Geen Aansprakelijkheidsverzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering is cruciaal om af te sluiten. Het wordt tevens wel een WA-verzekering genoemd, het betreft namelijk een verzekering geldig voor uw wettelijke aansprakelijkheid. Hiermee bent u verzekerd tegen de financiële gevolgen van de door u of uw gezinsleden veroorzaakte schade aan derden. Niet alleen uzelf, tevens uw partner, kinderen, huisdieren en eventuele logees zijn gedekt als zij onverhoopt schade of letsel aan andere mensen veroorzaken.

Watis een AVP?

Reden voor de verzekeringsmaatschappij om uit te betalen bij geen aansprakelijkheidsverzekering is dat jij verantwoordelijk bent voor de te vergoeden schade aan personen of zaken. Als dat het geval is, zijn ook de gevolgschades gedekt.

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Je dochter kan per ongeluk een bal door het raam schoppen tijdens het spelen, of voor je het weet heeft je kat de bril van een oom voor voedsel aangezien. De schade kan flink oplopen als je niet verzekerd bent voor deze schade. Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedt de kosten als jij of je familielid per ongeluk de aanstichter is van schade aan derden. Dit geldt alleen voor de schade die jij of je vrouw als particulier maken. Eventuele gebreken tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP)

Een WAverzekering biedt dekking voor schade waar jij ofjouw partnerverantwoordelijk voor is. Je bent verzekerd voorimmateriële letselschade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke gebreken betreffen. ernaast ben je gedekt voor schade aan materiëleschade. Een voorwaarde is dat de gebreken niet metvoorbedachte rade mag zijn toegebracht. Dat jijaansprakelijk bent voor de schade,betekent niet dat jij de schade zelfgemaakt hoeft te hebben. Jij bent bijvoorbeeldook aansprakelijk voor gebrekenaangebracht door je kat.Ook ben jijverantwoordelijk voor gebreken die is voorzaakt door een mankement aan jouw huis.Een voorbeeld is wanneer een dakpan van jehuis op het hoofd van de buurvrouw valt. Dan ben jeverantwoordelijk voor de gebreken die dit heeft opgeleverd.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eentegenslag zit in een klein hoekje. Je kindkan per ongeval een bal door het raam schoppengedurende het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De onkosten kunnen flinkoplopen als je niet gedekt bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedtde kosten als jij of je familie per tegenslag deveroorzaker zijn van schade aan derden. Dit geldt alleen voor deschade die jij of je familie als particulier maken. Eventueleschade tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekering voorparticulieren (AVP) zoals een aansprakelijkheidsverzekeringvoluit heet, is niet wettelijk verplicht. Immers is het de facto voor vrijwel iedereen een min of meer onmisbareverzekering, net als een opstalverzekeringvoor huizenbezitters.{

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering aan gaan?

U wilt nietdubbel gedekt zijn en tevens nietvoor elk wissewasje. Maar een aansprakelijkheidsverzekering isover het algemeen geenonnodige luxe. U acht de kans in het algemeen klein, maar u zitin de regeltochook watontspannender op de bank als het hard stormt en u weet dat eendakpan die gebreken aanricht bij de buurman voor u financieelgeen gevolgen heeft. Een ongeval zit helaas ineen klein hoekje en komt te allen tijde opeen moment dat het u niet goed uitkomt, vooral financieel niet.

De onkostenkunnen nogal in enkele stappen oplopen alshet wel mis gaat. Met een lage maandprijs permaand kunt u ditperikel al afdekken. Voor zo’n €34 per12 maanden bent u al goed verzekerd.

U bent gedekt tegenschade aan anderen

  • De aansprakelijkheidsverzekering wordt ook wel AVP genoemd
  • Een aansprakelijkheidsverzekering uitgekeerd letselschade en zaakschade
  • gebreken die met opzet is veroorzaaktwordt niet betaald
  • Zuivere vermogensschade istevens uitgesloten

Een AVP is een verzekering die gebreken die jij aan iemand anders of zijn bezittingen aanbrengt. Depolis is in beginsel bij iedereverzekeringsmaatschappij hetzelfde. Als u alsconsument schade toebrengtaan (spullen van) andere personen dan wordt dit tot om ennabij €1.250.000 gedekt perschadegeval. Dit bedrag verschilt perverzekeringsmaatschappij.

Is een AVP verplicht?

In ons land is hetvinden van een aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet verplicht. Maar het is wel handig omdit te doen. Vooral met kleinekinderen zit eenongeluk in een klein hoekje. Deonkosten voor het terug betalen van deveroorzaakte gebreken kan dan erg hooguitvallen.

