Eigen Risico Aansprakelijkheidsverzekering

Ook al is een particuliere aansprakelijkheidsverzekering niet wettelijk verplicht, het kan toch goed zijn om deze naast de WA verzekering af te sluiten. Wil je verzekerd zijn voor de gebreken die je veroorzaakt bij derden, maar weet je niet precies voor welke verzekeraar je het goedkopere kunt kiezen? Of twijfel je welke verzekering voor jou het goedkoopste is? In dit artikel vindt je alle kennis die je benodigd voorafgaand je begint met eigen risico aansprakelijkheidsverzekering, en voordat je er een gaat afsluiten.

Watis een WAverzekering?

Uitgangspunt voor de verzekeringsmaatschappij om uit te betalen bij eigen risico aansprakelijkheidsverzekering is dat de verzekeringnemer aansprakelijk bent voor de te vergoeden gebreken aan mensen of goederen. Als dat het geval is, zijn ook de de daaruit voortvloeiende schades gedekt.

Een ongeval zit in een nihil hoekje. Je dochter kan per abuis een bal door het raam schoppen tijdens het volleyballen, of voor je het weet heeft je huisdier de bril van een vader voor voedsel aangezien. De schade kan flink oplopen als je niet goed verzekerd bent voor dit type gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren vergoedt de schade als jij of je zoon per abuis de veroorzaker is van gebreken aan anderen. Dit geldt alleen voor de schade die jij of je familie als particulier maken. Eventuele gebreken gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

WA verzekering (AVP)

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren biedt dekking voor gebreken waar jij ofje kindverantwoordelijk voor is. Je bent verzekerd voorimmateriële letselschade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke gebreken betreffen. Ook ben je gedekt voor schade aan materiëleschade. Een voorwaarde is dat de gebreken niet metopzet mag zijn toegebracht. Dat jijaansprakelijk bent voor de schade,betekent niet altijd dat jij de gebreken zelfveroorzaakt hoeft te hebben. Jij bent somsook aansprakelijk voor schadeaangebracht door je kat.ook ben jijaansprakelijk voor schade die ontstaat door een mankement aan jouw woning.Een voorbeeld is wanneer een dakpan van jewoning op het hoofd van de buurvrouw valt. Dan ben jeaansprakelijk voor de gebreken die dit heeft opgeleverd.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eenongeval zit in een klein hoekje. Je kindkan per ongeval een bal door het raam schoppengedurende het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De kosten kunnen flinkoplopen als je niet gedekt bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering betaaltde onkosten als jij of je familie per ongeluk deveroorzaker zijn van schade aan derden. Dit geldt alleen voor deschade die jij of je familie als particulier maken. Eventuelegebreken gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekeringgeldt voor schade waar je volgens de wet verantwoordelijkvoor bent. Hiermee wordt bedoeld: schade door onzorgvuldig handelen.schade door opzet en schade door een groep vallen nietonder de dekking. Veroorzaak je schade aan je eigen spullen of dievan andere gezinsleden? tevens dit valt niet onder de dekking.

Je kunt dezeverzekering voor jezelf vinden, maar ook voor eenander, zoals je partner en je kinderen. Kinderen moeten minderjarig zijn – indit situatie onder de 21 – en inwonend. Studerende kinderen mogen, ookals ze uitwonend zijn, worden meeverzekerd. Een aansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht. Maar voor enkele euro elke maand kun je jezelfof een dierbare verzekeren tot een bedrag van ten hoogste 2,vijfmiljoen euro. Vergelijk nu!{

Waarom een WA verzekering?

Een WAverzekering ga je aan om je te verzekeren tegengebreken waar je volgens de wetaansprakelijk voor bent. Dit zijngebreken die je aandoet aan personen of de goederen van anderen.Denk aan de boormachine van je buurmandie je uit je handen laat vallen. Of je broer diestruikelt over een losliggend touw in jouw woningen zijn arm breekt. De AVP dekt bijna alleschade die jij hebt veroorzaakt, ook die vanbijvoorbeeld je logés. Met eenaansprakelijkheidsverzekering binnen het de meeste pakketten ben je verzekerdtot een bedrag van 1 miljoen euro.

