Kosten Aansprakelijkheidsverzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering is van betekenis om af te sluiten. Het wordt tevens wel een WA-verzekering genoemd, het betreft namelijk een verzekering geldig voor uw wettelijke aansprakelijkheid. Hiermee bent u verzekerd tegen de financiële gevolgen van de door u of uw gezinsleden veroorzaakte gebreken aan derden. Niet alleen uzelf, tevens uw partner, kinderen, huisdieren en eventuele logees zijn verzekerd als zij onverhoopt schade of letsel aan andere personen veroorzaken.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering particulieren?

Reden voor de verzekeringsmaatschappij om uit te betalen bij kosten aansprakelijkheidsverzekering is dat de verzekeringnemer aansprakelijk bent voor de te verhalen gebreken aan personen of goederen. Als dat zo is, zijn tevens de de daaruit voortvloeiende gebreken gedekt.

Een ongeval zit in een nihil hoekje. Je vrouw kan per abuis een bal door het raam schoppen tijdens het tennissen, of voor je het weet heeft je papegaai de bril van een vader voor voedsel aangezien. De schade kan flink oplopen als je niet voldoende verzekerd bent voor dit type schade. Een aansprakelijkheidsverzekering dekt de schade als jij of je gezinslid per abuis de aanstichter is van schade aan anderen. Dit geldt alleen voor de gebreken die jij of je vriendin als particulier maken. Eventuele gebreken tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering (AVP)

Een aansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor gebreken waar jij ofjouw partnerverantwoordelijk voor is. Je bent verzekerd voorimmateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke schade betreffen. daarnaast ben je verzekerd voor schade aan materiëlezaken. Een voorwaarde is dat de gebreken niet metvoorbedachte rade mag zijn toegebracht. Dat jijaansprakelijk bent voor de schade,betekent niet dat jij de gebreken zelfgemaakt hoeft te hebben. Jij bent meestalook aansprakelijk voor schadeaangebracht door je huisdier.Hiernaast ben jijverantwoordelijk voor schade die ontstaat door een mankement aan jouw huis.Een voorbeeld is op welk moment een dakpan van jehuis op het hoofd van de buurvrouw valt. Dan ben jeaansprakelijk voor de gebreken die dit met zichmeebrengt.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eentegenslag zit in een klein hoekje. Je kindkan per ongeluk een bal door het raam schoppenlopende het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De onkosten kunnen flinkoplopen als je niet gedekt bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering dektde onkosten als jij of je familie per ongeluk deveroorzaker zijn van schade aan derden. Dit geldt alleen voor deschade die jij of je familie als particulier maken. Eventueleschade tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekeringgeldt voor gebreken waar je volgens de wet aansprakelijkvoor bent. Hiermee wordt bedoeld: gebreken door onzorgvuldig handelen.schade door opzet en schade door een groep vallen nietonder de dekking. Veroorzaak je gebreken aan je eigen spullen of dievan andere gezinsleden? ook dit valt niet onder de dekking.

Je kunt dezeverzekering voor jezelf vinden, maar ook voor eenander, zoals je partner en je kinderen. Kinderen moeten minderjarig zijn – indit situatie onder de 21 – en inwonend. Studerende kinderen mogen, tevensals ze uitwonend zijn, worden meeverzekerd. Een aansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht. Maar voor eenpaar euro maandelijks kun je jezelfof een dierbare verzekeren tot een bedrag van maximaal 2,vijfmiljoen euro. Vergelijk nu!{

Waarom een AVP?

De aansprakelijkheidsverzekering particulieren sluit je af om je te beschermen tegenschades waar je volgens de wetverantwoordelijk voor bent. Dit zijnschades die je aandoet aan anderen of de spullen van anderen.Denk aan de boormachine van je buurmandie je uit je handen laat vallen. Of je oom diestruikelt over een losliggend snoer in je schuuren zijn sleutelbeen breekt. Een AVP betaalt niet alleen deschade die jij hebt veroorzaakt, tevens die vanbijvoorbeeld je kinderen. Met deWAverzekering binnen het de meeste pakketten ben je verzekerdtot een schadebedrag van €1.000.000.

Met de aansprakelijkheidsverzekering particulieren bedisplay je naast je eigen portemonnee,maar ook die van degene die je per abuisgebreken toebrengt. Wij begeleiden bijhet maken van eenoptie voor de aansprakelijkheidsverzekering particulieren voor jouw gezin.

Uw aansprakelijkheidsverzekering gedekt u tegen gebreken aan derden waarvoor u aansprakelijk wordt gesteld.

U bent gedekt tegengebreken aan anderen

  • Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren wordt tevens wel AVP genoemd
  • Een AVP uitgekeerd letselgebreken en zaakschade
  • schade die met opzet is veroorzaaktwordt niet betaald
  • Financiële gebreken die niet voortvloeit uiteen schade aan zaken of letselschade wordt niet uitbetaald

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren is een verzekering die gebreken die iemand aan een ander of zijn spullen aanbrengt. Deverzekering is in de basis bij iedereverzekeraar dezelfde. Als u alsverzekerde schade toebrengtaan (spullen van) andere personen dan wordt dit tot ongeveer €1.250.000 gedekt perschadegeval. Dit bedrag verschilt perverzekering.

