Hoe Werkt Een Aansprakelijkheidsverzekering

Ook al is een particuliere aansprakelijkheidsverzekering niet wettelijk verplicht, het kan op de keper beschouwd interessant zijn om deze naast de WA verzekering af te sluiten. Wil je verzekerd zijn voor de gebreken die je veroorzaakt bij derden, maar weet je niet precies voor welke verzekeraar je het beste kunt kiezen? Of twijfel je welke verzekering voor jou het goedkoopste is? In dit artikel vindt je alle informatie die je benodigd voordat je begint met hoe werkt een aansprakelijkheidsverzekering, en voorafgaand je er 1 gaat aan gaan.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering particulieren?

Reden voor de verzekering om uit te betalen bij hoe werkt een aansprakelijkheidsverzekering is dat de verzekeringnemer verantwoordelijk bent voor de te verhalen schade aan personen of goederen. Als dat zo is, zijn ook de schades achteraf gedekt.

Een ongeval zit in een niet groot hoekje. Je zoon kan per abuis een bal door het raam schoppen tijdens het voetballen, of voor je het weet heeft je hond de bril van een opa voor voedsel aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet goed verzekerd bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren vergoedt de schade als jij of je familielid per abuis de veroorzaker is van gebreken aan derden. Dit geldt uitsluitend voor de gebreken die jij of je vrouw als privé-persoon maken. Eventuele schade lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering wordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP)

Een aansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor schade waar jij ofjouw dochteraansprakelijk voor is. Je bent gedekt voorimmateriële letselschade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke gebreken betreffen. ook ben je verzekerd voor gebreken aan materiëleschade. Een voorwaarde is dat de schade niet metopzet mag zijn toegebracht. Dat jijaansprakelijk bent voor de schade,betekent niet altijd dat jij de schade zelfgemaakt hoeft te hebben. Jij bent meestalook verantwoordelijk voor gebrekenaangericht door je huisdier.Ook ben jijaansprakelijk voor gebreken die isontstaan door een mankement aan jouw woning.Een voorbeeld is wanneer een dakpan van jouwwoning op het hoofd van de buurman valt. Dan ben jeaansprakelijk voor de schade die dit met zichmeebrengt.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eentegenslag zit in een niet groot hoekje. Je kindkan per tegenslag een bal door het raam schoppenlopende het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De kosten kunnen flinkoplopen als je niet gedekt bent voor zulke schade. Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedtde kosten als jij of je familie per ongeval deveroorzaker zijn van schade aan derden. Dit geldt alleen voor deschade die jij of je familie als particulier maken. Eventuelegebreken lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekeringgeldt voor schade waar je volgens de wet verantwoordelijkvoor bent. Hiermee wordt bedoeld: gebreken door onzorgvuldig handelen.gebreken door opzet en schade door een groep vallen nietonder de dekking. Veroorzaak je schade aan je eigen spullen of dievan andere gezinsleden? ook dit valt niet onder de dekking.

Je kunt dezeverzekering voor jezelf vinden, maar tevens voor eenander, zoals je partner en je kinderen. Kinderen moeten minderjarig zijn – indit geval onder de 21 – en inwonend. Studerende kinderen mogen, ookals ze uitwonend zijn, worden meeverzekerd. Een aansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht. Maar voor eenpaar euro maandelijks kun je jezelfof een dierbare verzekeren tot een bedrag van ten hoogste 2,vijfmiljoen euro. Vergelijk nu!{

Waarom een AVP?

De AVP sluit je af om je te beschermen tegenschades waar je volgens de wetverantwoordelijk voor bent. Dit zijngebreken die je aandoet aan anderen of de goederen van personen.Denk aan de laptop van je buurmandie je uit je handen laat vallen. Of je collega diestruikelt over een laaghangend snoer in jouw huisen zijn enkel breekt. Een AVP betaalt bijna alleschade die jij hebt veroorzaakt, ook die vanbijvoorbeeld je logés. Met eenWAverzekering binnen het de meeste pakketten ben je beschermttot een schadebedrag van 1 miljoen euro.

Met de aansprakelijkheidsverzekering particulieren bedisplay je naast je eigen banksaldo,maar tevens die van degene die je onverhooptgebreken toebrengt. Wij begeleiden bijhet kiezen van de beste aansprakelijkheidsverzekering voor jouw situatie.

Uw aansprakelijkheidsverzekering gedekt u tegen gebreken aan derden waarvoor u aansprakelijk wordt gesteld.

U bent gedekt tegengebreken aan anderen

  • De aansprakelijkheidsverzekering particulieren wordt ook wel WAverzekering genoemd
  • Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren vergoed letselschade en zaakschade
  • gebreken die met opzet is veroorzaaktwordt niet betaald
  • Zuivere vermogensgebreken isook uitgesloten

Een WAverzekering is een verzekering die gebreken die jouw kind(eren) aan een ander of zijn goederen aanbrengt. Deverzekering is in de basis bij iedereverzekeraar dezelfde. Als u alsklant gebreken aanbrengtaan (spullen van) andere personen dan wordt dit tot ongeveer €1.250.000 vergoed persituatie. Dit bedrag verschilt perverzekeraar.

