Hoe Werkt Aansprakelijkheidsverzekering

Met een aansprakelijkheidsverzekering particulieren voor particulieren (AVP) dek je jouw aansprakelijkheid voor schade aan personen (letselschade) en aan goederen. Je hoeft de veroorzaakte schade niet zelf veroorzaakt te hebben. Een gesprongen waterleiding die waterschade veroorzaakt bij de buren, is ook gebreken die je niet echt zelf veroorzaakt hebt. Immers wordt de schade jou volgens de grondwet wel toegerekend. We spreken in dit situatie over risicoaansprakelijkheid.

Watis een WAverzekering?

Reden voor de verzekeringsmaatschappij om uit te betalen bij hoe werkt aansprakelijkheidsverzekering is dat jij aansprakelijk bent voor de te vergoeden schade aan personen of goederen. Als dat het geval is, zijn tevens de gevolgschades gedekt.

Een ongeluk zit in een niet groot hoekje. Je vrouw kan per ongeluk een bal door het raam schoppen tijdens het volleyballen, of voor je het weet heeft je papegaai de bril van een opa voor voedsel aangezien. De schade kan flink oplopen als je niet verzekerd bent voor dit type gebreken. Een WA verzekering dekt de kosten van de gebreken als jij of je dochter per abuis de veroorzaker is van gebreken aan anderen. Dit geldt uitsluitend voor de schade die jij of je familie als privé-persoon maken. Eventuele gebreken tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP)

Een AVP biedt dekking voor schade waar jij ofje zoonaansprakelijk voor is. Je bent gedekt voorimmateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke gebreken betreffen. Hiernaast ben je verzekerd voor schade aan materiëleschade. Een voorwaarde is dat de schade niet metopzet mag zijn aangebracht. Dat jijverantwoordelijk bent voor de gebreken,houdt in niet dat jij de schade zelfgemaakt hoeft te hebben. Jij bent bijvoorbeeldtevens verantwoordelijk voor schadeaangebracht door je huisdier.Hiernaast ben jijaansprakelijk voor gebreken die is voorzaakt door een mankement aan je woning.Een voorbeeld is op welk moment een dakpan van jouwhuis op het hoofd van de postbode valt. Dan ben jeaansprakelijk voor de schade die dit met zichmeebrengt.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eenongeluk zit in een klein hoekje. Je kindkan per ongeval een bal door het raam schoppentijdens het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De kosten kunnen flinkoplopen als je niet verzekerd bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering dektde onkosten als jij of je familie per ongeval deveroorzaker zijn van gebreken aan derden. Dit geldt alleen voor deschade die jij of je familie als particulier maken. Eventuelegebreken tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt ook wel een WA verzekering genoemd. Als u, uw partner, uwkinderen of uw huisdier een gebreken veroorzaakt bij iemand anders,dan bent u aansprakelijk voor deze gebreken. Zonderaansprakelijkheidsverzekering moet ude kosten die hieruit volgt zelf dragen. Als u een aansprakelijkheidsverzekering heeft danbent u hiervoor verzekerd en zal uw verzekering de kosten omde gebreken te dekken betalen. Het is niet verplichtom een WA verzekering te hebben, maar het kan wel verstandig zijn. Het hoeft dan ook nietzo te zijn dat u de schade zelf veroorzaakt heeft. Een kapottewaterleiding bij de buren, die bij u vandaan komt. Of een dakpan dievan uw dak valt op de auto van de buurman. Het kan gebeuren.Ook hiervoor verzekert u zich met de aansprakelijkheidsverzekering. {

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering vinden?

U kuntbij de verzekeraar kiezen voor welk bedrag u deverzekering wilt afsluiten. Dit ligt normaalgesproken tussen de €500.000 en €2.500.000 pergeval. U kunt dit terug vinden in uwpolisvoorwaarden. Als u gebruik moetmaken van uw verzekering en u komt er niet uit met de tegenpartij. Dan kunt ueen beroep doen op uw rechtsbijstandsverzekering. Heeft u deze niet? Dan kunt uhier een rechtsbijstandverzekeringvergelijken.

Wanneer je iets doet dat gebreken veroorzaakt, ben je er volgens dewet verantwoordelijk voor. Dat betekent dat je de kosten van de schade moet betalen. Artikelen kunnen zijn beschadigd, maar jekunt tevens iemand per abuis verwonden. Heb je kleine kinderen?Dan is de ouder verantwoordelijk voor de gebreken die zijveroorzaken. Zonder aansprakelijkheidsverzekeringmoet je de gebreken uit eigen zak betalen.Een kleine schade is in de regel niet het probleem. Maar stel dat iemand door iets wat jij zonder opzethebt gedaan ziek wordt of gehandicapt raakt? Dan looptde schade al eenvoudig op.

