Polis Aansprakelijkheidsverzekering

Ook al is een particuliere aansprakelijkheidsverzekering niet wettelijk verplicht, het kan uiteindelijk verstandig zijn om deze naast de WA verzekering af te sluiten. Wil je verzekerd zijn voor de gebreken die je veroorzaakt bij derden, maar weet je niet precies voor welke verzekeringsmaatschappij je het goedkopere kunt kiezen? Of twijfel je welke verzekering voor jou het voordeligste is? In dit artikel vindt je alle kennis die je benodigd voordat je begint met polis aansprakelijkheidsverzekering, en voordat je er 1 gaat aan gaan.

Watis een AVP?

Reden voor de verzekering om uit te betalen bij polis aansprakelijkheidsverzekering is dat jij aansprakelijk bent voor de te verhalen schade aan personen of zaken. Als dat zo is, zijn tevens de de daaruit voortvloeiende schades gedekt.

Een tegenslag zit in een nihil hoekje. Je vrouw kan per abuis een bal door het raam schoppen lopende het voetballen, of voor je het weet heeft je huisdier de bril van een vader voor voedsel aangezien. De schade kan flink oplopen als je niet verzekerd bent voor zulke gebreken. Een AVP vergoedt de kosten van de schade als jij of je familielid per abuis de veroorzaker is van schade aan derden. Dit geldt uitsluitend voor de gebreken die jij of je familie als privé-persoon maken. Eventuele schade lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

WA verzekering (AVP)

Een aansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor schade waar jij ofjouw zoonaansprakelijk voor is. Je bent gedekt voorimmateriële letselschade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke gebreken betreffen. ook ben je gedekt voor schade aan materiëlezaken. Een voorwaarde is dat de gebreken niet metvoorbedachte rade mag zijn aangebracht. Dat jijverantwoordelijk bent voor de schade,betekent niet dat jij de schade zelfgemaakt hoeft te hebben. Jij bent bijvoorbeeldook verantwoordelijk voor schadeaangericht door je kat.Hiernaast ben jijverantwoordelijk voor schade die isontstaan door een mankement aan jouw huis.Een voorbeeld is wanneer een dakpan van jehuis op het hoofd van de buurman valt. Dan ben jeaansprakelijk voor de schade die dit heeft opgeleverd.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eentegenslag zit in een klein hoekje. Je kindkan per ongeluk een bal door het raam schoppenlopende het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De onkosten kunnen flinkoplopen als je niet gedekt bent voor zulke schade. Een aansprakelijkheidsverzekering betaaltde onkosten als jij of je familie per ongeval deveroorzaker zijn van schade aan derden. Dit geldt alleen voor deschade die jij of je familie als particulier maken. Eventuelegebreken lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekeringparticulieren is nietverplicht voorNederlanders, maar wel aan te raden. Als jij of jevriendin ietsdoet waarmee schade wordt veroorzaakt, kun jenamelijk aansprakelijk worden gesteldvoor de geleden schade. Dat betekent dat de verzekeringnemer opdraait voor demateriële schade, maar tevens voor schade aan degezondheid van mensen. Zeker die letselgebreken kan behoorlijk in depapieren lopen. Dan is het fijn als je gedekt bent.{

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten?

U wilt nietdubbel gedekt zijn en tevens nietvoor elk wissewasje. Maar een aansprakelijkheidsverzekering iswaarschijnlijk geenovertollige luxe. U acht de kans waarschijnlijk klein, maar u zitin het algemeenper slot van rekening watprettiger op de bank als het hard stormt en u weet dat eendakpan die gebreken aanricht bij de buren voor u financieelgeen effecten heeft. Een ongeval zit helaas ineen nihil hoekje en komt immer opeen moment dat het u niet goed uitkomt, met name financieel niet.

De kostenkunnen nogal in enkele stappen oplopen alshet wel mis gaat. Met een lage premie permaand kunt u ditrisico al afdekken. Voor zo’n €34 per12 maanden bent u al goed verzekerd.

