Cz Aansprakelijkheidsverzekering

Met een aansprakelijkheidsverzekering particulieren voor burgers (AVP) dek je je aansprakelijkheid voor schade aan personen (letselschade) en aan goederen. Je hoeft de aangebrachte schade niet zelf gemaakt te hebben. Een kapotte waterleiding die waterschade veroorzaakt bij de buren, is misschien gebreken die je niet echt zelf veroorzaakt hebt. Toch wordt de schade jou volgens de grondwet wel toegerekend. We noemen het in dit situatie over risicoaansprakelijkheid.

Watis een WAverzekering?

Uitgangspunt voor de verzekering om uit te betalen bij cz aansprakelijkheidsverzekering is dat jij verantwoordelijk bent voor de te verhalen schade aan mensen of goederen. Als dat het geval is, zijn ook de gevolgschades gedekt.

Een ongeluk zit in een niet groot hoekje. Je kind kan per abuis een bal door het raam schoppen tijdens het volleyballen, of voor je het weet heeft je huisdier de bril van een opa voor voedsel aangezien. De schade kan flink oplopen als je niet gedekt bent voor deze gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren vergoedt de kosten als jij of je zoon per ongeluk de veroorzaker is van gebreken aan anderen. Dit geldt alleen voor de gebreken die jij of je zoon als privé-persoon maken. Eventuele schade tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een AVP wordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering (AVP)

Een aansprakelijkheidsverzekering biedt bescherming voor gebreken waar jij ofje vriendinverantwoordelijk voor is. Je bent gedekt voorimmateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke gebreken betreffen. Hiernaast ben je verzekerd voor schade aan materiëlezaken. Een voorwaarde is dat de gebreken niet metvoorbedachte rade mag zijn aangebracht. Dat jijverantwoordelijk bent voor de gebreken,betekent niet altijd dat jij de gebreken zelfveroorzaakt hoeft te hebben. Jij bent somstevens verantwoordelijk voor schadeaangebracht door je hond.Ook ben jijverantwoordelijk voor schade die is voorzaakt door een gebrek aan jouw huis.Een voorbeeld is wanneer een dakpan van jouwwoning op het hoofd van de buurvrouw valt. Dan ben jeaansprakelijk voor de gebreken die dit met zichmeebrengt.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eentegenslag zit in een niet groot hoekje. Je kindkan per tegenslag een bal door het raam schoppengedurende het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De onkosten kunnen flinkoplopen als je niet gedekt bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering dektde onkosten als jij of je familie per ongeluk deveroorzaker zijn van schade aan derden. Dit geldt alleen voor degebreken die jij of je familie als particulier maken. Eventueleschade gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekeringgeldt voor gebreken waar je volgens de wet verantwoordelijkvoor bent. Hiermee wordt bedoeld: gebreken door onzorgvuldig handelen.gebreken door opzet en schade door een groep vallen nietonder de dekking. Veroorzaak je gebreken aan je eigen spullen of dievan andere gezinsleden? ook dit valt niet onder de dekking.

Je kunt dezeverzekering voor jezelf vinden, maar ook voor eenander, zoals je partner en je kinderen. Kinderen moeten minderjarig zijn – indit situatie onder de 21 – en inwonend. Studerende kinderen mogen, tevensals ze uitwonend zijn, worden meeverzekerd. Een aansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht. Maar voor enkele euro per maand kun je jezelfof een dierbare verzekeren tot een bedrag van maximaal 2,5miljoen euro. Vergelijk nu!{

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering?

Een WAverzekering sluit je af om je te verzekeren voorschades waar je volgens de wetaansprakelijk voor bent. Dit zijnschades die je aandoet aan personen of de spullen van anderen.Denk aan de computer van je buurmandie je uit je handen laat vallen. Of je broer dievalt over een losliggend snoer in jouw woonkameren zijn enkel breekt. Een WAverzekering vergoedt niet alleen degebreken die jij hebt veroorzaakt, ook die vanbijvoorbeeld je huisdieren. Met eenaansprakelijkheidsverzekering particulieren binnen het de meeste pakketten ben je beschermttot een schadebedrag van 1.250.000euro.

Met de aansprakelijkheidsverzekering bescherm je niet alleen je eigen banksaldo,maar tevens die van de persoon die je per ongelukschade toebrengt. Wij begeleiden bijhet kiezen van de beste aansprakelijkheidsverzekering particulieren voor jouw gezin.

Uw aansprakelijkheidsverzekering gedekt u tegen schade aan anderen waarvoor u verantwoordelijk wordt gesteld.

