Inboedelverzekering Fbto

Met een inboedelverzekering verzeker je alle losse goederen in je woning tegen beschadigingen en onvoorziene kosten die hieruit zijn ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan diefstal van je iPad, of een meubelstuk met schade door water. Let er op dat bijna iedere verzekeringsmaatschappij zijn eigen voorwaarden heeft. Vergelijk nu!

Heb jij een huurhuis of koophuis?Verzeker dan met een inboedelverzekeringde materiële schade aan je spullen in en om het huis. Hieronder vallen alle roerende zaken inen om de woning, schuur of garage zoals bijvoorbeeldhuisraad, computers, lijfsieraden en fietsen. De meestvoorkomende oorzaken van schade zijn brand endiefstal.

Inboedelverzekering vergelijken en afsluiten

Een inboedelverzekeringis een verzekering die eventuele gebreken aan de zogenaamdeinboedel van uw huis verzekerd. De term ‘inboedel’houdt in alles wat verhuisbaar is en dus niet nagelvast aan uwhuis zit. Voorwerpen die wel nagelvast aan de huis zittenvallen weer onder de opstalverzekering.De inboedelverzekering vergelijkendoet u snel eneasy via onze site.

Een inboedelverzekeringafsluiten is niet verplicht, maar wel eengewenstekeus. Wanneer jehuis afbrandt is het fijn als je jouw meubels weer kuntaankopen. Tevens op welk moment bij jewordt ingebroken kun je weer een nieuwe televisie,toestel en camera aanschaffen. Brand-,of inbraakgebreken is niet het enige wat een inboedelverzekering betaald. Bekijk op onzebeschermingen pagina op welk moment je bij je inboedelverzekering terecht kunt.trouwens betaalt de inboedelverzekering geen schade aan je huis, daarvoorheb je een opstalverzekering nodig.

Verscheidene soorten inboedelverzekeringen

Er bestaan verscheidenetypen inboedelverzekeringen.U heeft de basis inboedelverzekeringdie effecten van brand, blikseminslag, waterschade, diefstal ofvandalisme dekt. Ook bestaan er diverseveelomvattende inboedelverzekeringen met verschillendeaanvullingen op de basisdekking. Deze soort kan ondermeer effecten van schroei- en smeltschade ofschade aan de inhoud van uw vriezer of koelkast dekken.Ook heeft u nog de allrisk inboedelverzekering. Dit type verzekert tevens elk plotselingen onverwacht van buitenkomend onheil. Welke gevallen daar exactonder vallen kunt u vinden bij uw verzekeringsmaatschappij.

Zowel bij de inboedel- als bij de opstalverzekering zijn er twee typenbescherming van schade:

 1. Extra uitgebreid (eug), betaaltalleen voorvallen die in de polisvoorwaarden staan
 2. Allrisk, dekt allegebrekengevallen, tenzij ze nadrukkelijk zijn uitgesloten. De laatstejaren zien we een trend dat de verschillen tussen extra uitgebreid en allrisk,zowel qua premie als qua dekking, telkensgroter worden.

Het loont om goed te kijken naar de polisvoorwaarden en de uitsluitingen, zeker als je huis bijzondereelementen heeft (gebogen glas, of glas-in-lood bijvoorbeeld). Zie ook onze tipsvoor het afsluiten van een inboedel- en opstalverzekering.

Wat is het verschil tussen een opstalverzekering en een inboedelverzekering?

De Consumentenbond adviseert huiseigenaren de opstal- en inboedelverzekering onder te brengenbij dezelfde verzekeringsmaatschappij. Als er gebrekenontstaat aan je huis en inboedel, onder meer doorbrand, dan krijg je geen gedoe wie welke schadebetaaldt.

Wat vergoedt een opstalverzekering?

Een opstalverzekering(tevens wel woonhuisverzekering genoemd) dektschade aan spullen die vastzitten in en aan het huis. Daarondervallen ook leidingen, centrale verwarming, de badkamer en het toilet.gebreken aan je huis door onder andereaardbevingen, atoomkernreacties en vulkaanuitbarstingen zijn uitgesloten.

Als je een koophuis hebt, stellen hypotheekverstrekkers gebodendat je een opstalverzekeringafsluit. Logisch, want je huis is het onderpand van de lening, en als datafbrandt, is het onderpand tevens weg. Een opstalverzekering keert uit als je huis getroffen wordt door:

 • brand- en of blusschade
 • rook- en roetschade
 • gebreken door ontploffing
 • wateroverlast (geen dijkdoorbraak)
 • blikseminslag
 • storm
 • neerslag en vorst
 • inbraak en diefstal

De schade wordt alleen betaaldals het om een ‘onzeker voorval’ gaat. Stort het dak in door jarenlangachterstallig onderhoud, dan keert de verzekering niet uit. Let op: vrijwel altijd vallen tevens de fundamentenvan het huis onder de dekking, maar dat is niet altijdhet geval.

Een inboedelverzekeringvergoedt schade aan spullen in huis die niet ‘aard-en nagelvast’ zitten. Dus je gordijnen, maarook kostbare bezittingen als sieraden.

Een inboedelverzekeringis niet verplicht, maar erg aan te raden. Als je brand of wateroverlast krijgt,of er wordt thuis ingebroken, heb je tenminste iets om op terug te vallen.

Onder de dekking van een inboedelverzekering valt:

 • brandschade
 • waterschade
 • gebreken veroorzaakt door eenblikseminslag
 • ontploffing
 • inbraak
 • gewelddadige beroving
 • storm (nietminder dan windkracht 7)
 • schroeien en smelten

Schade als gevolg van opzet, grove eigen schuldof achterstallig onderhoud is niet gedekt.

Scroll to top