Is een aansprakelijkheidsverzekering verplicht?

In Holland is hetaan gaan van een AVP niet verplicht. Maar het is wel handig omdit te doen. Vooral met kinderen zit eenongeluk in een klein hoekje. Dekosten voor het vergoeden van deschade kan dan behoorlijk hooguitvallen.

Aansprakelijkheidsverzekering: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de basis zorgverzekering en de verzekering voorauto’s, hoort de AVP niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een WAverzekering hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De maandelijkse kosten die jeafdraagt voor een WAverzekering met dekking voor het gehelegezin (circa €50 per twaalf maanden voor een verzekerd bedrag van €1,25miljoen of meer) is relatief niet hoog enabsoluut geen reden om een verzekeringniet af te sluiten. Ook ben je als jeg1 AVP hebt en wel verantwoordelijk bent voor schadeaan eigendommen van een ander, veel duurder uit. Endesalniettemin is ook het slachtoffer er de dupe van alsje geen WAverzekering hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebtgekozen.

De premies van aansprakelijkheidsverzekeringen

De premies van aansprakelijkheidsverzekeringen lopen flink uiteen: devoordeligste aansprakelijkheidsverzekering bleek in een test van deConsumentenbond circa twee keerzo duur te zijn als de duurste aansprakelijkheidsverzekeringDat hoeft voor uw situatie niet automatisch devoordeligste aansprakelijkheidsverzekering te zijn. Vraag dus verschillendeoffertes op en vergelijk aansprakelijkheidsverzekeringenniet alleen op premie, maar tevens op polisvoorwaarden. Kijk onder meer even bij Hema, Ditzo, FBTO, Univé enVerzekeruzelf.

De aansprakelijkheidsverzekeringvan OHRA kreeg in 2020 van onderzoeksbureau Moneyview 5 sterren voorzowel premie als voorwaarden. De aansprakelijkheidsverzekeringen van ABN Amro en Klaverblad kregentevens 5 sterren voor polisvoorwaarden. Moneyview gaf ook 5 sterren voorpremie aan Aon en subiet aan United Insurance. Zo is demaximale betaling voorschade door vriendendiensten (een geval waarin eenverzekerde nietaansprakelijk is) bij ABN AMRO en OHRA hoger dan bij demeeste andere producten. Wel sluiten ABN Amro en Inshared debescherming voor schade door drones nogcontinu expliciet uit. OHRA is nog steeds deenige die aansprakelijkheidsschades met dronesexpliciet wel dekt.

Wilt u weten wat de kostenis voor uw situatie? Dan kunt u een aansprakelijkheidsverzekeringberekenen. Dit doet u in de vergelijker op deze website. U vult enkelegegevens in: uw gezinssamenstelling, uw geboortedatum, de geboortedatum van uwpartner, het verzekerd bedrag, het eigen risico type en het eigenrisico algemeen. Aan de hand van deze gegevens kan de vergelijker demeest voordelige aansprakelijkheidsverzekering berekenen. Het kost u slechts 1minuut van uw tijd.

Voor welk bedrag aan gebreken ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeringsmaatschappij. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij een aantalverzekeringsmaatschappijen kun je tussen twee bedragenkiezen, maar bij sommige heb je geenmogelijkheid. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag houdt in tevens een hogerekosten die je elke maand moetbetalen. Je kunt ook de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering voorgeschreven is hebje hier wel mogelijkheid vrijheid in.

Vergelijk altijd de kosten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Er zijn dus wel eengroot aantal factoren die cruciaal zullen zijn op de hoogte van depremie en kan de maandprijs daaromook anders uitvallen bij verscheideneverzekeraars. Een vergelijking loont behalve ophet gebied van de premies tevens nog op het gebied van de dekking. Eenlage maandprijs met een dekkingsbedrag per geval dataan de lage kant ligt, zal wel dure consequentiesmet zich meebrengen wanneer er schadeclaims worden ingediend.Ook het eigen risico van dit type verzekering is geen factor die je niet overhet hoofd moet zien bij het vergelijken. Per geval kan dat aardigoplopen en bekijk je dus immer de mogelijkheidom het eigen risico af te aanschaffen. Dat houdt ingewoonlijk een hoger premiebedrag, maar ben je er ookverzekerd van dat er in geen geval bijkomende onkostenzullen zijn in situatie van eenschade.

Bekijk bij dezelfdeverzekeringsmaatschappij tevens dekeuze om een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten.Dat komt zeker van te pas in gevallen waarbij er claims ingediendzullen worden en is een combinatie van beide verzekeringen (rechts- enbedrijfsaansprakelijkheid) de meesteenvoudigemethode om in alle gevallen op steun te mogen rekenen.

Simpel overstappen aansprakelijkheidsverzekeringparticulieren

Het klinkt ingewikkeld om je oude aansprakelijkheidsverzekering particulieren te op te zeggen en over te stappen naar een andere verzekering, maar dat is snel geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeraar. Zij maken de opzegging dan voor je in orde. Dan kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor hoe werkt een aansprakelijkheidsverzekering aan gaan.

Scroll naar boven