Inboedelverzekering Voor Studenten

Met een inboedelverzekering verzekert u uw eigendommen. Deze verzekering dekt de gebreken als gevolg van bijvoorbeeld vuur, inbraak en storm. De goedkoopste inboedelverzekering selecteert u met behulp van onze simpele vergelijkingstool voor inboedelverzekeringen. Start nu gelijk met het vergelijken van de diverse inboedelverzekeringen en bijbehorende voorwaarden en sluit de best passende verzekering via onze site af.

Inboedelverzekering vergelijken en vinden

Een inboedelverzekeringis een verzekering die eventuele schade aan de zogenaamdeinventaris van uw huis verzekerd. De term ‘inboedel’betekent alles wat verhuisbaar is en dus niet nagelvast aan uwwoning zit. Voorwerpen die wel nagelvast aan de huis zittenvallen weer onder de opstalverzekering.De inboedelverzekering vergelijkendoet u in enkele stappen enefficiënten simpel via onze site.

Een inboedelverzekeringvinden is niet verplicht, maar wel eenslimmeoptie. Op welk moment jehuis afbrandt is het fijn als je jouw meubels weer kuntkopen. Tevens wanneer bij jewordt ingebroken kun je weer een nieuwe televisie,telefoon en camera kopen. Brand-,of inbraakschade is niet het enige wat een inboedelverzekering betaald. Bekijk op onzebeschermingen pagina wanneer je bij je inboedelverzekering terecht kunt.trouwens betaalt de inboedelverzekering geen schade aan je huis, daarvoorheb je een opstalverzekering nodig.

Diverse typen inboedelverzekeringen

Er bestaan diversesoorten inboedelverzekeringen.U heeft de basis inboedelverzekeringdie effecten van brand, blikseminslag, waterschade, diefstal ofvandalisme dekt. Ook bestaan er verscheidenebrede inboedelverzekeringen met verscheideneaanvullingen op de basisdekking. Deze soort kan bijvoorbeeld effecten van schroei- en smeltschade ofschade aan de inhoud van uw vriezer of koelkast dekken.Ook heeft u nog de allrisk inboedelverzekering. Dit type verzekert tevens elk plotselingen onverwacht van buitenkomend onheil. Welke gevallen daar exactonder vallen kunt u vinden bij uw verzekeraar.

Zowel bij de inboedel- als bij de opstalverzekering zijn er 2 soortendekking van schade:

  1. Extra uitgebreid (eug), dektalleen voorvallen die in de polisvoorwaarden staan
  2. Allrisk, dekt allegebrekengevallen, tenzij ze nadrukkelijk zijn uitgesloten. De laatstejaren zien we een trend dat de verschillen tussen extra uitgebreid en allrisk,zowel qua maandprijs als qua dekking, telkensgroter worden.

Het loont om goed te kijken naar de polisvoorwaarden en de uitsluitingen, zeker als je huis bijzondereelementen heeft (gebogen glas, of glas-in-lood onderandere). Zie ook onze tipsvoor het vinden van een inboedel- en opstalverzekering.

Premiehoogte van inboedelverzekering bepalen

De hoogte van uw inboedelverzekeringwordt in het algemeen berekend doormiddel van je postcode, type huis en uw inboedelwaarde. De premies diehoren bij de diverse soortendekking zijn hoger naarmate de bescherming uitgebreideris. Daarnaast hangt de kosten dustevens af van de waarde van uw inboedel. Naarmate deze waarde hoger is,is ook de kosten hoger. Om te weten hoeveel u kuntgeld overhouden op uwmaandprijs voor de inboedelverzekering,gebruikt u snel eneasy de Inboedelverzekeringvergelijker.

Glasverzekering

Een glasverzekering, over het algemeen onderdeel van de woonverzekering, is geenovertollige luxe. Glasgebreken zit welbeschouwd in een klein hoekje. Zeker als je naast eenvoetbalveldje woont en een grote kans loopt op een bal door het raam. Of als jeveel duur glas in huis hebt, zoals glas in lood. Er sneuvelen ook nogweleens wat ruiten bij slecht weer.