WAverzekering: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de basis zorgverzekering en de autoverzekering, hoort de aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een WAverzekering hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De maandelijkse kosten die jebetaalt voor een WAverzekering met dekking voor het gehelegezin (ongeveer €50 per 12maanden voor een verzekerd bedrag van €1,25miljoen of meer) is in principe laag enzeker geen reden om zo’n verzekeringspolosniet aan te gaan. ernaast ben je als jeg1 AVP hebt en wel aansprakelijk bent voor schadeaan een ander, veel meer kwijt. Enbovendien is tevens het slachtoffer er de dupe van alsje geen aansprakelijkheidsverzekering particulieren hebt, of voor een te laag gedekt bedrag hebtgekozen.

Wat valt er buiten mijn verzekering?

Buiten de bescherming van de aansprakelijkheidsverzekering valt schade veroorzaakt door:

Motorrijtuigen, caravans, vaartuigen waar je een rij- of vaarbewijs voor nodig hebt en luchtvaartuigen (deze hebben eigen verzekering nodig).

Een uitzondering wordt gemaakt in het situatie vanjoyriding, mits de veroorzaker jonger is dan 18 jaar en zichmet geweld toegang. Heb je als autobezitter de sleutel in het slot laten zitten, dan ben jezelf schuldig als derden er met je auto vandoorgaat. Je zult dan je eigen autoverzekeringmoeten aanspreken omdat je nalatigbent geweest.

Materiële gebreken aan spullen van eenander die verzekerd is op jepolis (je partner of kind bijvoorbeeld). Als je dochter jouw iPad stuk maakt, zal de AVP geen beschermingbieden.

Schade die met voorbedachten rade is veroorzaakt, zoalsvandalisme, maar ook schade die je veroorzaaktonder invloed van bijvoorbeeld alcohol ofseksueel misbruik. Als het kinderen jonger dan 14 jaarbetreft, valt gebreken door opzet echter wél onder de AVP-dekking

Groepsaansprakelijkheid: je kunt (mede)aansprakelijk worden gesteld voorgebreken die door andere personen is veroorzaakt als diegebreken werd toegebracht terwijl jesamen met die andere groepsleden in groepsverbandoptrad. Voorwaarde is wel dat het gedrag van de groep zodanig wasdat een weldenkend mens zich normaal gesproken uit degroep had moeten terugtrekken. In dat geval zal de aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet uitbetalen.

Voor welk bedrag aan schade ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeraar. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij meerdereverzekeringsmaatschappijen kun je tussen 2 bedragenkiezen, maar bij een aantal heb je geenkeuze. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag betekent ook een hogeremaandprijs die je maandelijks moetbetalen. Je kunt ook de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering verplicht is hebje hier wel keus vrijheid in.

Aansprakelijkheidsverzekering vergelijken

Een ieder doet wel eens iets ondoordachtsof kan een tegenslag veroorzaken. Als derden hierdoor gebrekenondervinden, kun je hiervoor aansprakelijk zijnen deze gebreken moeten vergoeden. De aansprakelijkheidsverzekering van HEMA vergoedttegen de financiële effecten hiervan.

Deze particuliere aansprakelijkheidsverzekering(AVP) of inboedelverzekeringsluit je op vrijwillige basis af. Een WA verzekering isdaarentegenvoorgeschreven als je in onsland auto wilt rijden. Op onze website vind jevergelijkingstools waar je zonder kosten gebruik van kunt maken.

Voor je een aansprakelijkheidsverzekeringvergelijken kunt hebben wij een aantal gegevens van jenodig – gezinssamenstelling, geboortedatum verzekeringnemer, hette verzekeren bedrag en de limiet van heteigen risico. Als je deze gegevens hebt ingevuld komt er een lijst metverzekeringsmaatschappijen uit de vergelijker rollendie voor jou gewenst kunnen zijn.Door het vinden van een aansprakelijkheidsverzekering verzeker je jezelf tegengebreken of letsel die je bij iemand anders veroorzaakt. De premievan aansprakelijkheidsverzekeringenis betrekkelijk laag. Veelvoorkomende gebreken .

Een aansprakelijkheidsverzekeringvergoedt gebreken die je per abuis hebt veroorzaakt bijeen ander en waarvoor je zelf aansprakelijk bent.Onder andere: je laat een glas wijn over het tapijt vande buurman vallen. Of je zoontje fietst per ongelukeen voetganger omver. De aansprakelijkheidsverzekeringbetaalt de ontstane schade aan anderen.

