Gemiddelde Kosten Aansprakelijkheidsverzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering is cruciaal om af te sluiten. Het wordt ook wel een WA-verzekering genoemd, het betreft namelijk een verzekering bedoeld voor uw wettelijke aansprakelijkheid. Hiermee bent u verzekerd tegen de financiële effecten van de door u of uw gezinsleden veroorzaakte gebreken aan derden. Niet alleen uzelf, tevens uw partner, kinderen, huisdieren en eventuele logees zijn verzekerd als zij onverhoopt gebreken of letsel aan derden veroorzaken.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Uitgangspunt voor de verzekering om uit te betalen bij gemiddelde kosten aansprakelijkheidsverzekering is dat de verzekeringnemer aansprakelijk bent voor de te verhalen gebreken aan personen of zaken. Als dat zo is, zijn ook de gevolgschades gedekt.

Een tegenslag zit in een niet groot hoekje. Je partner kan per abuis een bal door het raam schoppen gedurende het tennissen, of voor je het weet heeft je hond de bril van een oom voor voedsel aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet goed gedekt bent voor deze schade. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren vergoedt de kosten van de gebreken als jij of je partner per abuis de veroorzaker is van gebreken aan derden. Dit geldt alleen voor de gebreken die jij of je vrouw als particulier maken. Eventuele gebreken gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een WA verzekering wordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP)

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren biedt dekking voor gebreken waar jij ofjouw vriendinverantwoordelijk voor is. Je bent verzekerd voorimmateriële letselschade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke schade betreffen. Hiernaast ben je gedekt voor gebreken aan materiëlezaken. Een voorwaarde is dat de schade niet metvoorbedachte rade mag zijn aangebracht. Dat jijaansprakelijk bent voor de gebreken,houdt in niet altijd dat jij de gebreken zelfveroorzaakt hoeft te hebben. Jij bent bijvoorbeeldtevens aansprakelijk voor schadeaangebracht door je hond.daarnaast ben jijaansprakelijk voor schade die is voorzaakt door een mankement aan je woning.Een voorbeeld is wanneer een dakpan van jehuis op het hoofd van de postbode valt. Dan ben jeverantwoordelijk voor de gebreken die dit met zichmeebrengt.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eenongeval zit in een niet groot hoekje. Je kindkan per ongeval een bal door het raam schoppenlopende het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De kosten kunnen flinkoplopen als je niet gedekt bent voor zulke schade. Een aansprakelijkheidsverzekering betaaltde kosten als jij of je familie per tegenslag deveroorzaker zijn van schade aan derden. Dit geldt alleen voor deschade die jij of je familie als particulier maken. Eventuelegebreken lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt ook wel een WA verzekering genoemd. Als u, uw partner, uwkinderen of uw huisdier een gebreken veroorzaakt bij iemand anders,dan bent u verantwoordelijk voor deze gebreken. Zonderaansprakelijkheidsverzekering moet ude schade die hieruit volgt zelf dragen. Als u een aansprakelijkheidsverzekering heeft danbent u hiervoor verzekerd en zal uw verzekering de kosten omde schade te dekken betalen. Het is niet voorgeschrevenom een WA verzekering te hebben, maar het kan wel verstandig zijn. Het hoeft dan ook nietzo te zijn dat u de schade zelf veroorzaakt heeft. Een kapottewaterleiding bij de buurman, die bij u vandaan komt. Of een dakpan dievan uw dak valt op de auto van de buren. Het kan voorkomen.Tevens hiervoor verzekert u zich met de aansprakelijkheidsverzekering. {

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering?

De aansprakelijkheidsverzekering particulieren sluit je af om je te verzekeren tegengebreken waar je wettelijkverantwoordelijk voor wordt gehouden. Dit zijngebreken die je toebrengt aan personen of de goederen van personen.Denk aan de laptop van je oomdie je uit je handen laat vallen. Of je broer dievalt over een laaghangend snoer in jouw kameren zijn sleutelbeen breekt. De AVP dekt niet alleen degebreken die jij hebt veroorzaakt, tevens die vanonder meer je huisdieren. Met deaansprakelijkheidsverzekering binnen het de meeste pakketten ben je verzekerdtot een schade van €1.000.000.

Met een aansprakelijkheidsverzekering bedisplay je naast je eigen portemonnee,maar tevens die van de persoon die je per ongelukgebreken berokkent. Wij helpen bijhet kiezen van de beste WAverzekering voor jouw gezin.

Uw aansprakelijkheidsverzekering gedekt u tegen schade aan anderen waarvoor u verantwoordelijk wordt gesteld.

U bent verzekerd tegengebreken aan anderen

  • De WAverzekering wordt ook wel aansprakelijkheidsverzekering genoemd
  • De WAverzekering vergoed letselgebreken en zaakschade
  • schade die met opzet is veroorzaaktwordt niet betaald
  • Financiële schade die niet voortvloeit uiteen gebreken aan zaken of letselgebreken wordt niet uitbetaald

Een WAverzekering is een verzekering die schade die jij alsverzekeringnemer aan een anderpersoon of zijn spullen aanbrengt. Depolis is in beginsel bij iedereverzekeraar dezelfde. Als u alsverzekerde gebreken aanbrengtaan (spullen van) andere personen dan wordt dit tot circa €1.250.000 gedekt persituatie. Dit bedrag verschilt perverzekeringsmaatschappij.