Het wordtafgeraden om niet alleen op dekosten te letten, maar tevens op de dekking, wantonderverzekering kun je duur komen te staan. Maar baseer dekeus voor een verzekering nietalleen op de glasdekking. Kijk naar de totale prijs-kwaliteitverhouding van dewoonhuisverzekering. Houd tevens rekening met de maximum vergoeding die eenaantal verzekeringsmaatschappijen rekenen. Dievarieert soms van €250 tot €500. Kijk voor meer kennis inonze vergelijker voor inventaris en opstalverzekering voor advies op maat.

Bijzonder glas

Kies voor een glasverzekering die het soort ramen of glas dektdie jij in huis hebt. Heb je veel glas in lood in huis, kies dan eenverzekering die deze glassoort ook dekt. De woonhuisverzekering vanFBTO vergoedt bijvoorbeeld geen enkelebijzondere glassoort. De Cardif inboedel- en opstalverzekering en verzekeringen van Klaverblad ookniet. Sommige andere verzekeringen dekken alleengebogen glas dat veel wordt gebruikt in de erkers van oude huizen.

Douchecabine

Een glazen douchecabine of een glazen gevelversiering vallensoms ook onder je glasverzekering. Ook lichtdoorlatendedakplaten en een terrasscherm worden soms gedekt. Of die van glas ofkunststof zijn, maakt niet uit. We hebben niet onderzocht welkeverzekeringsmaatschappijen douchecabines, gevelversiering endakplaten vergoeden, dus let hierop bij het afsluiten van een verzekering. overigens kom je alleen voorbetaling in aanmerking als schade ontstaatdoor een onvoorzienegebeurtenis. Als een dakplaat gaat lekken als gevolg van slijtage kun je ditdus niet claimen.

Glasgebreken en aansprakelijkheid

schade die jij of je gezinsleden aan een andertoebrengen, kun je claimen op de AansprakelijkheidsverzekeringParticulieren (AVP). Dit is een onmisbare verzekering, omdat dezeschade zo groot kan zijn dat je hem niet zelf kunt dragen.Bijvoorbeeld, omdat een ander door je toedoenernstige fysieke gebreken oploopt. Als je pertegenslag het raam van de buurman stuk tikt, dan zalde AVP de schade betalen. Dit is ookhet situatie als een dakpan door de ruit van de buren vliegt.Als dit bij storm (windkracht 7 of hoger) gebeurt, zal de buurmanechter een beroep moeten zijn op zijn eigen woonverzekering. Gooit zoonlief van12 de ruit van buren in? Dan kunt u een beroep doen op de AVP. Dit isechter niet het situatie als een volwassene met opzet een ruit ingooit.Opzet is bij elke verzekering uitgesloten, tenzij de dader jonger is dan 14jaar.

Nieuwsgierig welke inboedel- of opstalverzekering (mét of zonder glasdekking) hetbetere bij jou past. Kijk dan in onzevergelijker.

Kostbare collectie

Wie een bijzondere inventaris heeft metonder meer een kostbarearsenaalof een huis met een rieten dak, gebrandschilderd glas of een onder architectuuraangelegde tuin, kan beter op zoek naar polissen met gunstigevoorwaarden van de polis voor die situatie.Vraag te allen tijde enkeleoffertes aan.

Heb jij onder meer veel duresieraden of een kostbare muziekinstallatie, vergelijk goed wat hetuiterste bedrag is dat deverzekeringsmaatschappij uitkeert bij diefstal. Dat kan variërenvan €2500 tot €20.000.

Verbouwing

Let ook goed op de dekkingtijdens een verbouwing, want daarmee kun je veel geldbesparen. Een ongelukje zittochook in een klein hoekje als je tijdens een verbouwingonder andere de restanten verf en afplaktape van een ruitmoet schrapen of een glazen deur eruit haalt om die te schilderen. De meesteverzekeraars sluiten om die reden een verbouwinguit.

Leegstand

Uit angst voor vandalisme beperken de meesteverzekeraars de bescherming bij langdurigeleegstand. Je huis staat bijvoorbeeld enkele maanden leegomdat je in een nieuwe woning woont maar de oude nog niet hebt verkocht.De dekkingsbeperking verschilt per verzekeringsmaatschappij,tevens de termijn dat de dekkingsbeperking van kracht wordt. Ga bij jeopstalverzekeraar na welke dekkingsbeperkingen (of dekkingsuitsluitingen) ervan toepassing zijn.

Scroll to top