleden? ook dit valt niet onder de dekking.

Je kunt dezeverzekering voor jezelf aan gaan, maar tevens voor eenander, zoals je partner en je kinderen. Kinderen moeten minderjarig zijn – indit geval onder de 21 – en inwonend. Studerende kinderen mogen, ookals ze uitwonend zijn, worden meeverzekerd. Een aansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht. Maar voor enkele euro maandelijks kun je jezelfof een dierbare verzekeren tot een bedrag van ten hoogste 2,vijfmiljoen euro. Vergelijk nu!{

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering vinden?

U kuntbij de verzekeraar kiezen voor welk bedrag u deverzekering wilt aan gaan. Dit ligt normaalgesproken tussen de €500.000 en €2.500.000 perclaim. U kunt dit terug vinden in uwvoorwaarden van de polis. Als u gebruik moetmaken van uw verzekering en u komt er niet uit met de tegenpartij. Dan kunt ueen beroep doen op uw rechtsbijstandsverzekering. Heeft u deze niet? Dan kunt uhier een rechtsbijstandverzekeringvergelijken.

Wanneer je iets doet dat gebreken veroorzaakt, ben je er volgens dewet aanspreekbaar voor. Dat betekent dat je de onkosten van de gebreken moet betalen. Andermanseigendommen kunnen zijn beschadigd, maar jekunt tevens iemand per abuis verwonden. Heb je kleine kinderen?Dan is de ouder verantwoordelijk voor de schade die zijveroorzaken. Zonder aansprakelijkheidsverzekeringmoet je de gebreken met eigen middelen betalen.Een kleine gebreken is meestal niet het probleem. Maar stel dat iemand door iets wat jij zonder opzethebt gedaan ziek wordt of hulpbehoevend raakt? Dan looptde gebreken al simpel op.

U bent verzekerd tegengebreken aan anderen

  • De AVP wordt ook wel aansprakelijkheidsverzekering genoemd
  • Een WAverzekering uitbetaald letselschade en zaakschade
  • Met opzet veroorzaakte schade wordt nietuitbetaald
  • Financiële gebreken die niet voortvloeit uiteen schade aan zaken of letselschade wordt niet uitbetaald

Een aansprakelijkheidsverzekering is een verzekering die gebreken die iemand aan een ander of zijn goederen aanbrengt. Depolis is in de basis bij iedereverzekeraar hetzelfde. Als u alsverzekerde schade aanbrengtaan (spullen van) andere personen dan wordt dit tot rondom €1.250.000 gedekt pergeval. Dit bedrag verschilt perverzekeraar.

Is een aansprakelijkheidsverzekering particulieren verplicht?

In dit land is hetaan gaan van een WAverzekering niet verplicht. Maar het is wel verstandig omdit te doen. Vooral met huisdieren zit eenongeluk in een nihil hoekje. Dekosten voor het betalen van deveroorzaakte gebreken kan dan enorm hooguitvallen.

Aansprakelijkheidsverzekering: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de basis zorgverzekering en de WA-verzekering voor auto’s, hoort de WAverzekering niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een AVP hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De kosten die jeafdraagt voor een WAverzekering met gezinsdekking (bij benadering €50 per kalenderjaar voor een te verzekeren bedrag van €1,25miljoen of meer) is relatief laag enzeker geen reden om zo’n verzekeringspolosniet af te sluiten. Ook ben je als jeg1 aansprakelijkheidsverzekering hebt en wel aansprakelijk bent voor gebrekenaan een ander, veel meer kwijt. Endesalniettemin is tevens het slachtoffer er de dupe van alsje geen aansprakelijkheidsverzekering hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebtgekozen.

De premies van aansprakelijkheidsverzekeringen

De premies van aansprakelijkheidsverzekeringen lopen flink uiteen: devoordeligste aansprakelijkheidsverzekering bleek in een test van deConsumentenbond circa twee keerzo duur te zijn als de duurste aansprakelijkheidsverzekeringDat hoeft voor uw geval niet automatisch deslimste aansprakelijkheidsverzekering te zijn. Vraag dus verschillendeoffertes op en vergelijk aansprakelijkheidsverzekeringenniet alleen op premie, maar tevens op voorwaarden vande polis. Kijk onder meer even bij Aegon, OHRA, Univé enVerzekeruzelf.

Gaat u een aansprakelijkheidsverzekering vinden? Dan zijnde onkosten uitgedrukt in een premie. De hoogte van de maandprijsis afhankelijk van uw gezinssamenstelling, maar ookvan het gedekt bedrag. Dat spreekt vanzelfsprekendvoor zich. Een gezin met kinderen betaalt een wat hogere premiedan een alleenstaande of een stel dat samenwoont. Controleert u wel altijd goed de dekking en de polisvoorwaarden die bij de verzekering horen.

Wilt u weten wat de premieis voor uw situatie? Dan kunt u een aansprakelijkheidsverzekeringberekenen. Dit doet u in de vergelijker op deze website. U vult enkelegegevens in: uw gezinssamenstelling, uw geboortedatum, de geboortedatum van uwpartner, het gedekt bedrag, het eigen risico type en het eigenrisico algemeen. Aan de hand van deze gegevens kan de vergelijker degoedkoopste aansprakelijkheidsverzekering berekenen. Het kost u slechts 1minuut van uw tijd.

Voor welk bedrag aan gebreken ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeringsmaatschappij. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij een aantalverzekeringsmaatschappijen kun je tussen 2 bedragenkiezen, maar bij niet alle heb je geenkeuze. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag houdt in tevens een hogerepremie die je maandelijks moetbetalen. Je kunt ook de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering verplicht is hebje hier wel mogelijkheid vrijheid in.

Goedkope alternatieven

natuurlijk blijvenNederlanders niet alleen een volk van organisatie en zekerheid, maartevens een volk van zuinigheid. De gemiddelde Nederlander gaat op zoeknaar de meest goedkope WAVerzekering. Prima dat de overheid deze Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering vereiststelt, maar men wil dan wel zo goedkoop eenoptie aan deze plicht kunnen voldoen. Men mag dan wel allesgoed geregeld willen hebben, maar vaakhebben mensen dit gevoel al wanneer zeer ‘goedkoop vanaf zijn gekomen’.

Daarbij realiseren sommigen zich niet, dat het niet alleendoorslaggevend isdát je bent verzekerd, maar tevens wát je hebt verzekerd. Hetvinden van een WA Verzekering vergoedt inde meeste situaties bijvoorbeeld niet de gebreken die een kind spelenderwijs kantoebrengen aan auto’s of woningen, terwijl veel consumentendat wel denken. Als particulier is het daarom van betekenis om je niet alleen‘goedkoop’ maar tevensgangbaar‘goed’ te laten informeren over de soorten aansprakelijkheidsverzekeringen en hun dekking.

Eenvoudig overstappen aansprakelijkheidsverzekering

Het klinkt ingewikkeld om je oude aansprakelijkheidsverzekering te laten stoppen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is zo geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeraar. Zij maken de opzeggen dan voor je in orde. Dan kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor premie aansprakelijkheidsverzekering zzp aan gaan.

Scroll naar boven