Dekking Aansprakelijkheidsverzekering

Ook al is een particuliere aansprakelijkheidsverzekering niet wettelijk verplicht, het kan uiteindelijk interessant zijn om deze naast de WA verzekering af te sluiten. Wil je gedekt zijn voor de schade die je veroorzaakt bij derden, maar weet je niet precies voor welke verzekeraar je het betere kunt kiezen? Of twijfel je welke verzekering voor jou het meest voordelige is? In dit artikel vindt je alle gegevens die je nodig hebt alvorens je begint met dekking aansprakelijkheidsverzekering, en voordat je er een gaat vinden.

Watis een WAverzekering?

Reden voor de verzekering om uit te keren bij dekking aansprakelijkheidsverzekering is dat de verzekeringnemer aansprakelijk bent voor de te verhalen gebreken aan mensen of zaken. Als dat het geval is, zijn tevens de gevolgschades gedekt.

Een ongeval zit in een niet groot hoekje. Je vrouw kan per abuis een bal door het raam schoppen tijdens het spelen, of voor je het weet heeft je kat de bril van een oom voor voedsel aangezien. De schade kan flink oplopen als je niet goed verzekerd bent voor zulke gebreken. Een WA verzekering dekt de schade als jij of je gezinslid per abuis de aanstichter is van schade aan anderen. Dit geldt alleen voor de gebreken die jij of je gezinslid als particulier maken. Eventuele schade gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een AVP wordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP)

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren biedt bescherming voor schade waar jij ofje zoonverantwoordelijk voor is. Je bent gedekt voorimmateriële letselschade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke gebreken betreffen. Ook ben je verzekerd voor gebreken aan materiëleschade. Een voorwaarde is dat de schade niet metopzet mag zijn toegebracht. Dat jijverantwoordelijk bent voor de gebreken,houdt in niet altijd dat jij de schade zelfgemaakt hoeft te hebben. Jij bent somstevens aansprakelijk voor schadeaangericht door je kat.Ook ben jijaansprakelijk voor gebreken die is voorzaakt door een gebrek aan je woning.Een voorbeeld is wanneer een dakpan van jewoning op het hoofd van de buurvrouw valt. Dan ben jeaansprakelijk voor de schade die dit met zichmeebrengt.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eenongeluk zit in een niet groot hoekje. Je kindkan per ongeval een bal door het raam schoppenlopende het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De onkosten kunnen flinkoplopen als je niet verzekerd bent voor zulke schade. Een aansprakelijkheidsverzekering dektde onkosten als jij of je familie per ongeluk deveroorzaker zijn van schade aan derden. Dit geldt alleen voor degebreken die jij of je familie als particulier maken. Eventuelegebreken gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt ook wel een WA verzekering genoemd. Als u, uw partner, uwkinderen of uw huisdier een gebreken veroorzaakt bij iemand anders,dan bent u verantwoordelijk voor deze gebreken. Zonderaansprakelijkheidsverzekering moet ude kosten die hieruit volgt zelf dragen. Als u een aansprakelijkheidsverzekering heeft danbent u hiervoor verzekerd en zal uw verzekering de onkosten omde gebreken te dekken betalen. Het is niet voorgeschrevenom een WA verzekering te hebben, maar het kan wel handig zijn. Het hoeft trouwens nietzo te zijn dat u de schade zelf veroorzaakt heeft. Een kapottewaterleiding bij de buren, die bij u vandaan komt. Of een dakpan dievan uw dak valt op de auto van de buurman. Het kan verkeren.Tevens hiervoor verzekert u zich met de aansprakelijkheidsverzekering. {

Waarom een aansprakelijkheidsverzekeringparticulieren?

De aansprakelijkheidsverzekering particulieren ga je aan om je te verzekeren tegenschades waar je wettelijkverantwoordelijk voor bent. Dit zijnschades die je toebrengt aan anderemensen of de goederen van andere mensen.Denk aan de computer van je broerdie je uit je handen laat vallen. Of je collega diestruikelt over een laaghangend touw in je huisen zijn been breekt. Een AVP dekt bijna allegebreken die jij hebt veroorzaakt, ook die vanbijvoorbeeld je logés. Met eenWAverzekering binnen het de meeste pakketten ben je verzekerdtot een bedrag van 1 miljoen euro.

