Aansprakelijkheidsverzekering Zonder Eigen Risico

Een aansprakelijkheidsverzekering is doorslaggevend om af te sluiten. Het wordt ook wel een WA-verzekering genoemd, het betreft namelijk een verzekering geldig voor uw wettelijke aansprakelijkheid. Hiermee bent u verzekerd tegen de financiële gevolgen van de door u of uw gezinsleden veroorzaakte gebreken aan derden. Niet alleen uzelf, ook uw partner, kinderen, huisdieren en eventuele logees zijn verzekerd als zij onverhoopt schade of letsel aan derden veroorzaken.

Watis een AVP?

Uitgangspunt voor de verzekeringsmaatschappij om uit te betalen bij aansprakelijkheidsverzekering zonder eigen risico is dat de verzekeringnemer aansprakelijk bent voor de te vergoeden gebreken aan mensen of goederen. Als dat het geval is, zijn tevens de gevolgschades gedekt.

Een ongeval zit in een nihil hoekje. Je partner kan per ongeluk een bal door het raam schoppen gedurende het voetballen, of voor je het weet heeft je kat de bril van een oude man voor voedsel aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet verzekerd bent voor dit type schade. Een WA verzekering vergoedt de kosten van de gebreken als jij of je vrouw per ongeluk de veroorzaker is van schade aan derden. Dit geldt uitsluitend voor de gebreken die jij of je vrouw als particulier maken. Eventuele gebreken gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een WA verzekering wordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP)

Een AVP biedt bescherming voor gebreken waar jij ofje kindaansprakelijk voor is. Je bent verzekerd voorimmateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke schade betreffen. ook ben je gedekt voor schade aan materiëlezaken. Een voorwaarde is dat de gebreken niet metvoorbedachte rade mag zijn aangebracht. Dat jijaansprakelijk bent voor de schade,betekent niet dat jij de schade zelfveroorzaakt hoeft te hebben. Jij bent somstevens aansprakelijk voor schadeaangebracht door je huisdier.Hiernaast ben jijverantwoordelijk voor gebreken die ontstaat door een gebrek aan je woning.Een voorbeeld is op welk moment een dakpan van jouwhuis op het hoofd van de buurvrouw valt. Dan ben jeverantwoordelijk voor de gebreken die dit met zichmeebrengt.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eentegenslag zit in een nihil hoekje. Je kindkan per tegenslag een bal door het raam schoppentijdens het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De onkosten kunnen flinkoplopen als je niet gedekt bent voor zulke schade. Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedtde onkosten als jij of je familie per ongeluk deveroorzaker zijn van schade aan derden. Dit geldt alleen voor degebreken die jij of je familie als particulier maken. Eventuelegebreken gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekering voorparticulieren (AVP) zoals een aansprakelijkheidsverzekeringvoluit heet, is niet wettelijk verplicht. Immers is het in feite voor vrijwel iedereen een min of meer onmisbareverzekering, net als een opstalverzekeringvoor huizenbezitters.{

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering?

De aansprakelijkheidsverzekering particulieren ga je aan om je te verzekeren tegengebreken waar je wettelijkaansprakelijk voor wordt gehouden. Dit zijngebreken die je aandoet aan anderemensen of de goederen van andere mensen.Denk aan de boormachine van je oomdie je uit je handen laat vallen. Of je broer diestruikelt over een laaghangend touw in jouw huisen zijn been breekt. Een WAverzekering dekt niet alleen deschade die jij hebt veroorzaakt, tevens die vanbijvoorbeeld je huisdieren. Met deaansprakelijkheidsverzekering particulieren binnen het de meeste pakketten ben je beschermttot een schadebedrag van ruim een miljoen euro.

Met een WAverzekering bescherm je niet alleen je eigen portemonnee,maar tevens die van degene die je per abuisgebreken berokkent. Wij begeleiden bijhet maken van eenkeus voor de aansprakelijkheidsverzekering particulieren voor jouw situatie.

