Achmea Aansprakelijkheidsverzekering

Met een AVP voor particulieren (AVP) dek je je aansprakelijkheid voor schade aan personen (letselschade) en aan zaken. Je hoeft de veroorzaakte gebreken niet zelf gemaakt te hebben. Een kapotte waterleiding die waterschade heeft veroorzaakt bij de buren, is wel gebreken die je niet echt zelf veroorzaakt hebt. Per slot van rekening wordt de schade jou op grond van de wet wel toegerekend. We praten in dit geval over risicoaansprakelijkheid.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering particulieren?

Uitgangspunt voor de verzekering om uit te betalen bij achmea aansprakelijkheidsverzekering is dat de verzekeringnemer aansprakelijk bent voor de te vergoeden schade aan personen of goederen. Als dat zo is, zijn tevens de de daaruit voortvloeiende schades gedekt.

Een tegenslag zit in een niet groot hoekje. Je dochter kan per ongeluk een bal door het raam schoppen lopende het tennissen, of voor je het weet heeft je papegaai de bril van een oude man voor voedsel aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet voldoende verzekerd bent voor deze gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren vergoedt de schade als jij of je kind per abuis de veroorzaker is van gebreken aan derden. Dit geldt alleen voor de schade die jij of je familie als particulier maken. Eventuele schade lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een AVP wordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP)

Een AVP biedt bescherming voor gebreken waar jij ofjouw kindaansprakelijk voor is. Je bent gedekt voorimmateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke schade betreffen. ook ben je verzekerd voor schade aan materiëlezaken. Een voorwaarde is dat de schade niet metopzet mag zijn aangebracht. Dat jijaansprakelijk bent voor de schade,houdt in niet altijd dat jij de gebreken zelfgemaakt hoeft te hebben. Jij bent somsook aansprakelijk voor schadeaangericht door je papegaai.ernaast ben jijverantwoordelijk voor schade die ontstaat door een mankement aan je woning.Een voorbeeld is wanneer een dakpan van jouwwoning op het hoofd van de buurvrouw valt. Dan ben jeaansprakelijk voor de schade die dit heeft opgeleverd.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eenongeval zit in een niet groot hoekje. Je kindkan per tegenslag een bal door het raam schoppengedurende het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De onkosten kunnen flinkoplopen als je niet verzekerd bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedtde kosten als jij of je familie per ongeval deveroorzaker zijn van schade aan derden. Dit geldt alleen voor degebreken die jij of je familie als particulier maken. Eventuelegebreken lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt tevens wel een WA verzekering genoemd. Als u, uw partner, uwkinderen of uw huisdier een schade veroorzaakt bij iemand anders,dan bent u verantwoordelijk voor deze schade. Zonderaansprakelijkheidsverzekering moet ude kosten die hieruit volgt zelf betalen. Als u een aansprakelijkheidsverzekering heeft danbent u hiervoor verzekerd en zal uw verzekering de onkosten omde schade te dekken betalen. Het is niet verplichtom een WA verzekering te hebben, maar het kan wel verstandig zijn. Het hoeft dan ook nietzo te zijn dat u de schade zelf veroorzaakt heeft. Een kapottewaterleiding bij de buurman, die bij u vandaan komt. Of een dakpan dievan uw dak valt op de auto van de buren. Het kan verkeren.Tevens hiervoor verzekert u zich met de aansprakelijkheidsverzekering. {

Waarom een aansprakelijkheidsverzekeringparticulieren?

De aansprakelijkheidsverzekering particulieren sluit je af om je te verzekeren tegengebreken waar je wettelijkaansprakelijk voor wordt gehouden. Dit zijngebreken die je toebrengt aan anderen of de spullen van personen.Denk aan de boormachine van je broerdie je uit je handen laat vallen. Of je oom dievalt over een losliggend touw in jouw schuuren zijn schouder breekt. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren vergoedt bijna allegebreken die jij hebt veroorzaakt, ook die vanonder meer je logés. Met deAVP binnen het de meeste pakketten ben je verzekerdtot een schade van ruim een miljoen euro.

Met de aansprakelijkheidsverzekering particulieren bescherm je niet alleen je eigen banksaldo,maar tevens die van degene die je onverhooptgebreken toebrengt. Wij helpen bijhet maken van eenoptie voor de AVP voor jouw situatie.

Uw aansprakelijkheidsverzekering gedekt u tegen gebreken aan andere personen waarvoor u verantwoordelijk wordt gesteld.

U bent verzekerd tegenschade aan anderen

  • Een AVP wordt tevens wel WAverzekering genoemd
  • Een WAverzekering vergoed letselschade en zaakschade
  • gebreken die met opzet is veroorzaaktwordt niet betaald
  • Financiële schade die niet voortvloeit uiteen schade aan zaken of letselschade wordt niet vergoed

Een aansprakelijkheidsverzekering is een verzekering die gebreken die iemand aan een anderpersoon of zijn goederen aanbrengt. Deverzekeringspolis is in de basis bij iedereverzekeringsmaatschappij dezelfde. Als u alsverzekerde gebreken aanbrengtaan (spullen van) anderen dan wordt dit tot rond €1.250.000 gedekt pergebeurtenis. Dit bedrag verschilt perverzekeraar.