U bent gedekt tegenschade aan anderen

 • De AVP wordt tevens wel AVP genoemd
 • Een WAverzekering betaald letselschade en zaakschade
 • Met opzet veroorzaakte gebreken wordt nietbetaald
 • Zuivere vermogensschade istevens uitgesloten

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren is een verzekering die schade die jij alsverzekeringnemer aan een anderpersoon of zijn bezittingen aanbrengt. Depolis is in beginsel bij iedereverzekeringsmaatschappij dezelfde. Als u alsverzekeringnemer schade aanbrengtaan (spullen van) andere personen dan wordt dit tot om ennabij €1.250.000 vergoed perschadegeval. Dit bedrag verschilt perverzekering.

Is een AVP verplicht?

In Nederland is hetafsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering niet verplicht. Maar het is wel slim omdit te doen. Met name met kinderen zit eenongeluk in een klein hoekje. Dekosten voor het vergoeden van deschade kan dan enorm hooguitvallen.

WAverzekering: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de standaard zorgverzekering en de verzekering voorauto’s, hoort de aansprakelijkheidsverzekering niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een WAverzekering hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De kosten die jeafdraagt voor een AVP met dekking voor het gehelegezin (bij benadering €50 per twaalf maanden voor een te verzekeren bedrag van €1,25miljoen of meer) is relatief laag ensowieso geen reden om een polisniet af te sluiten. ernaast ben je als jeg1 AVP hebt en wel verantwoordelijk bent voor gebrekenaan een ander, veel duurder uit. Endesalniettemin is tevens het slachtoffer er de dupe van alsje geen aansprakelijkheidsverzekering hebt, of voor een te laag gedekt bedrag hebtgekozen.

Een aansprakelijkheidsverzekering dekt niet:

 • gebreken die met opzet veroorzaakt is
 • schade veroorzaakt door motorrijtuigen, luchtvaartuigen of vaartuigen
 • Enkel financiële gebreken

  Voor welk bedrag aan schade ben ik verzekerd?

  Dit verschilt perverzekeringsmaatschappij. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij enkeleverzekeraars kun je tussen 2 bedragenkiezen, maar bij niet alle heb je geenkeus. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag houdt in tevens een hogerepremie die je per maand moetbetalen. Je kunt ook de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering geboden is hebje hier wel keuzemogelijkheid vrijheid in.

  Aansprakelijkheidsverzekering vergelijken

  Iedereen doet wel eens iets onbezonnenof kan een tegenslag veroorzaken. Als andere mensen daardoor gebrekenondervinden, kun je hiervoor aansprakelijk zijnen deze schade moeten uitbetalen. De aansprakelijkheidsverzekering van HEMA vergoedttegen de financiële effecten hiervan.

  Deze particuliere aansprakelijkheidsverzekering(AVP) of inboedelverzekeringsluit je op vrijwillige basis af. Een WA verzekering istochverplicht als je in onsland auto wilt rijden. Op hier vind jevergelijkingstools waar je zonder extrakosten gebruik van kunt maken.

  Voor je een aansprakelijkheidsverzekeringvergelijken kunt hebben wij enkele gegevens van jenodig – gezinssamenstelling, geboortedatum verzekerde, hetbedrag dat je verzekert en de hoogte van heteigen risico. Als je deze gegevens hebt ingevuld komt er een lijst metaanbieders uit de vergelijker rollendie voor jou slim kunnen zijn.Door het aan gaan van een aansprakelijkheidsverzekering verzeker je jezelf tegengebreken of letsel die je bij iemand anders veroorzaakt. De premievan aansprakelijkheidsverzekeringenis naar verhouding laag. Veelvoorkomende gebreken .

  Een aansprakelijkheidsverzekeringdekt schade die je per vergissing hebt veroorzaakt bijeen ander en waarvoor je zelf verantwoordelijk bent.Bijvoorbeeld: je laat een glas wijn over het tapijt vande buren vallen. Of je zoontje fietst per tegenslageen voetganger omver. De aansprakelijkheidsverzekeringvergoedt de ontstane gebreken aan anderen.

  Een aansprakelijkheidsverzekeringvergelijken en onverwijld aan gaan met korting doe je op dezewebsite. Een aansprakelijkheidsverzekeringtevens wel avp genoemd wordt vaak afgesloten om de aansprakelijkheid voor particulieren af te dekken. Jekan bijvoorbeeld risico-verantwoordelijk zijnvoor je kat, woonhuis, familieen natuurlijk jezelf. Met een avp dekje de financiële gevolgen af waarvoor je aansprakelijkgesteld kan worden. De maandprijs van de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren is erg laag.Tevens kan er gekozen worden voor een eigen risico. Een avp wordt overhet algemeen afgesloten in combinatie met een inboedelverzekering of in een pakketverzekering

  Je bent bij vrienden op bezoek en je stoot perongeluk een dure vaas om. De vaas valt in 1.000 stukken opde grond en is niet meer te repareren! Gelukkig weet je dat je een goede aansprakelijkheidsverzekering hebtafgesloten en vertel jij je vrienden dat ze jouaansprakelijk kunnen stellen voor de geleden materiëleschade van de vaas.

