Polisblad Aansprakelijkheidsverzekering

Ook al is een particuliere aansprakelijkheidsverzekering niet wettelijk verplicht, het kan tenslotte interessant zijn om deze naast de WA verzekering af te sluiten. Wil je gedekt zijn voor de schade die je veroorzaakt bij derden, maar weet je niet exact voor welke verzekeraar je het betere kunt kiezen? Of twijfel je welke verzekering voor jou het meest voordelige is? In dit artikel vindt je alle gegevens die je nodig hebt alvorens je begint met polisblad aansprakelijkheidsverzekering, en voordat je er een gaat afsluiten.

Watis een WAverzekering?

Reden voor de verzekering om uit te betalen bij polisblad aansprakelijkheidsverzekering is dat jij aansprakelijk bent voor de te vergoeden schade aan mensen of goederen. Als dat het geval is, zijn ook de schades achteraf gedekt.

Een ongeluk zit in een nihil hoekje. Je vriendin kan per abuis een bal door het raam schoppen tijdens het volleyballen, of voor je het weet heeft je huisdier de bril van een opa voor voedsel aangezien. De schade kan flink oplopen als je niet goed verzekerd bent voor deze gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren vergoedt de schade als jij of je dochter per ongeluk de veroorzaker is van schade aan anderen. Dit geldt alleen voor de schade die jij of je zoon als particulier maken. Eventuele gebreken gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een AVP wordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

WA verzekering (AVP)

Een WAverzekering biedt bescherming voor gebreken waar jij ofjouw vrouwverantwoordelijk voor is. Je bent gedekt voorimmateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke schade betreffen. Ook ben je verzekerd voor schade aan materiëlezaken. Een voorwaarde is dat de schade niet metopzet mag zijn toegebracht. Dat jijverantwoordelijk bent voor de gebreken,houdt in niet dat jij de schade zelfgemaakt hoeft te hebben. Jij bent bijvoorbeeldook verantwoordelijk voor gebrekenaangebracht door je huisdier.daarnaast ben jijaansprakelijk voor schade die is voorzaakt door een gebrek aan je woning.Een voorbeeld is wanneer een dakpan van jouwwoning op het hoofd van de buurvrouw valt. Dan ben jeverantwoordelijk voor de schade die dit met zichmeebrengt.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eenongeluk zit in een niet groot hoekje. Je kindkan per tegenslag een bal door het raam schoppenlopende het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De kosten kunnen flinkoplopen als je niet gedekt bent voor zulke schade. Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedtde onkosten als jij of je familie per tegenslag deveroorzaker zijn van schade aan derden. Dit geldt alleen voor degebreken die jij of je familie als particulier maken. Eventueleschade tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekering is nietverplicht in ons land, maar wel aan te raden. Als jij of jouwgezinslid ietsdoet waardoor gebreken wordt veroorzaakt, kun jeover het algemeen verantwoordelijk worden gesteldvoor de geleden gebreken. Dat houdtin dat de verzekerde opdraait voor degebrekenaan spullen, maar tevens voor letselschade. Zeker die letselschade kan behoorlijk in depapieren lopen. Dan is het fijn als je gedekt bent.{

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering?

De WAverzekering ga je aan om je te verzekeren tegengebreken waar je volgens de wetverantwoordelijk voor bent. Dit zijnschades die je aandoet aan anderen of de goederen van andere mensen.Denk aan de computer van je broerdie je uit je handen laat vallen. Of je broer diestruikelt over een losliggend touw in jouw kameren zijn been breekt. Een AVP betaalt bijna alleschade die jij hebt veroorzaakt, tevens die vanonder andere je huisdieren. Met deaansprakelijkheidsverzekering binnen het de meeste pakketten ben je verzekerdtot een bedrag van 1 miljoen euro.

Met een WAverzekering bedisplay je niet alleen je eigen portemonnee,maar ook die van de persoon die je per abuisschade berokkent. Wij helpen bijhet kiezen van de beste WAverzekering voor jou.

Uw aansprakelijkheidsverzekering gedekt u tegen schade aan derden waarvoor u verantwoordelijk wordt gesteld.

U bent gedekt tegengebreken aan anderen

  • Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren wordt tevens wel aansprakelijkheidsverzekering particulieren genoemd
  • Een aansprakelijkheidsverzekering uitbetaald letselgebreken en zaakschade
  • gebreken die met opzet is veroorzaaktwordt niet betaald
  • Alleenfinanciële gebreken uit zaken of letsel wordenvergoed door een AVP

Een WAverzekering is een verzekering die schade die iemand aan iemand anders of zijn bezittingen aanbrengt. Deverzekeringspolis is in beginsel bij iedereverzekeraar dezelfde. Als u alsverzekeringnemer gebreken toebrengtaan (spullen van) andere personen dan wordt dit tot rondom €1.250.000 gedekt persituatie. Dit bedrag verschilt perverzekeringsmaatschappij.

Is een AVP verplicht?

