Hoeveel Kost Een Aansprakelijkheidsverzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering is van belang om af te sluiten. Het wordt ook wel een WA-verzekering genoemd, het betreft namelijk een verzekering geldig voor uw wettelijke aansprakelijkheid. Hiermee bent u verzekerd tegen de financiële gevolgen van de door u of uw gezinsleden veroorzaakte schade aan derden. Niet alleen uzelf, ook uw partner, kinderen, huisdieren en eventuele logees zijn verzekerd als zij onverhoopt schade of letsel aan anderen veroorzaken.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Reden voor de verzekering om uit te betalen bij hoeveel kost een aansprakelijkheidsverzekering is dat jij verantwoordelijk bent voor de te verhalen schade aan personen of goederen. Als dat zo is, zijn ook de schades achteraf gedekt.

Een ongeluk zit in een nihil hoekje. Je vriendin kan per ongeluk een bal door het raam schoppen lopende het tennissen, of voor je het weet heeft je hond de bril van een oom voor voedsel aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet voldoende gedekt bent voor deze schade. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren vergoedt de kosten als jij of je gezinslid per abuis de veroorzaker is van schade aan derden. Dit geldt uitsluitend voor de gebreken die jij of je partner als particulier maken. Eventuele gebreken gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering wordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP)

Een WAverzekering biedt dekking voor schade waar jij ofje kindverantwoordelijk voor is. Je bent verzekerd voorimmateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke gebreken betreffen. daarnaast ben je verzekerd voor gebreken aan materiëlezaken. Een voorwaarde is dat de schade niet metvoorbedachte rade mag zijn aangebracht. Dat jijverantwoordelijk bent voor de schade,betekent niet dat jij de gebreken zelfveroorzaakt hoeft te hebben. Jij bent meestaltevens verantwoordelijk voor schadeaangericht door je papegaai.Ook ben jijaansprakelijk voor schade die is voorzaakt door een mankement aan jouw huis.Een voorbeeld is wanneer een dakpan van jouwhuis op het hoofd van de postbode valt. Dan ben jeverantwoordelijk voor de gebreken die dit heeft opgeleverd.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eentegenslag zit in een niet groot hoekje. Je kindkan per ongeluk een bal door het raam schoppenlopende het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De onkosten kunnen flinkoplopen als je niet gedekt bent voor zulke schade. Een aansprakelijkheidsverzekering betaaltde kosten als jij of je familie per ongeluk deveroorzaker zijn van schade aan derden. Dit geldt alleen voor degebreken die jij of je familie als particulier maken. Eventuelegebreken lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt tevens wel een WA verzekering genoemd. Als u, uw partner, uwkinderen of uw huisdier een gebreken veroorzaakt bij iemand anders,dan bent u verantwoordelijk voor deze schade. Zonderaansprakelijkheidsverzekering moet ude kosten die hieruit volgt zelf dragen. Als u een aansprakelijkheidsverzekering heeft danbent u hiervoor gedekt en zal uw verzekering de kosten omde gebreken te dekken betalen. Het is niet voorgeschrevenom een WA verzekering te hebben, maar het kan wel slim zijn. Het hoeft trouwens nietzo te zijn dat u de gebreken zelf veroorzaakt heeft. Een kapottewaterleiding bij de buurman, die bij u vandaan komt. Of een dakpan dievan uw dak valt op de auto van de buurman. Het kan gebeuren.Ook hiervoor verzekert u zich met de aansprakelijkheidsverzekering. {

Waarom een AVP?

Een AVP sluit je af om je te beschermen voorschades waar je volgens de wetverantwoordelijk voor wordt gehouden. Dit zijngebreken die je aandoet aan anderemensen of de spullen van anderen.Denk aan de computer van je collegadie je uit je handen laat vallen. Of je buurman diestruikelt over een losliggend touw in jouw schuuren zijn schouder breekt. Een AVP vergoedt niet alleen degebreken die jij hebt gemaakt, tevens die vanbijvoorbeeld je logés. Met eenaansprakelijkheidsverzekering binnen het de meeste pakketten ben je beschermttot een schadebedrag van 1 miljoen euro.