  De aansprakelijkheidsverzekeringvoor particulieren, kortweg AVP, beschermt je tegen het financiëlerisico van aansprakelijkheid. Hetbeschermt je niet alleen tegen materiële gebreken, zoals de vaas in deeerder genoemde voorbeeld, maar tevens tegen schade aanpersonen (ook wel letselschade) en schade aan zaken.

  Het fijne aan een aansprakelijkheidsverzekering is dat een schade niet perse door jou veroorzaakt hoeft te zijn. Beeld je onderandere de geval in dat er een waterleiding in je huisspringt en dat de vrijgekomen water gebreken bij je buurmanveroorzaakt. Deze schade heb je niet stantepede veroorzaakt maar de aansprakelijkheidsverzekeringvergoedt gebreken op de grond van de wet.

  Wanneer u verschillendeverzekeringen en verzekeraars met elkaarvergelijkt, zal het u wellicht opvallen dat diverseverzekeringsproducten en verzekeraars veelovereenkomsten vertonen. De oorzaak voor dit fenomeen ligt voornamelijk in hetgegeven dat veel aanbieders van aansprakelijkheidsverzekeringen defeitelijke uitvoering van de hulp uitbesteden aan grote gespecialiseerdeorganisaties. Heeft een aansprakelijkheidsverzekeringvergelijken dan wel zin? Zeker! Want naast de overeenkomsten bestaan er tevensgrote verschillen die met name te vinden zijn in de gedektpakketten en modules, alsook in de hoogte van de premies.Daarnaast is het tevens goed, wanneer u aleen aansprakelijkheidsverzekering heeft,uw huidige verzekering te vergelijken met andereverzekeraars.

  Ook assisteren wij jou graagmet het vinden van een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering(een WA verzekering). Dit doen we aan de hand van een vergelijker. Je vulthier je gegevens in – kenteken, geboortedatum, postcode,gebrekenvrije jaren, leeftijd behalen rijbewijs, dekking, eigen risicoen aantal kilometers per twaalf maanden – en opbasis van deze gegevens komt er een lijst uitrollen met deaanbieders die hetbetere bij je gevalpassen. Een WA verzekering aan gaan is nog nooit zoefficiënten simpel geweest.

  Wij doen ons best om de lijst van verzekeringsmaatschappijen up-to-date te houden. Dagelijks zijn onze medewerkers op zoek naar de beste aansprakelijkheidsverzekeringen en WA verzekeringen. De kans is dan tevens groot dat je via onze website een verzekering gaat vinden die bij je past. Als je rechtsbijstandsverzekeringen wilt vergelijken klik hier.

  Veel consumenten in Holland hebben behoefte aan controle over hun eigen leven en het zelf inde hand hebben van bepaalde zaken. Zonder teveel te generaliseren,kunnen we stellen dat we een ‘goed georganiseerd’ volk zijn. Helaas hebben wedesondanks niet overal invloed op. ‘Een tegenslag zit in eenklein hoekje’ is daarom een veelgehoord Nederlands gezegde.‘En van het concert des levens krijgt niemand een programma’, zo luidt eenbekende tegeltjeswijsheid over dit onderwerp. Een groot deel van deNederlanders beseft dan ook dat het cruciaal is om goed verzekerdte zijn, voor die keren dat er iets gebeurt waar je zelf niet de afloop van kanbepalen. Het is van belang om bij alle type verzekeringen goed alle voorwaarden te lezen.

  Inenkele stappen overstappen aansprakelijkheidsverzekering

  Het klinkt moeilijk om je oude WA verzekering te laten stoppen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is met enkele klikken geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeringsmaatschappij. Zij maken de opzegging dan voor je in orde. Vervolgens kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor polis aansprakelijkheidsverzekering vinden.

Scroll naar boven