U bent verzekerd tegenschade aan anderen

  • De aansprakelijkheidsverzekering wordt tevens wel aansprakelijkheidsverzekering particulieren genoemd
  • De WAverzekering uitgekeerd letselgebreken en zaakschade
  • schade die met opzet is veroorzaaktwordt niet betaald
  • Alleenfinanciële schade uit zaken of letsel wordenvergoed door een WA verzekering

Een AVP is een verzekering die schade die jij alsverzekerde aan een anderpersoon of zijn spullen aanbrengt. Deverzekering is in beginsel bij iedereverzekeraar dezelfde. Als u alsklant gebreken aanbrengtaan (spullen van) anderen dan wordt dit tot rondom €1.250.000 gedekt pergebeurtenis. Dit bedrag verschilt perverzekeringsmaatschappij.

Is een AVP verplicht?

In dit land is hetafsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering niet verplicht. Maar het is wel handig omdit te doen. Ook met enthousiaste huisdieren zit eentegenslag in een nihil hoekje. Dekosten voor het vergoeden van deschade kan dan erg hooguitvallen.

WAverzekering: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de standaard zorgverzekering en de autoverzekering, hoort de aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een WAverzekering hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De premie die jebetaalt voor een WAverzekering met dekking voor het gehelegezin (bij benadering €50 per kalenderjaar voor een te verzekeren bedrag van €1,25miljoen of meer) is in principe niet hoog ensowieso geen reden om een polisniet af te sluiten. Ook ben je als jegéén WAverzekering hebt en wel aansprakelijk bent voor gebrekenaan een ander, veel meer kwijt. Enbovendien is ook het slachtoffer er de dupe van alsje geen AVP hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebtgekozen.

De premies van aansprakelijkheidsverzekeringen

De premies van aansprakelijkheidsverzekeringen lopen flink uiteen: devoordeligste aansprakelijkheidsverzekering bleek in een test van deConsumentenbond om en nabij twee keerzo duur te zijn als de duurste aansprakelijkheidsverzekeringDat hoeft voor uw situatie niet automatisch debetere aansprakelijkheidsverzekering te zijn. Vraag dus verschillendeoffertes op en vergelijk aansprakelijkheidsverzekeringenniet alleen op premie, maar tevens op voorwaarden. Kijk onder meer even bij Hema, Ditzo, FBTO, Univé enVerzekeruzelf.

Gaat u een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten? Dan zijnde onkosten uitgedrukt in een premie. De hoogte van de maandprijsis gebonden aan van uw gezinssamenstelling, maar tevensvan het gedekt bedrag. Dat spreekt uiteraardvoor zich. Een gezin met kinderen betaalt een wat hogere kostendan een alleenstaande of een stel dat samenwoont. Controleert u wel teallen tijde goed de bescherming en de polisvoorwaarden die bij de verzekering horen.

Wilt u weten wat de kostenis voor uw situatie? Dan kunt u een aansprakelijkheidsverzekeringberekenen. Dit doet u in de vergelijker op deze website. U vult enkelegegevens in: uw gezinssamenstelling, uw geboortedatum, de geboortedatum van uwpartner, het gedekt bedrag, het eigen risico type en het eigenrisico algemeen. Aan de hand van deze gegevens kan de vergelijker devoordeligste aansprakelijkheidsverzekering berekenen. Het kost u slechts 1minuut van uw tijd.

Voor welk bedrag aan gebreken ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeraar. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij meerdereverzekeringsmaatschappijen kun je tussen twee bedragenkiezen, maar bij sommige heb je geenkeuzemogelijkheid. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag houdt in tevens een hogerepremie die je per maand moetbetalen. Je kunt tevens de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering verplicht is hebje hier wel optie vrijheid in.

WA Verzekering verplicht

Nu is hetzeker niet de bedoeling dat jevoor elke kleinigheid (dubbel) gedekt bent, maar het kan geen kwaadom je als particulier goed te overwegen of je een verzekering wiltafsluiten als het om aansprakelijkheid gaat. Het is ergvervelend als je per tegenslag een gebeurtenis veroorzaaktwaar je niet de (financiële) verantwoordelijkheid voor kunt dragen.Daarnaast is voor een ieder die een voertuig bezit,over het algemeen een (personen-)auto,de WA Verzekering verplicht. Deze WA verzekering wordt door veelverzekeringsmaatschappijen dan ook wel de WA Autoverzekering genoemd. De Nederlandsewetgever neemt de burger daarmee in bescherming. Wanneer de WAAutoverzekering nietvereist was, dan zou na veel aanrijdingenniet alleen het menselijke leed maar ook het financiële leed niet teoverzien zijn.

Simpel overstappen WA verzekering

Het klinkt ingewikkeld om je oude aansprakelijkheidsverzekering particulieren te laten stoppen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is gemakkelijk geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeringsmaatschappij. Zij maken de annulatie dan voor je in orde. Dan kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor cz aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Scroll naar boven