Polisvoorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering

Met een AVP voor burgers (AVP) dek je je aansprakelijkheid voor schade aan personen (letselschade) en aan zaken. Je hoeft de aangebrachte gebreken niet zelf veroorzaakt te hebben. Een kapotte waterleiding die watergebreken heeft veroorzaakt bij de buren, is wel gebreken die je niet echt zelf veroorzaakt hebt. Toch ook wordt de schade jou op grond van de grondwet wel aangerekend. We hebben het in dit situatie over risicoaansprakelijkheid.

Watis een AVP?

Reden voor de verzekering om uit te betalen bij polisvoorwaarden aansprakelijkheidsverzekering is dat jij verantwoordelijk bent voor de te verhalen schade aan personen of zaken. Als dat zo is, zijn ook de de daaruit voortvloeiende schades gedekt.

Een ongeval zit in een klein hoekje. Je dochter kan per abuis een bal door het raam schoppen tijdens het tennissen, of voor je het weet heeft je kat de bril van een oom voor voedsel aangezien. De schade kan flink oplopen als je niet gedekt bent voor dit type schade. Een aansprakelijkheidsverzekering dekt de kosten als jij of je dochter per abuis de veroorzaker is van gebreken aan derden. Dit geldt uitsluitend voor de schade die jij of je familielid als particulier maken. Eventuele gebreken tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een WA verzekering wordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP)

Een WAverzekering biedt dekking voor gebreken waar jij ofjouw zoonaansprakelijk voor is. Je bent gedekt voorimmateriële letselschade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke schade betreffen. Hiernaast ben je verzekerd voor schade aan materiëlezaken. Een voorwaarde is dat de gebreken niet metvoorbedachte rade mag zijn toegebracht. Dat jijverantwoordelijk bent voor de schade,houdt in niet dat jij de gebreken zelfgemaakt hoeft te hebben. Jij bent bijvoorbeeldtevens verantwoordelijk voor gebrekenaangericht door je kat.Hiernaast ben jijaansprakelijk voor schade die ontstaat door een gebrek aan jouw woning.Een voorbeeld is op welk moment een dakpan van jouwwoning op het hoofd van de buurman valt. Dan ben jeverantwoordelijk voor de schade die dit met zichmeebrengt.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eenongeluk zit in een nihil hoekje. Je kindkan per ongeval een bal door het raam schoppenlopende het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De onkosten kunnen flinkoplopen als je niet verzekerd bent voor zulke schade. Een aansprakelijkheidsverzekering betaaltde onkosten als jij of je familie per ongeval deveroorzaker zijn van schade aan derden. Dit geldt alleen voor degebreken die jij of je familie als particulier maken. Eventueleschade gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt tevens wel een WA verzekering genoemd. Als u, uw partner, uwkinderen of uw huisdier een gebreken veroorzaakt bij iemand anders,dan bent u verantwoordelijk voor deze schade. Zonderaansprakelijkheidsverzekering moet ude schade die hieruit volgt zelf dragen. Als u een aansprakelijkheidsverzekering heeft danbent u hiervoor verzekerd en zal uw verzekering de onkosten omde gebreken te dekken betalen. Het is niet vereistom een WA verzekering te hebben, maar het kan wel handig zijn. Het hoeft overigens nietzo te zijn dat u de gebreken zelf veroorzaakt heeft. Een gesprongenwaterleiding bij de buren, die bij u vandaan komt. Of een dakpan dievan uw dak valt op de auto van de buren. Het kan voorkomen.Tevens hiervoor verzekert u zich met de aansprakelijkheidsverzekering. {

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering aan gaan?

U wilt niette hoog gedekt zijn en ook nietvoor elk gevalletje. Maar een aansprakelijkheidsverzekering ismeestal geenonnodige luxe. U acht de kans in het algemeen klein, maar u zitover het algemeenop de keper beschouwd watontspannender op de bank als het hard stormt en u weet dat eendakpan die schade aanricht bij de buurman voor u financieelgeen effecten heeft. Een ongeval zit helaas ineen nihil hoekje en komt altijd opeen moment dat het u niet goed uitkomt, met name financieel niet.

De kostenkunnen nogal efficiënt oplopen alshet wel mis gaat. Met een lage maandprijs maandelijks kunt u ditgevaar al afdekken. Voor zo’n €34 pertwaalf maanden bent u al goed verzekerd.

U bent gedekt tegengebreken aan anderen

  • Een aansprakelijkheidsverzekering wordt tevens wel aansprakelijkheidsverzekering particulieren genoemd
  • De aansprakelijkheidsverzekering uitbetaald letselschade en zaakschade
  • Met opzet veroorzaakte gebreken wordt nietbetaald
  • Alleenfinanciële gebreken uit zaken of letsel wordenuitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekering

Een AVP is een verzekering die gebreken die iemand aan een ander of zijn bezittingen aanbrengt. Deverzekering is in beginsel bij iedereverzekeringsmaatschappij hetzelfde. Als u alsverzekeringnemer schade aanbrengtaan (spullen van) andere personen dan wordt dit tot om ennabij €1.250.000 vergoed pergebeurtenis. Dit bedrag verschilt perverzekeringsmaatschappij.

Is een AVP verplicht?

In Holland is hetvinden van een aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet verplicht. Maar het is wel slim omdit te doen. Vooral met kinderen zit eenongeval in een nihil hoekje. Deonkosten voor het betalen van deveroorzaakte gebreken kan dan enorm hooguitvallen.

WAverzekering: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de basis zorgverzekering en de autoverzekering, hoort de aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een AVP hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De maandpremie die jeafdraagt voor een WAverzekering met gezinsdekking (circa €50 per twaalf maanden voor een te verzekeren bedrag van €1,25miljoen of meer) is in principe niet hoog enzeker geen reden om zo’n polisniet af te sluiten. Ook ben je als jegéén WAverzekering hebt en wel verantwoordelijk bent voor gebrekenaan een ander, veel meer kwijt. Enbovendien is tevens het slachtoffer er de dupe van alsje geen aansprakelijkheidsverzekering hebt, of voor een te laag gedekt bedrag hebtgekozen.

Voor welk bedrag aan schade ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeraar. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij meerdereverzekeraars kun je tussen twee bedragenkiezen, maar bij een aantal heb je geenkeuze. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag houdt in tevens een hogerepremie die je per maand moetbetalen. Je kunt ook de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering vereist is hebje hier wel optie vrijheid in.

Waarom sluit je een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven af?

De meeste Hollanders hebben al een aansprakelijkheidsverzekering voorprivésituaties. Alleen vergoedt een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) geengebreken die je als bedrijf veroorzaakt. Zo’n gebreken kanflink in de papieren lopen, dus is het verstandig eenAVB te hebben. Heb je dit niet? Dan loop je hetbedreiging dat je zo’n hoge claimniet zelf kunt betalen. Zeker als kleine zelfstandige kan dit een probleemzijn, waar je liever niet mee te maken krijgt.

Eenvoudig overstappen AVP

Het klinkt moeilijk om je oude aansprakelijkheidsverzekering te laten stoppen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is snel geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeringsmaatschappij. Zij maken de opzeggen dan voor je in orde. Hierna kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor polisvoorwaarden aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Scroll naar boven