Consumentenbond Aansprakelijkheidsverzekering

Met een aansprakelijkheidsverzekering particulieren voor particulieren (AVP) dek je je aansprakelijkheid voor gebreken aan personen (letselschade) en aan goederen. Je hoeft de veroorzaakte gebreken niet zelf veroorzaakt te hebben. Een kapotte waterleiding die waterschade veroorzaakte bij de buren, is misschien gebreken die je niet echt zelf veroorzaakt hebt. Welbeschouwd wordt de gebreken jou volgens de grondwet wel toegerekend. We spreken in dit situatie over risicoaansprakelijkheid.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Uitgangspunt voor de verzekeringsmaatschappij om uit te keren bij consumentenbond aansprakelijkheidsverzekering is dat jij aansprakelijk bent voor de te vergoeden schade aan mensen of zaken. Als dat het geval is, zijn ook de gevolgschades gedekt.

Een tegenslag zit in een klein hoekje. Je vriendin kan per ongeluk een bal door het raam schoppen tijdens het voetballen, of voor je het weet heeft je kat de bril van een vader voor voedsel aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet gedekt bent voor deze gebreken. Een AVP vergoedt de schade als jij of je familielid per abuis de aanstichter is van gebreken aan derden. Dit geldt uitsluitend voor de schade die jij of je gezinslid als privé-persoon maken. Eventuele schade lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een AVP wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering (AVP)

Een AVP biedt dekking voor schade waar jij ofjouw partnerverantwoordelijk voor is. Je bent verzekerd voorimmateriële letselschade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke gebreken betreffen. Hiernaast ben je gedekt voor schade aan materiëlezaken. Een voorwaarde is dat de gebreken niet metvoorbedachte rade mag zijn aangebracht. Dat jijverantwoordelijk bent voor de gebreken,houdt in niet altijd dat jij de schade zelfveroorzaakt hoeft te hebben. Jij bent bijvoorbeeldook aansprakelijk voor gebrekenaangebracht door je papegaai.Ook ben jijverantwoordelijk voor gebreken die isontstaan door een mankement aan je huis.Een voorbeeld is wanneer een dakpan van jouwhuis op het hoofd van de buurvrouw valt. Dan ben jeaansprakelijk voor de schade die dit heeft opgeleverd.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eenongeluk zit in een nihil hoekje. Je kindkan per ongeval een bal door het raam schoppenlopende het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De onkosten kunnen flinkoplopen als je niet gedekt bent voor zulke schade. Een aansprakelijkheidsverzekering betaaltde onkosten als jij of je familie per tegenslag deveroorzaker zijn van schade aan derden. Dit geldt alleen voor deschade die jij of je familie als particulier maken. Eventuelegebreken lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt tevens wel een WA verzekering genoemd. Als u, uw partner, uwkinderen of uw huisdier een schade veroorzaakt bij iemand anders,dan bent u aansprakelijk voor deze gebreken. Zonderaansprakelijkheidsverzekering moet ude schade die hieruit volgt zelf betalen. Als u een aansprakelijkheidsverzekering heeft danbent u hiervoor verzekerd en zal uw verzekering de kosten omde gebreken te dekken betalen. Het is niet verplichtom een WA verzekering te hebben, maar het kan wel welzo slim zijn. Het hoeft overigens nietzo te zijn dat u de schade zelf veroorzaakt heeft. Een gesprongenwaterleiding bij de buurman, die bij u vandaan komt. Of een dakpan dievan uw dak valt op de auto van de buren. Het kan voorkomen.Tevens hiervoor verzekert u zich met de aansprakelijkheidsverzekering. {

Waarom een AVP?

Een AVP ga je aan om je te verzekeren tegenschades waar je volgens de wetverantwoordelijk voor wordt gehouden. Dit zijngebreken die je toebrengt aan anderen of de spullen van personen.Denk aan de boormachine van je broerdie je uit je handen laat vallen. Of je buurman dievalt over een losliggend snoer in jouw kameren zijn schouder breekt. Een WAverzekering betaalt niet alleen deschade die jij hebt gemaakt, tevens die vanbijvoorbeeld je kinderen. Met eenAVP binnen het de meeste pakketten ben je beschermttot een schade van ruim een miljoen euro.

Met een WAverzekering bescherm je naast je eigen portemonnee,maar tevens die van degene die je onverhooptgebreken berokkent. Wij begeleiden bijhet maken van eenoptie voor de aansprakelijkheidsverzekering voor jouw gezin.

Uw aansprakelijkheidsverzekering verzekerd u tegen schade aan andere mensen waarvoor u verantwoordelijk wordt gesteld.

U bent gedekt tegengebreken aan anderen

  • Een AVP wordt tevens wel WAverzekering genoemd
  • De AVP betaald letselgebreken en zaakschade
  • Opzettelijke schade is nietverzekerd
  • Zuivere vermogensschade isook uitgesloten

Een AVP is een verzekering die gebreken die jouw kind(eren) aan een anderpersoon of zijn goederen aanbrengt. Deverzekeringspolis is in beginsel bij iedereverzekeraar dezelfde. Als u alsconsument schade toebrengtaan (spullen van) anderen dan wordt dit tot circa €1.250.000 vergoed persituatie. Dit bedrag verschilt perverzekering.