U bent verzekerd tegenschade aan anderen

 • Een WAverzekering wordt ook wel aansprakelijkheidsverzekering genoemd
 • De aansprakelijkheidsverzekering uitbetaald letselgebreken en zaakschade
 • Opzettelijke schade is nietverzekerd
 • Zuivere vermogensgebreken istevens uitgesloten

Een WAverzekering is een verzekering die schade die jij alsverzekeringnemer aan iemand anders of zijn goederen aanbrengt. Depolis is in beginsel bij iedereverzekeraar dezelfde. Als u alsverzekeringnemer gebreken aanbrengtaan (spullen van) anderen dan wordt dit tot circa €1.250.000 gedekt pergebeurtenis. Dit bedrag verschilt perverzekeringsmaatschappij.

Is een AVP verplicht?

In Nederland is hetaan gaan van een WAverzekering niet verplicht. Maar het is wel verstandig omdit te doen. Met name met kinderen zit eenongeluk in een klein hoekje. Dekosten voor het vergoeden van deschade kan dan erg hooguitvallen.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de basis zorgverzekering en de autoverzekering, hoort de AVP niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een AVP hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De kosten die jeafdraagt voor een WAverzekering met bescherming voor het gehelegezin (circa €50 per twaalf maanden voor een verzekerd bedrag van €1,25miljoen of meer) is in principe niet hoog enzeker geen reden om zo’n verzekeringspolosniet aan te gaan. ook ben je als jeg1 aansprakelijkheidsverzekering particulieren hebt en wel verantwoordelijk bent voor schadeaan eigendommen van een ander, veel meer kwijt. Enbovendien is tevens het slachtoffer er de dupe van alsje geen WAverzekering hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebtgekozen.

Dekking aansprakelijkheidsverzekering

Een WAverzekering dekt over het algemeen:

 • schade waar jijaansprakelijk voor bent zoals immateriëleschade bij anderen en gebreken aan goederen
 • gebreken die per abuis toegebracht is
 • schade aangericht door jezoon
 • gebreken als gevolg van eengebrek aan je huis

  Voor welk bedrag aan schade ben ik verzekerd?

  Dit verschilt perverzekeraar. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij enkeleverzekeraars kun je tussen 2 bedragenkiezen, maar bij een aantal heb je geenkeuzemogelijkheid. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag houdt in ook een hogerepremie die je maandelijks moetbetalen. Je kunt ook de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering voorgeschreven is hebje hier wel mogelijkheid vrijheid in.

  Vergelijk te allen tijde de kosten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

  Er zijn dus wel eengroot aantal factoren die belangrijk zullen zijn op de hoogte van demaandprijs en kan de premie daaromtevens anders uitvallen bij verscheideneverzekeringsmaatschappijen. Een vergelijking loont behalve ophet gebied van de premies tevens nog op het gebied van de dekking. Eenlage premie met een dekkingsbedrag per geval dataan de lage kant ligt, zal wel vervelende consequentiesmet zich meebrengen wanneer er schadeclaims worden ingediend.Ook het eigen risico van dit type verzekering is geen factor die je niet overhet hoofd moet zien bij het vergelijken. Per situatie kan dat aardigoplopen en bekijk je dus te allen tijde de optieom het eigen risico af te aankopen. Dat betekentgewoonlijk een hoger premiebedrag, maar ben je er ookverzekerd van dat er in geen situatie bijkomende onkostenzullen zijn in situatie van eenschade.

  Bekijk bij dezelfdeverzekeraar ook dekeuze om een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten.Dat komt zeker van te pas in gevallen waarbij er schadeclaims ingediendzullen worden en is een combinatie van beide verzekeringen (rechts- enbedrijfsaansprakelijkheid) de meestdoorsneemethode om in alle gevallen op steun te mogen rekenen.

  Simpel overstappen aansprakelijkheidsverzekering

  Het klinkt ingewikkeld om je oude WA verzekering te laten stoppen en over te stappen naar een andere verzekering, maar dat is snel geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeringsmaatschappij. Zij maken de opzegging dan voor je in orde. Vervolgens kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor hoe werkt aansprakelijkheidsverzekering vinden.

Scroll naar boven