Is Aansprakelijkheidsverzekering Verplicht

Een aansprakelijkheidsverzekering is van belang om af te sluiten. Het wordt tevens wel een WA-verzekering genoemd, het betreft namelijk een verzekering ten behoeve van uw wettelijke aansprakelijkheid. Hiermee verzekert u zich tegen de financiële gevolgen van de door u of uw gezinsleden veroorzaakte schade aan derden. Niet alleen uzelf, tevens uw partner, kinderen, huisdieren en eventuele logees zijn gedekt als zij onverhoopt gebreken of letsel aan derden veroorzaken.

Watis een AVP?

Reden voor de verzekering om uit te keren bij is aansprakelijkheidsverzekering verplicht is dat de verzekeringnemer verantwoordelijk bent voor de te verhalen gebreken aan personen of zaken. Als dat zo is, zijn ook de schades achteraf gedekt.

Een ongeluk zit in een niet groot hoekje. Je zoon kan per abuis een bal door het raam schoppen gedurende het volleyballen, of voor je het weet heeft je huisdier de bril van een vader voor voedsel aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet goed gedekt bent voor zulke gebreken. Een AVP dekt de schade als jij of je gezinslid per ongeluk de veroorzaker is van gebreken aan anderen. Dit geldt alleen voor de schade die jij of je vrouw als privé-persoon maken. Eventuele schade tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren wordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering (AVP)

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren biedt bescherming voor gebreken waar jij ofje dochteraansprakelijk voor is. Je bent verzekerd voorimmateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke gebreken betreffen. ook ben je verzekerd voor gebreken aan materiëlezaken. Een voorwaarde is dat de gebreken niet metvoorbedachte rade mag zijn toegebracht. Dat jijaansprakelijk bent voor de gebreken,betekent niet altijd dat jij de gebreken zelfgemaakt hoeft te hebben. Jij bent somstevens aansprakelijk voor schadeaangebracht door je papegaai.Ook ben jijverantwoordelijk voor gebreken die ontstaat door een mankement aan jouw huis.Een voorbeeld is op welk moment een dakpan van jouwwoning op het hoofd van de buurman valt. Dan ben jeaansprakelijk voor de schade die dit heeft opgeleverd.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eenongeluk zit in een nihil hoekje. Je kindkan per tegenslag een bal door het raam schoppenlopende het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De kosten kunnen flinkoplopen als je niet verzekerd bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedtde kosten als jij of je familie per tegenslag deveroorzaker zijn van gebreken aan derden. Dit geldt alleen voor deschade die jij of je familie als particulier maken. Eventuelegebreken tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekeringgeldt voor gebreken waar je volgens de wet aansprakelijkvoor bent. Hiermee wordt bedoeld: schade door onzorgvuldig handelen.gebreken door opzet en schade door een groep vallen nietonder de dekking. Veroorzaak je gebreken aan je eigen spullen of dievan andere gezinsleden? ook dit valt niet onder de dekking.

Je kunt dezeverzekering voor jezelf afsluiten, maar ook voor eenander, zoals je partner en je kinderen. Kinderen moeten minderjarig zijn – indit geval onder de 21 – en inwonend. Studerende kinderen mogen, tevensals ze uitwonend zijn, worden meeverzekerd. Een aansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht. Maar voor enkele euro per maand kun je jezelfof een dierbare verzekeren tot een bedrag van maximaal 2,5miljoen euro. Vergelijk nu!{

Waarom een AVP?

Een WAverzekering ga je aan om je te verzekeren tegenschades waar je volgens de wetverantwoordelijk voor bent. Dit zijnschades die je aandoet aan anderen of de spullen van anderen.Denk aan de laptop van je broerdie je uit je handen laat vallen. Of je collega diestruikelt over een losliggend snoer in jouw woonkameren zijn arm breekt. Een WAverzekering dekt niet alleen degebreken die jij hebt veroorzaakt, ook die vanbijvoorbeeld je huisdieren. Met deAVP binnen het de meeste pakketten ben je verzekerdtot een bedrag van 1.250.000euro.