In ons land is hetaan gaan van een AVP niet verplicht. Maar het is wel verstandig omdit te doen. Vooral met kleinekinderen zit eentegenslag in een nihil hoekje. Deonkosten voor het betalen van deveroorzaakte schade kan dan behoorlijk hooguitvallen.

Aansprakelijkheidsverzekering: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de standaard zorgverzekering en de autoverzekering, hoort de aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De maandpremie die jeafdraagt voor een AVP met gezinsdekking (ongeveer €50 per 12maanden voor een verzekerd bedrag van €1,25miljoen of meer) is relatief laag ensowieso geen reden om een verzekeringspolosniet af te sluiten. ook ben je als jegeen WAverzekering hebt en wel aansprakelijk bent voor schadeaan een ander, veel duurder uit. Endesalniettemin is tevens het slachtoffer er de dupe van alsje geen aansprakelijkheidsverzekering particulieren hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebtgekozen.

De premies van aansprakelijkheidsverzekeringen

De premies van aansprakelijkheidsverzekeringen lopen flink uiteen: demeest voordelige aansprakelijkheidsverzekering bleek in een test van deConsumentenbond circa 2 keerzo duur te zijn als de duurste aansprakelijkheidsverzekeringDat hoeft voor uw geval niet automatisch devoordeligste aansprakelijkheidsverzekering te zijn. Vraag dus verscheideneoffertes op en vergelijk aansprakelijkheidsverzekeringenniet alleen op premie, maar tevens op voorwaarden vande polis. Kijk onder meer even bij Inshared, Nowgo, Univé enVerzekeruzelf.

Gaat u een aansprakelijkheidsverzekering vinden? Dan zijnde kosten uitgedrukt in een premie. De hoogte van de kostenhangt af van uw gezinssamenstelling, maar tevensvan het verzekerd bedrag. Dat spreekt allichtvoor zich. Een gezin met kinderen betaalt een wat hogere premiedan een alleenstaande of een stel dat samenwoont. Controleert u wel teallen tijde goed de dekking en de voorwaardenvan de polis die bij de verzekering horen.

Wilt u weten wat de maandprijsis voor uw situatie? Dan kunt u een aansprakelijkheidsverzekeringberekenen. Dit doet u in de vergelijker op deze website. U vult enkelegegevens in: uw gezinssamenstelling, uw geboortedatum, de geboortedatum van uwpartner, het gedekt bedrag, het eigen risico type en het eigenrisico algemeen. Aan de hand van deze gegevens kan de vergelijker degoedkoopste aansprakelijkheidsverzekering berekenen. Het kost u slechts 1minuut van uw tijd.

Voor welk bedrag aan schade ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeraar. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij een aantalverzekeringsmaatschappijen kun je tussen twee bedragenkiezen, maar bij sommige heb je geenoptie. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag houdt in tevens een hogerepremie die je per maand moetbetalen. Je kunt tevens de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering voorgeschreven is hebje hier wel keuze vrijheid in.

Wat voor soort aansprakelijkheidsverzekering kan ik het betere aan gaan?

Als je aansprakelijkheidsverzekeringenvergelijkt moet je bij de polisvoorwaarden letten opde verscheidene modules die gedekt zijn.Ben je alleenstaand, dan vallen alleen jijzelf, eventuele logés enhuispersoneel onder de dekking. Maar bij een aantalverzekeraars zijn tevens kinderen tot een zekereleeftijd gedekt op een aansprakelijkheidsverzekeringvoor alleenstaanden. Schade die veroorzaakt wordt doorhuisdieren kun je tevens verhalen op je aansprakelijkheidsverzekering. Schade met de auto valtonder de verplichte WA-verzekering voor automobilisten, maar dat is een heleandere verzekering.

De meeste verzekeringsmaatschappijen biedeneen pakket aan waar je je opstal-, inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering in onder kunt brengen. De opstalverzekering biedtbescherming aan gebreken aan de opstal, de inboedelverzekering dektgebreken die je aan de inventaris oploopt.Verzekeraars biedenverscheidene mogelijkheden aanom je aansprakelijkheidsverzekering zoveeleen mogelijkheid te laten passen bij je gezinssituatie.Ben je alleenstaand, dan hoef je onder andere niethetzelfde bedrag te betalen als families met kinderen.

Uitwonende studerende kinderen worden in veelgevallen meeverzekerd. Dit geldt ookvoor huisdieren, ouders of opa’s en oma’s die bij je inwonen. Twijfel je welkekeus het bestebij je gezinssamenstelling past, dan kun je immercontact opnemen met de verzekeringsmaatschappij naar jemogelijkheid. We bieden verdervergelijkingstools voor rechtsbijstandsverzekeringen, inboedelverzekeringen en opstalverzekeringen aan.

Gemakkelijk overstappen WA verzekering

Het klinkt ingewikkeld om je oude aansprakelijkheidsverzekering te op te zeggen en over te stappen naar een andere verzekering, maar dat is zo geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeringsmaatschappij. Zij maken de opzegging dan voor je in orde. Hierna kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor polisblad aansprakelijkheidsverzekering aan gaan.

Scroll naar boven