Met de aansprakelijkheidsverzekering bedisplay je naast je eigen banksaldo,maar ook die van degene die je per ongelukschade toebrengt. Wij assisteren bijhet kiezen van de beste WAverzekering voor jou.

Uw aansprakelijkheidsverzekering verzekerd u tegen schade aan anderen waarvoor u verantwoordelijk wordt gesteld.

U bent gedekt tegenschade aan anderen

  • Een AVP wordt ook wel AVP genoemd
  • De aansprakelijkheidsverzekering particulieren uitgekeerd letselgebreken en zaakschade
  • Opzettelijke gebreken is nietverzekerd
  • Financiële schade die niet voortvloeit uiteen schade aan zaken of letselgebreken wordt niet betaald

Een WAverzekering is een verzekering die schade die iemand aan iemand anders of zijn spullen aanbrengt. Deverzekering is in de basis bij iedereverzekeringsmaatschappij dezelfde. Als u alsverzekeringnemer gebreken aanbrengtaan (spullen van) andere personen dan wordt dit tot rondom €1.250.000 vergoed pergebeurtenis. Dit bedrag verschilt perverzekering.

Is een aansprakelijkheidsverzekering particulieren verplicht?

In Nederland is hetafsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet verplicht. Maar het is wel handig omdit te doen. Vooral met kleinekinderen zit eentegenslag in een niet groot hoekje. Dekosten voor het terug betalen van deschade kan dan enorm hooguitvallen.

AVP: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de basis zorgverzekering en de autoverzekering, hoort de WAverzekering niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een WAverzekering hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De maandpremie die jeafdraagt voor een aansprakelijkheidsverzekering met gezinsdekking (circa €50 per jaar voor een te verzekeren bedrag van €1,25miljoen of meer) is relatief laag enabsoluut geen reden om zo’n verzekeringspolosniet af te sluiten. ernaast ben je als jegéén AVP hebt en wel aansprakelijk bent voor gebrekenaan een ander, veel duurder uit. Endesalniettemin is tevens het slachtoffer er de dupe van alsje geen AVP hebt, of voor een te laag gedekt bedrag hebtgekozen.

Voor welk bedrag aan gebreken ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeringsmaatschappij. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij enkeleverzekeraars kun je tussen twee bedragenkiezen, maar bij sommige heb je geenoptie. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag betekent ook een hogeremaandprijs die je maandelijks moetbetalen. Je kunt ook de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering voorgeschreven is hebje hier wel keuzemogelijkheid vrijheid in.

Vergelijk te allen tijde de maandprijs bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Er zijn dus wel eengroot aantal factoren die doorslaggevend zullen zijn op de hoogte van dekosten en kan de premie daaromook anders uitvallen bij diverseverzekeraars. Een vergelijking loont behalve ophet gebied van de premies ook nog op het gebied van de dekking. Eenlage maandprijs met een dekkingsbedrag per geval dataan de lage kant ligt, zal wel dure consequentiesmet zich meebrengen wanneer er schadeclaims worden ingediend.Ook het eigen risico van dit type verzekering is geen factor die je niet overhet hoofd moet zien bij het vergelijken. Per geval kan dat aardigoplopen en bekijk je dus immer de optieom het eigen risico af te aankopen. Dat houdt ingewoonlijk een hoger premiebedrag, maar ben je er ookverzekerd van dat er in geen geval bijkomende onkostenzullen zijn in geval van eenschade.

Bekijk bij dezelfdeverzekeraar tevens dekeuze om een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten.Dat komt zeker van te pas in gevallen waarbij er claims ingediendzullen worden en is een combinatie van beide verzekeringen (rechts- enbedrijfsaansprakelijkheid) de meestordinairemethode om in alle gevallen op steun te mogen rekenen.

Eenvoudig overstappen aansprakelijkheidsverzekeringparticulieren

Het klinkt moeilijk om je oude WA verzekering te laten stoppen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is met enkele klikken geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeraar. Zij maken de annuleren dan voor je in orde. Vervolgens kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor hoeveel kost een aansprakelijkheidsverzekering aan gaan.

Scroll naar boven