Independer Aansprakelijkheidsverzekering

Ook al is een particuliere aansprakelijkheidsverzekering niet wettelijk verplicht, het kan welbeschouwd goed zijn om deze naast de WA verzekering af te sluiten. Wil je gedekt zijn voor de gebreken die je veroorzaakt bij derden, maar weet je niet exact voor welke verzekeringsmaatschappij je het beste kunt kiezen? Of twijfel je welke verzekering voor jou het meest goedkope is? In dit artikel vindt je alle informatie die je nodig hebt alvorens je begint met independer aansprakelijkheidsverzekering, en voordat je er een gaat afsluiten.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering particulieren?

Uitgangspunt voor de verzekeringsmaatschappij om uit te keren bij independer aansprakelijkheidsverzekering is dat jij verantwoordelijk bent voor de te vergoeden gebreken aan mensen of zaken. Als dat zo is, zijn ook de schades achteraf gedekt.

Een tegenslag zit in een niet groot hoekje. Je kind kan per abuis een bal door het raam schoppen tijdens het voetballen, of voor je het weet heeft je kat de bril van een opa voor voedsel aangezien. De schade kan flink oplopen als je niet gedekt bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedt de schade als jij of je kind per abuis de veroorzaker is van schade aan anderen. Dit geldt uitsluitend voor de schade die jij of je familie als privé-persoon maken. Eventuele gebreken lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren wordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

WA verzekering (AVP)

Een WAverzekering biedt bescherming voor gebreken waar jij ofje zoonaansprakelijk voor is. Je bent verzekerd voorimmateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke schade betreffen. Hiernaast ben je gedekt voor schade aan materiëlezaken. Een voorwaarde is dat de schade niet metvoorbedachte rade mag zijn aangebracht. Dat jijaansprakelijk bent voor de schade,betekent niet altijd dat jij de schade zelfveroorzaakt hoeft te hebben. Jij bent meestalook verantwoordelijk voor gebrekenaangericht door je papegaai.Ook ben jijverantwoordelijk voor gebreken die isontstaan door een mankement aan je woning.Een voorbeeld is wanneer een dakpan van jewoning op het hoofd van de buurvrouw valt. Dan ben jeverantwoordelijk voor de gebreken die dit heeft opgeleverd.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eentegenslag zit in een klein hoekje. Je kindkan per ongeval een bal door het raam schoppengedurende het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De onkosten kunnen flinkoplopen als je niet verzekerd bent voor zulke schade. Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedtde kosten als jij of je familie per ongeval deveroorzaker zijn van schade aan derden. Dit geldt alleen voor deschade die jij of je familie als particulier maken. Eventueleschade lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekering is nietgeboden in ons land, maar wel aan te raden. Als jij of jouwpartner ietsdoet waardoor schade ontstaat, kun jeover het algemeen aansprakelijk worden gesteldvoor de veroorzaakte schede. Dat betekent dat jij opdraait voor degebreken aan goederen, maar tevens voor schade aan degezondheid van mensen. Zeker die letselschade kan behoorlijk in depapieren lopen. Dan is het fijn als je verzekerd bent.{

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering?

De aansprakelijkheidsverzekering particulieren ga je aan om je te beschermen tegenschades waar je wettelijkverantwoordelijk voor wordt gehouden. Dit zijnschades die je aandoet aan anderemensen of de spullen van personen.Denk aan de computer van je broerdie je uit je handen laat vallen. Of je buurman dievalt over een losliggend touw in jouw schuuren zijn been breekt. Een aansprakelijkheidsverzekering dekt niet alleen degebreken die jij hebt veroorzaakt, tevens die vanbijvoorbeeld je kinderen. Met deaansprakelijkheidsverzekering binnen het de meeste pakketten ben je beschermttot een schadebedrag van €1.000.000.

Met de aansprakelijkheidsverzekering particulieren bescherm je niet alleen je eigen banksaldo,maar ook die van de persoon die je per abuisschade toebrengt. Wij assisteren bijhet kiezen van de beste AVP voor jouw gezin.

Uw aansprakelijkheidsverzekering verzekerd u tegen gebreken aan andere mensen waarvoor u aansprakelijk wordt gesteld.