Met een WAverzekering bedisplay je naast je eigen banksaldo,maar ook die van de persoon die je per ongelukgebreken toebrengt. Wij begeleiden bijhet maken van eenkeus voor de aansprakelijkheidsverzekering particulieren voor jouw gezin.

Uw aansprakelijkheidsverzekering gedekt u tegen schade aan derden waarvoor u aansprakelijk wordt gesteld.

U bent gedekt tegengebreken aan anderen

  • De aansprakelijkheidsverzekering particulieren wordt ook wel aansprakelijkheidsverzekering particulieren genoemd
  • De aansprakelijkheidsverzekering vergoed letselgebreken en zaakschade
  • Opzettelijke gebreken is nietverzekerd
  • Alleenfinanciële schade uit zaken of letsel wordenbetaald door een aansprakelijkheidsverzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren is een verzekering die schade die jij aan een ander of zijn bezittingen aanbrengt. Depolis is in beginsel bij iedereverzekeraar dezelfde. Als u alsklant gebreken aanbrengtaan (spullen van) anderen dan wordt dit tot rondom €1.250.000 vergoed pergeval. Dit bedrag verschilt perverzekeraar.

Is een AVP verplicht?

In dit land is hetafsluiten van een AVP niet verplicht. Maar het is wel slim omdit te doen. Ook met kleinekinderen zit eentegenslag in een niet groot hoekje. Deonkosten voor het vergoeden van deveroorzaakte gebreken kan dan erg hooguitvallen.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de basis zorgverzekering en de autoverzekering, hoort de AVP niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een WAverzekering hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De maandelijkse kosten die jeafdraagt voor een WAverzekering met gezinsdekking (bij benadering €50 per 12maanden voor een te verzekeren bedrag van €1,25miljoen of meer) is in principe laag enabsoluut geen reden om een verzekeringniet af te sluiten. Ook ben je als jegéén WAverzekering hebt en wel aansprakelijk bent voor gebrekenaan eigendommen van een ander, veel duurder uit. Endesalniettemin is tevens het slachtoffer er de dupe van alsje geen WAverzekering hebt, of voor een te laag gedekt bedrag hebtgekozen.

Kostengebaseerd op gezinssamenstelling

De maandelijkse kosten die u moet betalen voor de AVP hangt af van de samenstelling van uwhuishouding. Standaard zijn er 2 soortenpolissen te onderscheiden: debescherming voor alléénstaand en de dekking ingezinsverband. Onder de bescherming gezinsverband wordt eenuitgebreidere groep meeverzekerd, hier behoren ook kinderen tot 27jaar bij.

Voor welk bedrag aan gebreken ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeringsmaatschappij. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij enkeleverzekeringsmaatschappijen kun je tussen twee bedragenkiezen, maar bij sommige heb je geenkeus. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag betekent tevens een hogeremaandprijs die je elke maand moetbetalen. Je kunt ook de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering voorgeschreven is hebje hier wel keuze vrijheid in.

Waarom sluit je een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven af?

De meeste Hollanders hebben al een aansprakelijkheidsverzekering voorprivésituaties. Alleen betaalt een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) geenschades die je als bedrijf veroorzaakt. Zo’n gebreken kanflink in de papieren lopen, dus is het slim eenAVB te hebben. Heb je dit niet? Dan loop je hetdreiging dat je zo’n hoge claimniet zelf kunt betalen. Zeker als kleine zelfstandige kan dit een probleemzijn, waar je liever niet mee te maken krijgt.

Simpel overstappen aansprakelijkheidsverzekeringparticulieren

Het klinkt moeilijk om je oude aansprakelijkheidsverzekering te op te zeggen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is snel geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeraar. Zij maken de opzeggen dan voor je in orde. Dan kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor is aansprakelijkheidsverzekering verplicht vinden.

Scroll naar boven