Persoonlijke Aansprakelijkheidsverzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering is doorslaggevend om af te sluiten. Het wordt ook wel een WA-verzekering genoemd, het betreft namelijk een verzekering geldig voor uw wettelijke aansprakelijkheid. Hiermee verzekert u zich tegen de financiële gevolgen van de door u of uw gezinsleden veroorzaakte schade aan derden. Niet alleen uzelf, tevens uw partner, kinderen, huisdieren en eventuele logees zijn verzekerd als zij onverhoopt gebreken of letsel aan andere personen veroorzaken.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Uitgangspunt voor de verzekeringsmaatschappij om uit te betalen bij persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering is dat jij aansprakelijk bent voor de te vergoeden schade aan personen of zaken. Als dat het geval is, zijn ook de gevolgschades gedekt.

Een ongeval zit in een niet groot hoekje. Je dochter kan per ongeluk een bal door het raam schoppen tijdens het voetballen, of voor je het weet heeft je papegaai de bril van een opa voor voedsel aangezien. De schade kan flink oplopen als je niet voldoende gedekt bent voor deze schade. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren dekt de kosten van de gebreken als jij of je familie per ongeluk de veroorzaker is van gebreken aan anderen. Dit geldt uitsluitend voor de gebreken die jij of je familielid als privé-persoon maken. Eventuele gebreken lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP)

Een aansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor gebreken waar jij ofje partneraansprakelijk voor is. Je bent gedekt voorimmateriële letselschade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke gebreken betreffen. Ook ben je gedekt voor schade aan materiëleschade. Een voorwaarde is dat de schade niet metopzet mag zijn toegebracht. Dat jijaansprakelijk bent voor de schade,betekent niet dat jij de gebreken zelfgemaakt hoeft te hebben. Jij bent somsook aansprakelijk voor gebrekenaangebracht door je huisdier.Hiernaast ben jijverantwoordelijk voor schade die ontstaat door een gebrek aan jouw woning.Een voorbeeld is wanneer een dakpan van jewoning op het hoofd van de postbode valt. Dan ben jeaansprakelijk voor de gebreken die dit heeft opgeleverd.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eenongeval zit in een nihil hoekje. Je kindkan per ongeval een bal door het raam schoppengedurende het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De onkosten kunnen flinkoplopen als je niet gedekt bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering dektde kosten als jij of je familie per tegenslag deveroorzaker zijn van schade aan derden. Dit geldt alleen voor deschade die jij of je familie als particulier maken. Eventuelegebreken gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt ook wel een WA verzekering genoemd. Als u, uw partner, uwkinderen of uw huisdier een gebreken veroorzaakt bij iemand anders,dan bent u verantwoordelijk voor deze gebreken. Zonderaansprakelijkheidsverzekering moet ude schade die hieruit volgt zelf dragen. Als u een aansprakelijkheidsverzekering heeft danbent u hiervoor verzekerd en zal uw verzekering de onkosten omde schade te dekken betalen. Het is niet gebodenom een WA verzekering te hebben, maar het kan wel welzo handig zijn. Het hoeft dan ook nietzo te zijn dat u de schade zelf veroorzaakt heeft. Een gesprongenwaterleiding bij de buurman, die bij u vandaan komt. Of een dakpan dievan uw dak valt op de auto van de buurman. Het kan verkeren.Ook hiervoor verzekert u zich met de aansprakelijkheidsverzekering. {

Waarom een aansprakelijkheidsverzekeringparticulieren?

De AVP ga je aan om je te beschermen tegenschades waar je volgens de wetverantwoordelijk voor bent. Dit zijngebreken die je toebrengt aan personen of de goederen van anderen.Denk aan de computer van je oomdie je uit je handen laat vallen. Of je buurman diestruikelt over een laaghangend snoer in jouw woningen zijn sleutelbeen breekt. De aansprakelijkheidsverzekering betaalt bijna alleschade die jij hebt veroorzaakt, tevens die vanbijvoorbeeld je huisdieren. Met eenWAverzekering binnen het de meeste pakketten ben je verzekerdtot een bedrag van 1 miljoen euro.

Met de AVP bescherm je niet alleen je eigen portemonnee,maar tevens die van de persoon die je per ongelukschade toebrengt. Wij begeleiden bijhet maken van eenkeuzemogelijkheid voor de WAverzekering voor jouw situatie.

Uw aansprakelijkheidsverzekering verzekerd u tegen schade aan derden waarvoor u verantwoordelijk wordt gesteld.

