Dekking Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren

Een aansprakelijkheidsverzekering is cruciaal om af te sluiten. Het wordt tevens wel een WA-verzekering genoemd, het betreft namelijk een verzekering ten behoeve van uw wettelijke aansprakelijkheid. Hiermee verzekert u zich tegen de financiële effecten van de door u of uw gezinsleden veroorzaakte gebreken aan derden. Niet alleen uzelf, ook uw partner, kinderen, huisdieren en eventuele logees zijn verzekerd als zij onverhoopt schade of letsel aan andere mensen veroorzaken.

Watis een WAverzekering?

Reden voor de verzekeringsmaatschappij om uit te betalen bij dekking aansprakelijkheidsverzekering particulieren is dat de verzekeringnemer aansprakelijk bent voor de te verhalen schade aan mensen of zaken. Als dat zo is, zijn ook de de daaruit voortvloeiende gebreken gedekt.

Een ongeval zit in een niet groot hoekje. Je kind kan per abuis een bal door het raam schoppen tijdens het volleyballen, of voor je het weet heeft je hond de bril van een oom voor voedsel aangezien. De schade kan flink oplopen als je niet goed verzekerd bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren vergoedt de kosten van de gebreken als jij of je gezinslid per abuis de veroorzaker is van gebreken aan derden. Dit geldt alleen voor de gebreken die jij of je dochter als privé-persoon maken. Eventuele schade tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

WA verzekering (AVP)

Een aansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor schade waar jij ofje partnerverantwoordelijk voor is. Je bent verzekerd voorimmateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke gebreken betreffen. daarnaast ben je gedekt voor gebreken aan materiëleschade. Een voorwaarde is dat de gebreken niet metopzet mag zijn aangebracht. Dat jijverantwoordelijk bent voor de gebreken,betekent niet altijd dat jij de schade zelfgemaakt hoeft te hebben. Jij bent meestalook verantwoordelijk voor schadeaangericht door je huisdier.Hiernaast ben jijaansprakelijk voor schade die is voorzaakt door een mankement aan je huis.Een voorbeeld is op welk moment een dakpan van jehuis op het hoofd van de postbode valt. Dan ben jeaansprakelijk voor de gebreken die dit heeft opgeleverd.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eentegenslag zit in een klein hoekje. Je kindkan per tegenslag een bal door het raam schoppentijdens het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De kosten kunnen flinkoplopen als je niet verzekerd bent voor zulke schade. Een aansprakelijkheidsverzekering betaaltde kosten als jij of je familie per tegenslag deveroorzaker zijn van gebreken aan derden. Dit geldt alleen voor degebreken die jij of je familie als particulier maken. Eventueleschade gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt tevens wel een WA verzekering genoemd. Als u, uw partner, uwkinderen of uw huisdier een gebreken veroorzaakt bij iemand anders,dan bent u verantwoordelijk voor deze schade. Zonderaansprakelijkheidsverzekering moet ude kosten die hieruit volgt zelf dragen. Als u een aansprakelijkheidsverzekering heeft danbent u hiervoor gedekt en zal uw verzekering de onkosten omde gebreken te dekken betalen. Het is niet voorgeschrevenom een WA verzekering te hebben, maar het kan wel slim zijn. Het hoeft dan ook nietzo te zijn dat u de schade zelf veroorzaakt heeft. Een kapottewaterleiding bij de buren, die bij u vandaan komt. Of een dakpan dievan uw dak valt op de auto van de buurman. Het kan verkeren.Tevens hiervoor verzekert u zich met de aansprakelijkheidsverzekering. {

Waarom een aansprakelijkheidsverzekeringparticulieren?

Een aansprakelijkheidsverzekering sluit je af om je te verzekeren voorschades waar je volgens de wetaansprakelijk voor bent. Dit zijngebreken die je aandoet aan personen of de goederen van anderen.Denk aan de boormachine van je oomdie je uit je handen laat vallen. Of je buurman dievalt over een losliggend snoer in jouw woonkameren zijn been breekt. Een AVP dekt bijna allegebreken die jij hebt gemaakt, ook die vanonder meer je kinderen. Met deWAverzekering binnen het de meeste pakketten ben je verzekerdtot een schade van ruim een miljoen euro.

Met een WAverzekering bescherm je niet alleen je eigen portemonnee,maar ook die van de persoon die je onverhooptgebreken berokkent. Wij begeleiden bijhet maken van eenkeuze voor de AVP voor jou.

Uw aansprakelijkheidsverzekering gedekt u tegen gebreken aan andere mensen waarvoor u verantwoordelijk wordt gesteld.

U bent verzekerd tegengebreken aan anderen

  • De WAverzekering wordt tevens wel aansprakelijkheidsverzekering genoemd
  • De AVP uitgekeerd letselgebreken en zaakschade
  • Met opzet veroorzaakte schade wordt nietbetaald
  • Financiële schade die niet voortvloeit uiteen gebreken aan zaken of letselschade wordt niet betaald

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren is een verzekering die gebreken die iemand aan een ander of zijn goederen aanbrengt. Deverzekeringspolis is in de basis bij iedereverzekeringsmaatschappij hetzelfde. Als u alsconsument schade aanbrengtaan (spullen van) anderen dan wordt dit tot rond €1.250.000 vergoed pergebeurtenis. Dit bedrag verschilt perverzekeraar.