Is een WA verzekering verplicht?

In dit land is hetvinden van een WAverzekering niet verplicht. Maar het is wel slim omdit te doen. Met name met kleinekinderen zit eenongeluk in een klein hoekje. Deonkosten voor het vergoeden van deveroorzaakte schade kan dan erg hooguitvallen.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de basis zorgverzekering en de autoverzekering, hoort de WAverzekering niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een AVP hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De premie die jeafdraagt voor een WAverzekering met gezinsdekking (ongeveer €50 per jaar voor een verzekerd bedrag van €1,25miljoen of meer) is relatief laag enabsoluut geen reden om zo’n verzekeringspolosniet af te sluiten. ook ben je als jegeen AVP hebt en wel aansprakelijk bent voor schadeaan eigendommen van een ander, veel duurder uit. Endesalniettemin is tevens het slachtoffer er de dupe van alsje geen aansprakelijkheidsverzekering hebt, of voor een te laag gedekt bedrag hebtgekozen.

Wat valt er buiten mijn verzekering?

Buiten de dekking van de aansprakelijkheidsverzekeringparticulieren valt gebreken veroorzaakt door:

Caravans, boten en motorrijtuigen waar je een rij- of vaarbewijs voor nodig hebt en luchtvaartuigen (deze hebben eigen verzekering nodig).

Een uitzondering wordt gemaakt in het situatie vanjoyriding, mits de veroorzaker jonger is dan 18 jaar en zichmet geweld toegang. Heb je als eigenaar van eenauto de sleutel in het slot laten zitten, dan ben jezelf schuldig als iemand er met je auto vandoorgaat. Je zult dan je eigen autoverzekeringmoeten aanspreken omdat je nalatigbent geweest.

Materiële schade aan spullen van eenander die meeverzekerd is op jeverzekeringspolis (je partner of kind bijvoorbeeld). Als je partner je duretablet stuk maakt, zal de aansprakelijkheidsverzekering particulieren geen dekkingbieden.

Schade die met voorbedachten rade is veroorzaakt, zoalsvandalisme, maar ook gebreken die je veroorzaaktonder invloed van bijvoorbeeld drugs ofseksueel misbruik. Als het kinderen jonger dan 14 jaarbetreft, valt schade door opzet echter wél onder de AVP-dekking

Groepsaansprakelijkheid: je kunt (mede)aansprakelijk worden gehouden voorgebreken die door anderen is veroorzaakt als dieschade werd aangebracht terwijl jetezamen met die andere groepsleden in groepsverbandoptrad. Voorwaarde is wel dat het gedrag van de groepsleden zodanig wasdat een normaal mens zich eigenlijk uit degroep had moeten lopen. In dat geval zal de aansprakelijkheidsverzekering niet uitbetalen.

Voor welk bedrag aan gebreken ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeraar. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij enkeleverzekeringsmaatschappijen kun je tussen 2 bedragenkiezen, maar bij sommige heb je geenkeuzemogelijkheid. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag betekent tevens een hogerekosten die je elke maand moetbetalen. Je kunt ook de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering voorgeschreven is hebje hier wel keuze vrijheid in.

Aansprakelijkheidsverzekering vergelijken

Een ieder doet wel eens iets dwaasof kan een tegenslag veroorzaken. Als derden daardoor gebrekenondervinden, kun je hiervoor verantwoordelijk zijnen deze schade moeten betalen. De aansprakelijkheidsverzekering van HEMA dekttegen de financiële effecten hiervan.

Deze particuliere aansprakelijkheidsverzekering(AVP) of inboedelverzekeringsluit je op vrijwillige basis af. Een WA verzekering istochvereist als je in Holland auto wilt rijden. Op deze website vind jevergelijkingstools waar je zonder extrakosten gebruik van kunt maken.

Voor je een aansprakelijkheidsverzekeringvergelijken kunt hebben wij meerdere gegevens van jenodig – gezinssamenstelling, geboortedatum verzekeringnemer, hette verzekeren bedrag en de hoogte van heteigen risico. Als je deze gegevens hebt ingevuld komt er een lijst metverzekeringsmaatschappijen uit de vergelijker rollendie voor jou van toepassing kunnen zijn.Door het aan gaan van een aansprakelijkheidsverzekering verzeker je jezelf tegenschade of letsel die je bij iemand anders veroorzaakt. De kostenvan aansprakelijkheidsverzekeringenis betrekkelijk laag. Veelvoorkomende gebreken .

Een aansprakelijkheidsverzekeringvergoedt gebreken die je perongeluk hebt veroorzaakt bijeen ander en waarvoor je zelf aansprakelijk bent.Onder meer: je laat een glas wijn over het tapijt vande buurman vallen. Of je zoontje fietst per ongevaleen voetganger omver. De aansprakelijkheidsverzekeringbetaalt de ontstane schade aan anderen.