U bent gedekt tegengebreken aan anderen

  • De aansprakelijkheidsverzekering particulieren wordt tevens wel aansprakelijkheidsverzekering genoemd
  • Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren vergoed letselschade en zaakschade
  • gebreken die met opzet is veroorzaaktwordt niet betaald
  • Financiële gebreken die niet voortvloeit uiteen gebreken aan zaken of letselgebreken wordt niet betaald

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren is een verzekering die schade die jouw kind(eren) aan een ander of zijn goederen aanbrengt. Depolis is in de basis bij iedereverzekeraar dezelfde. Als u alsklant gebreken toebrengtaan (spullen van) andere personen dan wordt dit tot ongeveer €1.250.000 gedekt pergeval. Dit bedrag verschilt perverzekering.

Is een WA verzekering verplicht?

In Nederland is hetaan gaan van een aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet verplicht. Maar het is wel handig omdit te doen. Vooral met kinderen zit eentegenslag in een nihil hoekje. Dekosten voor het vergoeden van deveroorzaakte gebreken kan dan enorm hooguitvallen.

Aansprakelijkheidsverzekering: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de basis zorgverzekering en de autoverzekering, hoort de aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een aansprakelijkheidsverzekering hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De kosten die jebetaalt voor een WAverzekering met gezinsdekking (bij benadering €50 per jaar voor een te verzekeren bedrag van €1,25miljoen of meer) is in principe laag ensowieso geen reden om een verzekeringniet af te sluiten. daarnaast ben je als jegeen WAverzekering hebt en wel aansprakelijk bent voor gebrekenaan eigendommen van een ander, veel duurder uit. Enbovendien is ook het slachtoffer er de dupe van alsje geen WAverzekering hebt, of voor een te laag gedekt bedrag hebtgekozen.

Wat valt er buiten mijn verzekering?

Buiten de dekking van de aansprakelijkheidsverzekeringparticulieren valt schade veroorzaakt door:

Vaartuigen, caravans en motorrijtuigen waar je een rij- of vaarbewijs voor nodig hebt en luchtvaartuigen (deze hebben eigen verzekering nodig).

Een uitzondering wordt gemaakt in het situatie vanjoyriding, mits de veroorzaker minderjarig is en zichmet geweld toegang. Heb je als eigenaar van eenauto de sleutel in het slot laten zitten, dan ben jezelf schuldig als iemand er met je auto vandoorgaat. Je zult dan je eigen autoverzekeringmoeten aanspreken omdat je nalatigbent geweest.

Materiële gebreken aan spullen van eenander die meeverzekerd is op jouwverzekering (je partner of kind onderandere). Als jouw dochter jouw duretablet stuk maakt, zal de AVP geen dekkingbieden.

Schade door opzet, zoalsvernieling, maar ook schade die je veroorzaaktonder invloed van bijvoorbeeld alcohol ofseksueel misbruik. Als het kinderen jonger dan 14 jaarbetreft, valt schade door opzet echter wél onder de AVP-dekking

Groepsaansprakelijkheid: je kunt (mede)aansprakelijk worden gesteld voorschade die door andere personen is veroorzaakt als dieschade werd toegebracht terwijl jetezamen met die andere mensen in groepsverbandoptrad. Voorwaarde is wel dat het gedrag van de groep zodanig wasdat een weldenkend mens zich eigenlijk uit degroep had moeten terugtrekken. In dat situatie zal de aansprakelijkheidsverzekering niet uitkeren.

Voor welk bedrag aan gebreken ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeraar. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij meerdereverzekeringsmaatschappijen kun je tussen 2 bedragenkiezen, maar bij een aantal heb je geenmogelijkheid. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag betekent tevens een hogerepremie die je maandelijks moetbetalen. Je kunt tevens de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering vereist is hebje hier wel optie vrijheid in.

Voor wie en waarom?

Een WAverzekering is er grofweg in 2 soorten: eenalleenstaanden- of een gezinsdekking.

De namen zeggen het al: als jealleenstaand bent, kun je volstaan met een (goedkopere) dekking. Als je een beschermingvoor het hele gezin hebt afgesloten, dan zijn jeechtgenoot/echtegenote of geregistreerd partner en je minderjarigekinderen meeverzekerd. Dat istevens zo als je kinderen niet (meer) thuis wonen. Zelfsinwonende schoon- en (groot)ouders worden onder de AVP gezien als onderdeel van het gezin. En ook bij de singles- als bij degezinspolis zijn huisdieren meeverzekerd.

Eenvoudig overstappen aansprakelijkheidsverzekeringparticulieren

Het klinkt ingewikkeld om je oude aansprakelijkheidsverzekering particulieren te op te zeggen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is zo geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeringsmaatschappij. Zij maken de annulatie dan voor je in orde. Vervolgens kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor independer aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Scroll to top