Met een aansprakelijkheidsverzekering particulieren bescherm je niet alleen je eigen banksaldo,maar ook die van de persoon die je per ongelukschade toebrengt. Wij begeleiden bijhet maken van eenmogelijkheid voor de WAverzekering voor jouw gezin.

Uw aansprakelijkheidsverzekering gedekt u tegen schade aan andere personen waarvoor u verantwoordelijk wordt gesteld.

U bent gedekt tegenschade aan anderen

  • De AVP wordt tevens wel AVP genoemd
  • De AVP betaald letselgebreken en zaakschade
  • Met opzet veroorzaakte gebreken wordt nietbetaald
  • Financiële gebreken die niet voortvloeit uiteen gebreken aan zaken of letselgebreken wordt niet betaald

Een WAverzekering is een verzekering die gebreken die jij aan een ander of zijn spullen aanbrengt. Deverzekeringspolis is in de basis bij iedereverzekeringsmaatschappij dezelfde. Als u alsconsument gebreken aanbrengtaan (spullen van) andere personen dan wordt dit tot circa €1.250.000 vergoed pergeval. Dit bedrag verschilt perverzekering.

Is een aansprakelijkheidsverzekering verplicht?

In Holland is hetaan gaan van een AVP niet verplicht. Maar het is wel slim omdit te doen. Ook met enthousiaste huisdieren zit eenongeluk in een nihil hoekje. Dekosten voor het vergoeden van deschade kan dan behoorlijk hooguitvallen.

AVP: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de basis zorgverzekering en de WA-verzekering voor autobezitters, hoort de WAverzekering niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een AVP hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De kosten die jebetaalt voor een aansprakelijkheidsverzekering particulieren met gezinsdekking (ongeveer €50 per jaar voor een verzekerd bedrag van €1,25miljoen of meer) is in principe niet hoog enzeker geen reden om zo’n polisniet af te sluiten. Ook ben je als jegéén aansprakelijkheidsverzekering hebt en wel verantwoordelijk bent voor gebrekenaan een ander, veel duurder uit. Enbovendien is ook het slachtoffer er de dupe van alsje geen aansprakelijkheidsverzekering hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebtgekozen.

Voor welk bedrag aan schade ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeringsmaatschappij. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij meerdereverzekeringsmaatschappijen kun je tussen 2 bedragenkiezen, maar bij niet alle heb je geenkeuzemogelijkheid. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag houdt in tevens een hogeremaandprijs die je per maand moetbetalen. Je kunt tevens de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering voorgeschreven is hebje hier wel keuzemogelijkheid vrijheid in.

Voor wie en waarom?

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren is er ruwweg in twee soorten: eenalleenstaanden- of een gezinsdekking.

De namen zeggen het al: als jealleenwonend bent, heb jevoldoende aan een (goedkopere) dekking. Als je een beschermingvoor het hele gezin hebt afgesloten, dan zijn jevrouw of geregistreerd partner en je minderjarigezoon(s) en dochter(s) ook verzekerd. Dat isook zo als je kinderen niet (meer) thuis wonen. Zelfsinwonende schoon- en (groot)ouders worden onder de aansprakelijkheidsverzekering gezien als onderdeel van het gezin. En ook bij de alleenstaanden- als bij degezinspolis zijn logés meeverzekerd.

Gemakkelijk overstappen aansprakelijkheidsverzekeringparticulieren

Het klinkt moeilijk om je oude aansprakelijkheidsverzekering particulieren te beëindigen en over te stappen naar een andere verzekering, maar dat is zo geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeringsmaatschappij. Zij maken de opzegging dan voor je in orde. Hierna kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor dekking aansprakelijkheidsverzekering aan gaan.

Scroll naar boven