Is een AVP verplicht?

In Nederland is hetaan gaan van een WAverzekering niet verplicht. Maar het is wel handig omdit te doen. Ook met kinderen zit eenongeluk in een klein hoekje. Deonkosten voor het vergoeden van deveroorzaakte gebreken kan dan enorm hooguitvallen.

Aansprakelijkheidsverzekering: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de standaard zorgverzekering en de verzekering voorauto’s, hoort de aansprakelijkheidsverzekering niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De maandelijkse kosten die jeafdraagt voor een aansprakelijkheidsverzekering particulieren met gezinsdekking (bij benadering €50 per kalenderjaar voor een verzekerd bedrag van €1,25miljoen of meer) is relatief niet hoog enabsoluut geen reden om zo’n verzekeringniet af te sluiten. Ook ben je als jeg1 AVP hebt en wel aansprakelijk bent voor schadeaan eigendommen van een ander, veel duurder uit. Enbovendien is ook het slachtoffer er de dupe van alsje geen AVP hebt, of voor een te laag gedekt bedrag hebtgekozen.

De premies van aansprakelijkheidsverzekeringen

De premies van aansprakelijkheidsverzekeringen lopen flink uiteen: devoordeligste aansprakelijkheidsverzekering bleek in een test van deConsumentenbond ongeveer 2 keerzo duur te zijn als de duurste aansprakelijkheidsverzekeringDat hoeft voor uw situatie niet automatisch devoordeligste aansprakelijkheidsverzekering te zijn. Vraag dus verschillendeoffertes op en vergelijk aansprakelijkheidsverzekeringenniet alleen op premie, maar ook op voorwaarden. Kijk onder meer even bij NationaleNederlanden, Reaal, Univé enVerzekeruzelf.

Gaat u een aansprakelijkheidsverzekering vinden? Dan zijnde onkosten uitgedrukt in een premie. De hoogte van de kostenis gebonden aan van uw gezinssamenstelling, maar tevensvan het verzekerd bedrag. Dat spreekt allichtvoor zich. Een gezin met kinderen betaalt een wat hogere kostendan een alleenstaande of een stel dat samenwoont. Controleert u wel altijd goed de dekking en de polisvoorwaarden die bij de verzekering horen.

Wilt u weten wat de premieis voor uw situatie? Dan kunt u een aansprakelijkheidsverzekeringberekenen. Dit doet u in de vergelijker op deze website. U vult enkelegegevens in: uw gezinssamenstelling, uw geboortedatum, de geboortedatum van uwpartner, het gedekt bedrag, het eigen risico type en het eigenrisico algemeen. Aan de hand van deze gegevens kan de vergelijker devoordeligste aansprakelijkheidsverzekering berekenen. Het kost u slechts 1minuut van uw tijd.

Voor welk bedrag aan gebreken ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeringsmaatschappij. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij meerdereverzekeraars kun je tussen 2 bedragenkiezen, maar bij een aantal heb je geenkeuze. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag houdt in ook een hogerepremie die je maandelijks moetbetalen. Je kunt ook de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering voorgeschreven is hebje hier wel keuzemogelijkheid vrijheid in.

Aansprakelijkheidsverzekering vergelijken

Iedereen doet wel eens iets ondoordachtsof kan een ongeval veroorzaken. Als derden hierdoor gebrekenlijden, kun je hiervoor verantwoordelijk zijnen deze schade moeten betalen. De aansprakelijkheidsverzekering van HEMA dekttegen de financiële effecten hiervan.

Deze particuliere aansprakelijkheidsverzekering(AVP) of inboedelverzekeringsluit je op facultatieve basis af. Een WA verzekering isevenwelgeboden als je in Nederland auto wilt rijden. Op deze website vind jevergelijkingstools waar je zonder kosten gebruik van kunt maken.

Voor je een aansprakelijkheidsverzekeringvergelijken kunt hebben wij een aantal gegevens van jenodig – gezinssamenstelling, geboortedatum verzekeringnemer, hette verzekeren bedrag en de limiet van heteigen risico. Als je deze gegevens hebt ingevuld komt er een lijst metverzekeringsmaatschappijen uit de vergelijker rollendie voor jou interessant kunnen zijn.Door het aan gaan van een aansprakelijkheidsverzekering verzeker je jezelf tegenschade of letsel die je bij iemand anders veroorzaakt. De premievan aansprakelijkheidsverzekeringenis naar verhouding laag. Veelvoorkomende gebreken .

Een aansprakelijkheidsverzekeringdekt gebreken die je onopzettelijk hebt veroorzaakt bijeen ander en waarvoor je zelf verantwoordelijk bent.Onder meer: je laat een glas wijn over het tapijt vande buurman vallen. Of je zoontje fietst per ongevaleen voetganger omver. De aansprakelijkheidsverzekeringvergoedt de ontstane gebreken aan anderen.