Een aansprakelijkheidsverzekeringvergelijken en onmiddellijk aan gaan met korting doe je op dezewebsite. Een aansprakelijkheidsverzekeringook wel avp genoemd wordt over het algemeen afgesloten om de aansprakelijkheid voor particulieren af te dekken. Jekan onder andere risico-verantwoordelijk zijnvoor je hond, woonhuis, familieen vanzelfsprekend jezelf. Met een avp dekje de financiële gevolgen af waarvoor je aansprakelijkgesteld kan worden. De maandprijs van de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren is erg laag.Tevens kan er gekozen worden voor een eigen risico. Een avp wordt vaak afgesloten in combinatie met een inboedelverzekering of in een pakketverzekering

Je bent bij vrienden op bezoek en je stoot perongeluk een dure vaas om. De vaas valt in 1.000 stukken opde grond en is niet meer te repareren! Gelukkig weet je dat je een goede aansprakelijkheidsverzekering hebtafgesloten en vertel jij je vrienden dat ze jouaansprakelijk kunnen stellen voor de geleden materiëleschade van de vaas.

De aansprakelijkheidsverzekeringvoor particulieren, kortweg AVP, beschermt je tegen het financiëlerisico van aansprakelijkheid. Hetbeschermt je niet alleen tegen materiële schade, zoals de vaas in deeerder genoemde voorbeeld, maar ook tegen gebreken aanpersonen (ook wel letselschade) en schade aan zaken.

Het fijne aan een aansprakelijkheidsverzekering is dat een schade niet perse door jou veroorzaakt hoeft te zijn. Beeld je onderandere de situatie in dat er een waterleiding in jouw huisspringt en dat de vrijgekomen water schade bij je burenveroorzaakt. Deze schade heb je niet spoorslags veroorzaakt maar de aansprakelijkheidsverzekeringbetaalt schade op de grond van de wet.

Op welk moment u diverseverzekeringen en verzekeraars met elkaarvergelijkt, zal het u wellicht opvallen dat uiteenlopendeverzekeringsproducten en verzekeringsmaatschappijen veelovereenkomsten vertonen. De oorzaak voor dit fenomeen ligt voornamelijk in hetgegeven dat veel aanbieders van aansprakelijkheidsverzekeringen defeitelijke uitvoering van de hulp uitbesteden aan grote gespecialiseerdeorganisaties. Heeft een aansprakelijkheidsverzekeringvergelijken dan wel zin? Zeker! Want naast de overeenkomsten bestaan er ookgrote verschillen die met name te vinden zijn in de gedektpakketten en modules, alsook in de hoogte van de premies.Daarnaast is het tevens goed, op welk moment u aleen aansprakelijkheidsverzekering heeft,uw huidige verzekering te vergelijken met andereverzekeraars.

Tevens helpen wij jou graagmet het vinden van een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering(een WA verzekering). Dit doen we aan de hand van een vergelijker. Je vulthier jouw gegevens in – kenteken, geboortedatum, postcode,schadevrije jaren, leeftijd behalen rijbewijs, dekking, eigen risicoen aantal kilometers per 12 maanden – en opbasis van deze gegevens komt er een lijst uitrollen met deverzekeraars die hetgoedkopere bij jouw gevalpassen. Een WA verzekering afsluiten is nog nooit zogemakkelijk geweest.

Wij doen ons best om de lijst van verzekeringsmaatschappijen up-to-date te houden. Dagelijks zijn onze medewerkers op zoek naar de beste aansprakelijkheidsverzekeringen en WA verzekeringen. De kans is dan tevens groot dat je via onze website een verzekering gaat vinden die bij je past. Als je rechtsbijstandsverzekeringen wilt vergelijken klik hier.

Veel consumenten in Holland hebben behoefte aan controle over hun eigen leven en het zelf inde hand hebben van zekere zaken. Zonder teveel te generaliseren,kunnen we stellen dat we een ‘goed georganiseerd’ volk zijn. Helaas hebben wedesondanks niet overal invloed op. ‘Een tegenslag zit in eennihil hoekje’ is daarom een veelgehoord Nederlands gezegde.‘En van het concert des levens krijgt niemand een programma’, zo luidt eenbekende tegeltjeswijsheid over dit onderwerp. Een groot deel van deNederlanders beseft dan ook dat het vanbelang is om goed verzekerdte zijn, voor die keren dat er iets gebeurt waar je zelf niet de afloop van kanbepalen. Het is doorslaggevend om bij alle type verzekeringen goed alle voorwaarden te lezen.

Inenkele stappen overstappen aansprakelijkheidsverzekering

Het klinkt moeilijk om je oude WA verzekering te beëindigen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is snel geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeringsmaatschappij. Zij maken de annuleren dan voor je in orde. Vervolgens kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor geen aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Scroll naar boven