Is een aansprakelijkheidsverzekering verplicht?

In Holland is hetaan gaan van een aansprakelijkheidsverzekering niet verplicht. Maar het is wel verstandig omdit te doen. Vooral met kleinekinderen zit eenongeluk in een nihil hoekje. Dekosten voor het vergoeden van deschade kan dan behoorlijk hooguitvallen.

Aansprakelijkheidsverzekering: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de basis zorgverzekering en de verzekering voorauto’s, hoort de aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De kosten die jeafdraagt voor een aansprakelijkheidsverzekering particulieren met dekking voor het gehelegezin (circa €50 per jaar voor een te verzekeren bedrag van €1,25miljoen of meer) is relatief laag enzeker geen reden om een verzekeringniet aan te gaan. Ook ben je als jegéén aansprakelijkheidsverzekering hebt en wel aansprakelijk bent voor gebrekenaan eigendommen van een ander, veel duurder uit. Endesalniettemin is ook het slachtoffer er de dupe van alsje geen aansprakelijkheidsverzekering hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebtgekozen.

Wat valt er buiten mijn verzekering?

Buiten de bescherming van de aansprakelijkheidsverzekering valt schade veroorzaakt door:

Vaartuigen, caravans en motorrijtuigen waar je een rij- of vaarbewijs voor nodig hebt en luchtvaartuigen (deze hebben eigen verzekering nodig).

Een uitzondering wordt gemaakt in het situatie vanjoyriding, mits de veroorzaker minderjarig is en zichmet geweld toegang. Heb je als autobezitter de sleutel in het slot laten zitten, dan ben jezelf schuldig als iemand er met je auto vandoorgaat. Je zult dan je eigen autoverzekeringmoeten aanspreken omdat je nalatigbent geweest.

Materiële gebreken aan spullen van eenander die verzekerd is op jeverzekeringspolis (je partner of kind bijvoorbeeld). Als je partner jouw duretablet stuk maakt, zal de aansprakelijkheidsverzekering geen uitbetaling uitbetalen.

Schade door opzet, zoalsvandalisme, maar ook gebreken die je veroorzaaktonder invloed van bijvoorbeeld drugs ofseksueel misbruik. Als het kinderen van onder de 14 jaarbetreft, valt schade door opzet echter wél onder de AVP-dekking

Groepsaansprakelijkheid: je kunt (mede)aansprakelijk worden gesteld voorschade die door andere personen is veroorzaakt als diegebreken werd toegebracht op het moment dat jetezamen met die andere groepsleden in groepsverbandoptrad. Voorwaarde is wel dat het gedrag van de groepsleden zodanig wasdat een weldenkend mens zich eigenlijk uit degroep had moeten lopen. In dat geval zal de aansprakelijkheidsverzekering niet uitkeren.

Voor welk bedrag aan schade ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeraar. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij enkeleverzekeraars kun je tussen twee bedragenkiezen, maar bij sommige heb je geenkeuzemogelijkheid. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag houdt in ook een hogeremaandprijs die je maandelijks moetbetalen. Je kunt tevens de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering vereist is hebje hier wel keuze vrijheid in.

Vergelijk immer de premie bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Er zijn dus wel eengroot aantal factoren die van betekenis zullen zijn op de hoogte van demaandprijs en kan de premie daaromtevens anders uitvallen bij diverseverzekeraars. Een vergelijking loont behalve ophet gebied van de premies ook nog op het gebied van de dekking. Eenlage premie met een dekkingsbedrag per geval dataan de lage kant ligt, zal wel vervelende consequentiesmet zich meebrengen wanneer er schadeclaims worden ingediend.Ook het eigen risico van dit type verzekering is geen factor die je niet overhet hoofd moet zien bij het vergelijken. Per geval kan dat aardigoplopen en bekijk je dus altijd de mogelijkheidom het eigen risico af te aankopen. Dat betekentgewoonlijk een hoger premiebedrag, maar ben je er ookverzekerd van dat er in geen geval bijkomende kostenzullen zijn in geval van eencalamiteit.

Bekijk bij dezelfdeverzekeringsmaatschappij ook dekeus om een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten.Dat komt zeker van te pas in gevallen waarbij er schadeclaims ingediendzullen worden en is een combinatie van beide verzekeringen (rechts- enbedrijfsaansprakelijkheid) de meestalledaagsemethode om in alle gevallen op steun te mogen rekenen.

Simpel overstappen WA verzekering

Het klinkt ingewikkeld om je oude aansprakelijkheidsverzekering te laten stoppen en over te stappen naar een andere verzekering, maar dat is snel geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeraar. Zij maken de annulatie dan voor je in orde. Vervolgens kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor consumentenbond aansprakelijkheidsverzekering vinden.

Scroll naar boven