Ohra Zorgverzekering

Weet u zeker dat uw zorgverzekeringwel helemaal bij uw situatie past? Er is namelijkeen kans dat u nu voor zaken verzekerdbent, waar u volledig geen behoefte aan heeft. Terwijl u erwél maandprijs voor betaalt.

Een zorgverzekeringbestaat in de regel uit deverplichte basisverzekering en aanvullende dekkingen. Die kunnen zeeruiteenlopend zijn. Het is dan tevens lastig om een goede vergelijking vanzorgverzekeringen te maken.

Bedenk welke zorgpolis bij je wensen past

Voor de basisverzekering kun je kiezen uit vierverscheidene zorgpolissen: de budgetpolis, denaturapolis, de restitutiepolis en de combinatiepolis:

 • Budgetpolis:met een budgetpolis kun je maar bij een zeer beperkt aantal zorgverzekeraarsterecht, maar deze polis is wel goedkoop. Deverzekeraar wil dat je naarzorgaanbieders gaat waar zeeen overeenkomst mee hebben. Dat kan betekenen dat er bij jou in debuurt geen ziekenhuis is waar je terechtkunt. Lees alles over een budgetpolis.
 • Naturapolis:met een naturapolis kun je naar bijna alle ziekenhuizen en klinieken, maar nietnaar alle specialisten en fysiotherapeuten. Ook hier geldt dat erwordt gekeken of de zorgaanbieder een overeenkomst heeftmet je zorgverzekeraar. Je hebt een veel ruimere zorgkeuze dan met eenbudgetpolis. Daar tegenover staat wel een wat hogere premie. Lees alles overeen naturapolis.
 • Combinatiepolis:Met een combinatiepolis heb je (net als bij een restitutiepolis) een vrijezorgkeuze en mag je naar alle zorgverleners toe. Dezorgverzekeringsmaatschappij heeft wel prijsafspraken gemaaktmet deze zorgverleners. Zijn je zorgkosten hoger dan het tarief wat dezorgverzekeraar heeft afgesproken met dezorgverlener? Dan moet deze zelf bijbetalen.
 • Restitutiepolis:met een restitutiepolis heb je vrije zorgkeuze en kun je zelf bepalen door welkziekenhuis of welke specialist je je laat behandelen. Door dezekeus vrijheid is eenrestitutiepolis gdebestekeus zorgverzekering. Je betaalteen hogere kosten dan bij een budgetpolis of naturapolis.Lees alles over een restitutiepolis.

Ga je jouw zorgverzekeringvergelijken, dan zie je meteen terug met wat voor type zorgpolis je te maken hebt. Welzo makkelijk!

Check de contractering van je ziektekostenverzekering

Niet alle zorgverzekeraarssluiten contracten af met alle ziekenhuizen en fysiotherapeuten. Onze website heeft eenhandig overzicht waarin je per zorgverzekeraarkunt zien met wie zij een overeenkomst hebben. Vind je hetprettiger per zorgprovider bekijken met welke zorgverzekeringsmaatschappijenzij een contract hebben?

Ga je naar een zorgbieder waar jezorgverzekeringsmaatschappij geen contract meeheeft? Dan kan het zijn dat je een bedrag moet bijbetalen. Controleer dusimmer bij jezorgverzekeringsmaatschappij of je met jouwziektekostenverzekering een gehelebetaling krijgt bij de zorgprovider waar jenaar toe gaat. Dit geldt niet voor spoedeisende zorg; hiervoor kun je met elkezorgpolis te allen tijde naar elk ziekenhuis of spoedpost zonderonvoorziene kosten. Het maaktdan niet uit of je zorgverzekeraar in geen contract heeft gesloten met dat ziekenhuis.

Ga je je zorgverzekeringvergelijken, dan vind jevanzelfsprekend tevensonverwijld in de resultaten terug welke contracteringen er bij elkeziektekostenverzekering afgesloten zijn.

Wat is een naturapolis?

Heb je een naturapolis? Dan moet je goed kijken naar decontracten die je zorgverzekeringsmaatschappij met zorgverlenersheeft afgesloten. Als je bijvoorbeeld naar eenzorgverlener gaat die niet-gecontracteerd is, vergoedt deverzekeraar de rekening niet helemaal.Meestal moet je dan 20% van deonkosten zelf betalen. verzekeraars meteen naturapolis hebben gelukkig in de regel eengroot aanbod aan gecontracteerde zorgverleners.