U bent gedekt tegengebreken aan anderen

  • De aansprakelijkheidsverzekering wordt tevens wel aansprakelijkheidsverzekering particulieren genoemd
  • Een aansprakelijkheidsverzekering uitbetaald letselgebreken en zaakschade
  • Opzettelijke gebreken is nietverzekerd
  • Alleenfinanciële gebreken uit zaken of letsel wordenvergoed door een aansprakelijkheidsverzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren is een verzekering die gebreken die jouw kind(eren) aan een ander of zijn bezittingen aanbrengt. Depolis is in de basis bij iedereverzekeringsmaatschappij dezelfde. Als u alsverzekeringnemer schade aanbrengtaan (spullen van) andere personen dan wordt dit tot ongeveer €1.250.000 gedekt persituatie. Dit bedrag verschilt perverzekeringsmaatschappij.

Is een aansprakelijkheidsverzekering verplicht?

In dit land is hetafsluiten van een AVP niet verplicht. Maar het is wel slim omdit te doen. Met name met huisdieren zit eenongeluk in een klein hoekje. Dekosten voor het terug betalen van deveroorzaakte schade kan dan erg hooguitvallen.

Aansprakelijkheidsverzekering: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de standaard zorgverzekering en de verzekering voorauto’s, hoort de AVP niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een AVP hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De maandpremie die jeafdraagt voor een aansprakelijkheidsverzekering particulieren met gezinsdekking (ongeveer €50 per kalenderjaar voor een te verzekeren bedrag van €1,25miljoen of meer) is relatief laag enzeker geen reden om zo’n verzekeringspolosniet aan te gaan. Ook ben je als jeg1 AVP hebt en wel verantwoordelijk bent voor gebrekenaan eigendommen van een ander, veel meer kwijt. Enbovendien is ook het slachtoffer er de dupe van alsje geen AVP hebt, of voor een te laag gedekt bedrag hebtgekozen.

Wat valt er buiten mijn verzekering?

Buiten de bescherming van de WA verzekering valt gebreken veroorzaakt door:

Vaartuigen, caravans en motorrijtuigen waar je een rij- of vaarbewijs voor nodig hebt en luchtvaartuigen (deze hebben eigen verzekering nodig).

Een uitzondering wordt gemaakt in het geval vanjoyriding, mits de veroorzaker minderjarig is en zichmet geweld toegang. Heb je als eigenaar van eenauto de sleutel in het slot laten zitten, dan ben jezelf schuldig als iemand er met jouw auto vandoorgaat. Je zult dan je eigen autoverzekeringmoeten aanspreken omdat je nalatigbent geweest.

Materiële schade aan spullen van eenander die meeverzekerd is op jouwverzekering (je partner of kind bijvoorbeeld). Als je partner je duretablet stuk maakt, zal de WAverzekering geen dekkingbieden.

Gebreken die met voorbedachten rade is veroorzaakt, zoalsvandalisme, maar tevens gebreken die je veroorzaaktonder invloed van onder meer drugs ofseksueel misbruik. Als het kinderen van onder de 14 jaarbetreft, valt gebreken door opzet echter wél onder de AVP-dekking

Groepsaansprakelijkheid: je kunt (mede)verantwoordelijk worden gesteld voorschade die door andere personen is veroorzaakt als diegebreken werd toegebracht terwijl jetezamen met die andere mensen in groepsverbandoptrad. Voorwaarde is wel dat het gedrag van de groepsleden zodanig wasdat een weldenkend mens zich eigenlijk uit degroep had moeten terugtrekken. In dat situatie zal de aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet uitbetalen.

Voor welk bedrag aan schade ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeraar. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij meerdereverzekeringsmaatschappijen kun je tussen 2 bedragenkiezen, maar bij enkele heb je geenkeus. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag houdt in ook een hogerekosten die je maandelijks moetbetalen. Je kunt tevens de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering verplicht is hebje hier wel keuze vrijheid in.

Waarom sluit je een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven af?

De meeste Hollanders hebben al een aansprakelijkheidsverzekering voorprivésituaties. Alleen dekt een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) geengebreken die je als bedrijf veroorzaakt. Zo’n schade kanflink in de papieren lopen, dus is het verstandig eenAVB te hebben. Heb je dit niet? Dan loop je hetperikel dat je zo’n hoge schadeclaimniet zelf kunt betalen. Zeker als kleine zelfstandige kan dit een probleemzijn, waar je liever niet mee te maken krijgt.

Simpel overstappen AVP

Het klinkt ingewikkeld om je oude WA verzekering te laten stoppen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is gemakkelijk geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeraar. Zij maken de annulatie dan voor je in orde. Hierna kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering aan gaan.

Scroll naar boven