Met de WAverzekering bedisplay je naast je eigen portemonnee,maar tevens die van degene die je per abuisgebreken berokkent. Wij begeleiden bijhet kiezen van de beste aansprakelijkheidsverzekering particulieren voor jouw gezin.

Uw aansprakelijkheidsverzekering gedekt u tegen gebreken aan andere mensen waarvoor u aansprakelijk wordt gesteld.

U bent gedekt tegenschade aan anderen

  • De aansprakelijkheidsverzekering particulieren wordt ook wel WAverzekering genoemd
  • De aansprakelijkheidsverzekering particulieren uitgekeerd letselgebreken en zaakschade
  • Met opzet veroorzaakte gebreken wordt nietvergoed
  • Alleenfinanciële schade uit zaken of letsel wordenuitbetaald door de WA verzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering is een verzekering die schade die iemand aan een anderpersoon of zijn spullen aanbrengt. Deverzekeringspolis is in de basis bij iedereverzekeringsmaatschappij dezelfde. Als u alsconsument schade toebrengtaan (spullen van) andere personen dan wordt dit tot rond €1.250.000 vergoed perschadegeval. Dit bedrag verschilt perverzekeraar.

Is een WA verzekering verplicht?

In Nederland is hetaan gaan van een aansprakelijkheidsverzekering niet verplicht. Maar het is wel handig omdit te doen. Met name met kinderen zit eenongeluk in een nihil hoekje. Deonkosten voor het betalen van deveroorzaakte schade kan dan behoorlijk hooguitvallen.

AVP: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de basis zorgverzekering en de WA-verzekering voor autobezitters, hoort de WAverzekering niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De kosten die jeafdraagt voor een AVP met dekking voor het gehelegezin (circa €50 per 12maanden voor een verzekerd bedrag van €1,25miljoen of meer) is in principe laag ensowieso geen reden om zo’n polisniet aan te gaan. ook ben je als jeg1 aansprakelijkheidsverzekering hebt en wel verantwoordelijk bent voor schadeaan eigendommen van een ander, veel meer kwijt. Endesalniettemin is ook het slachtoffer er de dupe van alsje geen AVP hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebtgekozen.

Premiegebaseerd op gezinssamenstelling

De kosten die u moet betalen voor de WAverzekering hangt af van de samenstelling van uwhuishouding. In de basis zijn er twee soortenverzekeringen te onderscheiden: dedekking voor alléénstaand en de bescherming ingezinsverband. Onder de bescherming gezinsverband wordt eenuitgebreidere groep meeverzekerd, hier behoren ook kinderen tot 2712 maanden bij.

Voor welk bedrag aan gebreken ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeringsmaatschappij. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij enkeleverzekeraars kun je tussen 2 bedragenkiezen, maar bij niet alle heb je geenoptie. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag houdt in ook een hogerekosten die je maandelijks moetbetalen. Je kunt ook de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering geboden is hebje hier wel mogelijkheid vrijheid in.

WA Verzekering verplicht

Nu is hetuiteraard niet de bedoeling dat jevoor elke kleinigheid (dubbel) gedekt bent, maar het kan geen kwaadom je als particulier goed te overwegen of je een verzekering wiltaan gaan als het om aansprakelijkheid gaat. Het is ergvervelend als je per ongeluk een gebeurtenis veroorzaaktwaar je niet de (financiële) verantwoordelijkheid voor kunt dragen.Ook is voor een ieder die een voertuig bezit,doorgaans een (personen-)auto,de WA Verzekering verplicht. Deze WA verzekering wordt door veelverzekeraars dan tevens wel de WA Autoverzekering genoemd. De Nederlandsewetgever neemt de burger daarmee in bescherming. Wanneer de WAAutoverzekering nietvereist was, dan zou na veel aanrijdingenniet alleen het menselijke leed maar tevens het financiële leed niet teoverzien zijn.

Efficiënt overstappen WA verzekering

Het klinkt moeilijk om je oude WA verzekering te op te zeggen en over te stappen naar een andere verzekering, maar dat is snel geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeraar. Zij maken de opzeggen dan voor je in orde. Vervolgens kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor eigen risico aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Scroll naar boven