Hoogte Aansprakelijkheidsverzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering is van invloed om af te sluiten. Het wordt tevens wel een WA-verzekering genoemd, het betreft namelijk een verzekering geldig voor uw wettelijke aansprakelijkheid. Hiermee verzekert u zich tegen de financiële gevolgen van de door u of uw gezinsleden veroorzaakte gebreken aan derden. Niet alleen uzelf, tevens uw partner, kinderen, huisdieren en eventuele logees zijn verzekerd als zij onverhoopt schade of letsel aan derden veroorzaken.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Reden voor de verzekeringsmaatschappij om uit te betalen bij hoogte aansprakelijkheidsverzekering is dat de verzekeringnemer verantwoordelijk bent voor de te verhalen schade aan mensen of zaken. Als dat het geval is, zijn ook de gevolgschades gedekt.

Een ongeluk zit in een nihil hoekje. Je vrouw kan per ongeluk een bal door het raam schoppen lopende het voetballen, of voor je het weet heeft je huisdier de bril van een oom voor voedsel aangezien. De schade kan flink oplopen als je niet voldoende verzekerd bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren dekt de kosten van de schade als jij of je vriendin per abuis de aanstichter is van gebreken aan anderen. Dit geldt uitsluitend voor de schade die jij of je partner als privé-persoon maken. Eventuele gebreken tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een AVP wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP)

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren biedt bescherming voor gebreken waar jij ofje partnerverantwoordelijk voor is. Je bent gedekt voorimmateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke schade betreffen. daarnaast ben je gedekt voor gebreken aan materiëleschade. Een voorwaarde is dat de schade niet metvoorbedachte rade mag zijn aangebracht. Dat jijaansprakelijk bent voor de schade,betekent niet dat jij de schade zelfgemaakt hoeft te hebben. Jij bent somsook aansprakelijk voor schadeaangericht door je hond.daarnaast ben jijaansprakelijk voor schade die is voorzaakt door een gebrek aan je huis.Een voorbeeld is wanneer een dakpan van jewoning op het hoofd van de buurvrouw valt. Dan ben jeaansprakelijk voor de schade die dit heeft opgeleverd.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eenongeval zit in een nihil hoekje. Je kindkan per tegenslag een bal door het raam schoppentijdens het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De kosten kunnen flinkoplopen als je niet gedekt bent voor zulke schade. Een aansprakelijkheidsverzekering betaaltde onkosten als jij of je familie per ongeluk deveroorzaker zijn van gebreken aan derden. Dit geldt alleen voor degebreken die jij of je familie als particulier maken. Eventueleschade tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekering voorparticulieren (AVP) zoals een aansprakelijkheidsverzekeringvoluit heet, is niet wettelijk verplicht. Toch ook is het inprincipe voor vrijwel een ieder een min of meer onmisbareverzekering, net als een opstalverzekeringvoor huizenbezitters.{

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten?

U wilt nietdubbel verzekerd zijn en tevens nietvoor elk geval. Maar een aansprakelijkheidsverzekering ismeestal geenovertollige luxe. U acht de kans meestal klein, maar u zitover het algemeenop de keper beschouwd watontspannender op de bank als het hard stormt en u weet dat eendakpan die gebreken aanricht bij de buurman voor u financieelgeen gevolgen heeft. Een ongeluk zit helaas ineen klein hoekje en komt immer opeen moment dat het u niet goed uitkomt, ook financieel niet.

De onkostenkunnen nogal in enkele stappen oplopen alshet wel mis gaat. Met een lage kosten maandelijks kunt u ditperikel al afdekken. Voor zo’n €34 pertwaalf maanden bent u al goed verzekerd.

U bent gedekt tegenschade aan anderen

 • Een aansprakelijkheidsverzekering wordt ook wel WAverzekering genoemd
 • Een AVP vergoed letselschade en zaakschade
 • Opzettelijke gebreken is nietverzekerd
 • Alleenfinanciële schade uit zaken of letsel wordenuitbetaald door de aansprakelijkheidsverzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren is een verzekering die gebreken die jij aan een anderpersoon of zijn bezittingen aanbrengt. Deverzekering is in beginsel bij iedereverzekeraar dezelfde. Als u alsverzekeringnemer schade aanbrengtaan (spullen van) andere personen dan wordt dit tot om ennabij €1.250.000 vergoed pergeval. Dit bedrag verschilt perverzekering.

Is een AVP verplicht?

In dit land is hetaan gaan van een aansprakelijkheidsverzekering niet verplicht. Maar het is wel verstandig omdit te doen. Vooral met enthousiaste huisdieren zit eenongeluk in een niet groot hoekje. Deonkosten voor het terug betalen van deschade kan dan enorm hooguitvallen.

WAverzekering: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de basis zorgverzekering en de WA-verzekering voor autobezitters, hoort de WAverzekering niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een aansprakelijkheidsverzekering hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De premie die jeafdraagt voor een aansprakelijkheidsverzekering particulieren met dekking voor het gehelegezin (circa €50 per jaar voor een verzekerd bedrag van €1,25miljoen of meer) is relatief laag enzeker geen reden om een verzekeringniet aan te gaan. ernaast ben je als jegéén AVP hebt en wel verantwoordelijk bent voor gebrekenaan eigendommen van een ander, veel duurder uit. Endesalniettemin is tevens het slachtoffer er de dupe van alsje geen AVP hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebtgekozen.

Bescherming aansprakelijkheidsverzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedt over het algemeen:

 • gebreken waar jijverantwoordelijk voor bent zoals immateriëleschade bij anderemensen en schade aan materiële zaken
 • schade die per ongeluk toegebracht is
 • schade aangericht door jevrouw
 • schade als gevolg van eenprobleem aan je huis

  Voor welk bedrag aan schade ben ik verzekerd?

  Dit verschilt perverzekeringsmaatschappij. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij meerdereverzekeringsmaatschappijen kun je tussen 2 bedragenkiezen, maar bij niet alle heb je geenmogelijkheid. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag betekent ook een hogerekosten die je per maand moetbetalen. Je kunt tevens de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering geboden is hebje hier wel mogelijkheid vrijheid in.

  Voor wie en waarom?

  Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren is er grofweg in twee soorten: eensingles- of een gezinsdekking.

  De benamingen zeggen het al: als jealleenstaand bent, kun je volstaan met een (goedkopere) dekking. Als je een dekkingvoor het hele gezin hebt afgesloten, dan zijn jevrouw of geregistreerd partner en je minderjarigezoon(s) en dochter(s) meeverzekerd. Dat istevens zo als je kroost niet (meer) thuis wonen. Zelfsinwonende schoon- en (groot)ouders worden onder de aansprakelijkheidsverzekering gezien als onderdeel van defamilie. En ook bij de singles- als bij degezinspolis zijn personeel meeverzekerd.

  Eenvoudig overstappen aansprakelijkheidsverzekering

  Het klinkt moeilijk om je oude aansprakelijkheidsverzekering te op te zeggen en over te stappen naar een andere verzekering, maar dat is met enkele klikken geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeraar. Zij maken de annulatie dan voor je in orde. Hierna kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor hoogte aansprakelijkheidsverzekering aan gaan.

Scroll naar boven