Is een aansprakelijkheidsverzekering particulieren verplicht?

In dit land is hetvinden van een aansprakelijkheidsverzekering niet verplicht. Maar het is wel handig omdit te doen. Ook met enthousiaste huisdieren zit eenongeluk in een niet groot hoekje. Dekosten voor het betalen van deveroorzaakte schade kan dan erg hooguitvallen.

WAverzekering: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de standaard zorgverzekering en de autoverzekering, hoort de aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De premie die jebetaalt voor een AVP met gezinsdekking (circa €50 per 12maanden voor een te verzekeren bedrag van €1,25miljoen of meer) is in principe laag enzeker geen reden om zo’n verzekeringspolosniet aan te gaan. ook ben je als jegeen aansprakelijkheidsverzekering hebt en wel aansprakelijk bent voor schadeaan eigendommen van een ander, veel meer kwijt. Enbovendien is tevens het slachtoffer er de dupe van alsje geen WAverzekering hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebtgekozen.

Wat is verzekerd

Met de aansprakelijkheidsverzekering ben je gedekttot een bedrag van 1.250.000 euro. De aansprakelijkheidsverzekeringheeft een ruime dekking. Als jij voor de wet verantwoordelijkbent, kun je een beroep doen op je aansprakelijkheidsverzekering.De aansprakelijkheidsverzekering betaaltniet alleen de gebreken die jij hebt veroorzaakt, maar tevens dievan eventuele gezinsleden, uitwonende kinderen (vanwege studie), inwonendeouders en logés. Er zijn maar een paar situatiesdie zijn uitgesloten van de dekking.

Wat is niet verzekerd

De aansprakelijkheidsverzekering geldtniet voor gebreken die zijn veroorzaakt met een motorvoertuig. Wanthiervoor heb je dan een aparte brommer-, motor- of autoverzekering afgesloten. Tevens gehuurde spullen,bijvoorbeeld voor een verbouwing of feest, zijn niet verzekerdvia de aansprakelijkheidsverzekering.Maar ook het jachtbedreiging en gebrekenbij hoogrisico sporten is uitgesloten. schadedie je opzettelijk hebt veroorzaakt wordt niet vergoeddoor de aansprakelijkheidsverzekering.

Wat kost een WA verzekering?

Een AVP kost een aantal euro per maand. De exactekosten hangen af van je persoonlijke situatie, zoals je woonplaats enleeftijd. Ook maakt het ook uit of je de aansprakelijkheidsverzekering particulieren alleen aangaat of dat je ook je partneren/of kinderen meeverzekert.

Met een WAverzekering bent u verzekerd wanneer uaansprakelijk gesteld wordt.

Voor welk bedrag aan schade ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeraar. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij meerdereverzekeraars kun je tussen twee bedragenkiezen, maar bij niet alle heb je geenkeuze. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag betekent tevens een hogerepremie die je elke maand moetbetalen. Je kunt tevens de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering vereist is hebje hier wel keuze vrijheid in.

Aansprakelijkheidsverzekering vergelijken

Een ieder doet wel eens iets ondoordachtsof kan een tegenslag veroorzaken. Als derden daardoor schadeervaren, kun je hiervoor verantwoordelijk zijnen deze schade moeten vergoeden. De aansprakelijkheidsverzekering van HEMA betaalttegen de financiële gevolgen hiervan.

Deze particuliere aansprakelijkheidsverzekering(AVP) of inboedelverzekeringsluit je op vrijwillige basis af. Een WA verzekering istochvereist als je in onsland auto wilt rijden. Op hier vind jevergelijkingstools waar je kosteloos gebruik van kunt maken.

Voor je een aansprakelijkheidsverzekeringvergelijken kunt hebben wij enkele gegevens van jenodig – gezinssamenstelling, geboortedatum verzekeringnemer, hetbedrag dat je verzekert en de limiet van heteigen risico. Als je deze gegevens hebt ingevuld komt er een lijst metverzekeraars uit de vergelijker rollendie voor jou gewenst kunnen zijn.Door het vinden van een aansprakelijkheidsverzekering verzeker je jezelf tegengebreken of letsel die je bij iemand anders veroorzaakt. De kostenvan aansprakelijkheidsverzekeringenis relatief laag. Veelvoorkomende gebreken .

Een aansprakelijkheidsverzekeringbetaalt schade die je per abuis hebt veroorzaakt bijeen ander en waarvoor je zelf aansprakelijk bent.Bijvoorbeeld: je laat een glas wijn over het tapijt vande buurman vallen. Of je zoontje fietst per ongevaleen voetganger omver. De aansprakelijkheidsverzekeringbetaalt de ontstane gebreken aan anderen.

