Dekking Rechtsbijstandverzekering

Mocht u ineensrechtshulp nodig hebben, dan kan een rechtsbijstandverzekeringu een hoop kosten schelen. Bij het afsluiten vaneen rechtsbijstandverzekering bent unamelijk gedekt voor de kosten van de benodigderechtshulp.

Wat valt er onder een rechtsbijstandverzekering?

Met een rechtsbijstandverzekeringverzeker je je van juridisch advies bij eenprobleem. Meestal kun je tevens advies inwinnen als er nog geengeschil is. Je wordt geholpen door advocaten die in dienst zijn van je rechtsbijstandverzekeraar. Met een rechtsbijstandverzekering krijg jeadvies en bemiddeling bij een conflict. Is er een rechterbij betrokken of is er specialistische kennis nodig? Dan wordt de zaakin de regel uitbesteed. Je hebt dan tweeopties: zelf een advocaat kiezen of een advocaat regelen via deverzekeringsmaatschappij. Kies je voor een advocaat via de rechtsbijstandverzekering? Dan wordende kosten volledig uitbetaald. Dezekosten vallen onder externe kosten.

Modules rechtsbijstandverzekering

Bij de rechtsbijstandverzekeringwerken we met dekking in enkelemodules. Hieronder ziet u een overzicht van de modules die u kunt kiezen.Op welk moment u vragen heeft over de modules of over de rechtsbijstandverzekering kunt ualtijd de klantenservice bellen of chatten.

Verkeersconflicten

Met deze dekking bent u gedektvoor juridische bijstand na gebreken en persoonlijk letsel die zijnontstaan in het verkeer (weg-, lucht, spoor – en waterverkeer). Maartevens bij een geschil bij koop, verkoop, reparatie of onderhoud van uwvoertuig.

Binnen de module verkeer kunt u kiezen voor rechtsbijstandvoor alleen de ‘aanwezige motorrijtuigen’ of voor ‘alle verkeersdeelnemers’.Met deze laatste dekking heeft u tevens recht op rechtsbijstandop welk moment u bijvoorbeeld op de fiets aanhet verkeer deelneemt.

Fiscale en vermogensconflicten

Deze module dekt geschillen met debelastingdienst. De dekking geldt pas vanaf het moment dat dezaak dient voor de Nederlandse belastingrechter (beroepsfase). Tevensgeschillen over de aan- en verkoop van aandelen, obligaties enmogelijkheden in Nederland vallen onder deze module.

Wat is een rechtsbijstandverzekering?

Een rechtsbijstandsverzekering is een verzekering die ervoorzorgt dat de verzekerde juridische bijstand krijgt bij een juridischprobleem. Als zo’n geval zich voordoet, zal meestal eenjurist die voor de verzekeringsmaatschappij werkt deverzekeringnemer verder helpen. In zekeresituaties moet iemand een advocaat in de arm nemen en worden dekosten daarvan uitbetaald.

Een rechtsbijstandverzekeringkan noodzakelijk zijn in juridischeconflicten, maar bekijk altijd goed de voor- en nadelen.Als de verzekerde vaak een beroep doet op de rechtsbijstandverzekering, kan deverzekeraar een waarschuwing sturen. Bijvoorbeeld dat demaandprijs zal worden verhoogd of de dekking zal worden opgezegd. Daarom is het belangrijkeerst de gehele overeenkomst goed te lezen bij het rechtsbijstandverzekering vergelijken.

Scroll to top