Een aansprakelijkheidsverzekeringvergelijken en spoorslags vinden met korting doe je op dezewebsite. Een aansprakelijkheidsverzekeringook wel avp genoemd wordt over het algemeen afgesloten om de aansprakelijkheid voor particulieren af te dekken. Jekan bijvoorbeeld risico-verantwoordelijk zijnvoor je hond, woning, familieledenen zeker jezelf. Met een avp dekje de financiële effecten af waarvoor je verantwoordelijkgesteld kan worden. De premie van de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren is erg laag.Tevens kan er gekozen worden voor een eigen risico. Een avp wordt vaak afgesloten in combinatie met een inboedelverzekering of in een pakketverzekering

Je bent bij vrienden op bezoek en je stoot pertegenslag een dure vaas om. De vaas valt in 1.000 stukken opde grond en is niet meer te repareren! Gelukkig weet je dat je een goede aansprakelijkheidsverzekering hebtafgesloten en vertel jij je vrienden dat ze jouaansprakelijk kunnen stellen voor de geleden materiëlegebreken van de vaas.

De aansprakelijkheidsverzekeringvoor particulieren, kortweg AVP, beschermt je tegen het financiëlebedreiging van aansprakelijkheid. Hetbeschermt je niet alleen tegen materiële gebreken, zoals de vaas in deeerder genoemde voorbeeld, maar ook tegen gebreken aanpersonen (ook wel letselschade) en schade aan zaken.

Het fijne aan een aansprakelijkheidsverzekering is dat een schade niet perse door jou veroorzaakt hoeft te zijn. Beeld je bijvoorbeeld de situatie in dat er een waterleiding in je huisspringt en dat de vrijgekomen water gebreken bij je buurmanveroorzaakt. Deze gebreken heb je niet subiet veroorzaakt maar de aansprakelijkheidsverzekeringvergoedt gebreken op de grond van de wet.

Op welk moment u verschillendeverzekeringen en verzekeringsmaatschappijen met elkaarvergelijkt, zal het u misschien opvallen dat diverseverzekeringsproducten en verzekeraars veelovereenkomsten vertonen. De oorzaak voor dit fenomeen ligt voornamelijk in hetgegeven dat veel aanbieders van aansprakelijkheidsverzekeringen defeitelijke uitvoering van de hulp uitbesteden aan grote gespecialiseerdeorganisaties. Heeft een aansprakelijkheidsverzekeringvergelijken dan wel zin? Zeker! Want naast de overeenkomsten bestaan er tevensgrote verschillen die vooral te vinden zijn in de aangebodenpakketten en modules, net als in de hoogte van de premies.Ernaast is het ook goed, wanneer u aleen aansprakelijkheidsverzekering heeft,uw huidige verzekering te vergelijken met andereverzekeraars.

Ook begeleiden wij jou graagmet het vinden van een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering(een WA verzekering). Dit doen we aan de hand van een vergelijker. Je vulthier je gegevens in – kenteken, geboortedatum, postcode,schadevrije jaren, leeftijd behalen rijbewijs, dekking, eigen risicoen aantal kilometers per kalenderjaar – en opbasis van deze gegevens komt er een lijst uitrollen met deverzekeringsmaatschappijen die hetslimste bij je gevalpassen. Een WA verzekering afsluiten is nog nooit zoeenvoudig geweest.

Wij doen ons best om de lijst van aanbieders up-to-date te houden. Dagelijks zijn onze medewerkers op zoek naar de slimste aansprakelijkheidsverzekeringen en WA verzekeringen. De kans is dan ook groot dat je via onze website een verzekering gaat vinden die bij je past. Als je rechtsbijstandsverzekeringen wilt vergelijken klik hier.

Veel klanten in Nederland hebben behoefte aan controle over hun eigen leven en het zelf inde hand hebben van zekere zaken. Zonder teveel te generaliseren,kunnen we stellen dat we een ‘goed georganiseerd’ volk zijn. Helaas hebben wedesondanks niet overal invloed op. ‘Een tegenslag zit in eenniet groot hoekje’ is daarom een veelgehoord Nederlands gezegde.‘En van het concert des levens krijgt niemand een programma’, zo luidt eenbekende tegeltjeswijsheid over dit onderwerp. Een groot deel van deNederlanders beseft dan ook dat het doorslaggevend is om goed verzekerdte zijn, voor die keren dat er iets gebeurt waar je zelf niet de afloop van kanbepalen. Het is cruciaal om bij alle type verzekeringen goed alle voorwaardenvan de polis te lezen.

Eenvoudig overstappen aansprakelijkheidsverzekering

Het klinkt moeilijk om je oude aansprakelijkheidsverzekering particulieren te beëindigen en over te stappen naar een andere verzekering, maar dat is zo geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeraar. Zij maken de opzegging dan voor je in orde. Vervolgens kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor gemiddelde kosten aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Scroll naar boven