Cz Verzekering

Weet u zeker dat uw zorgverzekeringwel compleet bij uw situatie past? Er is namelijkeen kans dat u nu voor zaken gedektbent, waar u volledig geen behoefte aan heeft. Terwijl u erwél premie voor betaalt.

Een zorgverzekeringbestaat doorgaans uit deverplichte basisverzekering en aanvullende dekkingen. Die kunnen zeeruiteenlopend zijn. Het is dan tevens lastig om een goede vergelijking vanzorgverzekeringen te maken.

Kies de dekking die bij je past

De goedkoopste zorgverzekering is fijn, maarniet alleen de kosten is belangrijk. Let erop dat je zorgverzekering goed aansluit bij jewensen en bescherming biedt voor de zorg die jij nodig hebt (tip:vergelijk je zorgverzekering goed!).Maar let ook op ook dat je je niet verzekert voor zorgdie je niet nodig hebt. Bedenk daarom eerst welke dekking jewilt. Hoe meer je verzekert, hoe hoger de premie.

 • Basisverzekering. Dit is voor iedereen wettelijk verplicht. Hiermee zijn alle kosten vooracuut noodzakelijke medische hulp (huisarts enziekenhuis) gedekt. Let op: ieder 12 maandenverandert de dekking van de basisverzekering.
 • Basisverzekering + aanvullende verzekering. Hebje bijvoorbeeld fysiotherapie, orthodontie of eentandartsverzekering nodig? Dan kun je daarvoor een aanvullende zorgverzekering aangaan. Let wel goed op dat de extra maandprijs die jebetaalt opweegt tegen onkosten die je zondertwijfel gaat maken.

Ben je op zoek naar eenspecifieke betaling?Bekijk dan ons overzicht tegemoetkomingen .

Check de contractering van je ziektekostenverzekering

Niet alle zorgverzekeringsmaatschappijensluiten overeenkomsten af met alle ziekenhuizen en fysiotherapeuten. Onze website heeft eenhandig overzicht waarin je per zorgverzekeringsmaatschappijkunt zien met wie zij een overeenkomst hebben. Vind je hetprettiger per zorgaanbieder bekijken met welke zorgverzekeraarszij een overeenkomst hebben?

Ga je naar een zorgbieder waar jezorgverzekeraar geen overeenkomst meeheeft? Dan kan het zijn dat je een bedrag moet bijbetalen. Controleer duste allen tijde bij jezorgverzekeringsmaatschappij of je met jouwziektekostenverzekering een gehelevergoeding krijgt bij de zorgaanbieder waar jenaar toe gaat. Dit geldt niet voor spoedeisende zorg; hiervoor kun je met elkezorgpolis te allen tijde naar elk ziekenhuis of spoedpost zonderonvoorziene kosten. Het maaktdan niet uit of je zorgverzekeringsmaatschappij in geen overeenkomst heeft gesloten met dat ziekenhuis.

Ga je jouw zorgverzekeringvergelijken, dan vind jeuiteraard tevensspoorslags in de resultaten terug welke contracteringen er bij elkeziektekostenverzekering afgesloten zijn.

Wat is een combinatiepolis?

Een combinatiepolis lijkt heel erg op eenrestitutiepolis. Je hebt namelijk een vrije zorgkeuze en je kunt overhet algemeen naar alle zorgverleners toe. Dit verschilt alleen perzorgtype. Onder andere: je kunt wel naar alleziekenhuizen, maar niet naar alle klinieken. Bij een combinatiepolis heeft de zorgverzekeringsmaatschappijwel contracten afgesloten met zorgverleners. 

Ga je naar een gecontracteerde zorgverlener? Dan krijg jeje rekening 100% vergoed. 

Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijgje het normale tarief uitbetaald. Als je zorgverlener eenhoger tarief hanteert, moet je het verschil zelf bijbetalen.

Hoe werkt een combinatiepolis?

Als je kiest voor een combinatiepolis heb je voor de meestezorgverleners een vrije zorgkeuze. Dat betekent dat je in de regel zelf kunt kiezen naar welke zorgverlener je gaat. Ofje vrije zorgkeuze hebt, verschilt per zorgsoort. Zo kun je bij ziekenhuizenwel vrije zorgkeuze hebben, maar bij klinieken niet. 