Nadelen naturapolis

Nadeel van een naturapolis is dat je gebonden bent aan de zorgverzekeraarswaar jouw verzekeraar een contractmee heeft afgesloten. Als je bijvoorbeeld naar een anderziekenhuis wilt gaan dan moet je een deel van de onkosten zelfbetalen, bij een ziekenhuisopname kan dit bedrag flink oplopen. Dit geldt nietvoor spoedeisende hulp, dan kun je wel altijd naar hetziekenhuis van je mogelijkheid.

In onze vergelijking geven wij aan of je vrije zorgkeuzehebt. Op welk moment bij de verzekeringsmaatschappijvan je keuze een kruisje ziet staandan betekent dit dat je niet immer naar hetziekenhuis van je optie kan. Kijkdan verder bij de details om te zien welke zorgverzekeraarsgecontracteerd zijn en welke niet. 

Zorgverzekeringen vergelijken: waarom is het handig?

Je kunt regelmatig eenflink geldbedrag bijelkaarsparen op je zorgverzekeringals je even de tijd neemt neemt om een vergelijkingte doen. Het betere van onzezorgvergelijker is dat deze onafhankelijk is. Dit betekent datalle aanwezigezorgverzekeringsmaatschappijen naast elkaarworden vergeleken, en dat je zelf kunt instellenwat het ideale bij je gezin past. Weetje wellicht al dat je het aanstaandejaar fysiotherapie nodig hebt, dan kun je ditinstellen in onze filters.

iedereen in dit land is vereist een zorgverzekering af te sluiten. Om die reden is het belangrijk dat je goed kijkt naar je wensen alvorens je een zorgverzekering gaat vergelijken. Je kunt namelijk, over het algemeen, niet tussentijds overstappen. Dit kan maar één maal per jaar, vanaf half november tot januari. Er zijn wel excepties. Bijvoorbeeld als je volwassen wordt, als je gaat scheiden of als je uit het buitenland komt. Bij sommige zorgverzekeringsmaatschappijen geldt een uitsluiting. Onder andere bij OHRA en Delta Lloyd kon je in een jaar geleden één maal je zorgverzekering tussendoor met bepaalde redenen wijzigen.

Welke polis moet je kiezen in ?

Er bestaan momenteel 3 typenzorgpolissen in de basisverzekering:

 1. Budgetpolis
 2. Naturapolis
 3. Restitutiepolis

Maar wat is het verschil? Bij de ene polis kun je terecht bij allezorggevers, bij de andere polis is dit eenbeperkt aantal. Lees hieronder alles over dedrie typen typen die in je basispakketzitten.

Polissen in het basispakket

Budgetpolis: Nietallezorgverzekeraars bieden een budgetpolis. Enkele populaire zorgverzekeringsmaatschappijenwel. In het algemeen is bij dezepolis de kosten hetlaagst, maar het aantalzorgbedrijven waaruit je kan kiezen beperkter.Het nadeel van dit is dat als je naarniet-gecontracteerde zorgbedrijven gaat, je moet bijbetalen voor de zorg. De vastelasten die je zelf bij moet betalen lopen soms wel op totmeer dan 50%. Het is dus het overdenken waard om dezorgpolis door te nemen alvorens je een budgetpolis aangaat in jebasisverzekering. Het prettige is wel dat dezepolis niet duur is. Je wordt echter wel beperkt in jemogelijkheden bij het kiezen van een zorgaanbieder

Naturapolis: Alsje een naturapolis kiestword je zorg vrijwel altijd door dezorgverzekeraar betaald. Je kuntalleen terecht bij een gecontracteerdezorgaanbieder voor planbare zorg. Er is eenzeer volwaardig aanbod aanzorgbedrijf. Check welaltijd even de voorwaarden van depolis en of je zorgspecialisterbij staat zodat je zeker weet dat jouw zorgkosten hier wordenbetaald. De naturapolisis in verhouding iets duurder dan de budgetpolis, maar jekrijgt daar dan wel wat zorgbedrijvenvoor terug.

Restitutiepolis:Wil je bij elke zorgaanbiederterecht kunnen voor zorg? tevens al heeft jezorgverzekeringsmaatschappij geen contract metde zorgverleners, je kuntimmer overal terecht en de zorgkostenworden zoals doorsneeis vergoed (op basis vanmarktconforme tarieven). Het kan wel gebeuren dat je soms in eerste instantie de kostenzelf moet betalen en dat je daarna jezorgkosten terug krijgt. Door de vrijheid inkiezen van een restitutiepolisheb je vrije zorgkeuze.Daarentegen is het geen goedkope zorgverzekering wantje betaalt de hoogste premie van de 3soorten polissen.

