Aansprakelijkheidsverzekering Zzp Premie

Met een WA verzekering voor burgers (AVP) dek je jouw aansprakelijkheid voor schade aan personen (letselschade) en aan zaken. Je hoeft de veroorzaakte schade niet zelf veroorzaakt te hebben. Een kapotte waterleiding die watergebreken heeft veroorzaakt bij de buren, is bijvoorbeeld schade die je niet direct zelf gemaakt hebt. Welbeschouwd wordt de gebreken jou volgens de wet wel aangerekend. We spreken in dit situatie over risicoaansprakelijkheid.

Watis een WAverzekering?

Reden voor de verzekeringsmaatschappij om uit te betalen bij aansprakelijkheidsverzekering zzp premie is dat de verzekeringnemer aansprakelijk bent voor de te verhalen gebreken aan personen of goederen. Als dat zo is, zijn ook de de daaruit voortvloeiende gebreken gedekt.

Een tegenslag zit in een niet groot hoekje. Je vriendin kan per abuis een bal door het raam schoppen gedurende het volleyballen, of voor je het weet heeft je papegaai de bril van een oom voor voedsel aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet verzekerd bent voor zulke schade. Een WA verzekering dekt de schade als jij of je dochter per abuis de veroorzaker is van gebreken aan derden. Dit geldt alleen voor de schade die jij of je vrouw als privé-persoon maken. Eventuele gebreken gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een AVP wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP)

Een WAverzekering biedt bescherming voor gebreken waar jij ofje dochteraansprakelijk voor is. Je bent verzekerd voorimmateriële letselschade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke schade betreffen. Hiernaast ben je verzekerd voor gebreken aan materiëlezaken. Een voorwaarde is dat de gebreken niet metopzet mag zijn toegebracht. Dat jijaansprakelijk bent voor de gebreken,houdt in niet altijd dat jij de gebreken zelfveroorzaakt hoeft te hebben. Jij bent bijvoorbeeldook aansprakelijk voor schadeaangebracht door je hond.Ook ben jijaansprakelijk voor schade die is voorzaakt door een mankement aan jouw huis.Een voorbeeld is wanneer een dakpan van jewoning op het hoofd van de buurman valt. Dan ben jeaansprakelijk voor de gebreken die dit heeft opgeleverd.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eenongeluk zit in een nihil hoekje. Je kindkan per ongeval een bal door het raam schoppentijdens het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De onkosten kunnen flinkoplopen als je niet verzekerd bent voor zulke schade. Een aansprakelijkheidsverzekering dektde onkosten als jij of je familie per tegenslag deveroorzaker zijn van schade aan derden. Dit geldt alleen voor degebreken die jij of je familie als particulier maken. Eventuelegebreken lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekeringgeldt voor schade waar je volgens de wet aansprakelijkvoor bent. Hiermee wordt bedoeld: schade door onzorgvuldig handelen.gebreken door opzet en gebreken door een groep vallen nietonder de dekking. Veroorzaak je gebreken aan je eigen spullen of dievan andere gezinsleden? ook dit valt niet onder de dekking.

Je kunt dezeverzekering voor jezelf aan gaan, maar ook voor eenander, zoals je partner en je kinderen. Kinderen moeten minderjarig zijn – indit situatie onder de 21 – en inwonend. Studerende kinderen mogen, ookals ze uitwonend zijn, worden meeverzekerd. Een aansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht. Maar voor eenpaar euro maandelijks kun je jezelfof een dierbare verzekeren tot een bedrag van maximaal 2,5miljoen euro. Vergelijk nu!{

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten?

U wilt niette veel verzekerd zijn en tevens nietvoor elk geval. Maar een aansprakelijkheidsverzekering isover het algemeen geenovertollige luxe. U acht de kans over hetalgemeen klein, maar u zitmeestaltochook watprettiger op de bank als het hard stormt en u weet dat eendakpan die schade aanricht bij de buren voor u financieelgeen effecten heeft. Een tegenslag zit helaas ineen nihil hoekje en komt immer opeen moment dat het u niet goed uitkomt, vooral financieel niet.

De kostenkunnen nogal in enkele stappen oplopen alshet wel mis gaat. Met een lage premie permaand kunt u ditdreiging al afdekken. Voor zo’n €34 per12 maanden bent u al goed verzekerd.

U bent verzekerd tegenschade aan anderen

 • De WAverzekering wordt ook wel AVP genoemd
 • De AVP betaald letselgebreken en zaakschade
 • Met opzet veroorzaakte gebreken wordt nietvergoed
 • Financiële gebreken die niet voortvloeit uiteen gebreken aan zaken of letselgebreken wordt niet uitbetaald

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren is een verzekering die gebreken die jouw kind(eren) aan iemand anders of zijn goederen aanbrengt. Deverzekering is in de basis bij iedereverzekeringsmaatschappij dezelfde. Als u alsverzekerde gebreken toebrengtaan (spullen van) andere personen dan wordt dit tot rond €1.250.000 vergoed persituatie. Dit bedrag verschilt perverzekering.

Is een WA verzekering verplicht?

In ons land is hetafsluiten van een AVP niet verplicht. Maar het is wel handig omdit te doen. Ook met kleinekinderen zit eenongeluk in een klein hoekje. Deonkosten voor het terug betalen van deveroorzaakte schade kan dan behoorlijk hooguitvallen.

AVP: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de basis zorgverzekering en de autoverzekering, hoort de aansprakelijkheidsverzekering niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De maandpremie die jebetaalt voor een AVP met gezinsdekking (ongeveer €50 per 12maanden voor een verzekerd bedrag van €1,25miljoen of meer) is relatief laag ensowieso geen reden om een polisniet af te sluiten. ook ben je als jeg1 WAverzekering hebt en wel verantwoordelijk bent voor schadeaan eigendommen van een ander, veel meer kwijt. Endesalniettemin is ook het slachtoffer er de dupe van alsje geen AVP hebt, of voor een te laag gedekt bedrag hebtgekozen.

Bescherming WA verzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering dekt over het algemeen:

 • gebreken waar jijaansprakelijk voor bent zoals letselschade bij anderen en schade aan materiële zaken
 • gebreken die per ongeluk toegebracht is
 • gebreken aangericht door jedochter
 • schade als gevolg van eenmankement aan je huis

  Voor welk bedrag aan gebreken ben ik verzekerd?

  Dit verschilt perverzekeringsmaatschappij. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij enkeleverzekeraars kun je tussen twee bedragenkiezen, maar bij enkele heb je geenmogelijkheid. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag houdt in tevens een hogerekosten die je per maand moetbetalen. Je kunt tevens de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering geboden is hebje hier wel keuzemogelijkheid vrijheid in.

 • Waarom sluit je een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven af?

  De meeste Nederlanders hebben al een aansprakelijkheidsverzekering voorprivésituaties. Alleen betaalt een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) geengebreken die je als bedrijf veroorzaakt. Zo’n schade kanflink in de papieren lopen, dus is het interessant eenAVB te hebben. Heb je dit niet? Dan loop je hetgevaar dat je zo’n hoge claimniet zelf kunt betalen. Zeker als kleine zelfstandige kan dit een probleemzijn, waar je liever niet mee te maken krijgt.

  Eenvoudig overstappen AVP

  Het klinkt moeilijk om je oude WA verzekering te beëindigen en over te stappen naar een andere verzekering, maar dat is met enkele klikken geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeraar. Zij maken de annuleren dan voor je in orde. Vervolgens kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor aansprakelijkheidsverzekering zzp premie aan gaan.

Scroll naar boven