Uw aansprakelijkheidsverzekering gedekt u tegen gebreken aan andere mensen waarvoor u verantwoordelijk wordt gesteld.

U bent gedekt tegengebreken aan anderen

  • De aansprakelijkheidsverzekering wordt tevens wel aansprakelijkheidsverzekering genoemd
  • De aansprakelijkheidsverzekering vergoed letselschade en zaakschade
  • Opzettelijke gebreken is nietverzekerd
  • Financiële gebreken die niet voortvloeit uiteen gebreken aan zaken of letselschade wordt niet vergoed

Een AVP is een verzekering die gebreken die jij alsverzekerde aan iemand anders of zijn spullen aanbrengt. Deverzekeringspolis is in beginsel bij iedereverzekeraar dezelfde. Als u alsconsument schade toebrengtaan (spullen van) anderen dan wordt dit tot om ennabij €1.250.000 vergoed persituatie. Dit bedrag verschilt perverzekeringsmaatschappij.

Is een AVP verplicht?

In Nederland is hetvinden van een WAverzekering niet verplicht. Maar het is wel handig omdit te doen. Ook met kleinekinderen zit eenongeluk in een klein hoekje. Dekosten voor het betalen van deveroorzaakte gebreken kan dan enorm hooguitvallen.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de standaard zorgverzekering en de verzekering voorauto’s, hoort de WAverzekering niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De maandelijkse kosten die jebetaalt voor een WAverzekering met gezinsdekking (bij benadering €50 per jaar voor een verzekerd bedrag van €1,25miljoen of meer) is in principe laag ensowieso geen reden om zo’n verzekeringniet af te sluiten. ook ben je als jegéén aansprakelijkheidsverzekering particulieren hebt en wel aansprakelijk bent voor schadeaan eigendommen van een ander, veel duurder uit. Enbovendien is ook het slachtoffer er de dupe van alsje geen aansprakelijkheidsverzekering particulieren hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebtgekozen.

Kostengebaseerd op gezinssamenstelling

De maandelijksepremie die u moet betalen voor de aansprakelijkheidsverzekering particulieren hangt af van uw gezinssamenstelling. In de basis zijn er twee typenverzekeringen te identificeren: debescherming voor alléénstaand en de bescherming ingezinsverband. Onder de dekking gezinsverband wordt eenuitgebreidere groep meeverzekerd, hier behoren ook kinderen tot 2712 maanden bij.

Voor welk bedrag aan gebreken ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeraar. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij enkeleverzekeringsmaatschappijen kun je tussen 2 bedragenkiezen, maar bij enkele heb je geenkeus. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag houdt in ook een hogerekosten die je maandelijks moetbetalen. Je kunt ook de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering vereist is hebje hier wel keuzemogelijkheid vrijheid in.

Voor wie en waarom?

Een aansprakelijkheidsverzekering is er grofweg in 2 typen: eenalleenstaanden- of een gezinsdekking.

De benamingen zeggen het al: als jealleenwonend bent, kun je volstaan met een (goedkopere) dekking. Als je een gezinsdekking hebt afgesloten, dan zijn jeechtgenoot/echtegenote of geregistreerd partner en je minderjarigekinderen ook verzekerd. Dat istevens zo als je kroost niet (meer) thuis wonen. Zelfsinwonende schoon- en (groot)ouders worden onder de WA verzekering gezien als onderdeel van het gezin. En ook bij de singles- als bij degezinspolis zijn logés meeverzekerd.

Gemakkelijk overstappen WA verzekering

Het klinkt moeilijk om je oude AVP te op te zeggen en over te stappen naar een andere verzekering, maar dat is snel geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeringsmaatschappij. Zij maken de annulatie dan voor je in orde. Dan kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor aansprakelijkheidsverzekering zonder eigen risico afsluiten.

Scroll naar boven