Goedkoopste Aansprakelijkheidsverzekering

Ook al is een particuliere aansprakelijkheidsverzekering niet wettelijk verplicht, het kan tenslotte verstandig zijn om deze naast de WA verzekering af te sluiten. Wil je gedekt zijn voor de gebreken die je veroorzaakt bij derden, maar weet je niet precies voor welke verzekeraar je het beste kunt kiezen? Of twijfel je welke verzekering voor jou het voordeligste is? In dit artikel vindt je alle informatie die je nodig hebt voordat je begint met goedkoopste aansprakelijkheidsverzekering, en voordat je er 1 gaat afsluiten.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering particulieren?

Uitgangspunt voor de verzekeringsmaatschappij om uit te betalen bij goedkoopste aansprakelijkheidsverzekering is dat jij verantwoordelijk bent voor de te vergoeden schade aan personen of zaken. Als dat het geval is, zijn tevens de de daaruit voortvloeiende gebreken gedekt.

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Je vrouw kan per abuis een bal door het raam schoppen tijdens het voetballen, of voor je het weet heeft je papegaai de bril van een opa voor voedsel aangezien. De schade kan flink oplopen als je niet goed verzekerd bent voor deze gebreken. Een AVP dekt de kosten van de schade als jij of je dochter per ongeluk de veroorzaker is van schade aan anderen. Dit geldt uitsluitend voor de schade die jij of je familie als privé-persoon maken. Eventuele schade tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren wordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering (AVP)

Een AVP biedt dekking voor gebreken waar jij ofje kindverantwoordelijk voor is. Je bent gedekt voorimmateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke schade betreffen. ook ben je verzekerd voor gebreken aan materiëlezaken. Een voorwaarde is dat de schade niet metvoorbedachte rade mag zijn aangebracht. Dat jijverantwoordelijk bent voor de gebreken,betekent niet dat jij de schade zelfgemaakt hoeft te hebben. Jij bent somstevens verantwoordelijk voor gebrekenaangericht door je papegaai.Ook ben jijaansprakelijk voor gebreken die ontstaat door een gebrek aan jouw huis.Een voorbeeld is op welk moment een dakpan van jouwwoning op het hoofd van de buurman valt. Dan ben jeaansprakelijk voor de schade die dit heeft opgeleverd.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eenongeluk zit in een nihil hoekje. Je kindkan per ongeval een bal door het raam schoppenlopende het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De kosten kunnen flinkoplopen als je niet gedekt bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering betaaltde kosten als jij of je familie per tegenslag deveroorzaker zijn van gebreken aan derden. Dit geldt alleen voor degebreken die jij of je familie als particulier maken. Eventuelegebreken gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekeringgeldt voor schade waar je volgens de wet aansprakelijkvoor bent. Hiermee wordt bedoeld: schade door onzorgvuldig handelen.schade door opzet en gebreken door een groep vallen nietonder de dekking. Veroorzaak je gebreken aan je eigen spullen of dievan andere gezinsleden? tevens dit valt niet onder de dekking.

Je kunt dezeverzekering voor jezelf vinden, maar ook voor eenander, zoals je partner en je kinderen. Kinderen moeten minderjarig zijn – indit situatie onder de 21 – en inwonend. Studerende kinderen mogen, ookals ze uitwonend zijn, worden meeverzekerd. Een aansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht. Maar voor een aantal euro per maand kun je jezelfof een dierbare verzekeren tot een bedrag van maximaal 2,5miljoen euro. Vergelijk nu!{

Waarom een AVP?

De aansprakelijkheidsverzekering particulieren sluit je af om je te beschermen voorgebreken waar je volgens de wetaansprakelijk voor wordt gehouden. Dit zijnschades die je aandoet aan anderemensen of de spullen van personen.Denk aan de boormachine van je buurmandie je uit je handen laat vallen. Of je buurman dievalt over een losliggend touw in jouw schuuren zijn schouder breekt. Een aansprakelijkheidsverzekering dekt niet alleen deschade die jij hebt gemaakt, ook die vanonder meer je huisdieren. Met eenWAverzekering binnen het de meeste pakketten ben je verzekerdtot een schadebedrag van ruim een miljoen euro.