Kijk wel altijd goed naar decontracten die je zorgverzekeringsmaatschappij met dezorgverleners heeft afgesloten. Als je naar een gecontracteerde zorgverlenergaat, krijg je je hele rekening betaald. Kies jevoor een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan wordt je rekening alleen tothet ‘normale’ bedrag betaald. Dat betekent datje in de meeste gevallen je hele rekening uitgekeerdkrijgt. Tenzij je naar een zorgverlener gaat die een tarief hanteert wat hogeris dan normaal. Goed om te weten: je eigen risico betaal je teallen tijde zelf.

Zorgverzekeringen vergelijken: waarom is het handig?

Je kunt ieder jaar eenflink bedrag besparen op je zorgverzekeringals je even de tijd neemt neemt om een vergelijkingte doen. Het belangrijke van onzezorgvergelijker is dat deze onafhankelijk is. Dit houdt in datde beschikbarezorgverzekeraars naast elkaarworden vergeleken, en dat je zelf kunt instellenwat het beste bij je gezinssituatie past. Weetje bijvoorbeeld al dat je het aanstaandezorgjaar fysiotherapie nodig hebt, dan kun je ditaanvinken in onze filters.

iedereen in dit land is verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Daarom is het interessant dat je goed kijkt naar je behoeften alvorens je een zorgverzekering gaat afsluiten. Je kunt namelijk, meestal, niet tussendoor overstappen. Dit kan maar één maal per jaar, vanaf half november tot januari. Er zijn wel afwijkingen. Bijvoorbeeld als je 18 jaar wordt, als je gaat trouwen of als je uit het buitenland komt. Bij een aantal zorgverzekeringsmaatschappijen geldt een afwijking. Bijvoorbeeld bij OHRA en Delta Lloyd kon je in een tijdje geleden 1 keer je zorgverzekering gedurende het jaar met zekere redenen wijzigen.

Welke polis moet je kiezen in ?

Er bestaan momenteel drie typenzorgpolissen in de basisverzekering:

 1. Budgetpolis
 2. Naturapolis
 3. Restitutiepolis

Maar wat is het contrast? Bij de ene polis kun je terecht bij allezorgverleners, bij de andere polis is dit eenbeperkt aantal. Lees hieronder alles over dedrie typen verschillende die in je basispakketzitten.

Polissen in het basispakket

Budgetpolis: Nietallezorgverzekeringsmaatschappijen bieden een budgetpolis. Eental van populaire zorgverzekeraarswel. Meestal is bij dezepolis de kosten hetgoedkoopst, maar het aantalzorgverleners waaruit je kan kiezen beperkter.Het vervelende hiervan is dat als je naarniet-gecontracteerde zorgverleners gaat, jenog meer moet bijbetalen voor de zorg. De vastelasten die je zelf bij moet betalen lopen soms wel op totmeer dan 50%. Het is dus beter om dezorgpolis door te nemen alvorens je een budgetpolis afsluit in jebasisverzekering. Het voordeel is wel dat dezepolis niet duur is. Je wordt echter wel beperkt in jemogelijkheden bij het kiezen van een zorgbedrijf

Naturapolis: Alsje een naturapolis zoektword je zorg vrijwel altijd door dezorgverzekeringsmaatschappij betaald. Je kuntalleen terecht bij een gecontracteerdezorgspecialist voor planbare zorg. Er is eenextra uitgebreid aanbod aanzorgbedrijf. Check welimmer even de voorwaarden van depolis en of jouw zorgspecialisterbij staat zodat je zeker weet dat je zorgkosten hier wordenbetaald. De naturapolisis in verhouding iets duurder dan de budgetpolis, maar jekrijgt daar dan wel wat zorgverlenersvoor terug.

Restitutiepolis:Wil je bij elke zorgbedrijfterecht kunnen voor zorg? tevens al heeft jezorgverzekeringsmaatschappij geen contract metde zorgbedrijf, je kuntaltijd overal terecht en de uitgavenworden zoals eenvoudigis betaald (op basis vanmarktconforme tarieven). Het kan wel gebeuren dat je af entoe in 1ste instantie de zorgkostenzelf moet voorschieten en dat je daarna jekosten terug krijgt. Door de vrijheid inkiezen van een restitutiepolisheb je vrije zorgkeuze.Daarentegen is het geen goedkope zorgverzekering wantje betaalt de hoogste maandprijs van de driesoorten polissen.

