Aansprakelijkheidsverzekering Zzp

Ook al is een particuliere aansprakelijkheidsverzekering niet wettelijk verplicht, het kan per slot van rekening interessant zijn om deze naast de WA verzekering af te sluiten. Wil je gedekt zijn voor de schade die je veroorzaakt bij derden, maar weet je niet exact voor welke verzekeringsmaatschappij je het voordeligste kunt kiezen? Of twijfel je welke verzekering voor jou het goedkoopste is? In dit artikel vindt je alle gegevens die je benodigd voorafgaand je begint met aansprakelijkheidsverzekering zzp, en alvorens je er een gaat aan gaan.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering particulieren?

Reden voor de verzekeringsmaatschappij om uit te betalen bij aansprakelijkheidsverzekering zzp is dat jij aansprakelijk bent voor de te vergoeden schade aan personen of zaken. Als dat het geval is, zijn tevens de de daaruit voortvloeiende gebreken gedekt.

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Je dochter kan per abuis een bal door het raam schoppen tijdens het spelen, of voor je het weet heeft je kat de bril van een opa voor voedsel aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet goed gedekt bent voor deze gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren vergoedt de kosten als jij of je vriendin per abuis de aanstichter is van gebreken aan anderen. Dit geldt uitsluitend voor de schade die jij of je familie als particulier maken. Eventuele gebreken tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering (AVP)

Een AVP biedt dekking voor gebreken waar jij ofjouw dochteraansprakelijk voor is. Je bent verzekerd voorimmateriële letselschade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke schade betreffen. Ook ben je gedekt voor gebreken aan materiëleschade. Een voorwaarde is dat de schade niet metopzet mag zijn toegebracht. Dat jijaansprakelijk bent voor de schade,betekent niet altijd dat jij de gebreken zelfveroorzaakt hoeft te hebben. Jij bent somstevens aansprakelijk voor gebrekenaangericht door je papegaai.Hiernaast ben jijverantwoordelijk voor schade die is voorzaakt door een mankement aan je huis.Een voorbeeld is op welk moment een dakpan van jewoning op het hoofd van de buurman valt. Dan ben jeaansprakelijk voor de schade die dit heeft opgeleverd.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eenongeval zit in een klein hoekje. Je kindkan per tegenslag een bal door het raam schoppengedurende het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De onkosten kunnen flinkoplopen als je niet gedekt bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedtde kosten als jij of je familie per ongeval deveroorzaker zijn van schade aan derden. Dit geldt alleen voor deschade die jij of je familie als particulier maken. Eventueleschade lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekeringgeldt voor gebreken waar je volgens de wet aansprakelijkvoor bent. Hiermee wordt bedoeld: schade door onzorgvuldig handelen.schade door opzet en gebreken door een groep vallen nietonder de dekking. Veroorzaak je schade aan je eigen spullen of dievan andere gezinsleden? tevens dit valt niet onder de dekking.

Je kunt dezeverzekering voor jezelf afsluiten, maar tevens voor eenander, zoals je partner en je kinderen. Kinderen moeten minderjarig zijn – indit geval onder de 21 – en inwonend. Studerende kinderen mogen, ookals ze uitwonend zijn, worden meeverzekerd. Een aansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht. Maar voor een aantal euro per maand kun je jezelfof een dierbare verzekeren tot een bedrag van ten hoogste 2,5miljoen euro. Vergelijk nu!{

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten?

U kuntbij de verzekeraar kiezen voor welk bedrag u deverzekering wilt aan gaan. Dit ligt meestal tussen de €500.000 en €2.500.000 pergebeurtenis. U kunt dit terug vinden in uwvoorwaarden van de polis. Als u gebruik moetmaken van uw verzekering en u komt er niet uit met de tegenpartij. Dan kunt ueen beroep doen op uw rechtsbijstandsverzekering. Heeft u deze niet? Dan kunt uhier een rechtsbijstandverzekeringvergelijken.

Wanneer je iets doet dat schade veroorzaakt, ben je er volgens dewet verantwoordelijk voor. Dat houdtin dat je de onkosten van de schade moet betalen. Spullen kunnen zijn beschadigd, maar jekunt tevens iemand per ongeluk verwonden. Heb je kleine kinderen?Dan is de ouder verantwoordelijk voor de schade die zijveroorzaken. Zonder aansprakelijkheidsverzekeringmoet je de schade uit eigen zak betalen.Een kleine gebreken is in de regel niet het probleem. Maar stel dat iemand door iets wat jij zonder opzethebt gedaan ziek wordt of hulpbehoevend raakt? Dan looptde schade al eenvoudig op.