Met de aansprakelijkheidsverzekering bedisplay je niet alleen je eigen portemonnee,maar ook die van de persoon die je per abuisschade berokkent. Wij begeleiden bijhet maken van eenkeuzemogelijkheid voor de aansprakelijkheidsverzekering voor jouw situatie.

Uw aansprakelijkheidsverzekering verzekerd u tegen gebreken aan andere mensen waarvoor u verantwoordelijk wordt gesteld.

U bent verzekerd tegenschade aan anderen

  • De aansprakelijkheidsverzekering wordt tevens wel AVP genoemd
  • De AVP vergoed letselschade en zaakschade
  • Met opzet veroorzaakte gebreken wordt nietbetaald
  • Alleenfinanciële gebreken uit zaken of letsel wordenbetaald door een aansprakelijkheidsverzekering

Een AVP is een verzekering die schade die jouw kind(eren) aan iemand anders of zijn bezittingen aanbrengt. Deverzekering is in beginsel bij iedereverzekeraar hetzelfde. Als u alsverzekeringnemer schade toebrengtaan (spullen van) anderen dan wordt dit tot ongeveer €1.250.000 vergoed pergeval. Dit bedrag verschilt perverzekering.

Is een aansprakelijkheidsverzekering verplicht?

In Holland is hetvinden van een WAverzekering niet verplicht. Maar het is wel verstandig omdit te doen. Ook met kinderen zit eenongeluk in een klein hoekje. Deonkosten voor het vergoeden van deveroorzaakte gebreken kan dan erg hooguitvallen.

Aansprakelijkheidsverzekering: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de standaard zorgverzekering en de verzekering voorauto’s, hoort de aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een WAverzekering hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De kosten die jeafdraagt voor een aansprakelijkheidsverzekering met gezinsdekking (ongeveer €50 per 12maanden voor een te verzekeren bedrag van €1,25miljoen of meer) is relatief niet hoog enabsoluut geen reden om een polisniet af te sluiten. ernaast ben je als jegéén aansprakelijkheidsverzekering particulieren hebt en wel aansprakelijk bent voor schadeaan eigendommen van een ander, veel meer kwijt. Enbovendien is tevens het slachtoffer er de dupe van alsje geen aansprakelijkheidsverzekering particulieren hebt, of voor een te laag gedekt bedrag hebtgekozen.

Voor welk bedrag aan schade ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeraar. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij een aantalverzekeringsmaatschappijen kun je tussen 2 bedragenkiezen, maar bij een aantal heb je geenmogelijkheid. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag houdt in tevens een hogerekosten die je elke maand moetbetalen. Je kunt tevens de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering voorgeschreven is hebje hier wel mogelijkheid vrijheid in.

WA Verzekering verplicht

Nu is hetvanzelfsprekend niet de bedoeling dat jevoor elke kleinigheid (dubbel) verzekerd bent, maar het kan geen kwaadom je als particulier goed te overwegen of je een verzekering wiltafsluiten als het om aansprakelijkheid gaat. Het is ergvervelend als je per ongeval een gebeurtenis veroorzaaktwaar je niet de (financiële) verantwoordelijkheid voor kunt dragen.Ook is voor een ieder die een voertuig bezit,over het algemeen een (personen-)auto,de WA Verzekering verplicht. Deze WA verzekering wordt door veelverzekeraars dan tevens wel de WA Autoverzekering genoemd. De Nederlandsewetgever neemt de burger daarmee in bescherming. Op welk moment de WAAutoverzekering nietverplicht was, dan zou na veel aanrijdingenniet alleen het menselijke leed maar tevens het financiële leed niet teoverzien zijn.

Easy overstappen AVP

Het klinkt moeilijk om je oude aansprakelijkheidsverzekering particulieren te laten stoppen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is zo geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeraar. Zij maken de opzegging dan voor je in orde. Hierna kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor goedkoopste aansprakelijkheidsverzekering aan gaan.

Scroll naar boven