Maak je geen zorgen: wat voor type polisje ook afsluit, je kunt altijd bijalle zorgbedrijven terecht. Delasten worden soms niet immer terug betaald. Heb je eerste hulp nodig? Dangeldt deze regeling niet. Je kunt immer bijieder ziekenhuis en zorgbedrijfterecht zonder plotselingeonkosten bij een restitutiepolis.

Heb ik een aanvullende verzekering in nodig?

Of je in een aanvullende verzekering nodig hebt ligtvolledig aan jouw situatie. Nietalle klanten hebben een uitgebreide verzekering nodig. Wel is hetover het algemeenregelmatig handig, omdat aanvullendeverzekeringen zorg dekken die niet in het basispakket ismeegenomen. De extra verzekering is invergelijking met de basisverzekering nietverplicht. Als je voelt dat je komend zorgtwaalf maanden kosten zult maken voor de zorgverzekering is hetmeestal welinteressant een aanvullende verzekering hiervoor te kiezen. Zo ben je voor de meestekosten gedekt. Kijk voorafgoed voor je gezin na of detegemoetkomingen afwegen tegen dekosten die je ervoor gaat afdragen.

Wat is het verschil tussen het verplicht- en het facultatief eigen risico?

Naast het verplichte eigen risico is erook een vrijwilligeigen risico. Het verplicht eigen risicowordt elk jaar opPrinsjesdag opnieuw vastgesteld. Wanneer je zorg gebruikt kan het zijn dat sommige kosten in je eigenrisico vallen. Als dit het geval is hoor je dat van jezorgverzekeraar. Wanneer geldt hetvoorgeschreven eigen risico? Je eigen risico geldtvoor de basisverzekering en verzekerden vanaf 18twaalf maanden of ouder. Je kunt naast hetvereist eigen risico ook kiezenvoor het facultatieve eigenrisico. Hiervan kun je de hoogte zelf bepalen met een maximum van€500,-. Hoe hoger je eigen risico, hoe minder je voor jemaandprijs betaalt.

Je eigen risico geldt voor een aantaldingen. Deze worden dus niet volledig uitgekeerd door je basisverzekering:

 • Rit in ambulance
 • Bloed prikken
 • Medicamenten
 • Ziekenhuisopnames
 • Operatie door eenchirurg of arts
 • Fysiotherapie

Voor welke zorg betaal ik geen eigen risico?

 • Derekening van de huisarts
 • Kraamzorg
 • Tandartskostenonder de 18 jaar
 • Verzekerden onder de 18 jaar
 • vergoedingenvanuit de aanvullende verzekering
 • Wijkverpleging
 • Hulpmiddelen in bruikleen vanbijvoorbeeld thuiszorg
 • Zorg van zekere chronische ziekten

Waarom is het belangrijk je zorgverzekering ieder jaar te vergelijken?

Vanaf half november heeft Nederlander weer twee maanden de tijd om een andere zorgverzekering te kiezen. Dit is eenjaarlijks moment omje huidige zorgverzekering onder de loep te nemen en wellichtte kiezen voor een zorgverzekeringmet een andere dekking van dekosten. Met de zorgvergelijker vanJuistvoorjouzorgverzekering.nlvergelijk je zorgverzekeringen enkun je kijken naar devoorwaarden van de polis van de beste zorgverzekeringpassend bij jouw gezinssituatie. De zorgverzekeringen kun je vergelijken oponderstaande kenmerken:

 • Prijs
 • dekking (van bijv. fysiotherapie)
 • Voorwaarden
 • Vrije- of beperkte zorgkeuze
 • Gecontracteerde zorg

Kies debetere zorgverzekering voor jouwpersoonlijke situatie

Omdat je niet elk twaalf maanden dezelfde zorgbehoefte hebt is hetverstandig je zorgverzekeringieder jaar opnieuw onder de loep tenemen. Ben je bijvoorbeeld van plan in het aankomendjaar een beugel te nemen, meer naarde fysiotherapeut te gaan of wil je gebruik gaan maken van alternatievegeneeswijzen? Het is vaninvloed ieder jaaropnieuw stil te staan bij je wensen en zorgbehoeften. Het gewin vanieder kalenderjaar opnieuw zorgverzekeringen vergelijken:

 • over het algemeenvoordeliger dan via je werkgever
 •  easy vergelijken op kostprijs éndekking
 • 2 weken bedenktijd
 • Zorgverzekeringenvergelijken
Scroll to top