Een aansprakelijkheidsverzekeringvergelijken en meteen aan gaan met korting doe je op dezewebsite. Een aansprakelijkheidsverzekeringtevens wel avp genoemd wordt in deregel afgesloten om de aansprakelijkheid voor particulieren af te dekken. Jekan onder meer risico-aansprakelijk zijnvoor je kat, woning, familieledenen zeker jezelf. Met een avp dekje de financiële gevolgen af waarvoor je aansprakelijkgesteld kan worden. De kosten van de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren is erg laag.Tevens kan er gekozen worden voor een eigen risico. Een avp wordt in de regel afgesloten in combinatie met een inboedelverzekering of in een pakketverzekering

Je bent bij vrienden op bezoek en je stoot perongeval een dure vaas om. De vaas valt in 1.000 stukken opde grond en is niet meer te repareren! Gelukkig weet je dat je een goede aansprakelijkheidsverzekering hebtafgesloten en vertel jij je vrienden dat ze jouverantwoordelijk kunnen stellen voor de geleden materiëlegebreken van de vaas.

De aansprakelijkheidsverzekeringvoor particulieren, kortweg AVP, beschermt je tegen het financiëlerisico van aansprakelijkheid. Hetbeschermt je niet alleen tegen materiële schade, zoals de vaas in deeerder genoemde voorbeeld, maar ook tegen gebreken aanpersonen (tevens wel letselschade) en gebreken aan zaken.

Het fijne aan een aansprakelijkheidsverzekering is dat een schade niet perse door jou veroorzaakt hoeft te zijn. Beeld je bijvoorbeeld de geval in dat er een waterleiding in je huisspringt en dat de vrijgekomen water schade bij je burenveroorzaakt. Deze schade heb je niet onverwijld veroorzaakt maar de aansprakelijkheidsverzekeringbetaalt gebreken op de grond van de wet.

Wanneer u verscheideneverzekeringen en verzekeringsmaatschappijen met elkaarvergelijkt, zal het u soms opvallen dat allerhandeverzekeringsproducten en verzekeraars veelovereenkomsten vertonen. De oorzaak voor dit fenomeen ligt voornamelijk in hetgegeven dat veel verzekeringsmaatschappijen van aansprakelijkheidsverzekeringen defeitelijke uitvoering van de hulp uitbesteden aan grote gespecialiseerdeorganisaties. Heeft een aansprakelijkheidsverzekeringvergelijken dan wel zin? Zeker! Want naast de overeenkomsten bestaan er tevensgrote verschillen die vooral te vinden zijn in de gebodenpakketten en modules, alsook in de hoogte van de premies.Ernaast is het tevens goed, op welk moment u aleen aansprakelijkheidsverzekering heeft,uw huidige verzekering te vergelijken met andereverzekeringsmaatschappijen.

Ook begeleiden wij jou graagmet het vinden van een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering(een WA verzekering). Dit doen we aan de hand van een vergelijker. Je vulthier je gegevens in – kenteken, geboortedatum, postcode,schadevrije jaren, leeftijd behalen rijbewijs, dekking, eigen risicoen aantal kilometers per 12 maanden – en opbasis van deze gegevens komt er een lijst uitrollen met deverzekeraars die hetbetere bij jouw gevalpassen. Een WA verzekering afsluiten is nog nooit zoeasy geweest.

Wij doen ons best om de lijst van verzekeringsmaatschappijen up-to-date te houden. Dagelijks zijn onze medewerkers op zoek naar de beste aansprakelijkheidsverzekeringen en WA verzekeringen. De kans is dan ook groot dat je via onze website een verzekering gaat vinden die bij je past. Als je rechtsbijstandsverzekeringen wilt vergelijken klik hier.

Veel mensen in Nederland hebben behoefte aan controle over hun eigen leven en het zelf inde hand hebben van bepaalde zaken. Zonder teveel te generaliseren,kunnen we stellen dat we een ‘goed georganiseerd’ volk zijn. Helaas hebben wedesondanks niet overal invloed op. ‘Een ongeval zit in eenklein hoekje’ is daarom een veelgehoord Nederlands gezegde.‘En van het concert des levens krijgt niemand een programma’, zo luidt eenbekende tegeltjeswijsheid over dit onderwerp. Een groot deel van deNederlanders beseft dan ook dat het doorslaggevend is om goed gedektte zijn, voor die keren dat er iets gebeurt waar je zelf niet de afloop van kanbepalen. Het is van invloed om bij alle type verzekeringen goed alle polisvoorwaarden te lezen.

Inenkele stappen overstappen WA verzekering

Het klinkt moeilijk om je oude AVP te beëindigen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is snel geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeringsmaatschappij. Zij maken de opzeggen dan voor je in orde. Vervolgens kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor dekking aansprakelijkheidsverzekering particulieren afsluiten.

Scroll naar boven