Is een aansprakelijkheidsverzekering particulieren verplicht?

In dit land is hetvinden van een aansprakelijkheidsverzekering niet verplicht. Maar het is wel handig omdit te doen. Vooral met kleinekinderen zit eenongeluk in een niet groot hoekje. Dekosten voor het vergoeden van deveroorzaakte gebreken kan dan erg hooguitvallen.

AVP: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de standaard zorgverzekering en de verzekering voorauto’s, hoort de aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een WAverzekering hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De kosten die jebetaalt voor een aansprakelijkheidsverzekering met dekking voor het gehelegezin (ongeveer €50 per 12maanden voor een verzekerd bedrag van €1,25miljoen of meer) is relatief niet hoog ensowieso geen reden om zo’n verzekeringspolosniet aan te gaan. Ook ben je als jeg1 aansprakelijkheidsverzekering particulieren hebt en wel aansprakelijk bent voor gebrekenaan eigendommen van een ander, veel duurder uit. Endesalniettemin is tevens het slachtoffer er de dupe van alsje geen AVP hebt, of voor een te laag gedekt bedrag hebtgekozen.

Wat valt er buiten mijn verzekering?

Buiten de bescherming van de AVP valt gebreken veroorzaakt door:

Caravans, boten en motorrijtuigen waar je een rij- of vaarbewijs voor nodig hebt en luchtvaartuigen (deze hebben eigen verzekering nodig).

Een uitzondering wordt gemaakt in het situatie vanjoyriding, mits de veroorzaker minderjarig is en zichmet geweld toegang. Heb je als eigenaar van eenauto de sleutel in het slot laten zitten, dan ben jezelf schuldig als derden er met jouw auto vandoorgaat. Je zult dan je eigen autoverzekeringmoeten aanspreken omdat je nalatigbent geweest.

Materiële gebreken aan spullen van iemand die verzekerd is op jouwverzekering (je partner of kind onderandere). Als jouw kind jouw iPad stuk maakt, zal de WAverzekering geen uitbetaling uitbetalen.

Gebreken die met opzet isveroorzaakt, zoalsvernieling, maar ook gebreken die je veroorzaaktonder invloed van bijvoorbeeld alcohol ofseksueel misbruik. Als het kinderen jonger dan 14 jaarbetreft, valt schade door opzet echter wél onder de AVP-dekking

Groepsaansprakelijkheid: je kunt (mede)aansprakelijk worden gehouden voorschade die door andere personen is veroorzaakt als dieschade werd toegebracht terwijl jesamen met die andere groepsleden in groepsverbandoptrad. Voorwaarde is wel dat het gedrag van de groep zodanig wasdat een normaal mens zich normaal gesproken uit degroep had moeten lopen. In dat situatie zal de aansprakelijkheidsverzekering niet uitbetalen.

Voor welk bedrag aan gebreken ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeringsmaatschappij. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij enkeleverzekeraars kun je tussen twee bedragenkiezen, maar bij niet alle heb je geenkeus. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag houdt in tevens een hogerepremie die je maandelijks moetbetalen. Je kunt tevens de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering voorgeschreven is hebje hier wel mogelijkheid vrijheid in.

Goedkope alternatieven

allicht blijvenNederlanders niet alleen een volk van organisatie en zekerheid, maartevens een volk van zuinigheid. De gemiddelde Nederlander gaat op zoeknaar de goedkoopste WAVerzekering. Prima dat de overheid deze Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering verplichtstelt, maar men wil hierna wel zo goedkoop eenoptie aan deze plicht kunnen voldoen. Men mag dan wel allesgoed geregeld willen hebben, maar over het algemeenhebben klanten dit gevoel al wanneer zeer ‘goedkoop vanaf zijn gekomen’.

Daarbij realiseren sommigen zich niet, dat het niet alleenvan invloed isdát je bent verzekerd, maar tevens wát je hebt verzekerd. Hetaan gaan van een WA Verzekering betaalt meestal bijvoorbeeld niet de schade die een kind spelenderwijs kantoebrengen aan auto’s of woningen, terwijl veel consumentendat wel denken. Als particulier is het daarom cruciaal om je niet alleen‘goedkoop’ maar ookdoorsnee‘goed’ te laten informeren over de soorten aansprakelijkheidsverzekeringen en hun dekking.

Gemakkelijk overstappen AVP

Het klinkt ingewikkeld om je oude AVP te beëindigen en over te stappen naar een andere verzekering, maar dat is zo geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeraar. Zij maken de annulatie dan voor je in orde. Vervolgens kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor kosten aansprakelijkheidsverzekering vinden.

Scroll naar boven