Maak je geen zorgen: wat voor soort polisje tevens afsluit, je kunt altijd bijalle zorgbedrijven terecht. Deuitgaven worden alleen niet altijd vergoed. Heb je eerste hulp nodig? Dangeldt deze regeling niet. Je kunt immer bijieder ziekenhuis en zorgverlenersterecht zonder onvoorzieneonkosten bij een restitutiepolis.

Heb ik een aanvullende verzekering in nodig?

Of je in een aanvullende verzekering nodig hebt ligthelemaal aan je gezinssituatie. Nietiedereen heeft een uitgebreide verzekering nodig. Wel is hetvaak handig, omdat aanvullendeverzekeringen zorg dekken die niet in het basispakket isopgenomen. De uitgebreide verzekering is integenstelling tot de basisverzekering nietverplicht. Als je denkt dat je volgens zorg12maanden onkosten zult maken voor de zorgverzekering is hetin de regel welslim een aanvullende verzekering hiervoor aan te gaan. Zo ben je voor de meestekosten gedekt. Kijk eerst welgoed voor je gezin na of deschadeloosstellingen afwegen tegen dekosten die je ervoor gaat afdragen.

Wat is het verschil tussen het verplicht- en het vrijwillig eigen risico?

Naast het verplichte eigen risico bestaat ertevens een vrijwilligeigen risico. Het geboden eigen risicowordt jaarlijks opPrinsjesdag opnieuw vastgesteld. Wanneer je zorg gebruikt kan het zijn dat eenaantal onkosten in je eigenrisico vallen. Als dit het geval is hoor je dat van jezorgverzekeraar. Op welk moment geldt hetvereist eigen risico? Je eigen risico geldtvoor de basisverzekering en verzekerden vanaf 1812 maanden of ouder. Je kunt naast hetvereist eigen risico tevens kiezenvoor het vrijwillige eigenrisico. Hiervan kun je de hoogte zelf bepalen met een maximum van€500,-. Hoe hoger je eigen risico, hoe minder je voor jepremie moet afdragen.

Je eigen risico geldt voor enkelezorgposten. Deze worden dus niet volledig vergoed door je basisverzekering:

 • Ambulancevervoer
 • Bloed prikken
 • Medicijnen
 • Ziekenhuisopnames
 • Ziekenhuisoperaties
 • Fysiotherapie

Voor welke zorg betaal ik geen eigen risico?

 • Zorgkosten van de huisarts
 • Zorgkosten voor verloskunde
 • Tandardskosten bij minderjarigen
 • Verzekerden onder de 18 jaar
 • vergoedingenvanuit de aanvullende verzekering
 • Wijkverpleging
 • Hulpmiddelen in bruikleen vanonder andere thuiszorg
 • Zorg van zekere chronische ziekten

Waarom is het belangrijk je zorgverzekering jaarlijks te vergelijken?

Vanaf half november heeft iedere inwoner vanNederland weer twee maanden de tijd om een andere zorgverzekering te kiezen. Dit is eenjaarlijks moment omje huidige zorgverzekering door telichten en misschiente kiezen voor een zorgverzekeringmet een andere dekking van dekosten. Met de zorgvergelijker vanJuistvoorjouzorgverzekering.nlvergelijk je zorgverzekeringen enkun je kijken naar depolisvoorwaarden van de beste zorgverzekeringpassend bij jouw situatie. De zorgverzekeringen kun je vergelijken oponderstaande eigenschappen:

 • Prijs
 • dekking (van bijv. fysiotherapie)
 • Voorwaarden
 • Vrije- of beperkte zorgkeuze
 • Gecontracteerde zorg

Kies devoordeligste zorgverzekering voor jepersoonlijke situatie

Omdat je niet elk 12maanden dezelfde zorgbehoefte hebt is hetverstandig je zorgverzekeringelk jaar opnieuw onder de loep tenemen. Ben je bijvoorbeeld van plan in het nieuwe zorgjaar een beugel te nemen, meer naarde fysiotherapeut te gaan of wil je gebruik gaan maken van alternatievegeneeswijzen? Het is van betekenis ieder jaaropnieuw stil te staan bij je wensen en zorgbehoeften. Het gewin vanieder 12 maanden opnieuw zorgverzekeringen vergelijken:

 • meestalgoedkoper dan via je werkgever
 •  gemakkelijk vergelijken op kosten éndekking
 • twee weken bedenktijd
 • Zorgverzekeringenvergelijken
Scroll to top