Een aansprakelijkheidsverzekeringvergelijken en gauw aan gaan met korting doe je op onze website. Een aansprakelijkheidsverzekeringook wel avp genoemd wordt vaak afgesloten om de aansprakelijkheid voor particulieren af te dekken. Jekan bijvoorbeeld risico-verantwoordelijk zijnvoor je kat, woonhuis, gezinen uiteraard jezelf. Met een avp dekje de financiële gevolgen af waarvoor je aansprakelijkgesteld kan worden. De kosten van de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren is erg laag.Tevens kan er gekozen worden voor een eigen risico. Een avp wordt meestal afgesloten in combinatie met een inboedelverzekering of in een pakketverzekering

Je bent bij vrienden op bezoek en je stoot pertegenslag een dure vaas om. De vaas valt in 1.000 stukken opde grond en is niet meer te repareren! Gelukkig weet je dat je een goede aansprakelijkheidsverzekering hebtafgesloten en vertel jij je vrienden dat ze jouaansprakelijk kunnen stellen voor de geleden materiëleschade van de vaas.

De aansprakelijkheidsverzekeringvoor particulieren, kortweg AVP, beschermt je tegen het financiëledreiging van aansprakelijkheid. Hetbeschermt je niet alleen tegen materiële gebreken, zoals de vaas in deeerder genoemde voorbeeld, maar tevens tegen schade aanpersonen (tevens wel letselschade) en gebreken aan zaken.

Het fijne aan een aansprakelijkheidsverzekering is dat een schade niet perse door jou veroorzaakt hoeft te zijn. Beeld je bijvoorbeeld de geval in dat er een waterleiding in jouw huisspringt en dat de vrijgekomen water gebreken bij je buurmanveroorzaakt. Deze gebreken heb je niet spoorslags veroorzaakt maar de aansprakelijkheidsverzekeringbetaalt schade op de grond van de wet.

Wanneer u diverseverzekeringen en verzekeraars met elkaarvergelijkt, zal het u mogelijkerwijs opvallen dat allerhandeverzekeringsproducten en verzekeraars veelovereenkomsten vertonen. De oorzaak voor dit fenomeen ligt voornamelijk in hetgegeven dat veel aanbieders van aansprakelijkheidsverzekeringen defeitelijke uitvoering van de hulp uitbesteden aan grote gespecialiseerdeorganisaties. Heeft een aansprakelijkheidsverzekeringvergelijken dan wel zin? Zeker! Want naast de overeenkomsten bestaan er tevensgrote verschillen die vooral te vinden zijn in de gebodenpakketten en modules, alsook in de hoogte van de premies.Ook is het tevens goed, op welk moment u aleen aansprakelijkheidsverzekering heeft,uw huidige verzekering te vergelijken met andereverzekeringsmaatschappijen.

Ook helpen wij jou graagmet het vinden van een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering(een WA verzekering). Dit doen we aan de hand van een vergelijker. Je vulthier jouw gegevens in – kenteken, geboortedatum, postcode,gebrekenvrije jaren, leeftijd behalen rijbewijs, dekking, eigen risicoen aantal kilometers per twaalf maanden – en opbasis van deze gegevens komt er een lijst uitrollen met deverzekeringsmaatschappijen die hetgoedkopere bij je situatiepassen. Een WA verzekering aan gaan is nog nooit zogemakkelijk geweest.

Wij doen ons best om de lijst van verzekeraars up-to-date te houden. Dagelijks zijn onze medewerkers op zoek naar de betere aansprakelijkheidsverzekeringen en WA verzekeringen. De kans is dan tevens groot dat je via onze website een verzekering gaat vinden die bij je past. Als je rechtsbijstandsverzekeringen wilt vergelijken klik hier.

Veel consumenten in Nederland hebben behoefte aan controle over hun eigen leven en het zelf inde hand hebben van bepaalde zaken. Zonder teveel te generaliseren,kunnen we stellen dat we een ‘goed georganiseerd’ volk zijn. Helaas hebben wedesondanks niet overal invloed op. ‘Een tegenslag zit in eennihil hoekje’ is daarom een veelgehoord Nederlands gezegde.‘En van het concert des levens krijgt niemand een programma’, zo luidt eenbekende tegeltjeswijsheid over dit onderwerp. Een groot deel van deNederlanders beseft dan ook dat het van betekenis is om goed verzekerdte zijn, voor die keren dat er iets gebeurt waar je zelf niet de afloop van kanbepalen. Het is belangrijk om bij alle type verzekeringen goed alle voorwaardenvan de polis te lezen.

Efficiënt overstappen WA verzekering

Het klinkt moeilijk om je oude AVP te beëindigen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is zo geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeringsmaatschappij. Zij maken de opzegging dan voor je in orde. Vervolgens kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor achmea aansprakelijkheidsverzekering vinden.

Scroll naar boven