U bent verzekerd tegengebreken aan anderen

  • Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren wordt ook wel aansprakelijkheidsverzekering genoemd
  • Een aansprakelijkheidsverzekering vergoed letselschade en zaakschade
  • gebreken die met opzet is veroorzaaktwordt niet betaald
  • Alleenfinanciële schade uit zaken of letsel wordenuitbetaald door een aansprakelijkheidsverzekeringparticulieren

Een WAverzekering is een verzekering die gebreken die iemand aan een anderpersoon of zijn spullen aanbrengt. Depolis is in beginsel bij iedereverzekeringsmaatschappij hetzelfde. Als u alsverzekerde gebreken aanbrengtaan (spullen van) andere personen dan wordt dit tot ruwweg €1.250.000 gedekt persituatie. Dit bedrag verschilt perverzekeringsmaatschappij.

Is een WA verzekering verplicht?

In Holland is hetaan gaan van een AVP niet verplicht. Maar het is wel verstandig omdit te doen. Vooral met kleinekinderen zit eenongeval in een niet groot hoekje. Dekosten voor het terug betalen van deschade kan dan erg hooguitvallen.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de basis zorgverzekering en de verzekering voorauto’s, hoort de aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een AVP hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De maandelijkse kosten die jebetaalt voor een WAverzekering met gezinsdekking (ongeveer €50 per 12maanden voor een te verzekeren bedrag van €1,25miljoen of meer) is in principe niet hoog enzeker geen reden om zo’n verzekeringspolosniet af te sluiten. Ook ben je als jegéén AVP hebt en wel verantwoordelijk bent voor schadeaan een ander, veel meer kwijt. Endesalniettemin is tevens het slachtoffer er de dupe van alsje geen aansprakelijkheidsverzekering hebt, of voor een te laag gedekt bedrag hebtgekozen.

Wat is verzekerd

Met de aansprakelijkheidsverzekering ben je gedekttot een bedrag van 1.250.000 euro. De aansprakelijkheidsverzekeringheeft een ruime dekking. Als jij voor de wet verantwoordelijkbent, kun je een beroep doen op je aansprakelijkheidsverzekering.De aansprakelijkheidsverzekering vergoedtniet alleen de gebreken die jij hebt veroorzaakt, maar ook dievan eventuele gezinsleden, uitwonende kinderen (vanwege studie), inwonendeouders en logés. Er zijn maar een paar situatiesdie zijn uitgesloten van de dekking.

Wat is niet verzekerd

De aansprakelijkheidsverzekering geldtniet voor schades die zijn veroorzaakt met een motorvoertuig. Wanthiervoor heb je dan een aparte brommer-, motor- of autoverzekering afgesloten. Ook gehuurde spullen,onder andere voor een verbouwing of feest, zijn niet gedektvia de aansprakelijkheidsverzekering.Maar tevens het jachtrisico en gebrekenbij riskante sporten is uitgesloten. gebrekendie je opzettelijk hebt veroorzaakt wordt niet uitgekeerddoor de aansprakelijkheidsverzekering.

Wat kost een AVP?

Een AVP kost een paar euro per maand. De exactekosten hangen af van je persoonlijke situatie, zoals je woonplaats enleeftijd. Tevens maakt het ook uit of je de aansprakelijkheidsverzekering particulieren alleen afsluit of dat je ook je partneren/of kinderen meeverzekert.

Met een WAverzekering bent u verzekerd wanneer uaansprakelijk gesteld wordt.

Voor welk bedrag aan gebreken ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeraar. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij enkeleverzekeringsmaatschappijen kun je tussen twee bedragenkiezen, maar bij een aantal heb je geenoptie. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag houdt in tevens een hogerekosten die je maandelijks moetbetalen. Je kunt tevens de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering geboden is hebje hier wel keuze vrijheid in.

Aansprakelijkheidsverzekering met kinderen

Als je kinderen hebt, is het goed om te kijken naar een aansprakelijkheidsverzekering metsport- en spelmodule. Die vergoedt schadegedurende onder anderesportwedstrijden. Lang niet elke verzekeraar biedtdie module aan. Als spelende vriendjes of oppassenbij jou thuis iets stuk maken, kun je geen beroepdoen op je aansprakelijkheidsverzekering,maar misschien wel op de AVP van de ouders vanhet vriendje. Maakt je eigen kind iets kapot bij een ander thuis, dan kun jedat laten uitbetalen via je eigen aansprakelijkheidsverzekering, mits je een oppasmodule hebtafgesloten.

Spullen lenen van een ander of bij iemandhelpen klussen leidt soms ook totschade. Die is betaalt via respectievelijk deopzichtclausule en de vriendendienstclausule.

Let wel op of kinderen automatisch zijngedekt of dat je ze apart moet aanmelden als er eenbaby geboren wordt. Dat verschilt per verzekeringsmaatschappij.

Gemakkelijk overstappen WA verzekering

Het klinkt moeilijk om je oude AVP te laten stoppen en over te stappen naar een andere verzekering, maar dat is snel geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeraar. Zij maken de opzegging dan voor je in orde. Hierna kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor aansprakelijkheidsverzekering zzp afsluiten.

Scroll naar boven