Algemene Aansprakelijkheidsverzekering

Met een AVP voor particulieren (AVP) dek je je aansprakelijkheid voor gebreken aan personen (letselschade) en aan zaken. Je hoeft de aangebrachte schade niet zelf veroorzaakt te hebben. Een gesprongen waterleiding die waterschade veroorzaakt bij de buren, is ook schade die je niet direct zelf veroorzaakt hebt. Uiteindelijk wordt de schade jou op grond van de wet wel toegerekend. We noemen het in dit geval over risicoaansprakelijkheid.

Watis een WAverzekering?

Uitgangspunt voor de verzekering om uit te keren bij algemene aansprakelijkheidsverzekering is dat de verzekeringnemer aansprakelijk bent voor de te vergoeden gebreken aan personen of goederen. Als dat het geval is, zijn ook de gevolgschades gedekt.

Een ongeluk zit in een nihil hoekje. Je zoon kan per ongeluk een bal door het raam schoppen lopende het spelen, of voor je het weet heeft je papegaai de bril van een opa voor voedsel aangezien. De schade kan flink oplopen als je niet goed verzekerd bent voor zulke gebreken. Een AVP vergoedt de kosten van de schade als jij of je familie per abuis de aanstichter is van gebreken aan anderen. Dit geldt alleen voor de gebreken die jij of je partner als privé-persoon maken. Eventuele gebreken lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering wordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP)

Een WAverzekering biedt dekking voor schade waar jij ofje zoonaansprakelijk voor is. Je bent verzekerd voorimmateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke schade betreffen. Hiernaast ben je gedekt voor gebreken aan materiëlezaken. Een voorwaarde is dat de schade niet metopzet mag zijn aangebracht. Dat jijaansprakelijk bent voor de schade,houdt in niet dat jij de schade zelfveroorzaakt hoeft te hebben. Jij bent somsook aansprakelijk voor gebrekenaangericht door je kat.ook ben jijaansprakelijk voor schade die isontstaan door een mankement aan je huis.Een voorbeeld is op welk moment een dakpan van jewoning op het hoofd van de postbode valt. Dan ben jeverantwoordelijk voor de gebreken die dit heeft opgeleverd.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eenongeval zit in een niet groot hoekje. Je kindkan per ongeval een bal door het raam schoppentijdens het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De onkosten kunnen flinkoplopen als je niet gedekt bent voor zulke schade. Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedtde kosten als jij of je familie per ongeluk deveroorzaker zijn van gebreken aan derden. Dit geldt alleen voor deschade die jij of je familie als particulier maken. Eventueleschade lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekering voorparticulieren (AVP) zoals een aansprakelijkheidsverzekeringvoluit heet, is niet wettelijk verplicht. Toch ook is het in feite voor vrijwel iedereen een min of meer onmisbareverzekering, net als een opstalverzekeringvoor huizenbezitters.{

Waarom een aansprakelijkheidsverzekeringparticulieren?

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren ga je aan om je te verzekeren tegengebreken waar je wettelijkaansprakelijk voor wordt gehouden. Dit zijnschades die je aandoet aan anderen of de goederen van andere mensen.Denk aan de boormachine van je broerdie je uit je handen laat vallen. Of je buurman diestruikelt over een losliggend snoer in jouw woonkameren zijn arm breekt. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren dekt niet alleen deschade die jij hebt veroorzaakt, ook die vanbijvoorbeeld je kinderen. Met eenWAverzekering binnen het de meeste pakketten ben je verzekerdtot een schade van 1.250.000euro.

Met de AVP bedisplay je naast je eigen portemonnee,maar tevens die van degene die je per ongelukgebreken toebrengt. Wij helpen bijhet maken van eenoptie voor de aansprakelijkheidsverzekering particulieren voor jou.

Uw aansprakelijkheidsverzekering verzekerd u tegen schade aan andere mensen waarvoor u verantwoordelijk wordt gesteld.

U bent gedekt tegenschade aan anderen

  • De WAverzekering wordt ook wel aansprakelijkheidsverzekering particulieren genoemd
  • De aansprakelijkheidsverzekering particulieren uitgekeerd letselschade en zaakschade
  • Opzettelijke schade is nietverzekerd
  • Zuivere vermogensgebreken isook uitgesloten

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren is een verzekering die gebreken die jij aan een ander of zijn goederen aanbrengt. Deverzekeringspolis is in beginsel bij iedereverzekeringsmaatschappij hetzelfde. Als u alsklant schade toebrengtaan (spullen van) anderen dan wordt dit tot ruwweg €1.250.000 vergoed pergebeurtenis. Dit bedrag verschilt perverzekeringsmaatschappij.

Is een aansprakelijkheidsverzekering particulieren verplicht?

In ons land is hetafsluiten van een AVP niet verplicht. Maar het is wel verstandig omdit te doen. Met name met huisdieren zit eentegenslag in een nihil hoekje. Deonkosten voor het terug betalen van deveroorzaakte gebreken kan dan behoorlijk hooguitvallen.

Aansprakelijkheidsverzekering: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de standaard zorgverzekering en de autoverzekering, hoort de aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een AVP hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De maandpremie die jeafdraagt voor een AVP met dekking voor het gehelegezin (circa €50 per kalenderjaar voor een te verzekeren bedrag van €1,25miljoen of meer) is in principe laag enabsoluut geen reden om zo’n verzekeringspolosniet af te sluiten. daarnaast ben je als jeg1 aansprakelijkheidsverzekering particulieren hebt en wel verantwoordelijk bent voor schadeaan een ander, veel duurder uit. Endesalniettemin is tevens het slachtoffer er de dupe van alsje geen aansprakelijkheidsverzekering particulieren hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebtgekozen.

Wat betaalt je AVP?

De aansprakelijkheidsverzekering particulieren binnen het instap pakketten heeft eenruime dekking. Wanneer je voor eenschade verantwoordelijk bent kun je beroep doen opje WAverzekering. Maar de dekking geldt niet alleen voor jou maarook voor je kinderen, inwonende ouders, loges, maar tevens voorje huisdieren.

Voor welk bedrag aan schade ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeraar. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij enkeleverzekeraars kun je tussen 2 bedragenkiezen, maar bij sommige heb je geenkeuze. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag houdt in ook een hogeremaandprijs die je maandelijks moetbetalen. Je kunt tevens de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering voorgeschreven is hebje hier wel optie vrijheid in.

WA Verzekering verplicht

Nu is hetuiteraard niet de bedoeling dat jevoor elke kleinigheid (dubbel) verzekerd bent, maar het kan geen kwaadom je als particulier goed te overwegen of je een verzekering wiltaan gaan als het om aansprakelijkheid gaat. Het is ergvervelend als je per ongeval een gebeurtenis veroorzaaktwaar je niet de (financiële) verantwoordelijkheid voor kunt dragen.Daarnaast is voor iedereen die een voertuig bezit,over het algemeen een (personen-)auto,de WA Verzekering verplicht. Deze WA verzekering wordt door veelverzekeraars dan tevens wel de WA Autoverzekering genoemd. De Nederlandsewetgever neemt de burger daarmee in bescherming. Op welk moment de WAAutoverzekering nietvereist was, dan zou na veel aanrijdingenniet alleen het menselijke leed maar tevens het financiële leed niet teoverzien zijn.

Gemakkelijk overstappen AVP

Het klinkt ingewikkeld om je oude aansprakelijkheidsverzekering particulieren te op te zeggen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is gemakkelijk geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeringsmaatschappij. Zij maken de annuleren dan voor je in orde. Hierna kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor algemene aansprakelijkheidsverzekering vinden.

Scroll naar boven